Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1045. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) v letu 2003, stran 3356.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) v letu 2003
1. člen
Ta uredba določa ukrep podpore kmetijske dejavnosti v obliki izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v letu 2003.
2. člen
Namen ukrepa je izravnava stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za kmetovanje in zagotavljanja primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo.
3. člen
Do izravnalnih plačil so upravičena kmetijska gospodarstva (KMG), katerih zemljišča se nahajajo v:
– hribovskih in gorskih območjih,
– drugih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– območjih s posebnimi naravnimi omejitvami
na podlagi seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
4. člen
V prehodnem obdobju do leta 2006 se izravnalna plačila v okviru območij iz 3. člena te uredbe določijo glede na podatke elaborata »Območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji«, potrjenega v skladu s 110. členom zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98, 1/99, 54/00, 68/00, 27/02, 58/02, 67/02 in 110/02) po stanju na dan 15. 2. 2003 tako, da višina izravnalnega plačila na hektar površin kmetijskih zemljišč v rabi znaša za KMG:
– gorsko višinska 19.000 SIT/ha,
– strma 18.500 SIT/ha,
– gričevnato hribovita 13.500 SIT/ha,
– kraška 15.500 SIT/ha,
– druga 12.500 SIT/ha.
Za KMG, ki v elaborat niso vključena, njihova zemljišča pa so razvrščena v seznam območij iz 3. člena, znaša plačilo 6.000 SIT/ha.
Za planine se upošteva višina izplačil, kot velja za gorsko višinska KMG.
Za planino se šteje kmetijsko gospodarstvo, kot je določeno v Slovenskem kmetijskem okoljskem programu.
5. člen
Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko pridobi izravnalno plačilo za površine, za katere vlaga zahtevek, pod naslednjimi pogoji:
a) najmanjša skupna površina na kmetijsko gospodarstvo, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo, je 1 ha;
b) nosilec se obveže, da bo opravljal svojo kmetijsko dejavnost na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost še najmanj pet let od prejema izravnalnega plačila za ta namen;
c) nosilec se obveže, da bo kmetijska zemljišča, za katere vlaga zahtevek, obdeloval kot dober gospodar v smislu Uredbe o podrobnejših merilih za presojo, ali obdelovalec ravna kot dober gospodar (Uradni list RS, št. 81/02);
d) nosilec lahko uveljavlja izravnalna plačila za vsa kmetijska zemljišča v rabi, razen za vinograde in za zemljišča v zaraščanju, razen kadar v tekočem letu na tem zemljišču izvaja in uveljavlja ukrep »odpravljanje zaraščanja«.
Nosilci lahko uveljavljajo izravnalna plačila na površino le za zemljišča na območju Republike Slovenije.
6. člen
Način vlaganja vlog, postopek za obravnavo in odločanje o zahtevkih, nadzor ter druga vprašanja postopka in način dodeljevanja sredstev se določi v predpisu, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2003.
7. člen
Za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost so v proračunu Republike Slovenije na postavki “5850” namenjena sredstva v višini do 4.862.500.000 SIT.
Če višina zahtevkov za ta ukrep preseže obseg sredstev iz prejšnjega odstavka, lahko Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, višino izravnalnih plačil na enoto površine sorazmerno zniža.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-05/2001-3
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost