Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1044. Uredba o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo žrebet in o neposrednih plačilih za gospodarske čebelje družine za leto 2003, stran 3353.

Na podlagi 5. člena, v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo žrebet in o neposrednih plačilih za gospodarske čebelje družine za leto 2003
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa ukrep neposrednega plačila za kobile za vzrejo žrebet in ukrep neposrednega plačila za gospodarsko čebeljo družino za leto 2003.
2. člen
(neposredno plačilo za kobile za vzrejo žrebet)
(1) Do neposrednega plačila za kobile za vzrejo žrebet so upravičeni rejci, ki redijo kobile za vzrejo žrebet.
(2) Pogoji za uveljavljanje neposrednega plačila iz tega člena:
– kobile morajo biti tistih pasem, za katere Republiška selekcijska služba v konjereji vodi rodovne knjige in so bile pripuščene pod licenciranega plemenjaka v skladu s predpisi, ki urejajo živinorejo, ali pa so kobile hladnokrvnega pasemskega tipa in so bile pripuščene pod licenciranega plemenjaka slovenske hladnokrvne ali noriške pasme,
– kobile so žrebile najmanj enkrat,
– kobile morajo biti vpisane v registre selekcijske službe na območnih kmetijskih zavodih,
– kobile morajo biti označene v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje živali,
– kobile mora imeti rejec v reji najmanj dva meseca pred in tri mesece po oddaji zahtevka za neposredno plačilo za kobile za vzrejo žrebet,
– rejec je oddal zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2003, v predpisanem roku.
(3) Zahtevek za neposredno plačilo iz tega člena je potrebno vložiti na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2003, od 20. marca do 30. aprila 2003, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(4) Zahtevek mora vsebovati izjavo rejca, da:
– je imel kobile, za katere uveljavlja neposredno plačilo, v reji najmanj dva meseca pred in tri mesece po oddaji zahtevka,
– so bile kobile, za katere uveljavlja neposredno plačilo, pripuščene pod licenciranega plemenjaka.
(5) Zahtevek mora biti potrjen s strani Republiške selekcijske službe v konjereji oziroma območnega kmetijsko – gozdarskega zavoda.
(6) Če rejec v obdobju najmanj dveh mesecev pred in treh mesecev po oddaji zahtevka nima v reji toliko živali, kot je bilo navedeno na zahtevku, mora agenciji najpozneje v 10 dneh od nastanka spremembe sporočiti zmanjšanje staleža na predpisanem obrazcu »Obvestilo o izločitvi oziroma nadomestitvi živali za leto 2003« iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2003, in vrniti že prejeta sredstva.
(7) V letu 2003 je višina neposrednega plačila iz tega člena 25.000 SIT na žival.
(8) Sredstva se praviloma izplačajo v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplačajo tudi tako, da se en del izplača v tekočem letu, drugi del pa najkasneje do 31. marca naslednjega leta.
3. člen
(neposredno plačilo za gospodarsko čebeljo družino)
(1) Upravičenci do neposrednega plačila za gospodarsko čebeljo družino so čebelarji v Republiki Sloveniji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka lahko uveljavljajo neposredno plačilo za tiste gospodarske čebelje družine, ki so vpisane v register pri Veterinarskem inštitutu Republike Slovenije.
(3) Zahtevek za neposredno plačilo na gospodarsko čebeljo družino vloži za vse čebelarje Čebelarska zveza Slovenije. Sestavni del zahtevka je seznam upravičencev in njihovo pooblastilo za vložitev zahtevka, ki vsebuje imena, priimke in naslove čebelarjev, število gospodarskih čebeljih družin, stojišča gospodarskih čebeljih družin, datum popisa in podpise upravičencev. Seznam mora biti potrjen s strani Veterinarskega inštituta Republike Slovenije in pooblaščene osebe čebelarskega društva.
(4) Gospodarska čebelja družina je vsaka izzimljena čebelja družina, ki ima dne 30. aprila v tekočem letu matico, čebele in zalego ter zaseda vsaj 89 dm2 satja (9 satni AŽ). Popis gospodarskih čebeljih družin se izvaja v obdobju od 1. aprila do 30. aprila v tekočem letu.
(5) Zahtevek iz tretjega odstavka tega člena je potrebno vložiti na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, na agencijo v roku od 1. do 31. oktobra 2003.
(6) Predvidena višina neposrednega plačila iz tega člena v letu 2003 znaša 960 SIT na čebeljo družino.
(7) Sredstva se praviloma izplačajo v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplačajo tudi tako, da se en del izplača v tekočem letu, drugi del pa najkasneje do 31. marca naslednjega leta.
4. člen
(financiranje ukrepov)
Sredstva za izvedbo ukrepov iz te uredbe se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003 s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-26/2001-6
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost