Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003

Kazalo

821. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, stran 2580.

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
1. člen
V uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) se v 2. členu v točki 14.1 na koncu prvega stavka za besedo »temperaturo« doda besedilo, ki se glasi: », če gre za ciprinidne vode, in za 1,5 K, če gre za salmonidne vode.«.
Drugi stavek se črta.
2. člen
V 6. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Mejni emisijski delež oddane toplote se izračuna za srednji nizki pretok površinske vode.
Za vir onesnaževanja, katerega emisijski delež oddane toplote presega mejni emisijski delež oddane toplote, mora upravljavec zagotoviti trajne meritve temperature in pretoka odpadne vode ter površinske vode, v katero se odvajajo odpadne vode.«.
3. člen
V 12. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Vir onesnaževanja, katerega emisijski delež oddane toplote presega mejni emisijski delež oddane toplote, čezmerno obremenjuje okolje zaradi emisije toplote, če za površinsko vodo, ki je popolnoma premešana z odpadno vodo, velja, da je letno:
– več kot 2% dnevnih povprečij sprememb temperature površinske vode večjih od 1,5 K za salmonidne vode in 3 K za ciprinidne vode, ali
– eno od dnevnih povprečij temperature površinske vode večje od 21,5 °C za salmonidne vode in 28 °C za ciprinidne vode ali
– eno od dnevnih povprečij temperature površinske vode večje od 10 °C v času drstenja za tiste vrste rib, ki potrebujejo za svojo reprodukcijo hladno vodo.».
4. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku besedilo »termalne, mineralne ali zdravilne vode« nadomesti z besedilom »vode iz površinske vode«.
5. člen
V 21. členu se v prvem odstavku za besedami »neposredno v vode« doda besedilo »na vodovarstvenem območju«.
6. člen
Priloga 2, ki je sestavni del uredbe, se nadomesti z novo prilogo 2.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-17/2003-1
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost