Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003

Kazalo

819. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., stran 2579.

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) ter 25. in 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o.
1. člen
V uredbi o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., (Uradni list RS, št. 28/96, 108/00 in 44/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital javnega podjetja znaša 42.528,794.741,27 tolarja.«.
2. člen
V 10. členu se za peto alineo dodajo šesta, sedma in osma alinea, ki se glasijo:
»– daje predhodno soglasje k odplačni ali neodplačni odsvojitvi, delitvi, obremenitvi ali kakršnemkoli drugem razpolaganju s poslovnim deležem deloma ali v celoti v odvisni družbi ELES GEN, d.o.o.,
– daje predhodno soglasje na spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe ELES GEN, d.o.o.,
– predlaga imenovanje dveh članov nadzornega sveta družbe ELES GEN, d.o.o., od katerih enega predlaga ministrstvo, pristojno za finance, in drugega ministrstvo, pristojno za energijo,«.
Sedanje šesta, sedma in osma alinea postanejo deveta, deseta in enajsta alinea.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-29/2001-2
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost