Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

735. Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah, stran 2461.

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena, drugega odstavka 4. člena in drugega odstavka 25. člena zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah
1. člen
Ta uredba določa:
– natančnejše kazalnike za ugotavljanje, da je gospodarska družba v težavah,
– natančnejšo vsebino programa prestrukturiranja in listine, s katerimi se dokazujejo posamezne trditve,
– vodenje evidenc o dodeljenih državnih pomočeh.
2. člen
Gospodarska družba, ki je v težavah po merilih iz tretjega odstavka 2. člena zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu: zakon), dokazuje težave s kazalniki in relevantnimi podatki iz poslovnega poročila.
Poslovno poročilo mora vsebovati naslednje kazalnike in relevantne podatke:
a) kazalniki in ključni podatki o poslovanju:
– indeks čistih prihodkov iz prodaje,
– indeks povečevanja zalog in dnevi vezave zalog,
– indeks povečanja terjatev in dnevi vezave terjatev,
– indeks rasti vsote tekoče in prenesene izgube,
– stopnja zadolženosti (dolg v primerjavi s kapitalom),
– delež dolga (dolg v primerjavi z obveznostmi do virov sredstev),
– število dni blokad transakcijskih računov pri bankah v zadnjih 6 mesecih,
– prosti denarni tok (v absolutnih zneskih in v primerjavi s prihodki iz prodaje),
– razmerje med čistim dobičkom ali izgubo in prihodki,
– stopnja izkoriščenosti poslovnih zmogljivosti,
– kratkoročni koeficient likvidnosti (kratkoročna sredstva v primerjavi s kratkoročnimi dolgovi),
– stroški financiranja v primerjavi s prihodki iz prodaje,
– čisti dobiček ali izguba na zaposlenega,
– prihodki iz poslovanja na zaposlenega;
b) drugi relevantni podatki:
– stroški dela na zaposlenega,
– povprečna bruto plača na zaposlenega,
– število zaposlenih,
– navedba o prenehanju potreb po opravljanju določenega dela zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturalnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca, ki posledično povzročajo resne socialne težave,
– navedba, koliko delovnih mest je ogroženih iz poslovnih razlogov,
– navedba, ali je gospodarska družba nezmožna, da delavcem redno zagotovi plačila za delo.
Ocena poslovanja gospodarske družbe se prikaže z analizo časovnih vrst podatkov za preteklo obdobje treh let in izračunom kazalnikov. Primerjava kazalnikov se lahko izvede tudi glede na vrsto gospodarske družbe: s podskupino dejavnosti, skupino oziroma s tujimi konkurenti.
3. člen
Državnih pomoči se ne dodeli v naslednjih primerih:
– ko za pomoč zaprosi gospodarska družba, katere tekoče in prenesene izgube preteklih let presegajo polovico osnovnega kapitala, vendar še niso bile izvedene aktivnosti, h katerim zavezuje zakon, ki ureja finančno poslovanje gospodarskih družb,
– ko za pomoč zaprosi gospodarska družba, ki sicer izkazuje težave v poslovanju, vendar je hkrati del sistema povezanih gospodarskih družb, kjer sistem kot celota ne izpolnjuje pogojev za dodelitev državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– ko za pomoč zaprosi gospodarska družba, ki je iz državnih virov že prejela pomoči za namene sanacije ali prestrukturiranja in je sanacijo ali prestrukturiranje zaključila,
– ko za pomoč zaprosi gospodarska družba, v kateri lastniki ne sodelujejo aktivno pri realizaciji programa prestrukturiranja tudi z lastnimi sredstvi (na primer pokrivanje izgube iz obstoječega kapitala).
4. člen
Vsebina programa prestrukturiranja je:
1. Uvod:
– splošni podatki o gospodarski družbi,
– organizacijska shema gospodarske družbe,
– lastniška struktura in kapitalske povezave,
– izjava družbenikov, v katerih gospodarskih družbah so udeleženi kot družbeniki,
– kratka zgodovina gospodarske družbe,
– opis stanja za obdobje zadnjih treh let,
– bilance stanja, izkazi uspeha ter izkazi finančnih tokov za obdobje najmanj 3 let,
– socialna struktura v gospodarski družbi in občini z navedbo povprečnih bruto plač, najnižjo in najvišjo bruto plačo v družbi ter razmerjem med najnižjo in najvišjo bruto plačo v gospodarski družbi,
– ostali pomembni podatki (po presoji gospodarske družbe).
2. Raziskava trga in podatki o poslovanju:
– tržna analiza (opisi trgov z deleži, konkurenca, gibanje ponudbe in povpraševanja po proizvodih podjetja, celotno gibanje ponudbe in povpraševanja na trgu proizvodov),
– analiza vzrokov za nastale težave z oceno gospodarskih in socialnih posledic v primeru stečaja ali likvidacije gospodarske družbe (kaj je pripeljalo družbo v težave, do sedaj opravljene aktivnosti ipd.),
– analiza po poslovnih funkcijah,
– analiza finančnega poslovanja za zadnja tri leta,
– prikaz obveznih dajatev na letnem in mesečnem nivoju,
– navedba zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– struktura upnikov,
– analiza organizacije.
3. Načrt prestrukturiranja:
a) Predstavitev ciljev gospodarske družbe in strategija za dosego ciljev po posameznih področjih:
– cilji prestrukturiranja:
– kaj gospodarska družba želi doseči s prestrukturiranjem,
– rezultati po izvedenem prestrukturiranju,
– strategija prestrukturiranja po posameznih področjih:
– finančno prestrukturiranje; struktura virov financiranja (lastni viri – odprodaja premoženja, tuji viri – javna sredstva), dinamika porabe sredstev, dokazila o potrebi po javnih sredstvih,
– kadrovsko prestrukturiranje:
– program kadrovskega prestrukturiranja vsebuje analizo kadrovske strukture in potreb ter predlogov ukrepov za ohranitev delovnih mest, program usposabljanja in izobraževanja kadrov ter reševanje presežnih delavcev,
– tehnološko prestrukturiranje (v proizvodnji, nabavi, prodaji, odnos do intelektualne lastnine ipd.),
– ekološko prestrukturiranje,
– organizacijsko-statusno prestrukturiranje;
b) Projekcije poslovanja za petletno obdobje s predstavitvijo izvajanja plana prestrukturiranja v naslednjih variantah: optimistična, realna in pesimistična;
c) Časovni razpored aktivnosti, ki mora biti prikazan opisno in s preglednico;
d) Oceno relevantnih podatkov in izračunov kazalcev, ki kažejo stopnjo sposobnosti preživetja gospodarske družbe oziroma uspešnost projekta prestrukturiranja za obdobje izvajanja programa prestrukturiranja oziroma za petletno obdobje.
Kazalniki in relevantni podatki za projekcije so:
– denarni tok iz poslovanja na prodajo; dobiček iz poslovanja in amortizacijo primerjamo s prihodki od prodaje,
– amortizacija na prodajo; amortizacija v primerjavi s prihodki iz prodaje,
– stroški financiranja na prodajo; neto stroški obresti v primerjavi s prihodki iz prodaje,
– dobiček iz poslovanja na lastniški kapital; dobiček iz poslovanja v primerjavi z lastniškim kapitalom,
– stroški dela na zaposlenega,
– povprečna bruto plača na zaposlenega,
– število zaposlenih,
– število ohranjenih zaposlitev glede na programa ohranitve delovnih mest in razreševanja presežnih delavcev,
– število in vrste izvedenih programov usposabljanja in izobraževanja delavcev ter število vključitev v posamezne programe.
4. Priloge in listine:
Gospodarska družba je poleg dokumentacije iz zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, dolžna vlogi priložiti:
– bilance stanja, izkaze poslovnega izida, izkaze finančnega izida in izkaze gibanja kapitala za obdobje najmanj treh let, ki morajo biti revidirani, ter konsolidirane izkaze, če je k reviziji in konsolidaciji zavezana, skupaj z revizorskimi poročili,
– sklepe nadzornega sveta oziroma drugega pristojnega organa gospodarske družbe o potrditvi programa prestrukturiranja,
– soglasja pomembnejših upnikov in večinskih lastnikov glede sodelovanja v programu prestrukturiranja.
5. člen
Poroštvo Republike Slovenije je mogoče dodeliti v višini do 100% vrednosti kredita; vključuje glavnico in pripadajoče obresti.
Poroštvo bo dano le v primeru, ko stroške kredita, za katerega je dano poroštvo Republike Slovenije, nosi gospodarska družba.
Kredit, ki je zavarovan s poroštvom države v višini 100% vrednosti, ne sme biti zavarovan na noben drug način.
6. člen
Sredstva subvencij, ki se nanašajo na področje programov aktivne politike zaposlovanja, se dodeljujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja aktivno politiko zaposlovanja.
7. člen
Pristojno ministrstvo iz 8. člena zakona je dolžno voditi elektronske evidence za spremljanje in nadzor nad dodeljenimi državnimi pomočmi.
Evidence iz prejšnjega odstavka morajo zagotoviti monitoring nad dodeljenimi državnimi pomočmi po subjektih, ki so prejeli državno pomoč, in višini dodeljenih državnih pomoči, po vrstah instrumentov in sumarno, ter morajo vsebovati datum odobritve in trajanje državnih pomoči.
Gospodarske družbe morajo letno poročati pristojnemu ministrstvu iz prvega odstavka tega člena o izvajanju programa prestrukturiranja.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-32/2003-1
Ljubljana, dne 13. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti