Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

734. Uredba o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, stran 2457.

Na podlagi 77. in 78. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00, 87/01, 47/02, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se določajo vrste, pogoji in postopek za izdajanje dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za promet) in soglasij za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (v nadaljnjem besedilu: soglasje za proizvodnjo) gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter podjetnikom posameznikom. S to uredbo se ureja tudi postopek za izdajo dovoljenj za posamezen posel.
(2) Dovoljenja za promet, soglasja za proizvodnjo in dovoljenja za posamezen posel izdaja v skladu z zakonom in to uredbo Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Po tej uredbi se za promet z vojaškim orožjem in opremo šteje prodaja, ki obsega tudi posredništvo pri prodaji (v nadaljnjem besedilu: prodaja), uvoz, izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme.
(4) Dovoljenje za promet obsega pravico prodajati, izvažati in uvažati vojaško orožje in opremo glede na vrsto ter obseg dovoljenja.
(5) Soglasje za proizvodnjo obsega pravico proizvajati vojaško orožje in opremo glede na vrsto ter obseg soglasja. Soglasje za proizvodnjo vsebuje tudi dovoljenje za prodajo in izvoz izdelkov lastne proizvodnje ter uvoz sestavnih delov, sklopov in podsklopov, potrebnih za lastno proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
(6) Dovoljenje za posamezen posel omogoča izvedbo enkratnega izvoza, uvoza ali tranzita vojaškega orožja in opreme.
(7) Dovoljenje za promet, soglasje za proizvodnjo in dovoljenje za posamezen posel lahko pridobi le pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji in ki ima v sodni register vpisano ustrezno dejavnost, ali fizična oseba, ki ima ustrezno dejavnost vpisano v vpisnik podjetnikov.
(8) Dovoljenje za promet, soglasje za proizvodnjo in dovoljenje za posamezen posel ni prenosljivo.
(9) Vojaško orožje in oprema iz 2. in 3. člena uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št. 76/01) se za izvajanje te uredbe razvršča po skupinah, ki so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
(1) Dovoljenje za promet ministrstvo izda gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji ter podjetniku posamezniku, ki izpolnjuje pogoje za prodajo, uvoz in izvoz vojaškega orožja in opreme za državne organe ter za druge domače in tuje kupce.
(2) Soglasje za proizvodnjo ministrstvo izda gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji ter podjetniku posamezniku, ki izpolnjuje pogoje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
(3) Dovoljenja za promet in soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ni treba pridobiti državnim organom, če kupujejo, prodajajo ali proizvajajo vojaško orožje in opremo za potrebe dejavnosti, ki jo opravljajo.
3. člen
(1) Dovoljenje za promet je časovno omejeno in se izda za dobo največ pet let. Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik mora najmanj tri mesece pred iztekom veljavnosti dovoljenja zaprositi za podaljšanje njegove veljavnosti.
(2) Soglasje za proizvodnjo velja toliko časa, dokler gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik izpolnjuje pogoje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
(3) Veljavnost dovoljenj za posamezen posel je časovno omejena in se praviloma določi v skladu z roki v pogodbah.
(4) Dovoljenje za promet in soglasje za proizvodnjo se lahko odvzame pod pogoji, ki so določeni s to uredbo, dovoljenje za posamezen posel se lahko spremeni, odpravi ali razveljavi v skladu z zakonom.
II. DOVOLJENJE ZA PROMET
4. člen
(1) Dovoljenje za promet lahko pridobi gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki poleg splošnih in posebnih predpisanih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima ustrezno tehnološko opremljenost,
– izpolnjuje pogoje za ravnanje s tajnimi podatki v skladu s predpisi o tajnih podatkih,
– ustrezno varuje objekte in prostore, v katerih opravlja dejavnost po tej uredbi.
(2) Objekti in prostori iz prejšnjega odstavka, v katerih se proizvaja ali skladišči vojaško orožje, strelivo ali minsko eksplozivna sredstva oziroma sestavne dele, sklope in podsklope vojaškega orožja, streliva ali minskoeksplozivnih sredstev, morajo biti fizično in tehnično varovani.
5. člen
(1) Dovoljenje za promet lahko pridobi gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik na podlagi vloge za pridobitev dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo, ki jo vloži na ministrstvu.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za promet mora obsegati naslednje podatke:
– ime in sedež gospodarske družbe, zavoda in druge organizacije,
– lastništvo gospodarske družbe, zavoda in druge organizacije ali podjetnika posameznika,
– matično številko gospodarske družbe, zavoda in druge organizacije ali podjetnika posameznika in številko dejavnosti ali ustrezne druge podatke iz vpisnika podjetnikov,
– ime zastopnika,
– poimenski seznam članov uprave in vodilnih delavcev,
– seznam delavcev, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov,
– vrsto vojaškega orožja in opreme, na katero se nanaša vloga.
(3) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik mora vlogi za pridobitev dovoljenja za promet priložiti naslednje izjave in dokazila:
– izpis iz sodnega registra ali izpisek iz vpisnika podjetnikov,
– obvestilo Statističnega urada Republike Slovenije o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti,
– podatke o organiziranosti poslovanja ter o obvladovanju in zagotavljanju sistema kakovosti,
– izjavo in dokazila o predpisanem tehničnem sistemu varovanja in o organizaciji varovanja objektov in prostorov, v katerih se opravlja proizvodnja ali skladiščenje vojaškega orožja ali opreme po tej uredbi,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za ravnanje s tajnimi podatki,
– izjavo, da gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali v likvidacijskem postopku, oziroma da mu ni prepovedano ali omejeno poslovanje v zvezi z vojaškim orožjem in opremo,
– izjavo, da bo na zahtevo ministrstva omogočen vpogled v izvajanje prometa z vojaškim orožjem in opremo, na katerega se nanaša vloga,
– v primeru trgovanja z eksplozivi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za promet, prenos in skladiščenje.
6. člen
(1) V dovoljenju za promet ministrstvo določi vrsto in obseg vojaškega orožja in opreme, za katero dovoljenje velja, in čas trajanja.
(2) V dovoljenju za promet vojaškega orožja in opreme ministrstvo določi tudi obveznosti gospodarske družbe, zavoda in druge organizacije ali podjetnika posameznika pri izvajanju dovoljenja za promet ter pravico ministrstva, da dovoljenje za promet omeji ali razveljavi, če gospodarska družba, zavod in druga organizacija ali podjetnik posameznik krši pogoje, določene v dovoljenju za promet, ali predpise, ki urejajo promet z vojaškim orožjem in opremo.
7. člen
(1) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki je pridobil dovoljenje za promet, mora v osmih dneh pisno obvestiti ministrstvo, če:
– mu je bilo prepovedano in omejeno poslovanje ali izvajanje prometa z vojaškim orožjem in opremo,
– je prišlo do spremembe sedeža, registracije, proizvodov, poslovanja, izpolnjevanja pogojev, lokacije, dejavnosti in drugih pomembnih sprememb.
(2) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik mora najmanj 30 dni pred statusnimi spremembami ali prenehanjem dejavnosti pisno obvestiti ministrstvo.
(3) V primeru spremembe dejavnosti ministrstvo razveljavi izdano dovoljenje za promet in izda novo dovoljenje za promet, če gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik zanj zaprosi in če izpolnjuje pogoje, določene s to uredbo.
8. člen
(1) Dovoljenje za promet preneha veljati s potekom roka veljavnosti, zaradi neizpolnjevanja pogojev, odvzema ali odpovedi.
(2) Dovoljenje za promet se lahko odvzame v primeru:
– nepravega ali netočnega navajanja podatkov in izjav v postopku za pridobitev dovoljenja,
– opustitve obveščanja o spremembah iz prejšnjega člena,
– neizpolnjevanja obveznosti, določenih v dovoljenju,
– izrečenega ukrepa prepovedi prometa z vojaškim orožjem in opremo,
– neizvajanja odrejenih inšpekcijskih in drugih ukrepov ministrstva,
– kršenja predpisov o prometu z vojaškim orožjem in opremo,
– pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ali zoper obrambno moč države, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v zvezi z dejavnostjo po tej uredbi.
(3) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik se lahko dovoljenju odpove s pisno odpovedjo, ki je ni treba obrazložiti in ki jo pošlje ministrstvu.
(4) Ministrstvo o prenehanju veljavnosti dovoljenja izda odločbo, ki je dokončna.
III. SOGLASJE ZA PROIZVODNJO
9. člen
Soglasje za proizvodnjo lahko pridobi gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena te uredbe.
10. člen
(1) Soglasje za proizvodnjo lahko pridobi gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik na podlagi vloge za izdajo soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, ki jo vloži na ministrstvo.
(2) Vloga za pridobitev soglasja za proizvodnjo mora obsegati podatke iz drugega odstavka 5. člena te uredbe. Vlogi je treba priložiti tudi izjave in dokazila, določena v tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ter izjavo, da bo na zahtevo ministrstva omogočen vpogled v proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
11. člen
(1) V soglasju za proizvodnjo ministrstvo določi vrsto in obseg vojaškega orožja in opreme, za katero soglasje velja, in čas trajanja. S soglasjem za proizvodnjo se dovoljuje tudi promet z lastnimi proizvodi.
(2) V soglasju ministrstvo določi obveznosti gospodarske družbe, zavoda in druge organizacije ali podjetnika posameznika pri izvajanju soglasja ter pravico ministrstva, da soglasje omeji ali razveljavi, če gospodarska družba, zavod in druga organizacija ali podjetnik posameznik krši soglasje ali predpise, povezane s proizvodnjo in prometom z vojaškim orožjem in opremo.
12. člen
(1) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki je pridobil soglasje za proizvodnjo, mora v osmih dneh pisno obvestiti ministrstvo, če:
– mu je bilo prepovedano ali omejeno poslovanje ali izvajanje prometa z vojaškim orožjem in opremo,
– je prišlo do spremembe sedeža, registracije, proizvodov, poslovanja, izpolnjevanja pogojev, lokacije, dejavnosti in drugih pomembnih sprememb.
(2) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik mora najmanj 30 dni pred statusnimi spremembami ali prenehanjem dejavnosti pisno obvestiti ministrstvo.
(3) V primeru spremembe dejavnosti ministrstvo razveljavi izdano soglasje za proizvodnjo in izda novo soglasje za proizvodnjo, če gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik zanj zaprosi in če izpolnjuje pogoje, določene s to uredbo.
13. člen
(1) Soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme preneha veljati s prenehanjem dejavnosti, zaradi neizpolnjevanja pogojev, odvzema ali odpovedi.
(2) Soglasje za proizvodnjo se lahko odvzame v primeru:
– nepravega ali netočnega navajanja podatkov in izjav v postopku za pridobitev soglasja,
– neobveščanja o spremembah iz prejšnjega člena,
– neizpolnjevanja obveznosti, določenih v soglasju,
– izrečenega ukrepa prepovedi prometa z vojaškim orožjem in opremo,
– neizvajanja odrejenih inšpekcijskih in drugih ukrepov ministrstva,
– drugih primerih kršenja predpisov o proizvodnji in prometu z vojaškim orožjem in opremo.
(3) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik se lahko soglasju odpove s pisno odpovedjo, ki je ni treba obrazložiti in ki jo pošlje ministrstvu.
(4) Ministrstvo o prenehanju veljavnosti soglasja izda odločbo, ki je dokončna.
IV. DOVOLJENJE ZA POSAMEZEN POSEL
14. člen
(1) Dovoljenje za posamezen posel ministrstvo izda za izvedbo posameznega izvoza, uvoza ali posredništva v prometu z vojaškim orožjem in opremo, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji ter podjetniku posamezniku, ki ima dovoljenje za promet ali soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme iz 2. člena te uredbe.
(2) Dovoljenje za posamezen posel se izda tudi za začasni uvoz ali začasni izvoz vojaškega orožja in opreme.
(3) Dovoljenje za posamezen posel za izvedbo tranzita se izda tudi tisti gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji ter podjetniku posamezniku, ki nima dovoljenja ali soglasja iz prvega odstavka tega člena, vendar je registriran za opravljanje transportne dejavnosti.
(4) V dovoljenju za posamezen posel uvoza, izvoza, posredništva ali tranzita lahko ministrstvo določi dodatne ukrepe za varovanje v zvezi s prevozom ter časom, v katerem mora biti izvoz, uvoz ali tranzit opravljen.
15. člen
(1) Ministrstvo izda dovoljenje za posamezen izvoz vojaškega orožja in opreme na podlagi predhodnega mnenja strokovne komisije, ki mora podati svoje mnenje v tridesetih dneh od dneva vložitve vloge za izdajo dovoljenja. Ministrstvo lahko zaprosi za predhodno mnenje strokovno komisijo tudi za posamezen tranzit oziroma dovoljenje za promet iz 4. člena te uredbe.
(2) Strokovno komisijo imenuje Vlada Republike Slovenije in je sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za gospodarstvo, Carinske uprave Republike Slovenije in Slovenske obveščevalno varnostne agencije. Strokovno komisijo vodi predstavnik Ministrstva za obrambo. Ministrstvo zagotovi pogoje za delo strokovne komisije.
(3) Strokovna komisija deluje po poslovniku, h kateremu da soglasje Vlada Republike Slovenije.
16. člen
(1) Dovoljenje za posamezen posel ministrstvo izda na podlagi vloge, ki mora obsegati zlasti naslednje podatke in dokazila:
– polno ime in naslov prosilca,
– šifro in poimenovanje blaga po seznamu, ki je priloga te uredbe,
– podroben opis blaga,
– tarifno oznako in poimenovanje blaga po nomenklaturi carinske tarife,
– količino in vrednost blaga,
– polno ime in naslov uvoznika, izvoznika, proizvajalca, posrednika, končnega uporabnika in špediterja,
– v primeru izvoza dovoljenje za uvoz v državi uvoznici, če je tako dovoljenje v državi uvoznici predpisano,
– v primeru izvoza izjavo končnega uporabnika ali certifikat o končnem uporabniku ali druga ustrezna listina,
– dokazilo o registraciji za promet z vojaškim orožjem in opremo v primeru posredništva,
– izjavo o namenu uporabe uvoženega blaga,
– rok, v katerem bo opravljen posel, in navedbo rokov za izvedbo posameznih delov posla.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti tudi druga dokazila, ki so potrebna za preverjanje podatkov, navedenih v vlogi.
(3) Ministrstvo v dovoljenju za posamezni posel izda odločbo, ki je dokončna. Dokončna je tudi odločba, s katero ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, spremeni, odpravi ali razveljavi že izdano dovoljenje v skladu z zakonom.
17. člen
(1) Dovoljenje za posamezen posel preneha veljati z izvršitvijo posla ali po preteku roka, določenega v dovoljenju. Za dovoljenje, ki se ni realiziralo v določenem roku, mora stranka, če želi nadaljevati s poslom, vložiti novo vlogo.
(2) Dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit se ne podaljšuje. Dovoljenja za začasni uvoz in začasni izvoz pa se lahko podaljšajo na vlogo prosilca v skladu s carinskimi predpisi, vendar največ za dvanajst mesecev.
18. člen
(1) Izdano dovoljenje za posamezen posel ministrstvo pošlje tudi Generalni policijski upravi in Generalnemu carinskemu uradu.
(2) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki je pridobil dovoljenje za posamezen posel, mora najmanj tri dni pred prihodom blaga na mejni prehod o tem obvestiti ministrstvo ter v roku osmih dni od realizacije posla ministrstvu dostaviti dokazila o opravljenem poslu v skladu z dovoljenjem.
(3) Ministrstvo posreduje obvestilo iz prejšnjega odstavka najmanj tri dni pred prihodom blaga na mejni prehod Generalni policijski upravi in Generalnemu carinskemu uradu z navedbo datuma, mejnega prehoda in številke dovoljenja.
V. DOKUMENTACIJA
19. člen
(1) Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki je pridobil dovoljenje za promet, soglasje za proizvodnjo ali dovoljenje za posamezen posel, mora dokumentacijo v zvezi s prometom in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme hraniti najmanj 20 let, če z zakonom ni določeno drugače.
(2) Dokumentacija o vrsti, številu in identifikacijskih oznakah vojaškega orožja in opreme iz prejšnjega odstavka se hrani trajno in mora biti na razpolago za pregled na vsakokratno zahtevo ministrstva.
(3) V primeru stečaja oziroma prenehanja poslovanja gospodarske družbe, zavoda in druge organizacije ter podjetnika posameznika, ki je pridobil dovoljenje za promet, soglasje za proizvodnjo ali dovoljenje za posamezen posel, se mora vsa dokumentacija v zvezi s prometom in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme izročiti ministrstvu v tridesetih dneh od prenehanja dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje strokovno komisijo iz 15. člena te uredbe v roku enega meseca od uveljavitve te uredbe.
21. člen
(1) Splošne koncesije, izdane po predpisih pred uveljavitvijo te uredbe, prenehajo veljati z iztekom roka, do katerega so bile izdane.
(2) Izdane koncesije proizvajalcev ostanejo v veljavi do izdaje soglasij po tej uredbi. Gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki ima soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ter koncesijo proizvajalca za promet z vojaškim orožjem in opremo, mora v roku enega leta po uveljavitvi te uredbe zaprositi za soglasje.
(3) Soglasja in koncesije proizvajalcev, izdane po predpisih pred uveljavitvijo te uredbe, prenehajo veljati v roku osem dni po preteku roka iz prejšnjega odstavka.
(4) Pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi predpisov o koncesijah za promet z vojaškim orožjem in opremo, ostanejo v veljavi.
22. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o koncesijah za promet z vojaškim orožjem in opremo (Uradni list RS, št. 57/99).
23. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 831-06/2003-1
Ljubljana, dne 6. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
PRILOGA

1.0.0.	Orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 inče) ali manj in pribor ter namensko izdelane komponente zanje, 
    razen varnostnega, lovskega in športnega orožja
1.1.0.	Orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 inče) ali manj
1.1.1.	Pištole in revolverji
1.1.2.	Puške
1.1.3.	Mitraljezi
1.2.0.	Namensko izdelane komponente, pribor in rezervni deli za orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 inče) ali 
    manj
2.0.0.	Orožje kalibra večjega od 12,7 mm (0,50 inče), lanserji in pribor ter namensko izdelane komponente 
    zanje
2.1.0.	Artilerijsko orožje
2.1.1.	Topovi
2.1.2.	Havbice
2.1.3.	Minometi
2.2.0.	Netrzajno in protioklepno orožje
2.3.0.	Bombometi
2.4.0.	Orožja in naprave za ustvarjanje in uporabo zažigalnih, dimnih in pirotehničnih snovi
2.5.0.	Namensko izdelane komponente, pribor in rezervni deli za orožje kalibra večjega od 12,7 mm (0,50 inče)
3.0.0.	Strelivo in namensko izdelane komponente streliva za orožje in oborožitvene sisteme, razen 
    varnostnega, lovskega in športnega streliva
3.1.0.	Strelivo do kalibra 12,7 mm (0,50 inče)
3.2.0.	Strelivo kalibra večjega od 12,7 mm (0,50 inče)
3.3.0.	Manevrsko in šolsko strelivo
4.0.0.	Bombe, torpedi, rakete, vodeni izstrelki, minsko eksplozivna sredstva in podobna oprema ter pribor in 
    komponente namensko izdelane zanje
4.1.0.	Bombe
4.1.1.	Ročne bombe
4.1.2.	Letalske bombe
4.2.0.	Torpedi in globinske bombe
4.3.0.	Rakete in vodeni izstrelki
4.4.0.	Minsko eksplozivna sredstva
4.4.1.	Protioklepne mine
4.4.2.	Mine usmerjenega delovanja
4.5.0.	Šolska minsko eksplozivna sredstva
4.6.0.	Pribor, rezervni deli in komponente posebej izdelane za bombe, torpede, rakete, vodene izstrelke in 
    minsko eksplozivna sredstva
5.0.0.	Sistemi za upravljanje in nadzor ognja in s tem povezana oprema za javljanje in opozarjanje ter 
    komponente in pribor namensko izdelani zanje
5.1.0.	Namerilne naprave, sistemi za upravljanje in nadzor ognja, pripadajoči sistemi protiukrepov ter 
    komponente in pribor namensko izdelani zanje
5.2.0.	Sistemi za opazovanje, odkrivanje, določanje ciljev in zbiranje podatkov, pripadajoči sistemi 
    protiukrepov ter komponente in pribor namensko izdelani zanje
6.0.0.	Vojaška kopenska vozila in njihove komponente namensko izdelane ali prirejene za vojaško uporabo
6.1.0.	Oklepna in oklepljena vozila
6.2.0.	Terenska in druga vozila namensko izdelana in prirejena za vojaško uporabo
6.3.0.	Namensko izdelane komponente, pribor in rezervni deli za vojaška kopenska vozila
7.0.0.	Toksični agenti ter naprave, sredstva in oprema za odkrivanje, identifikacijo, dekontaminacijo in zaščito 
    pred RBK sredstvi in orožji
7.1.0.	Toksični agenti
7.2.0.	Naprave in sredstva za odkrivanje, identifikacijo, dekontaminacijo in zaščito pred RBK sredstvi in orožji
8.0.0.	Vojaški eksplozivi, potisna polnjenja in goriva
8.1.0.	Vojaški eksplozivi
8.2.0.	Pirotehnična sredstva
8.3.0.	Potisni eksplozivi
8.4.0.	Potisna goriva
9.0.0.	Vojaška vodna plovila, potrebna oprema in pribor ter komponente namensko izdelane zanje
10.0.0.	Vojaška zračna plovila, potrebna oprema in pribor ter komponente namensko izdelane zanje
11.0.0.	Elektronska in električna oprema
11.1.0.	Vojaška telekomunikacijska oprema in namensko izdelane komponente zanjo
11.2.0.	Radarska in elektronska oprema in namensko izdelane komponente zanjo
12.0.0.	Oborožitveni sistemi s kinetično energijo velikih hitrosti
13.0.0.	Oklepna in zaščitna oprema, konstrukcije in komponente zanjo
13.1.0.	Osebna zaščitna oprema in komponente zanjo
13.2.0.	Zaščitne konstrukcije, oprema in komponente zanjo
14.0.0.	Oprema in sredstva za vojaško usposabljanje
15.0.0.	Optična in optoelektronska oprema za opazovanje, snemanje in obdelavo
15.1.0.	Optična oprema za opazovanje, snemanje in obdelavo
15.2.0.	Optoelektronska oprema za opazovanje, snemanje in obdelavo
16.0.0.	Sestavni deli, polizdelki in nedokončani izdelki za vojaško orožje in opremo
17.0.0.	Inženirska sredstva in oprema za vojaške namene
18.0.0.	Oprema in sredstva za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme
19.0.0.	Oborožitveni sistemi z usmerjeno energijo
20.0.0.	Kriogenska in superprevodna oprema ter namensko izdelane komponente in pribor zanje
21.0.0.	Programska oprema za vojaške namene
22.0.0.	Tehnologija za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme
23.0.0.	Varnostna in specialna operativna tehnika in oprema
24.0.0.	Osebna, skupinska in druga oprema za vojaške namene


AAA Zlata odličnost