Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

730. Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto, stran 2451.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1 in 51/02) ter prvega odstavka 16. in prvega odstavka 47. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana na 2. seji dne 6. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa notranja organizacija in delovna področja občinske uprave Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občinska uprava), njeno delovanje ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih, določenih s tem odlokom.
Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, statutom Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina), tem odlokom in drugimi predpisi.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela uprave se skladno s statutom občine zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo skladno s statutom občine predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupani in direktor občinske uprave, po pooblastilu pa lahko tudi predstojniki upravnih organov občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje funkcij uprave in opravljanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
1. Kabinet župana,
2. Urad direktorja občinske uprave,
3. Oddelek za finance in gospodarstvo,
4. Oddelek za družbene dejavnosti,
5. Oddelek za splošne zadeve,
6. Oddelek za kmetijstvo in turizem,
7. Oddelek za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
8. Oddelek za prostorsko planiranje,
9. Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve,
10. Inšpektorat.
Organi občinske uprave opravljajo glede na področje, katerega pokrivajo, tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino.
V organih občinske uprave se lahko z aktom, ki ureja sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, po potrebi oblikujejo notranje organizacijske enote z ustreznim nazivom.
Občina lahko skupaj z eno ali več drugimi občinami z odlokom ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave (npr. občinsko pravobranilstvo, občinska inšpekcija ipd.).
7. člen
Kabinet župana opravlja strokovne, organizacijske in koordinacijske naloge vezane na župana, naloge s področij promocije občine, odnosov z javnostmi v skladu s 4. členom tega odloka in regionalnega ter mednarodnega sodelovanja občine ter s področij, ki so ključnega pomena za razvoj občine.
V uradu direktorja občinske uprave se opravljajo organizacijske in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij, naloge upravljanja in vzdrževanja občinskih objektov ter varovanja premoženja, za delovanje občinskega sveta, notranje revizije, sistema kakovosti poslovanja občinske uprave, volilnih opravil in projektov. Urad zagotavlja tudi podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo.
8. člen
Oddelek za finance in gospodarstvo opravlja predvsem naslednje naloge:
a) na področju financ:
– pripravlja proračun, rebalans proračuna, zaključni račun proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
– skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– zagotavlja strokovno pomoč organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ,
– vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila,
– opravljanja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, krajevne skupnosti in ustanovljene občinske sklade in režijske obrate,
– pripravlja in vodi premoženjsko bilanco občine;
b) na področju gospodarskih zadev:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva,
– skrbi za realizacijo razvojnih programov občine, gospodarstva, malega gospodarstva in uravnoteženega razvoja občine,
– pripravlja strokovne podlage in daje mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin,
– spremlja učinke in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja upravne naloge v skladu s področnimi predpisi.
9. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja predvsem naslednje naloge:
– strokovne, razvojne in upravne naloge za področja predšolske vzgoje, izobraževanja, zdravstva, sociale, kulture, športa in mladine ter pospeševanja raziskovalne in inovativne dejavnosti,
– ureja način in pogoje razpolaganja s premoženjem občine za področja predšolske vzgoje, izobraževanja, zdravstva, sociale, kulture, športa in mladine,
– zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti s teh področij,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– zagotavlja izvajanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– skrbi za kulturno dediščino,
– pripravlja predloge za pospeševanje in razvoj dejavnosti na teh področjih,
– sodeluje pri pripravi planskih aktov občine s teh področij.
10. člen
Oddelek za splošne zadeve opravlja predvsem naslednje naloge:
a) na področju normativno-pravnih zadev:
– pripravlja predloge splošnih in drugih aktov ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo organi občine,
– zagotavlja pravno podporo organom občine,
– sestavlja predloge pogodb, ocenjuje predlagane in sklenjene pogodbe,
– vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– ureja premoženjsko-pravne zadeve;
b) na področjih splošnih zadev in civilne zaščite:
– ureja kadrovske zadeve,
– zagotavlja opravljanje nalog glavne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, t.j. na področjih civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti.
11. člen
Oddelek za kmetijstvo in turizem opravlja zlasti naslednje naloge:
– strokovne, razvojne in upravne naloge s področij kmetijstva, gozdarstva, veterine, lova, ribolova in turizma,
– zagotavlja pogoje za razvoj teh področij,
– vzpodbuja razvoj kmetijstva in turizma ter dopolnilnih dejavnosti,
– skrbi za razvoj in promocijo turistične dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine,
– določa pogoje za dejavnost v kmetijstvu, gozdarstvu in turizmu,
– sodeluje pri projektih celostnega urejanja podeželja in vasi.
12. člen
Oddelek za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči opravlja zlasti naslednje naloge:
– opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na stanovanja, poslovne stavbe in prostore,
– pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine,
– ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi stanovanji, s katerimi razpolaga občina,
– skrbi za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in poslovnimi prostori občine,
– predlaga prioritete opremljanja stavbnih zemljišč,
– skrbi za pripravo investicijskih programov in programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– opravlja strokovne in druge naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– opravlja strokovne in upravne naloge v zvezi z odmero komunalnega prispevka,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z urejanjem vprašanj v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči in stanovanjsko politiko.
13. člen
Oddelek za prostorsko planiranje opravlja zlasti naslednje naloge:
a) na področju urejanja prostora:
– predlaga urejanje prostora občine v skladu z zakonom in usmeritvami strateških prostorskih aktov države in pokrajine, in sicer v ta namen pripravlja dokumente za razvoj rabe prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju predpisanih režimov varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami na lokalni ravni,
– vodi predpisane zbirke prostorskih podatkov,
– na vlogo strank izdeluje lokacijske informacije za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov,
– v prostorskih aktih načrtuje ukrepe za realizacijo prostorskih odločitev,
– skrbi za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– analizira in predlaga prostorske ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– v sodelovanju z drugimi oddelki skrbi za usklajeno opremljanje javnih površin z urbano opremo;
b) na področju geoinformatike pridobiva, obdeluje in posreduje podatke in informacije geoinformacijske narave.
14. člen
Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve opravlja predvsem naslednje naloge:
a) na področju zadev v zvezi s krajevnimi skupnostmi in komunalnimi vprašanji:
– strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti,
– zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti,
– spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti,
– na področju komunalnih zadev opravlja strokovne in upravne ter druge naloge in zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
– predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe in promet in skrbi za njihovo izvajanje,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
– vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa,
– opravlja naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem komunalnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– pripravlja predloge za določanje prometne ureditve v občini,
– spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi z preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva, cestno-prometne infrastrukture in energetike,
– skrbi za pospešeno komunalno urejanje romskih naselij;
b) na področju varstva okolja:
– opravlja strokovne naloge na področju družbenega planiranja in urejanja prostora v okviru politike varstva okolja v skladu z veljavnimi predpisi,
– sodeluje pri izvajanju dejavnosti varstva okolja in kulturne dediščine,
– spremlja uresničevanje lokalnega programa varstva okolja in operativnih načrtov za varstvo okolja ter opravlja upravne naloge s področja varstva okolja.
15. člen
Občinska uprava v okviru Inšpektorata opravlja naloge občinske inšpekcije. Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Občinska uprava opravlja tudi naloge občinskega redarstva. Na tem področju občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
III. DRUGE JAVNE NALOGE IZ PRISTOJNOSTI OBČINE
16. člen
Občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb. Organizacijo, pristojnosti, položaj in druga vprašanja, ki zadevajo javne službe, se urejajo s posebnimi odloki.
17. člen
Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranilstva, ki občino, njene organe in krajevne skupnosti zastopa pred sodišči in drugimi organi.
18. člen
Občina sodeluje z drugimi občinami in lahko opravlja zanje le naloge, ki jih dopušča zakon. Občina tudi združuje sredstva in oblikuje organe ali službe za opravljanje skupnih zadev.
O opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka tega člena sklenejo zainteresirane občine pogodbo. Pogodbo sklene župan.
IV. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
19. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za delo občinske uprave. Župan tudi sprejema delavce občinske uprave v delovno razmerje na podlagi akta, ki ureja sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi ter kadrovskega načrta delovnih mest občinske uprave. Župan lahko v kabinet župana na podlagi določb zakona, ki ureja javne uslužbence, zaposli za določen čas do prenehanja njegove funkcije delavce, ki so vezani na njegovo osebno zaupanje.
Župan poleg zakonsko določenih nalog:
– daje smernice za strategijo razvoja občine na vseh področjih,
– daje smernice za pripravo proračuna občine in rebalansa,
– sodeluje z upravno enoto preko sosveta načelnika,
– sklicuje direktorje javnih zavodov in gospodarskih podjetij,
– daje smernice projektnim skupinam,
– vodi svet predsednikov krajevnih skupnosti,
– predlaga in imenuje direktorja občinske uprave,
– vodi mednarodno sodelovanje.
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo,
– organizira in koordinira delo organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot,
– zagotavlja opravljanje strokovnih nalog, ki so skupne organom občinske uprave in notranjim organizacijskim enotam,
– razporeja naloge oziroma delo med delavce občinske uprave in skrbi za delovno disciplino tako, da delavce, katerih ravnanje vsebuje znake kršitve delovnih obveznosti, predlaga županu v disciplinski postopek,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji ter pooblašča v skladu z zakonom delavce občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma odločanje v upravnem postopku na I. stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini ter javnimi zavodi in podjetji,
– opravlja druge naloge in dela po odredbi ali po pooblastilu župana.
Direktor občinske uprave odloča o imenovanju in sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi ter izdaja za izvrševanje tega namena potrebne odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga za to pooblasti župan.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge, ki še niso zajete v opisu nalog v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, v zvezi z vodenjem organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot predstojnike oziroma vodje teh enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
20. člen
Organe občinske uprave vodijo predstojniki, imenovani vodje, razen urada direktorja občinske uprave, ki ga vodi direktor občinske uprave. V aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, se lahko določi, da imajo vodje organov občinske uprave namestnika ali/in pomočnika.
Vodja organa občinske uprave organizira delo, skrbi za zakonitost dela in odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti, kakor jih in kadar jih določajo zakoni, statut občine in drugi akti občine ter pooblastila.
Vodja organa občinske uprave sodeluje z drugimi organi občinske uprave in organizacijskimi enotami občinske uprave pri reševanju skupnih zadev; v okviru svojih pristojnosti sodelujejo tudi z državnimi organi.
Vodja organa občinske uprave je za svoje delo odgovoren direktorju občinske uprave in županu.
21. člen
Vodja organa občinske uprave ima lahko pomočnika in/ali namestnika, ki ga imenuje na predlog vodje organa občinske uprave direktor občinske uprave v skladu z aktom, ki ureja sistemizacijo delovnih mest občinske uprave.
Vodjo organa občinske uprave v času njegove odsotnosti z dela nadomešča namestnik.
Če posamezen vodja organa občinske uprave nima namestnika ali pa je tudi ta odsoten, ga v času njegove odsotnosti nadomešča direktor občinske uprave ali drug višji upravni delavec, ki ga za to pooblasti direktor občinske uprave.
22. člen
Vodjo notranje organizacijske enote lahko v primeru, če je ta odsoten, nadomešča drug višji upravni delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor občinske uprave.
23. člen
Vodje organov občinske uprave, njihovi pomočniki in namestniki so višji upravni delavci.
Poleg višjih upravnih delavcev, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko župan v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, glede na predvidene obveznosti in odgovornosti posameznega delovnega mesta v občinski upravi, določi tudi druge višje upravne delavce.
24. člen
Delavec s posebnimi pooblastili v občinski upravi je upravni inšpektor, ki ga imenuje župan na predlog direktorja občinske uprave. Kadar je to predvideno z zakonom, lahko župan imenuje tudi druge delavce s posebnimi pooblastili.
25. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih imajo ter po navodilih predstojnika organa občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote. Delavci občinske uprave morajo opravljati svoje naloge v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje delavcev v občinski upravi.
Delavec občinske uprave mora pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranja in krepi zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenost, nepristranskost, kvaliteto, hitrost in učinkovitost opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno mora varovati tajne podatke, ki jih je izvedel ter biti lojalen do Mestne občine Novo mesto kot delodajalca.
Za svoje delo so delavci odgovorni vodji organa občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
26. člen
Župan lahko kot svoje posebno posvetovalno telo oblikuje kolegij župana. Poleg župana ga sestavljajo še podžupani in direktor občinske uprave; župan lahko v delo kolegija vključi tudi druge osebe. Kolegij sklicuje župan.
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo oblikuje kolegij direktorja občinske uprave, ki z namenom zagotovitve pravilnega in pravočasnega opravljanja nalog in ustrezne koordinacije dela v občinski upravi obravnava vprašanja iz delovnega področja občinske uprave. Kolegij sestavljajo vodje organov občinske uprave; direktor občinske uprave po potrebi vključi v delo kolegija tudi druge delavce. Direktor občinske uprave sklicuje kolegij po potrebi, praviloma pa enkrat na teden.
27. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopnje znanja iz različnih organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot, lahko glede na naravo naloge župan ali direktor občinske uprave s pisnim sklepom ustanovi delovne ali projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. V sklepu se opredeli nalogo in določijo sestava delovne skupine, vodja delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
28. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan s sklepom ustanovi delovno ali projektno skupino; z ustreznimi zunanjimi izvajalci nalog se lahko sklene posebna pogodba. V sklepu se določijo naloge, sestava skupine, roki za izvedbo nalog in uredijo druge za izvedbo naloge morebiti pomembne zadeve.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo in delo uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku 3 mesece od uveljavitve tega odloka. Do uskladitve opravlja naloge tako, kot jih je pred sprejemom tega odloka.
Župan izda v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka na predlog direktorja občinske uprave ustrezen pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
30. člen
Za racionalnejše in učinkovitejše izvajanje nalog občinske inšpekcije, občinskega redarstva in drugega predpisanega nadzorstva, se župan obvezuje za izvedbo postopka, s katerim bi Mestna občina Novo mesto ob morebitnem soglasju drugih občin v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega odloka ustanovila organ skupne občinske uprave.
31. člen
Določbe, ki se v tem odloku nanašajo na delavce občinske uprave, se z dnem, ko začne veljati Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), uporabljajo naprej v smislu, da se nanašajo na javne uslužbence.
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnih področjih organov občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-4/2003
Novo mesto, dne 6. februarja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost