Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

729. Odlok o ureditvenem načrtu za industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom - parkirnimi površinami za tovornjake v Sevcah, stran 2447.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/96 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na seji dne 2. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom – parkirnimi površinami za tovornjake v Sevcah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02) se sprejme Ureditveni načrt za industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom – parkirnimi površinami za tovornjake v Sevcah, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod številko projekta 614/01.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega ostavka vsebuje tekstualne opise, grafične priloge in soglasja organov, organizacij in skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in določajo pogoje za izgradnjo in ureditev objektov, zelenih površin, rešitve za ureditev prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture ter rešitvami za varstvo okolja in so sestavni del odloka.
II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Izhodiščna točka opisa meje je severno zahodni vogal obravnavanega območja.
 
Opis meje topografsko
na severu: od izhodiščne točke poteka proti vzhodu, prečka travnik do dovozne ceste,
na vzhodu: prečka travnik, ca. 6 do 20 m vzhodno od lokalne ceste do glavne ceste GI-5,
na jugu: prečka glavno cesto GI-5, preko premostitve potoka, tu se obrne in poteka zahodno ob potoku proti severu v dolžini ca. 30m, se obrne in poteka ob vznožju brežine hriba,
na zahodu: prečno na brežino do izhodiščne točke opisa meje.
 
Opis meje po obodni parcelaciji
na severu: od izhodiščne točke poteka po severnem robu parcel 1361, 1362, 1363 in 1364, nato prečka parcelo 1782, nato poteka po severnem robu parcele 1405 in 1404,
na vzhodu: prečka parceli 1404 in 1391,
na jugu: prečka parcelo 1726/1 in 1727/1, poteka po zahodnem robu parcele 1782, nato prečka parcelo 1375/1,
na zahodu: po zahodnem robu parcele 1375/1, po južnem robu parcele 1372, v razdalji ca. 26m, nato se obrne proti severu in prečka parcele 1372, 1371, 1368, 1361 do izhodiščne točke opisa.
 
Površina območja
Površina območja obravnave v meji ureditvenega območja meri ca. 2 ha.
 
Ureditveno območje vključuje parcele in dele parcel:
k.o. Sedraž
1361-del, 1362, 1363, 1364, 1369, 1366, 1367, 1368-del, 1371-del, 1373, 1372-del, 1374, 1375/3, 1375/1-del, 1782-del (potok), 1390, 1405, 1727/1-del (glavna cesta), 1726/1-del (glavna cesta), 1404-del, 1391-del.
Izven mej ureditvenega območja je predvidena trasa priključnega vodovoda in kanalizacije po parceli 1375/1, k.o. Sedraž, ter prestavitev elektro omrežja preko parcele 1354/1, 1355, 1356 k.o. Sedraž.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Funkcija območja bo izgradnja industrijskega obrata predelave in trženja mesa s parkirnimi površinami za tovornjake.
Osnovni pogoj za izrabo območja je upoštevanje pogojev za varstvo okolja iz VI. poglavja tega odloka. Obvezno je upoštevanje geotehničnih pogojev za temeljenje predvidenih objektov ter opornega zida pri posegu v brežino pobočja. Obvezno je predčiščenje odpadnih vod vseh tistih proizvodenj, katerih izpusti odpadne vode ne odgovarjajo kriterijem predpisanim za priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Prostorska razmestitev objekta in površin je zasnovana na pobočni legi.
Na območju ureditvenega načrta so predvidene naslednje ureditve:
– prestavitev obstoječega priključka na GI-5,
– delna rekonstrukcija in prestavitev dovozne ceste,
– izgradnja premostitvenega objekta preko potoka Sedraščica,
– ureditev parkirišč za osebna vozila v severovzhodnem delu območja za 33 osebnih vozil in v jugovzhodnem delu območja za 12 osebnih vozil,
– ureditev parkirišč za tovornjake za 16 tovornjakov in 3 parkirna mesta za kombi vozila,
– izgradnja notranjih servisnih cest in manipulacijskih površin,
– izgradnja kolovozne poti za prehod lastnikov goznih zemljišč (spravilo lesa),
– gradnja predvidenih objektov,
– gradnja opornih zidov,
– postavitev varovalne ograje,
– ureditev zelenih površin.
6. člen
Za oblikovanje horizontalnih in vertikalnih gabaritov predvidenih objektov veljajo naslednji pogoji:
---------------------------------------------------------------
Namembnost      Tlorisne dimenzije        Etažnost
---------------------------------------------------------------
Industrijski obrat  82.50m x 14.20m (mestoma
predelave mesa    izdidki do širine 20.55m)
           +
           44.50m x 36.60m          P+1+(2)
---------------------------------------------------------------
Trafo postaja    5.00m x 3.50m           P
---------------------------------------------------------------
– določene so okvirne tlorisne dimenzije;
– višinski gabarit je določen z etažnostjo objekta;
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja;
– strehe bodo ravne z minimalnim naklonom, mogoča je izvedba enokapnic;
– objekt mora biti arhitektonsko oblikovan, primerno za obcestni prostor, členjen, etažnost P, P+1+(2) z možnostjo izvedbe medetaž;
– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije objekta. Priporočljivo je, da so objekti zasnovani v ustrezni arhitekturi, in uporabo novih materialov. Objekt mora biti skladno in enovito oblikovan. Fasada, ob glavni cesti mora biti ustrezno členjena in moderno oblikovana v pastelnih barvnih tonih, s poudarki na vhodnih fasadah;
– vstopni del na območje je potrebno nameniti parkiranju za zaposlene in obiskovalce, ter ločeno za servisni dostop. Parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce morajo biti urejena v sklopu funkcionalnega zemljišča;
– parkirne površine morajo biti zasajene z drevjem;
– obvezna je zasaditev zelenega tampona med parkirnimi površinami in glavno cesto;
– za objekt je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
7. člen
Usmeritve za zunanjo ureditev:
– ozelenjevanje vseh raspoložljivih površin, predvsem pa robnih površin ter površine ob vodotoku,
– zasnova ozelenitve bo prilagojena potrebam in značilnostim območja, kar narekuje rabo večjih list natih dreves, zasajenih v skupine ter zasaditev vlagoljubnih dreves in grmovnic ob vodotoku.
Utrjene površine znotraj meje funkcionalnega zemljišča so namenjene dovoznemu priključku, parkirnim površinam, površini za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil in manipulacijskim površinam. Površine bodo asfaltirane in popločene.
Zelene površine na območju industrijskega obrata imajo predvsem oblikovalsko funkcijo. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Predvidena je zasaditev gostega zelenega tampona neformalnih skupin avtohtonega drevja na južnem in zahodnem delu, ki naj zagotavlja primerno maskiranje kompleksa.
8. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v ureditvenem načrtu iz 1. člena tega odloka.
Pred zakoličbo je potrebna preveritev vseh kot na terenu.
9. člen
Grajeno javno dobro
Skladno z 212. členom zakona o graditvi objektov in 73. členom zakona o urejanju prostora sta dovozna cesta (oznaka r v grafični prilogi) in premostitveni objekt preko vodotoka Sedraščica opredeljena kot objekta javne infrastrukture, kot grajeno javno dobro lokalnega pomena.
10. člen
Tolerance
Kot tolerance so pri gabaritih objekta v mejah ureditvenega območja dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami na podlagi predhodnih strokovnih podlag ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale realizacije ureditvenega načrta ter, da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanju okolja.
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti posameznih delov objekta ali objekta v celoti, če bo to zahteval tehnološki postopek, vendar le v primeru, da sprememba namembnosti ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
Dopustne so tudi tolerance pri komunalnem in energetskem omrežju na podlagi ustreznih projektno-tehničnih dokumentacij in ob pogoju bolj ekonomičnih in racionalnih rešitev.
Odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in objektov, navedene v tem odloku se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za gradnjo.
V. POGOJI ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI, PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
11. člen
Upravljanje z vodami
Lokacija, kjer je predvidena izgradnja obrata KZ, je ob visokih vodah Q100 Sedraščice poplavno ogrožena. Ob hkratnem nastopu visokih voda Q100 Savinje in Q100 Sedraščice pa je zaradi vpliva zajezitve poplavna ogroženost še večja. Poplavna varnost se lahko zagotovi z dvigom kote platoja na tak način, da se v skladu s 86. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) ne bo povečala poplavna ogroženost območja in da ob poplavi ne bo negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.
Vsi posegi v prostor morajo biti v skladu z 14. in 37. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), razen posegov, ki jih 37. člen posebej navaja, načrtovani z odmikom od zgornjega roba brežine Sedraščice najmanj 5m.
Premostitev potoka Sedraščica je skladna s 37. členom zakona o vodah možno izvesti samo kot objekt javne infrastrukture. Načrtovana in izvedena mora biti tako, da ne bo ovirala pretoka visokih voda Sedraščice. Kota spodnjega roba konstrukcije mora biti min. 212,90 m.n.v., mostna konsrtrukcija mora biti brez vmesnih podpor, zunanji oporniki pa ne smejo segati v osnovni profil struge Sedraščice.
Ker je premostitev locirana na območju vpliva zajezitve Savinje, bo ob sočasnem nastopu v.v. Q100 Savinje in Q100 Sedraščice prepljavljena.
Ob izgradnji premostitve je potrebno ustrezno urediti tudi strugo Sedraščice v območju same premostitve ter na ustreznem gorvodnem in dolvodnem odseku, da bo zagotovljen ustrezen natok in odtok z mostu. Ureditev mora vključevati tudi ustrezno zaščito brežin in dna Sedraščice, da zaradi nove premostitve ne bo prihajalo do poškodb na brežinah oziroma do poglabljanja dna ali zastajanja prodnih nanosov in plavin.
Pogoji:
– pri nadaljnjem načrtovanju zlasti odvajanja odpadnih tehnoloških voda je potrebno dosledno upoštevati uredbo o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99, 110/01),
– ustrezno je potrebno načrtovati odvajanje meteornih in zalednih voda z območja ureditvenega načrta, ki se morajo kontrolirano odvajati v površinski odvodnik,
– meteorne vode s površin na katerih je možno onesnaževanje z naftnimi derivati (ustavljanje in manipulacija tovornih vozil) je potrebno odvajati preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj,
– skladišče nevarnih snovi (naftni derivati), morajo biti načrtovana v skladu s »pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi« (Uradni list SRS, št. 3/79),
– upoštevati je potrebno odmik od zgornjega robu brežine min. 5m, (levi, desni breg).
Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati izsledke Vodnogospodarske študije, ki jo je izdelal Hidrosvet d.o.o., št. proj. 53/02, decembra 2002, ki je podala naslednje ugotovitve in pogoje predvidenih objektov na vodni režim:
– odmik od struge potoka Sedraščica je min. 5m,
– minimalne kote zunanje ureditve se naj izvedejo na koti H(Q100) +50cm to je kota 214m nadmorske višine,
– premostitev se naj izvede na ustrezni višini, to je na koti visokih voda potoka Sedraščica z upoštevanjem 30 cm varnostnega nadvišanja.
V profilu P10 iz projekta Hidrosvet d.o.o. je predvidena kota H(Q100) potoka Sedraščica 212.57m + varstveno nadvišanje svetlega profila za 30cm. Ob upoštevanju predvidene konstrukcije mostu je kota nivelete vozišča na mostu 213.37m nadmorske višine.
12. člen
Promet
Območje je dostopno iz glavne ceste I. reda št. 5/0328 Celje-Šmarjeta preko prestavljenega priključka, ki se delno razširi na glavno cesto. Do ureditvenega območja je iz lokalne ceste predviden en uvoz in premostitveni objekt preko potoka Sedraščica.
13. člen
Kanalizacija
Fekalne odplake na območju industrijskega obrata bodo vodene preko interne fekalne kanalizacije na kolektor, ki bo potekal ob levem bregu Savinje in v nadaljevanju na čistilno napravo.
Meteorne vode bodo z obravnavanega območja vodene v meteorno kanalizacijo oziroma v recipient skladno s pogoji soglasodajalcev.
Onesnažene meteorne vode z olji s parkirišč in drugih utrjenih delovnih površin pa je pred izpustom v sisteme kanalizacijskega omrežja oziroma v recipient obvezno očistiti v lovilcih olj in maščob.
Tehnološke vode morajo biti pred priključitvijo na javni kanal predčiščene na obratni čistilni napravi, ter potrebno je zgraditi merilno mesto, skladno z zakonodajo. Odpadne vode morajo pred iztokom v javno kanalizacijo ustrezati normativom, določenim z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99, 110/01).
14. člen
Vodovod
Za napajanje objekta s pitno vodo bo potrebno zgraditi priključek na javni vodovod, ki poteka po severnem robu glavne ceste skladno s pogoji upravljavca.
Obstoječo dovozno cesto, ki poteka do ureditvenega območja prečkata dva transportna cevovoda Rimske Toplice – Laško. Pred rekonstrukcijo ceste je potrebno omenjena cevovoda dodatno zaščititi.
15. člen
Elektrika
Energija za napajanje čistilne naprave Laško bo zagotovljena z izgradnjo TP. Pred izgradnjo bo potrebno prestaviti tangirano visokonaptostno in nizkonapetostno omrežje.
Za izgradnjo kablovoda je treba izdelati detajlno projektno dokumentacijo v skladu s pogoji upravljalca.
16. člen
Telefon
Za priključitev predvidenih objektov na TT omrežje je treba izdelati ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s pogoji soglasodajalca.
17. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo na plin ali na lahko kurilno olje. V primeru ogrevanja s tekočimi gorivi je potrebno upoštevati “pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi” (Uradni list SRS, št. 3/79).
18. člen
Odpadki
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih in odvažati na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Laško.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti zbiranju odpadkov, ki nastajajo pri tehnologiji proizvodnje – organski odpadki. Zbirati jih je potrebno ločeno in odvažati ter odstraniti skladno z veljavno zakonodajo.
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
19. člen
V lokacijskem postopku je treba pridobiti celovito poročilo o vplivih na okolje, ki ga mora izdelati pooblaščena strokovna organizacija.
20. člen
Hrup
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je območje čistilne naprave razvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni 60 dBA in nočne 50 dBA.
Organizacija različnih dejavnosti v območju mora biti urejena tako, da hrup ne bo presegal dovoljenih ravni hrupa.
Za zaščito okolja pred prekomernim hrupom so predvideni omilitveni ukrepi:
– v času gradnje morajo dela potekati v dnevnem času;
– pri gradnji je treba uporabljati gradbeno mehanizacijo z minimalnimi emisijami hrupa v okolje;
– v času obratovanja bo zagotavljala varstvo pred prekomernim hrupom tehnologija z nizkimi emisijami hrupa. Zaradi lokalnih topografskih značilnosti (stanovanjska hiša v neposredni bližini, dvignjena nad proizvodni objekt) je potrebno vse vire hrupa na strehi proizvodnega objekta locirati čim bolj južno in vzhodno ali pa jih proti stanovanjski hiši severozahodno od objekta zaščititi s protihrupnimi objekti;
– pri gradnji je treba uporabiti kvalitetne materiale v smislu protihrupne zaščite;
– v času obratovanja zagotoviti delovanje parkirišča za lastna tovorna vozila v dnevnem času.
– v času obratovanja so predvidene prve meritve hrupa, meritev hrupa po začetku rednega obratovanja obrata pri obeh stanovanjskih objektih. V primeru preseganja dovoljenih vrednosti se predpišejo pasivni protihrupni ukrepi.
Monitoring v času obratovanja:
– prve meritve hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih in po potrebi obratovalni monitoring enkrat na 2 leti.
21. člen
Zrak
Dejavnost v predvidenih objektih ne sme prekomerno onesnaževati zraka.
Kot energetski vir je predvideno lahko kurilno olje, plin ali drugi energetski vir z dopustno energetsko – specifično vrednostjo gorljivega žvepla.
Za zaščito okolja pred so predvideni omilitveni ukrepi:
– v času obratovanja bo potrebno zagotoviti ustrezno višino dimnika oziroma pri prekomerni višini zagotoviti drug energetski vir.
Monitoring v času obratovanja:
– prve meritve vonja pri najbližjih stanovanjskih objektih.
22. člen
Vode
Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije, ki jo bo možno priključiti na čistilno napravo.
Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v skladu s »pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi« (Uradni list SRS, št. 3/79).
Monitoring v času obratovanja:
– prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod iz primarnega čiščenja odpadnih vod na iztoku v visokotlačni cevovod za odvod odplak na čistilno napravo v Strensko.
23. člen
Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč
Investitor bo zagotovil dostop na kmetijska zemljišča v času gradnje in v času obratovanja. Poleg tega bo investitor v času gradnje zagotovil čim manjše poseganje na kmetijske površine.
Po končani gradnji mora investitor zagotoviti izvedbo kmetijsko prostorskih in ureditvenih operacij na prizadetih kmetijskih zemljiščih, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.
24. člen
Naravne vrednote in kulturna dediščina
Na območju predvidene lokacije industrijskega obrata ni zavarovanih objektov in območij naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Zelene površine na območju industrijskega obrata imajo predvsem oblikovalsko funkcijo. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Za vizualno omilitev posega v prostor je predvidena zasaditev zelenega tampona neformalnih skupin avtohtonega drevja na južnem in zahodnem delu, ki naj zagotavlja primerno maskiranje kompleksa.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov, je treba uporabiti za ureditev nasipov in zelenic.
25. člen
Požarna varnost
Dovoz in dostop omogočata dovoz interventnih vozil in izpolnjujeta pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo bo zagotovljena preko predvidenega hidrantnega omrežja.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
26. člen
Etapna gradnja je možna v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev.
Posamezna faza mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, vodnogospodarske in prometne ureditve, ki vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno fazo gradnje.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
27. člen
Monitoring
Investitor mora zagotoviti načrt monitoringa v času gradnje in ga vključiti v projekt PGD, PZI in načrt monitoringa v času obratovanja kot izhaja iz poročila o vplivih na okolje.
28. člen
Dodatne obveznosti
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih so obveznosti investitorja tudi:
– izvesti geološko-geomehanske preiskave za fazo projektov PGD, PZI,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi.
IX. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora. Prepovedane so spremembe namembnosti zemljišč in objektov.
30. člen
Ureditveni načrt je na vpogled na Občini Laško.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
32. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 203-1/03
Laško, dne 12. februarja 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost