Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

724. Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku, stran 2424.

Na podlagi petega odstavka 322. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vodenju evidence o upravnem postopku
1. člen
S tem pravilnikom se ureja evidentiranje, izkazovanje in posredovanje podatkov ter način in roki za pošiljanje poročil, na podlagi katerih se spremlja izvrševanje zakona o splošnem upravnem postopku.
Vlada, upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil vodijo evidenco o reševanju upravnih stvari na način, ki jim omogoča spremljanje, izkazovanje ter posredovanje podatkov po tem pravilniku.
2. člen
O reševanju upravnih stvari v upravnem postopku na prvi stopnji se vodijo evidence, ki zagotavljajo podatke o številu: vloženih zahtev, postopkih, uvedenih na zahtevo stranke; upravnih postopkov po uradni dolžnosti; upravnih stvari, glede na vrsto in zahtevnost postopka (skrajšani ugotovitveni postopek in posebni ugotovitveni postopek (S, P1, P2, P3)); nerešenih upravnih stvari, prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja; upravnih stvari, vrnjenih v ponovni postopek z odločbo organa druge stopnje, upravnega sodišča ali ustavnega sodišča; upravnih stvari, začetih v tekočem poročevalnem obdobju; vseh upravnih stvari v tekočem poročevalnem obdobju; odstopljenih zahtev; zavrženih zahtev; ustavljenih upravnih postopkov; zavrnjenih zahtev; ugodenih zahtev; upravnih stvari, rešenih v zakonitem roku; upravnih stvari, rešenih po prekoračitvi zakonitega roka; rešenih upravnih stvari v tekočem poročevalnem obdobju; nerešenih upravnih stvari na koncu poročevalnega obdobja; nerešenih ali neodstopljenih pritožb na odločitev o upravni stvari, prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja; prejetih pritožb na odločitev o upravni stvari v tekočem poročevalnem obdobju; vseh pritožb na odločitev o upravni stvari v tekočem poročevalnem obdobju; zavrženih pritožb na prvi stopnji; nadomeščenih odločb z odločbo organa prve stopnje; rešenih pritožb na odločitev o upravni stvari na prvi stopnji v tekočem poročevalnem obdobju; odstopljenih pritožb na odločitev o upravni stvari v reševanje organu druge stopnje v tekočem poročevalnem obdobju; nerešenih ali neodstopljenih pritožb na odločitev o upravni stvari na koncu tekočega poročevalnega obdobja; nerešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev, prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja; upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti, začetih v tekočem poročevalnem obdobju in vloženih vlog za prisilitev; vseh upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev v tekočem poročevalnem obdobju; izdanih sklepov o dovolitvi izvršbe; ustavljenih postopkov upravne izvršbe; izdanih sklepov v postopku izvršbe s prisilitvijo; izdanih sklepov v izvršilnem postopku v zakonitem roku; izdanih sklepov v izvršilnem postopku po preteku zakonitega roka; rešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev v tekočem poročevalnem obdobju in nerešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev na koncu tekočega poročevalnega obdobja.
Upravne enote in organi lokalnih skupnosti vodijo še dodatne evidence o reševanju upravnih stvari v upravnem postopku na prvi stopnji, ki zagotavljajo podatke o času reševanja oziroma številu: o povprečnem času reševanja upravnih stvari v dnevih (od dneva vložitve vloge do rešitve); o povprečnem času reševanja upravnih stvari v dnevih (od dneva popolne vloge do rešitve); rešenih upravnih stvari z delno odločbo; nerešenih upravnih stvari na koncu tekočega poročevalnega obdobja, ki so bile začete že v prejšnjih poročevalnih obdobjih; odpravljenih odločb organa prve stopnje in rešenih z odločbo organa druge stopnje; zavrnjenih pritožb z odločbo organa druge stopnje in številu odpravljenih odločb organa prve stopnje, ki niso bile vrnjene v ponovni postopek.
O upravnem postopku na drugi stopnji se vodijo evidence, ki zagotavljajo podatke o številu: izdanih odločb o pritožbi na odločitev o upravni stvari v roku dveh mesecev; izdanih odločb o pritožbi na odločitev o upravni stvari po prekoračitvi roka dveh mesecev; nerešenih pritožb na odločitev o upravni stvari, prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja; pritožb na odločitev o upravni stvari, vloženih v tekočem poročevalnem obdobju; vseh pritožb na odločitev o upravni stvari v tekočem poročevalnem obdobju; zavrženih pritožb; zavrnjenih pritožb; ustavljenih upravnih postopkov; odpravljenih odločb in vrnjenih organu prve stopnje v ponovni postopek; odpravljenih odločb in rešenih z odločbo; odpravljenih odločb organa prve stopnje, ki niso bile vrnjene v ponovni postopek; odločb, izrečenih za nične; rešenih pritožb na odločitev o upravni stvari v tekočem poročevalnem obdobju; vseh nerešenih pritožb na odločitev o upravni stvari na koncu tekočega poročevalnega obdobja in nerešenih pritožb na odločitev o upravni stvari na koncu tekočega poročevalnega obdobja, ki so bile vložene že v prejšnjih poročevalnih obdobjih.
O uporabi izrednih pravnih sredstev na prvi stopnji se vodijo evidence, ki zagotavljajo podatke o številu: izrednih pravnih sredstev na zahtevo stranke in po uradni dolžnosti; nerešenih in prenesenih izrednih pravnih sredstev iz preteklega poročevalnega obdobja; izrednih pravnih sredstev, začetih v tekočem poročevalnem obdobju; skupnem številu vseh izrednih pravnih sredstev v tekočem poročevalnem obdobju; zavrženih zahtev; odpravljenih upravnih aktov; razveljavljenih upravnih aktov; obnov postopka; zavrženih predlogov za obnovo postopka; zavrnjenih predlogov za obnovo postopka; ugodenih predlogov za obnovo postopka; potrjenih odločitev o odločbi prve stopnje v obnovi postopka; nadomeščenih odločitev o odločbi prve stopnje v obnovi postopka; odločb, izrečenih za nične; rešenih izrednih pravnih sredstev v tekočem poročevalnem obdobju; nerešenih izrednih pravnih sredstev na koncu tekočega poročevalnega obdobja.
O uporabi izrednih pravnih sredstev na drugi stopnji se vodijo evidence, ki zagotavljajo podatke o številu: nerešenih in prenesenih izrednih pravnih sredstev iz preteklega poročevalnega obdobja; izrednih pravnih sredstev, začetih v tekočem poročevalnem obdobju; skupnem številu vseh izrednih pravnih sredstev v tekočem poročevalnem obdobju; izrednih pravnih sredstev, začetih po uradni dolžnosti; zavrženih zahtev; odpravljenih upravnih aktov; razveljavljenih upravnih aktov; odločb, izrečenih za nične; rešenih izrednih pravnih sredstev v tekočem poročevalnem obdobju; nerešenih izrednih pravnih sredstev na koncu tekočega poročevalnega obdobja.
3. člen
V evidenco se podatki iz prejšnjega člena vpisujejo in vodijo po posameznih upravnih stvareh po delovnih področjih ministrstev, ki so ustanovljena z zakonom za posamezno upravno področje ali za več med seboj povezanih področij.
4. člen
Vlada, ministrstva, upravni organi v sestavi, območne enote oziroma izpostave ali drugače imenovane dislocirane enote ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi, upravne enote, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil tekoče vodijo evidenco o reševanju upravnih stvari na določeni stopnji in pripravljajo letno poročilo (v nadaljevanju: poročilo).
Poročilo se izdela za vsako delovno področje na določeni stopnji upravnega postopka in izrednega pravnega sredstva ter zbirno poročilo za delovno področje ali vsa delovna področja skupaj na isti stopnji.
Vlada, ministrstva, upravne enote in organi lokalnih skupnosti pošiljajo poročila na ministrstvo, pristojno za upravo, v roku 45 dni po preteku koledarskega leta.
Podatki poročila se vpisujejo v obrazce št. 1 A (zbirno poročilo), 1 B (po delovnih področjih), 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
Obrazec poročila št. 1 B izpolnjujejo in pošiljajo neposredno ministrstvu, pristojnemu za upravo, samo upravne enote in organi lokalnih skupnosti za vsako delovno področje.
5. člen
Organi lokalnih skupnosti, ki rešujejo upravne stvari iz izvirne in prenesene pristojnosti, vodijo in izkazujejo ločeno podatke iz izvirne in prenesene pristojnosti.
Organi lokalnih skupnosti pošiljajo ločena poročila o reševanju upravnih stvari iz izvirne pristojnosti na prvi in drugi stopnji in prenesene na prvi in drugi stopnji na ministrstvo, pristojno za upravo. V poročilih izkazujejo podatke nosilcev javnih pooblastil iz izvirne pristojnosti.
Nosilci javnih pooblastil iz izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti vodijo evidenco o reševanju upravnih stvari in pošiljajo poročila organom lokalnih skupnosti v roku 30 dni po preteku koledarskega leta.
6. člen
Ministrstva vodijo evidenco o reševanju upravnih stvari na prvi in drugi stopnji za svoje delovno področje, ki vključuje podatke po upravnih organih v sestavi, območnih enotah oziroma izpostavah ali drugače imenovanih dislociranih enotah ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi in nosilcih javnih pooblastil.
V svojih poročilih ministrstva izkazujejo podatke o ministrstvu, upravnih organih v sestavi, območnih enotah oziroma izpostavah ali drugače imenovanih dislociranih enotah ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi in nosilcih javnih pooblastil ločeno ter za celotno delovno področje skupaj na določeni stopnji.
Upravni organi v sestavi, območne enote oziroma izpostave ali drugače imenovane dislocirane enote ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil vodijo evidenco o reševanju upravnih stvari po delovnih področjih na določeni stopnji in pošiljajo poročila resornemu ministrstvu v roku 30 dni po preteku koledarskega leta.
7. člen
Minister, pristojen za upravo, lahko zahteva izdelavo izrednega medletnega poročila.
V primeru spremembe delovnih področij ministrstev pripravijo ministrstva, upravne enote, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil zaključno poročilo z dnem, ko začnejo opravljati delo po novi ureditvi.
8. člen
Kadar podatki o številu rešenih ali nerešenih upravnih stvari v poročevalnem obdobju odstopajo za več kot 10% od podatkov iz prejšnjega obdobja, pošlje upravni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, ki predloži poročilo, tudi pisno obrazložitev razlogov, zaradi katerih se podatki razlikujejo.
9. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, posreduje na željo ministrstva, organa v sestavi, izpostave ali drugače imenovane območne enote ministrstva, upravne enote, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnega pooblastila zaključno poročilo in podatke, zbrane po tem pravilniku v elektronski obliki. Uporabljajo se lahko za pripravo poročil, analiz in splošnih pravnih aktov.
10. člen
Ministrstva in upravne enote zagotavljajo organom lokalnih skupnosti ter nosilcem javnega pooblastila strokovno pomoč pri zbiranju podatkov in pošiljanju poročil po tem pravilniku.
11. člen
Za potrebe poenotenja podatkov, ki se vnašajo v evidenco o reševanju upravnih stvari na prvi stopnji, pristojna ministrstva pripravijo številčno označene razvide odločanja o upravnih stvareh po materialnopravni zakonodaji, v katerih označijo stopnjo zahtevnosti posameznega odločanja.
Številčne oznake, ki je določena na prvi stopnji, ni mogoče naknadno spreminjati v postopku na drugi stopnji, razen stopnje zahtevnosti v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega pravilnika.
Ministrstvo, pristojno za upravo, koordinira pripravo številčno označenih razvidov z zahtevnostjo odločanja o upravnih stvareh po prvem odstavku tega člena za upravne enote. Isto ministrstvo koordinira in pripravi številčno označene razvide z zahtevnostjo odločanja za lokalne skupnosti.
Ministrstva obnavljajo razvid po prvem odstavku tega člena vsako leto v mesecu novembru. Razvid posredujejo v istem mesecu upravnim organom v sestavi, območnim enotam oziroma izpostavam ali drugače imenovanim dislociranim enotam ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil ter ministrstvu, pristojnemu za upravo, za upravne enote.
12. člen
Stopnja zahtevnosti odločanja o upravnih stvareh na prvi stopnji se označuje s črko S – skrajšani ugotovitveni postopek in črko P – posebni ugotovitveni postopek, ki se razdeli na dodatne tri stopnje zahtevnosti in označuje s P1 – manj zahteven, P2 – zahteven in P3 – zelo zahteven. Kadar je možnih več stopenj zahtevnosti, pristojna ministrstva navedejo v razvidu več ustreznih oznak.
Odločanje v pritožbenih postopkih zoper odločbe organov prve stopnje ima stopnjo zahtevnosti P3 – zelo zahteven.
13. člen
Uradna oseba, ki vodi notranjo organizacijsko enoto, ob začetku upravnega postopka določi njegovo delovno področje, številčno oznako in oznako zahtevnosti, ki se kot celota vpisuje na ovoj spisa pod šifro zadeve in samostojno na dokumentu pod številko in datumom za kratico u.p. (upravni postopek) ter v računalniško evidenco.
Oznaka zahtevnosti se sme le izjemoma spremeniti do konca postopka na prvi stopnji, če se izkaže za drugačno in je kot možnost izbire predvidena v razvidu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Prve številčno označene razvide z zahtevnostjo upravnih postopkov po 11. členu tega pravilnika, posredujejo ministrstva svojim upravnim organom v sestavi, območnim enotam oziroma izpostavam ali drugače imenovanim dislociranim enotam ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil ter ministrstvu, pristojnemu za upravo, najkasneje do 28. 2. 2003.
15. člen
Organi lokalnih skupnosti in njihovi nosilci javnih pooblastil ne vodijo evidence in ne izkazujejo v poročilu na obrazcu št. 1 B vrstic o povprečnem času reševanja upravnih stvari do celovite sistemske ureditve informacijske podpore evidence upravnih postopkov.
Vlada, ministrstva, organi v sestavi, območne enote oziroma izpostave ali drugače imenovane dislocirane enote ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi in njihovi nosilci javnih pooblastil ne vodijo evidence in ne poročajo o podatkih na obrazcu 1 B do celovite sistemske ureditve informacijske podpore evidence upravnih postopkov.
16. člen
Določbe tega pravilnika se začnejo uporabljati s 1. 4. 2003, razen določbe 14. člena, ki se začne uporabljati z uveljavitvijo.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-09-053-01-2/2002.
Ljubljana, dne 17. januarja 2003.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost