Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

717. Uredba o kriterijih za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, stran 2368.

Na podlagi četrtega odstavka 29. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se podrobneje opredeljujejo kriteriji, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: zakonsko določeni kriteriji), za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ter postopek za razvrstitev območij v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
2. člen
(hribovska in gorska območja)
Za hribovska in gorska območja se štejejo sklenjena območja, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za razvrstitev v navedena območja in znaša:
1. njihova povprečna nadmorska višina najmanj 700 metrov,
2. njihov povprečni nagib najmanj 20% ali
3. njihova povprečna nadmorska višina najmanj 500 metrov in hkrati povprečni nagib najmanj 15%.
Za hribovska in gorska območja se štejejo tudi sklenjena območja, ki ne izpolnjujejo kriterijev iz prejšnjega odstavka, so pa obkrožena z območjem, ki izpolnjuje kriterije iz prejšnjega odstavka, in:
– niso večja od petih katastrskih občin ali
– izpolnjujejo kriterije iz 1. točke 3. člena te uredbe.
Šteje se, da je območje obkroženo s hribovskim in gorskim območjem po prejšnjem odstavku, če je s takšnim območjem obkroženo vsaj 90% območja ali če je s takšnim območjem obkroženo manj območja, preostali del območja pa omejuje reka ali državna meja.
3. člen
(druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost)
Za druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost se štejejo sklenjena geografska območja, ki izpolnjujejo zakonske kriterije za razvrstitev v navedena območja in
1. je kmetijskih zemljišč III., IV., V. in VI. kategorije po predpisu, ki ureja merila za določitev zemljišč v kategorije, v primerjavi z deležem kmetijskih zemljišč I. in II. kategorije nad 60% in
2. a) gostota prebivalstva ne presega 60% povprečja gostote prebivalstva v Republiki Sloveniji ali
b) je prisotno upadanje prebivalstva pri praviloma znatnem deležu kmečkega prebivalstva glede na celotno prebivalstvo obravnavanega območja, pri čemer se ne upoštevajo urbana središča.
4. člen
(območja s posebnimi naravnimi omejitvami)
Za območja s posebnimi naravnimi omejitvami se štejejo sklenjena geografska območja, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za razvrstitev v navedena območja, in so:
1. geografska območja, na katerih so trajno prisotne specifične neugodne razmere, ki so značilne za območja pogostih poplav, močvirij in za barja, ali
2. geografska območja z močno burjo, kjer povprečna hitrost burje presega 14 m/s, in se v zimskem času (od oktobra do marca) burja pojavlja v sunkih nad 60 km/h povprečno več kot 10% časa in v rastni dobi (od aprila do septembra) povprečno več kot 4% časa.
5. člen
(razvrstitev v območja)
Minister, pristojen za kmetijstvo, razvrsti posamezna območja v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost na osnovi ugotovljenih podatkov po kriterijih iz 2., 3. in 4. člena te uredbe.
Pri razvrstitvi posameznih območij po prejšnjem odstavku se ta območja tudi teritorialno opredelijo, pri čemer se upoštevajo meje katastrskih občin.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri teritorialni opredelitvi posameznega območja lahko upošteva tudi del katastrske občine, ki izpolnjuje kriterije iz 2., 3. ali 4. člena te uredbe, če se takšen del katastrske občine dotika območij iz 2., 3. in 4. člena te uredbe. V tem primeru poteka zunanja meja območja po mejah parcel znotraj ene ali več katastrskih občin.
Najmanjša velikost dela katastrske občine iz prejšnjega odstavka znaša 7 ha.
6. člen
(seznam območij)
Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki ga v Uradnem listu Republike Slovenije objavi minister, pristojen za kmetijstvo, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za regionalni razvoj, vsebuje zlasti naslednje podatke:
1. vrsto območja,
2. ime občine in katastrske občine,
3. šifro občine in šifro katastrske občine,
4. vključenost katastrske občine ali dela katastrske občine,
5. površino katastrske občine,
6. grafični prikaz območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki je priloga tega seznama.
Natančnejši vpogled v razmejitev posameznih območij je možen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter izpostavah kmetijske svetovalne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, razvrsti na podlagi seznama območij iz prvega odstavka tega člena kmetijska gospodarstva v posamezna območja. Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti v posamezno območje, če se v njem nahaja več kot 50% kmetijskih zemljišč v rabi.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o kriterijih za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 62/00).
8. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05/2003-1
Ljubljana, dne 13. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost