Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

716. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (uradno prečiščeno besedilo) (ZJODLPKŠ-UPB1), stran 2366.

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. januarja 2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike, ki obsega:
– zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike – ZJODLPKŠ (Uradni list RS, št. 79/01 z dne 10. 10. 2001),
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike – ZJODLPKŠ-A (Uradni list RS, št. 111/01 z dne 29. 12. 2001),
– zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike – ZJODLPKŠ-B (Uradni list RS, št. 32/02 z dne 11. 4. 2002) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike – ZJODLPKŠ-C (Uradni list RS, št. 108/02 z dne 12. 12. 2002).
Št. 440-03/01-109/5
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
Z A K O N
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA PREVOZNIKA ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE OZIROMA TERORIZMA IN O POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE PREVOZNIKE uradno prečiščeno besedilo (ZJODLPKŠ-UPB1)
1. člen
Republika Slovenija s tem zakonom prevzema jamstvo za obveznosti domačega letalskega prevoznika iz naslova odgovornosti za škode povzročene tretjim osebam na zemlji, v primeru vojne in/ali terorizma, v obsegu odklonjenega zavarovalnega kritja, ter določa pogoje glede kritja teh škod za tuje letalske prevoznike, ki uporabljajo slovenski zračni prostor.
2. člen
(1) Z jamstvom Republike Slovenije iz prejšnjega člena so krite škode, ki presegajo dano zavarovalno kritje, oziroma presegajo 50 mio USD in ne presegajo 750 mio USD po škodnem dogodku.
(2) Jamstvo iz prejšnjega odstavka tega člena se daje slovenskemu letalskemu prevozniku, ki ima veljavno spričevalo letalskega prevoznika v skladu s 76. členom zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) ter so njegovi zrakoplovi vpisani v register zrakoplovov Republike Slovenije, z namenom nemotene dejavnosti zračnega prevoza, kolikor to zahteva tuja država.
(3) Jamstvo iz prvega odstavka tega člena se daje za čas do spremembe mednarodnih zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev za kritje rizikov za primere vojne in/ali terorizma in to do 30. junija 2003, pod pogoji iz prvega odstavka 2.b člena tega zakona.
(4) V primerih enostranske odpovedi zavarovatelja ali nemožnosti zagotovitve zavarovalnega kritja za rizike iz 1. člena tega zakona, deloma ali v celoti, v obdobju od 1. julija 2003 do 31. decembra 2003, bo Republika Slovenija dala jamstvo pod pogoji iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 2.b člena tega zakona.
(5) Za ureditev razmerij iz naslova jamstva Republike Slovenije iz prvega in četrtega odstavka tega člena, sklene ministrstvo, pristojno za finance, s slovenskim letalskim prevoznikom pogodbo.
(6) Spremembe mednarodnih zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev tekoče spremlja ministrstvo, pristojno za finance.
2.a člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 2. člena tega zakona bodo v jamstvo Republike Slovenije iz prvega in četrtega odstavka navedenega člena vključene tudi obveznosti domačega letalskega prevoznika iz naslova odgovornosti za škode, ki bi jih povzročili zrakoplovi, ki jih je domači letalski prevoznik vzel v zakup, tudi v primeru, če se ne vpišejo v register zrakoplovov Republike Slovenije, pod pogojem, da so zajeti v veljavnem spričevalu letalskega prevoznika, skladno z določbami 24. in 76. člena zakona o letalstvu.
2.b člen
(1) Domači letalski prevoznik za jamstvo Republike Slovenije iz 1. člena tega zakona, v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2003 plača premijo v višini 0,25 USD po potniku, obračunano v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, obročno vsaka dva meseca glede na predvideni letni obseg prometa 800.000 potnikov in s poračunom glede na dejanski obseg prometa oziroma prepeljane potnike do vključno 30. junija 2003.
(2) Republika Slovenije bo dala jamstvo iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona, če zavarovanje odgovornosti domačega letalskega prevoznika za škodo povzročeno tretjim osebam na zemlji, v primeru vojne in/ali terorizma preneha zaradi enostranske odpovedi zavarovatelja in letalski prevoznik plača Republiki Sloveniji premijo v enaki višini kot jo je plačeval zavarovatelju pred odpovedjo zavarovanja.
(3) Če sklenitev zavarovanja iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoča, bo Republika Slovenija dala jamstvo pod pogojem, da ji domači letalski prevoznik plača premijo v višini zneska zadnje znane premije za enak obseg zavarovalnega kritja.
(4) Če zaradi okoliščin na zavarovalnem trgu sklenitev zavarovanja iz drugega odstavka tega člena ni mogoča do celotne zavarovalne vsote v višini 750 mio USD, bo Republika Slovenija dala jamstvo za škodo, ki presega pogodbeno dogovorjeno zavarovalno vsoto in hkrati ne presega vsote 750 mio USD, pod pogojem, da ji domači letalski prevoznik plača premijo, ki je sorazmerna deležu premije zavarovalnice.
3. člen
(1) Do sistemske ureditve po predpisih o obveznih zavarovanjih v prometu tujim letalskim prevoznikom Republika Slovenija ne dovoljuje vstopa zrakoplovov v slovenski zračni prostor, če niso zavarovani oziroma nimajo drugega ustreznega jamstva za kritje škode povzročene tretjim osebam na zemlji najmanj za naslednje zneske glede na največjo vzletno maso zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: MTOM – Maximum Take Off Mass):
– za zrakoplove z MTOM do 2000 kg – 1,500.000 SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM do 6.000 kg – 4,500.000 SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM do 25.000 kg – 12.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM do 100.000 kg – 50.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM nad 100.000 kg – 90.000.000 SDR v tolarski protivrednosti.
(2) SDR (Special Drawing Rights) iz prejšnjega odstavka predstavljajo posebne pravice črpanja (obračunska enota), kot jih določa Mednarodni denarni sklad, razmerje do slovenske valute oziroma vrednosti pa objavlja Banka Slovenije.
(3) MTOM (Maximum Take Off Mass) iz prvega odstavka tega člena pomeni največjo vzletno maso zrakoplova določeno v certifikatu tipa tega zrakoplova.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena preverja Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo v skladu z navodilom, ki ga izda minister, pristojen za promet.
(5) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo objavi pogoje glede zavarovanj oziroma jamstev iz tega člena na način, ki je običajen v zračnem prometu (NOTAM).
 
Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike – ZJODLPKŠ (Uradni list RS, št. 79/2001) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike – ZJODLPKŠ-A (Uradni list RS, št. 111/2001) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
3. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, uskladi pogodbo iz četrtega odstavka 2. člena zakona z določbo 1. člena tega zakona najkasneje do 11. 1. 2002.
Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo objavi pogoje iz petega odstavka 3. člena zakona, z dnem uveljavitve tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike – ZJODLPKŠ-B (Uradni list RS, št. 32/2002) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
3. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, uskladi pogodbo iz četrtega odstavka 2. člena zakona z določbo 1. člena tega zakona tako, da uskladitev velja od 31. marca 2002 dalje.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi rešitve glede trajanja ukrepov in plačil v zvezi z danimi jamstvi, kot jih sprejme oziroma predpiše pristojni organ Evropskih skupnosti.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike – ZJODLPKŠ-C (Uradni list RS, št. 108/2002) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
4. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, uskladi obstoječo pogodbo o jamstvu z določbami tega zakona tako, da uskladitev velja od 1. januarja 2003 dalje.
(2) Pogodbo o jamstvu Republike Slovenije iz četrtega odstavka 2. člena zakona sklene ministrstvo, pristojno za finance, najkasneje sedem dni od odpovedi zavarovanja ali ugotovitve nemožnosti zavarovanja. Pogodba se sklene za obdobje 60 dni z možnostjo podaljševanja največ do 31. decembra 2003. Pogodba se sklene na predlog letalskega prevoznika in če Vlada Republike Slovenije ugotovi, da so podani pogoji iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 2.b člena zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost