Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003

Kazalo

714. Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora, stran 2358.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v skladu z 12. členom statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) v zvezi s sklepom o začasni uporabi pravnih predpisov Občine Litija za Občino Šmartno pri Litiji s prve redne seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji je Občinski svet občine Litija na 2. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, delov plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, župana, in članov nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Župan se lahko odloči za poklicno ali nepoklicno opravljanje funkcije.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo opravljal funkcijo poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
3. člen
Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plačila.
Funkcija župana je najvišje vrednotena funkcija v občini.
Članom občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in župana ter članom nadzornega odbora pripada za njihovo delo sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta v skladu s tem pravilnikom.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE OZIROMA DELA PLAČE
4. člen
Osnovna plača za opravljanje funkcije župana znaša 7,0 količnika. Županu pripada še funkcijski dodatek v višini 50% njegove osnovne plače in dodatek na delovno dobo.
Če opravlja funkcijo nepoklicno je upravičen do 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo župana opravljal poklicno.
5. člen
Osnovna plača (poklicnega) podžupana znaša največ 80% plače župana. Konkretna višina plače podžupana je odvisna od vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za določeno področje dela (družbene dejavnosti, okolje in prostor, splošne pravne zadeve, gospodarstvo…) ima podžupan pravico do 20% plače župana, vendar skupaj ne več od maksimuma iz prvega stavka tega člena. Če podžupan nima posebnega pooblastila, ampak le pomaga županu in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do osnovne plače v višini 40% plače župana.
Če podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Konkretna višina plače podžupana je odvisna od vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za določeno področje dela (družbene dejavnosti, okolje in prostor, splošne pravne zadeve, gospodarstvo…) ima podžupan pravico do 10% plače župana, vendar skupaj ne več od maksimuma iz prvega stavka tega odstavka. Če podžupan nima posebnega pooblastila, ampak le pomaga županu in ga nadomešča v času njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do plačila v višini 20% plače župana.
6. člen
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnem sektorju, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
Župan in podžupan tudi nista upravičena do dodatkov oziroma nagrad za vodenje sej občinskega sveta.
7. člen
Člani občinskega sveta so upravičeni do sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Za udeležbo na redni seji je član občinskega sveta upravičen do sejnine v višini 5% plače župana. V primeru, da se seja nadaljuje, se sejnina za prvo nadaljevanje poveča za 50%, za vsako naslednje nadaljevanje pa še za 30%.
Za udeležbo na izredni seji ima član občinskega sveta pravico do sejnine v višini 7% plače župana.
Za udeležbo na korespondenčni seji ima član občinskega sveta pravico do sejnine v višini 2,5% plače župana.
8. člen
Za delo v delovnih telesih občinskega sveta in župana, pripada članom občinskega sveta sejnina; za predsednika (oziroma za vodenje seje v primeru nadomeščanja predsednika) v višini 2% plače župana, za člana pa v višini 1% plače župana.
Enaka sejnina pripada tudi članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta.
9. člen
Za delo v nadzornem odboru pripada članom sejnina v višini 2% plače župana, predsedniku (oziroma za vodenje seje v primeru nadomeščanja predsednika) pa sejnina v višini 3% plače župana.
10. člen
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana (plače za poklicno opravljanje funkcije).
11. člen
Odločbo o plači in sejnini, določeni na podlagi tega pravilnika, izda za posameznega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
12. člen
Sejnina je pogojena z udeležbo na seji občinskega sveta oziroma z udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta. V primeru odsotnosti s seje, člani občinskega sveta oziroma člani (tudi predsedniki) delovnega telesa občinskega sveta nimajo pravice do sejnine.
Določba zgornjega odstavka velja tudi za nadzorni odbor in morebitna druga posvetovalna telesa župana in občinskega sveta.
13. člen
Evidenco prisotnosti in zapisnike na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles vodi za to zadolženi delavec občinske uprave.
III. DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji, poklicni in nepoklicni, predsedniki in člani delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora imajo ob predložitvi dokazila pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, potni stroški, stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi za zaposlene v občinski upravi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu podžupan. Nalog za službeno potovanje za župana izda podžupan.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za plače, dele plač, sejnine in povračila stroškov po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu Občine Šmartno pri Litiji.
16. člen
Plače, deli plač, sejnine in povračilo stroškov po tem pravilniku, se na podlagi obračuna, ki ga pripravi skrbnik proračunske postavke, izplačajo 5. v mesecu za pretekli mesec.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Plače, deli plač, sejnine in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora, se izplačajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma od imenovanja.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 32/99).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 143-4/2002
Šmartno pri Litiji, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.