Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003

Kazalo

713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu P3 in P4 - proizvodna dejavnost, stran 2355.

Na podlagi 29., 33., 175. in 190. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02) 8. in 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju, (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na 2. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu P3 in P4 – proizvodna dejavnost
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt P3 in P4 – proizvodna dejavnost, ki ga je izdelal Razvojni center Celje – TOZD Planiranje (št. Projekta 166/88, junij 1988; Uradni list SRS, št. 28/88). Spremembe in dopolnitve izhajajo iz potreb po reorganizaciji obstoječe zasnove urejanja zahodnega dela območja in se nanašajo zgolj na podobmočje P4.
Spremembe in dopolnitve, ki določajo meje, namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoje za oblikovanje in urejanje, merila in pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja, obveznosti investitorjev in izvajalcev, ukrepe za varstvo okolja in pogoje za bivanje in delo, odstopanja ter etapnost izvedbe posegov je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, Ljubljanska 76, pod številko projekta 8/2002 v juliju 2002 in jih na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v septembru leta 2002.
II. MEJA PODOBMOČJA
2. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen osnovnega odloka, tako da se podrobneje definira meja podobmočja P4. “Meja podobmočja P4, ki je predmet obravnave tega odloka poteka od severnega vogala zemljišča parcelne številke 965/16 proti jugovzhodu po njeni vzhodni meji, nadaljuje po vzhodni meji parcele št. 965/25 in delu vzhodne meje parcele št. 965/26 od koder se ostro obrne proti zahodu, v dveh lomih deli parcele št. 965/12 in se priključi na vzhodno mejo parcele št. 965/14, skrene po njej proti jugu in nadalje proti zahodu, od tod zopet po meji iste parcelne številke proti jugu ob obstoječem proizvodnem objektu v podaljšku prečka obravnavano parcelno številko in se ponovno naveže na njeno južno mejo od koder se obrne po njej proti zahodu, nadaljuje po južni meji parcele št. 965/1 in 822/50, kjer v skrajnem jugozahodnem vogalu skrene po zahodni meji iste proti severu, se naveže na jugozahodni vogal parcele št. 822/49 in poteka po njeni zahodni in severni meji, od tod prestopi na zahodno mejo parcele št. 965/16 in po njej nadaljuje do izhodiščne točke.
Vse parcelne številke se nahajajo v k.o. Šentjur. Podobmočje leži med železniško progo Celje–Maribor na južni strani in regionalno cesto Celje–Rogaška Slatina.”
III. FUNKCIJA PODOBMOČJA P4 S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen osnovnega odloka in sicer tako, da se za podobmočje P4 besedilo v celoti črta in nadomesti z novim, kot sledi:
“P4 – proizvodna in servisna dejavnost:
A) Proizvodna dejavnost obstoječega objekta proizvodno trgovske dejavnosti (v nadaljevanju: objekt PTD)
Določa se proizvodna dejavnost na površinah parcelnih številk 965/12, 965/13, 965/14, 965/25 in 965/26, vse k.o. Šentjur. Poleg proizvodnih se določa možnost dopolnilnih trgovskih in poslovnih dejavnosti z ustreznimi zunanjimi manipulativnimi, parkirnimi in zelenimi površinami.
B) Servisna dejavnost
Določa se dejavnost bencinskega servisa s pripadajočimi zunanjimi funkcionalnimi zemljišči na površinah parcelnih številk 965/1, 965/21, 822/49 in 822/50, vse k.o. Šentjur. Na teh zemljiščih se določa novogradnja bencinskega servisa, ki obsega izvedbo stavbe z nadstrešnico, izvedbo rezervoarja, celotne pripadajoče tehnološke instalacije in ostalih internih instalacij. Zunanje funkcionalne površine obsegajo ureditev platoja na celotnem razpoložljivem zemljišču z ureditvijo površin uvoza in izvoza, ter prometnega prevoza za potrebe obstoječega objekta PTD. Delni poseg izven gradbene parcele bo za izvedbo cestnih priključkov potreben še na parceli 822/5 in 965/16, za izvedbo parkirišč in dovoza k objektu PTD na parcelo 965/13, za komunalne vode pa na 822/5, 822/48 (meteorni odvod in elektrovod), 821/5 (elektrovod) 965/16 (plinovod), 965/13 (vodovod, fekalna kanalizacija), 965/25, 965/10, 965/9 (fekalna kanalizacija). Vse parcele, lastništva in soglasja lastnikov je pred nadaljevanjem del obvezno preveriti, ker so trase in priklopne točke podane s strani upravljalcev.”
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Spremeni in dopolni se 5. člen prvotnega odloka in sicer tako, da se doda nova alinea, ki se glasi:
“F) Novogradnja bencinskega servisa in parkirišč v podobmočju P4
1. Objekt bencinskega servisa
Predvideni tipizirani objekt bo vključeval prodajalno bencinskega servisa in bife s pomožnimi prostori in javnimi sanitarijami, avtomatsko portalno avtopralnico ter pretakalno ploščad z nadstrešnico. V sklopu zunanje ureditve bo obsegal ploščad menjave olja in oskrbe z vodo in zrakom. V objektu se bo vršila prodaja naftnih derivatov s samopostrežnim pretakanjem pod nadstrešnico, samopostrežna prodaja blaga široke potrošnje v prodajalni, priprava in prodaja drobnih artiklov, peciv, kruha, toplih sendvičev in pijač v sklopu kotička hip – hop ter bifejska ponudba točenja pijač in ponudbe hladnih prigrizkov v sklopu posebnega prostora s točilnim pultom z barskimi stoli in mizicami.
1.a Prodajni del
Stavba bo pravokotne oblike, orientirana vzporedno s cesto. Prodajalna bo locirana na uvozni strani bifeja, na uvozni strani v nadaljevanju prodajalne, skupni zaledni prostori bodo navezani na prodajalno in bife preko hodnika in zunanje dostopni z zadnje strani, obsegali bodo skladišča in prostore osebja. Sanitarno-tehnični del bo dostopen iz zunanjosti objekta, z njegove zadnje strani, obsegal bo kombinirane javne sanitarije ter kurilnico.
Konstrukcija bo zidana, krita z ravno streho na prednapeti armiranobetonski plošči. Vogalni slopi in venec objekta bodo poudarjeni s fasadno penobetonsko oblogo, vmesni pas pa bodo obsegala ometana zidana in zasteklena polnila. Notranji prostori bodo pregrajeni s suhomontažnimi pregradnimi stenami. Na strehi objekta je predvidena izvedba jeklene konstrukcije strojnice. Finalne obdelave se bodo izvajale po smernicah tipizacije in racionalizacije bencinskih servisov.
Gabariti objekta:
– Tlorisni gabarit (osno)     12,80 m × 22,40 m
– Obod venca fasade        13,80 m × 23,40 m,
                 pravokotne oblike
– Vertikalni gabarit       4 m, svetla 3 m,
                 strojnica 1,5m
1.b Avtopralni del (portalna avtopralnica)
Del objekta bo pravokotne oblike, orientiran vzporedno s prodajnim delom, z vmesno skupno steno. Prostor operaterja bo lociran na uvozni strani, pogonski prostor pa na izvozni strani objekta.
Konstrukcija bo armiranobetonska monolitna, krita z ravno streho na prednapeti armiranobetonski plošči v avtopralnem delu in z monolitno ploščo v pogonskem delu. Vogalni slopi in venec objekta bodo poudarjeni s fasadno penobetonsko oblogo, vmesni pas pa bodo obsegala ometana zidana in zasteklena polnila. Finalne obdelave se bodo izvajale po smernicah tipizacije in racionalizacij bencinskih servisov.
Gabariti objekta:
– Tlorisni gabarit (osno)     9,60 m × 7,20 m
– Obod venca fasade        10,60 m × 7 m,
                 pravokotne oblike
– Višina prevoznega dela     5 m, svetla višina 4,50 m
– Višina pogonskega dela     4 m, svetla višina 3,60 m
1.c Nadstrešnica s pretakalno ploščadjo
Točilni otoki bodo na uvozni strani objekta, razporejeni čelno, pod kotom na objekt. Ločeni bodo na tovorni promet na strani ceste in osebni promet čelno na objekt. Nadstrešnica nad točilnimi otoki pred stavbo bo dvodelna, sestavljene pravokotne oblike, obrobljena z okrasno masko.
Nadstrešnica bo jeklene konstrukcije, krita s trapezno kritino v minimalnem naklonu in obdana z mrežno masko po celostni grafični podobi investitorja. Otoki bodo tlakovani na armiranobetonski podlogi z betonskimi robniki.
Gabariti objekta:
– tlorisni gabarit (osno)     19,20 m x 28,80 m
– vertikalni gabarit       1,20 m, svetla višina min. 5 m
2. Pomožni objekti
V pomožnih objektih se bo vršilo ekološko varno skladiščenje odpadkov vseh vrst in skladiščenje s postrežno prodajo jeklenk gospodinjskega plina. Odvoz komunalnih odpadkov bo urejen s prevoznimi kontejnerji. Odvoz nevarnih snovi in naftnih derivatov bo organiziran v rafinerijo preko posebne transportne službe.
2.a Stavba za skladiščenje plina v jeklenkah in ekološko skladiščenje odpadkov
Stavba bo orientirana vzporedno s ploščadjo, na uvozni strani, požarno ustrezno odmaknjena od mej in odprtin ter instalacij. Konstrukcija bo armiranobetonska z lahkim jeklenim ostrešjem. Tla bodo armiranobetonska z epoksidnim premazom, v naklonu proti lovilcu olj in obrobljena z betonskimi robniki.
Stavba bo konstrukcijsko protipožarno pregrajena v dva dela, z vhodi na pravokotnih stranicah, tako da bo doseženo določilo požarne cone. Vsak del bo tvoril enovit prostor s tristensko konstrukcijo. Finalne obdelave se bodo izvajale po internih navodilih investitorja.
Prostor plina bo z mrežno steno pregrajen na del za polne in prazne jeklenke, četrta stena pa bo zamrežena z zložljivimi vrati. V oddaljenosti 5m od gabaritov plinskega skladišča je prepovedana izvedba vtočnih jaškov ali drugih nezaščitenih eksplozijsko nevarnih elementov.
Prostor odpadkov bo z mrežno steno pregrajen na del za kontejnerje odpadkov in del za orodje, stena pa opremljena s pripiro proti eventuelnemu iztoku nevarnih snovi.
Gabarit objekta:
– tlorisni gabarit osno:       6,40 m x 2,40 m
– obod venca fasade:         6,55 m x 3,15 m
– vertikalni gabarit:         ca. 3 m
– kapaciteta plina:          1500 kg
3. Parkirišča ob obstoječem objektu PTD
Glede na dejavnost v objektu PTD je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Določa se izvedba okvirno 33 parkirnih mest za osebna vozila severno od objektov. Dovoz do parkirišč je določen z zahoda s prevozom ob robu območja bencinskega servisa.”
V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER POGOJI UPRAVLJANJA Z VODAMI V OBMOČJU P4
5. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen prvotnega odloka, in sicer tako, da se za podobmočje P4 za obstoječim besedilom doda novo poglavje, ki se nanaša izključno na obravnavano podobmočje in se glasi:
“1. prometno omrežje
Uvoz na servis bo potekal z obvoznice iz obeh smeri, preko obstoječega križišča na cesto k železniški postaji. Cesta proti postaji se podaljša v povezovalno cesto vzporedno z železnico proti objektu PTD, tako da s priključkom z obvoznice tvori T križišče namesto obstoječega ovinka. S povezovalne ceste bo potekal uvoz na bencinski servis levo na pretakalno ploščad. Izvoz s servisa bo potekal ali enosmerno na obvoznico samo desno, ali okrog objekta ali skozi avtopralnico nazaj na povezovalno cesto proti postaji.
Promet bo znotraj površin pretakalne ploščadi in avtopralnice potekal enosmerno od uvoza proti izvozu, na uvoznem delu ploščadi dvosmerno za potrebe parkirišča. Osebni promet bo potekal čelno na objekt, tovorni promet in polnjenje podzemnih rezervoarjev pa na cestni strani objekta. Na uvozni strani je predvideno parkirišče za 13 parkirnih mest za osebna vozila, od tega eno za invalide.
Pretakalna ploščad bo obsegala 3 sredinske otoke oziroma 6 vzporednih voznih pasov in mimobežni pas. Levi otok pretakalne ploščadi bo služil kot polnilna ploščad za rezervoarje. Ploščad menjave olja – voda – zrak – notranje čiščenje bo obsegala otok in ploščadni boks v sklopu izvoza iz avtopralnice.
2. Komunalni priključki in instalacije
Obstoječe kapacitete in točni poteki komunalnih vodov so podani s strani upravljalcev. Za vse komunalne vode bo potrebna izvedba novih navezav na obstoječe glavne komunalne trase.
2.a Elektrika
Priključek elektrike bo potrebno izvesti iz TP Obrtniki na nasprotni strani obvoznice. Trasa se izvede iz TP, pravokotno podbije obvoznico in se nadaljuje vzporedno s cesto k postaji in s povezovalno cesto do bencinskega servisa, vzporedno s predvidenim meteornim odvodnikom. Vodnik NN se pripelje do zadnje strani objekta, na fasadi se izvede merilna omarica, z ločenim priključkom za prodajalno, bife in avtopralnico posebej. Kapaciteta dovoda znaša 3x1x80 A za bencinski servis, 3x1x35 A za bife in 3x1x50 A za avtopralnico. Razsvetljava voznih površin servisa se izvede z nadstrešnice in s kandelabrskimi svetilkami z lastnim prižigališčem, vezano na odjemno mesto servisa. V ozadju objekta je predvidena postavitev samostojnega elektro agregata. Zunanji in glavni notranji razvod se izvede v tleh v zaščitnih PELD ceveh. Sekundarni notranji razvod se izvede v pregradnih stenah in medprostoru spuščenega stropa.
2.b Telefon
TK vodnik poteka ob železnici in pravokotno ob križišču preko ceste. Na trasi ob železnici se izvede odcepni jašek, priključni vod se pripelje do objekta. Na zadnji fasadi servisa se izvede priključna omarica, na prednji telefonska govorilnica. Razdelilne omarice in centrale za vse šibkotočne naprave in alarmiranje se izvedejo v hodniku objekta. Bankomat se izvede na uvozni fasadi, stenska telefonska govorilnica na cestni fasadi. Zunanji in glavni notranji razvod se izvede v tleh v zaščitnih PELD ceveh. Kapaciteta dovoda naj bi znašala 5 kabelskih parov ISDN linij.
2.c Vodovod in hidrantno omrežje
Vodovod poteka preko obvoznice pri objektu PTD. Priključni vod se izvede od vodovoda vzporedno z obvoznico do predvidenega izvoza, vzporedno s predvideno fekalno kanalizacijo in obstoječim visokonapetostnim in plinskim vodom. Ob izvozu se izvede vodomerni jašek v zelenici, z ločenim priključkom za prodajalno posebej in avtopralnico posebej. Zunanji razvod na stebriček voda – zrak se izvede v tleh v zaščitnih PEHD ceveh. Kapaciteta dovoda mora znašati DN 25 za bencinski servis in 3,5 bar 80 l/min za avtopralnico. Hidrantni razvod za varovanje objekta bencinskega servisa ni potreben, preučiti pa je potrebno obstoječe hidrantno omrežje objekta PTD.
2.d Kanalizacijsko omrežje in naprave
Določa se ločeno odvajanje meteornih in fekalnih odplak. Na fekalni kolektor je predvidena navezava fekalnega odvodnika, vendar s predhodnim predčiščenjem v triprekatni greznici. Pred realizacijo je potrebno preučiti umestnost izvedbe minimalne biološke čistilne naprave in navezavo na meteorni odvodnik, skupno z ostalim odvodnjavanjem. V stavbi je predvidena diferenciacija fekalnih odvodnikov na sanitarni in površinski del, za katerega je predvideno vodenje preko internega tipskega litoželeznega lovilca olj.
Kanalizacijski meteorni kolektor bo zgrajen s strani občine, in sicer preko zelenice pred postajo in pod železnico, do koder je predvidena izvedba odvodnika vzporedno z elektro priključkom. Hkrati je predvideno kanaliziranje odprtega jarka, ki poteka od propusta pod obvoznico do odvodnega jarka železnice, ter njegova navezava na meteorni sistem.
Meteorni odtoki s strešin bodo vodeni direktno v kanalizacijo preko peskolovov, površinske vode servisa pa bodo vodene preko ustrezno dimenzioniranih oljnih separatorjev, ločenih za ploščadni del in za vozne površine. Odtoki avtopralnice bodo vodeni v meteorno kanalizacijo preko usedalnikov z integriranim lovilcem ter regeneracijo vode po sistemu. Razvod meteorne vode do lovilca olj se izvede v PEHD ceveh in jaških, ostali razvodi v obbetoniranih PVC ceveh.
2.e Plinovod
Preko zemljišča poteka visokotlačni primarni plinovod distributerja Geoplin, za katerega so pridobljene koordinate trase. Objekti bencinskega servisa plinovoda direktno ne tangirajo, delno pa bo preko njega izvedena uvozna ploščad in povezovalna cesta, pri čemer bo potrebno izvesti zaščitne ukrepe po navodilih distributerja.
Ob obvoznici pri predvidenem izvozu poteka nizkotlačni sekundarni plinovod distributerja Adriaplin, na katerega je predvidena navezava plinskega priključka za potrebe ogrevanja. Plinska požarna pipa se izvede na fasadi servisa, pri kurilnici.
2.f Ogrevanje in prezračevanje
Ogrevanje je predvideno na zemeljski plin z nizkotlačnega plinovoda, s kurilnico do 60 kW. Ogrevanje objekta bo izvedeno radiatorsko, avtopralnice kalorifersko, centralno iz kurilnice. Hkrati s centralnim ogrevanjem je predvideno ogrevanje vode. Hlajenje notranjih prostorov bo izvedeno s centralnim klimatom.
2.g Komprimiran zrak
Napajanje z zrakom bo urejeno z lastnega kompresorja. Prostor za kompresor je predviden v strojnici ob avtopralnici in v prostoru čistil. Zunanji razvod se izvede v tleh v zaščitnih PEHD ceveh. Kompresorski sistem bencinskega servisa, sankomata bifeja in avtopralnice bodo potekali medsebojno neodvisno.
2.h Poplavna varnost, upravljanje z vodami
Obravnavano območje sprememb in dopolnitev (P4) je poplavno ogroženo od visokih voda Voglajne s povratno dobo ca. dvajset let in več ter od zalednih in padavinskih voda. Zaradi tega je potrebno ob izgradnji in obratovanju predvidenih objektov predvideti vse zaščitne ukrepe, da ob preplavitvi območja ne bo prišlo do havarije oziroma negativnih vplivov na vodni režim in stanje voda. Za zagotovitev večje poplavne varnosti bo potrebno ustrezno urediti odvod padavinskih in zalednih voda ter protipoplavne ukrepe na Voglajni.
3. Rezervoarji za goriva in tehnološka instalacija goriv
Dvoplaščni rezervoarji za goriva do 150 m3 prostornine so predvideni vkopani delno v obcestni zelenici, delno pod voziščem, požarno ustrezno odmaknjeni od objektov in parcelnih mej ter izvedeni tipsko po zaprtem sistemu pretakanja. Rezervoarji bodo kontrolno večsistemsko vezani na objekt.
Za iztakanje goriv so predvideni multiproduktni črpalni agregati na vsakem otoku, od teh na levem otoku agregat za tovorna vozila s povečano kapaciteto. Polnjenje rezervoarjev je predvideno preko centralne polnilne naprave pod nadstrešnico na otoku.
Tehnološka instalacija od rezervoarjev do tipskih kovinskih stojal pod agregati bo izvedena po zaprtem sistemu pretakanja v atestiranih ceveh, ki potekajo na posebej utrjenem tamponu pod voziščem, v padcu proti rezervoarjem.
3.a Dvoplaščni rezervoarji
– 50 m3           3×
3.b Točilni agregati
– 2x            D2, NMB 95, NMB 95 3 x
– 2x            D2 150 1 x
4. Zunanje površine
Območje servisa bo glede na osnovni teren nasuto, in sicer med nivo ceste in med nivo obstoječega objekta PTD. Ob nasutju je potrebno kanaliziranje odprtega jarka, ki poteka od propusta pod obvoznico do odvodnega jarka Železnice, pri čemer je priporočljivo niveliranje celotne parcele 822/49 na nivo servisa.
Povozne površine pretakalne in ostalih ploščadi bodo betonirane, ostale vozne površine asfaltirane, pohodne v okolici objekta tlakovane, v ostalem delu betonirane, prehodi med različnimi nivoji pa bodo omogočali dostopnost invalidnim osebam in dostavi.
Po končani gradnji bo okolica objekta ustrezno avtohtono hortikulturno urejena. Obstoječa drevesa v deperesiji pri križišču se predvidoma ohranijo. Na območju servisa je predvidena postavitev tipskih reklamnih obeležij investitorja po celostni grafični podobi, izveska ob obvoznici in zastav ob izvozu, vzdolž internih povoznih površin pa ureditev kandelabrske razsvetljave.”
VI. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI ZA BIVANJE IN DELO
Obstoječi odlok se dopolni s členi, ki določajo ukrepe za varstvo okolja in merila in pogoje za bivanje in delo, in sicer:
“6. člen
Javna higiena se zagotavlja z obstoječimi oziroma novodoločenimi komunalnimi odpadki in njihovim rednim odvozom s strani pooblaščene organizacije. Odpadki se lahko zbirajo in odvažajo ločeno. Odpadna embalaža se zbira in vrača dobaviteljem za reciklažo pri proizvajalcih, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov; določa se ekološki otok. Odvoz nevarnih snovi in naftnih derivatov bo organiziran v rafinerijo preko posebne transportne službe.
7. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo podtalnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, prekomerne emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju.
V nadaljnjem postopku priprave projektne dokumentacije je iz izračunom določiti vse potrebe komunalnih infrastruktur in od upravljavcev pridobiti pisno soglasje, da imajo proste kapacitete ali okvirno opredeliti rešitve za deficitarne situacije.
8. člen
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč je poleg ukrepov iz 5. člena tega odloka potrebno zagotoviti še ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upoštevajoč vplive novih posegov in zagotoviti zadostne količine požarne vode.”
VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ V PODOBMOČJU P4
9. člen
Obstoječi odlok se dopolni tako, da se določi začasno namembnost zemljišč in etapnost izvedbe posegov; besedilo dopolnitve se glasi:
“Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta v podobmočju P4 se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka funkcionalna enota ali njen logično zaključen segment predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape kolikor se v projektni dokumentaciji dokaže, da takšen del smiselno predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave za zadostne kapacitete. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v izrisu iz prostorskega izvedbenega načrta. Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi, oziroma predhodnih etapah, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.”
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
10. člen
Prvotnemu odloku se doda določila o obveznostih investitorja in izvajalcev, tako, da se dopolnjeno besedilo glasi:
“Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
1. zgraditev pripadajočih komunalnih naprav znotraj območja sočasno z izgradnjo posamezne funkcionalne enote oziramo predhodno, če je to potrebno;
2. pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljalcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
3. izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi.”
IX. ODSTOPANJA
11. člen
Dopolni se 8. člen prvotnega odloka tako, da se za obstoječima alineama, ki se jih oštevilči, doda dve novi alinei, ki se glasita:
3. odstopanja od, s tem odlokom in grafičnim delom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta predpisanih gabaritov, so dovoljena do 200 cm v vertikali in horizontali oziroma 500 cm v horizontali za infrastrukturo; za večja odstopanja je potrebno v izrisu iz dokumenta ugotoviti razloge ter zagotoviti skladnost posegov z generalnim koncepotm ureditve območja.
4. spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav, izven s tem odlokom dovoljenih, načeloma niso dovoljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo.”
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Vsa ostala določila prvotnega odloka ostajajo nespremenjena in se še nadalje smiselno uporabljajo.
13. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta P3 in P4 – proizvodna dejavnost so vsem zainteresiranim na vpogled v Oddelku za okolje in prostor Občine Šentjur.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-32/02-131
Šentjur pri Celju, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Štefan Tisel l. r.