Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003

Kazalo

710. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2003, stran 2352.

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 6. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Ajdovščina za leto 2003 (v nadaljevanju: proračun občine).
2. člen
Proračun občine sestavljajo splošni in posebni del. Splošni del sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt občinske uprave in finančni načrti vseh 26 krajevnih skupnosti.
3. člen
Proračun Občine Ajdovščina se za leto 2003 določa v naslednjih zneskih:
4. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni s proračunom.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Subvencije, dotacije in drugi transferi uporabnikov se oddajajo v skladu z določili pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Vsa investicijska dela, nabava opreme ter storitve se oddajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.
7. člen
Sredstva iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč se koristijo za namene iz zakona o kmetijskih zemljiščih po programu in na način, ki ga določa občinski svet.
Neporabljeni del sredstev se za isti namen prenese v proračun naslednjega leta.
8. člen
Rezerve se oblikujejo v višini 5,000.000 SIT.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč.
Sredstva se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja. O uporabi sredstev rezerv odloča občinski svet.
9. člen
O sredstvih splošne proračunske rezerve, ki so namenjena nalogam za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali so zagotovljena v nezadostni višini, odloča do višine 500.000 SIT župan občine, nad to višino pa občinski svet.
10. člen
O uporabi, najetju oziroma odločanju o odtujitvi premičnega premoženja Občine Ajdovščina odloča do višine 200.000 SIT župan občine, nad to višino pa občinski svet.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec.
12. člen
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci prihodkov in odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju odloča vsak neposredni proračunski uporabnik sam in sicer: na področju vseh vrst investicij in investicijskem vzdrževanju do višine 3,000.000 SIT, na ostalih področjih pa do višine 500.000 SIT.
13. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna in ožji deli občine so dolžni predložiti županu poročilo o delu in zaključni račun za leto 2003 najkasneje do 28. 2. 2004. Letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, mora župan predložiti tudi občinskemu svetu.
14. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-5/2002
Ajdovščina, 6. februarja 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.