Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

699. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003, stran 2343.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 3. seji dne 30. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   V tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov            Proračun leta
----------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         1.208.806
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               544.961
70  DAVČNI PRIHODKI                   459.996
   700 Davki na dohodek in dobiček          332.727
   703 Davki na premoženje               41.718
   704 Domači davki na blago in storitve        85.551
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  84.965
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
     premoženja                   49.150
   711 Takse in pristojbine               6.780
   712 Denarne kazni                   135
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      1.600
   714 Drugi nedavčni prihodki             27.300
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 25.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja            25.000
73  PREJETE DONACIJE                     0
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                 638.845
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                   638.845
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           1.228.850
40  TEKOČI ODHODKI                   277.154
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        93.724
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   17.503
   402 Izdatki za blago in storitve          157.077
   403 Plačila domačih obresti             3.850
   409 Rezerve                     5.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  481.752
   410 Subvencije                    8.370
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    245.435
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
     ustanovam                    59.515
   413 Drugi tekoči domači transferi         168.432
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                385.818
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       385.818
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               84.126
   430 Investicijski transferi             84.126
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)                    -20.044
 
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov            Proračun leta
----------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          9.700
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            9.700
    750  Prejeta vračila danih posojil
    751  Prodaja kapitalskih deležev         6.700
    752  Kupnine iz naslova privatizacije       3.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                  –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
440  Dana posojila
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            9.700
 
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA            v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov            Proračun leta
----------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 16.000
50   ZADOLŽEVANJE                    16.000
    500 Domače zadolževanje              16.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               12.654
55   ODPLAČILA DOLGA                  12.654
    550 Odplačila domačega dolga           12.654
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -6.998
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)           3.346
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
    PRETEKLEGA LETA                   6.998
----------------------------------------------------------------
Posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in splošni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče leto in njegovi realizaciji.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 5,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 tolarjev župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prihodkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transfere v gospodarstvu, komunali, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila za poravnavo vseh ostalih obveznosti pa najmanj 30 dnevni rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja Oddelka za finance in če se na ta način doseže nižja pogodbena cena.
11. člen
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2003, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
12. člen
Oddelek za finance po pooblastilu župana:
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe.
13. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti, ki ga je izdal župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do zakonske višine.
Občina Šmarje, posredni in neposredni uporabniki proračuna se lahko dolgoročno zadolžujejo in dajejo poroštva v skladu s 85., 86. in 88. členom ZJF ter 16., 17., 18. in 19. členom ZFO.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2003 ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna in zaključne račune skladno z zakonodajo.
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2003, se uporablja ta odlok in sklep župana.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 06202-0001/03
Šmarje pri Jelšah, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti