Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

698. Odlok o ustanovitvi in delovanju geoinformacijskega centra (GIC) Občine Šentjur, stran 2341.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) in 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na 2. seji dne 23. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju geoinformacijskega centra (GIC) Občine Šentjur
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Šentjur (v nadaljnjem besedilu: občina) ustanavlja za izvajanje geoinformacijske dejavnosti na območju občine geoinformacijski center (v nadaljnjem besedilu: GIC), ki je sestavni del občinske uprave občine.
2. člen
GIC se ustanovi kot sestavni del oddelka za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.
GIC ni pravna oseba in ne more samostojno nastopati v pravnem prometu.
II. PEČAT
3. člen
Zaradi zagotavljanja deklarirane kakovosti in strokovne odgovornosti ima in uporablja GIC za svoje storitve pečat okrogle oblike premera 35 mm. Sredi pečata je grb Občine Šentjur, na obodu je napisano Občina Šentjur; pod tem pa Geoinformacijski center.
Župan občine sprejme sklep o hrambi in uporabi pečata ter določi delavce, ki so zanj odgovorni.
III. DEJAVNOST
4. člen
GIC se ustanovi za izvajanje geoinformacijske dejavnosti, ki obsega pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave, in sicer z namenom nudenja storitve posredovanja kakovostnih podatkov glede stvarnih in pravnih lastnosti in značilnosti vseh vrst nepremičnin na območju občine. GIC lahko opravlja tudi druge naloge in dela, ki omogočajo lažje in učinkovitejše izvajanje osnovne dejavnosti.
GIC podpira tudi postopke kot so:
– odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pregled nad gospodarjenjem z zemljišči;
– izdelava in priprava prostorske dokumentacije;
– izdelava lokacijske dokumentacije;
– izdelava urbanistične informacije za potrebe občanov;
– urbanistično svetovanje pri investicijah v poslovne namene;
– ocenjevanje posegov v prostor;
– pregled nad infrastrukturnim omrežjem;
– izvedba projektov kjer se uporabljajo prostorski podatki.
V skladu z uredbo o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) GIC opravlja predvsem naslednje dejavnosti:
– K/72.2 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
– K/72.30 obdelava podatkov;
– K/72.40 omrežne podatkovne storitve;
– K/72.60 druge računalniške dejavnosti;
– K/74.13 raziskovanje trga in javnega mnenja;
– K/74.14 podjetniško in poslovno svetovanje;
– K/74.40 oglaševanje;
– L/75.13 urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje;
– M/80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
Storitve GIC so pod enakimi pogoji dostopne za vse uporabnike enako.
IV. IZVAJANJE DEJAVNOSTI
5. člen
Za izvajanje svoje dejavnosti sklepa občina za GIC pogodbe o sodelovanju z zunanjimi organizacijami (v nadaljnjem besedilu: producenti). S sklepanjem pogodb o sodelovanju se mora GIC zagotoviti dostop do vseh relevantnih podatkov in informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojih del in nalog.
V pogodbah o sodelovanju morajo biti natančno opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank. V pogodbi mora občina za GIC določiti ceno za vse obdelane podatke ali informacije, ki bi jo producent želel od GIC pridobivati po sklenitvi pogodbe. V pogodbi mora biti določena tudi pravica GIC, da nadzoruje in kontrolira kakovost geopodatkov producentov.
Pogodba o sodelovanju ne sme biti sklenjena, če producent s katerim se sklepa pogodba, ne pristane in ne sprejme standarde in normative, ki jih uporablja GIC.
6. člen
GIC se povezuje tudi s sorodnimi organizacijami tako na območju kot tudi izven občine, s katerimi izmenjuje podatke in informacije. Način in vrsta sodelovanja se uredi s posebno pogodbo.
7. člen
GIC s pečatom in podpisom pristojne osebe potrjuje pravilnost podatkov oziroma informacij (geopodatkov). Za geopodatke, ki so navedeni na dokumentu, ki vsebuje pečat in podpis pristojne osebe GIC, odgovarja GIC materialno.
V. PLAČEVANJE IN EVIDENCA STORITEV
8. člen
GIC za svoje storitve zaračunava pristojbine. Višino pristojbine za posamezno storitev zaračunava na podlagi cenika, ki ga sprejme župan občine. Za zaračunane pristojbine izdaja uporabnikom račune.
9. člen
GIC vodi register izvedenih transakcij oziroma evidenco o vseh izvedenih storitvah.
Oddelek za finance v Občinski upravi občine Šentjur vodi posebno evidenco iz katere so razvidni vsi prihodki in odhodki GIC.
Organom občine in drugim službam občinske uprave ter krajevnim skupnostim v Občini Šentjur, GIC ne zaračunava svojih storitev, mora pa voditi evidenco o izvedenih storitvah, ki jih je nudil.
10. člen
V primeru, da uporabnik poda vlogo za storitev, ki je ni mogoče šteti za običajno storitev (ni v standardnem registru), se takšna storitev šteje za nadstandardno.
Za nadstandardne storitve se zaračunajo posebne pristojbine.
VI. VODJA IN DELAVCI GIC
11. člen
GIC vodi vodja Oddelka za okolje in prostor. Za GIC opravlja naslednje naloge in opravila:
– skrbi za nemoteno delo GIC pri izdajanju podatkov geoinformacijske infrastrukture oziroma narave;
– upravlja z relaciji med uporabniki in producenti podatkov in informacij v sistemu GIC Republike Slovenije in GIC občine;
– svetuje uporabnikom geopodatkov;
– finančno upravlja delovanje GIC;
– skrbi za standardizacijo postopkov in podatkov v skladu z ISO 9000;
– trži geopodatke in aplikacije, ki omogočajo učinkovitejše delovanje in poslovanje GIC oziroma za katere ga zadolži župan občine.
V GIC je zaposlen tudi strokovni kader, ki:
– nadzoruje in skrbi za kakovost podatkov in informacij, ki prihajajo v GIC oziroma s katerimi GIC razpolaga;
– nadzoruje tudi vse podatke in informacije, ki so posredovane uporabnikom;
– kontrolira geopodatke producentov v skladu z ISO 9000;
– svetuje pripravo in standardizacijo geopodatkov.
V GIC so lahko zaposleni tudi kadri, ki pokrivajo posamezna področja dela, ki omogočajo tekoče poslovanje.
VII. VARSTVO PODATKOV IN INFORMACIJ
12. člen
Delavci GIC so dolžni s podatki in informacijami do katerih imajo dostop ravnati odgovorno in strokovno. Neodgovorno in strokovno ravnanje ali razpolaganje ter uporaba v nasprotju z namenom GIC se šteje za hujšo kršitev delovne discipline.
13. člen
GIC je dolžan uporabnike svojih storitev opozarjati na odgovorno uporabo pridobljenih podatkov in informacij.
14. člen
GIC je dolžan skrbeti za varstvo podatkov. Skrbeti mora tudi za preprečitev nedovoljenih vstopov v bazo podatkov, s katero razpolaga.
V vseh postopkih, izvajanju storitev oziroma transakcijah so udeležene stranke dolžne ves čas upoštevati zakone, ki urejajo zaščito osebnih podatkov.
15. člen
Vodja GIC najmanj dvakrat letno predloži županu občine poročilo o delovanju in uresničevanju dogovorjenih nalog GIC.
VIII. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
16. člen
Delavec, ki ravna v nasprotju z 12. in 13. členom tega odloka, disciplinsko in odškodninsko odgovarja v skladu z zakonom, ki določa takšno odgovornost za zaposlene v lokalni skupnosti.
17. člen
Uporabniki storitev GIC, ki zlorabijo pridobljene podatke in informacije, odgovarjajo kazensko in odškodninsko v skladu z zakonom.
IX. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
18. člen
Župan najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega odloka spremeni in dopolni odlok in pravilnik, ki urejata organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
19. člen
Dokler GIC ne izkaže pozitivnega poslovanja se v odloku o proračunu Občine Šentjur določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti in nemoteno poslovanje GIC.
20. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-1/02-131
Šentjur pri Celju, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti