Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

694. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana, stran 2335.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil 7. poglavja Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana 31. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Sežana določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje dejavnosti in nalog s področja športa, ki so v javnem interesu.
II. POGOJI
2.člen
Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna lahko pridobijo vsi izvajalci programov športa iz 8. člena zakona o športu, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Sežana in je namenjen občanom sežanske občine, na razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Sežana, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Sežana, če izpolnjuje ostale pogoje.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa (LPŠ).
III. VSEBINSKE DOLOČBE
3. člen
A) – Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine (skupine dejavnosti):
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. športna vzgoja šoloobveznih otrok (6–15 let)
1.2.1. interesna športna vzgoja otrok
1.2.2. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.3. športna vzgoja mladine (15–20 let)
1.3.1. interesna športna vzgoja mladine
1.3.2. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.4. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.5. interesna športna dejavnost študentov.
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
B) – Poleg prej naštetih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programov, uvrščenih v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira tudi naslednje razvojne in strokovne naloge ter infrastruktura s področja športa:
1. izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu,
2. pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve,
3. mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci,
4. delovanje društev, Občinske športne zveze in Zavoda za šport Občine Sežana (plače, materialni stroški, zavarovanje, tekmovalni šport, šport za vse),
7. občinska priznanja športnikom in športnim delavcem,
9. promocijska dejavnost in informatika na področju športa,
11. obratovanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, katerih lastnik ali najemnik je Občina Sežana ter investicije v športne objekte,
14. znanstvenoraziskovalno in založniško dejavnost.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN VREDNOTENJA PROGRAMOV IN NALOG
4. člen
Strokovna služba Zavoda za šport Občine Sežana v okviru svojih obveznosti iz odloka o ustanovitvi vsako leto pripravi predlog Letnega programa športa (LPŠ) in ga, skupaj z mnenjem Strokovnega sveta Zavoda za šport in Izvršnega odbora OŠZ Sežana, posreduje v sprejem Občinskemu svetu občine Sežana.
Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov. S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi tudi višino sredstev za izvajanje LPŠ po posameznih postavkah.
5. člen
Občinska uprava občine Sežana objavi javni razpis za izbiro izvajalcev LPŠ, Zavod za šport Občine Sežana pa (v roku določenim z razpisom) zbere prijave, jih ovrednoti ob upoštevanju pogojev, meril in kriterijev iz priloge tega pravilnika ter po pridobitvi mnenja Strokovnega sveta ZŠ in IO OŠZ pripravi predlog izbire izvajalcev in razdelitve sredstev za izvajanje programov in nalog iz LPŠ.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove s priporočeno pošiljko k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
Strokovni svet pri izdelavi predlogov za spremembo meril za točkovanje športnih programov prednostno upošteva tiste panoge, ki so pomembne za lokalno skupnost in predstavljajo tradicijo ter posebnosti športa na lokalni ravni.
Prednostne panoge predlaga Športna zveza na vsakoletni skupščini. Skupno število točk se pomnoži s koeficientom K, ki znaša največ 0.1. Višino predlaga Občinska športna zveza.
6. člen
Zavod za šport Občine Sežana posreduje predlog izbire županu, ki o izbiri izda odločbo, iz katere je razvidno, kateri programi in naloge bodo sofinancirani iz občinskega proračuna, njihovi izvajalci in obseg sofinanciranja.
Na osnovi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka, strokovna služba Zavoda za šport Občine Sežana pripravi, župan (ali zakoniti pooblaščenec) pa z izbranimi izvajalci podpiše pogodbe o izvajanju programov in nalog iz LPŠ; ki morajo vsebovati:
– ime, vsebino in obseg programov in nalog,
– čas realizacije,
– pričakovane dosežke,
– višino sofinanciranja iz občinskega proračuna,
– način nadzora nad izvajanjem,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Strokovni svet lahko zadržana oziroma vrnjena sredstva s sklepom prerazporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju programov
V. MERILA
7. člen
Programe športa v Občini Sežana se skladno s 7. poglavjem Nacionalnega programa športa v RS razvrsti v 4 skupine: individualni športi, kolektivni športi, športno-rekreativni programi in miselne igre.
Glede na kriterij razširjenosti in kakovosti ter ob upoštevanju specifične razvitosti športa v občini, se v LPŠ individualne in kolektivne športne panoge oziroma izvajalce programov v teh panogah razvrsti na razrede od I–V po preglednici v prilogi.
Programom oziroma izvajalcem iz posameznih razredov se število doseženih točk za strokovni kader in materialne stroške korigira z naslednjimi faktorji:
Razred    I     II     III    IV      V
Faktor  1,2-1,5  1,1-1,5  0.75-1,00  0,5-0,75   0,0-0,5
Merila za uvrstitev panog v posamezno stopnjo kakovosti in razširjenosti pri individualnih in kolektivnih športih so v prilogi tega pravilnika – Preglednica.
Vse programe športa, uvrščene v LPŠ, se točkovno ovrednoti po merilih in kriterijih iz priloge tega pravilnika.
Podrobno so pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa in izbor nalog za sofinanciranje iz sredstev za šport občinskega proračuna razvidni iz priloge.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Zavod za šport Občine Sežana in Občinska uprava občine Sežana imata kadarkoli pravico zahtevati od izvajalcev LPŠ, da v razumnem roku posredujejo dodatne podatke in pojasnila o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje in poteku izvajanja sofinanciranih programov.
Zavod za šport Občine Sežana je dolžan spremljati izvajanje programov in o izvajanju LPŠ poročati Občinskemu svetu občine Sežana vsaj enkrat letno.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati kriteriji za vrednotenje programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, sprejeti na seji Občinskega sveta občine Sežana dne 20. 3. 1997, št. 403-21/96.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-1/2003-7
Sežana, dne 31. januarja 2003.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
                            PRILOGA

      POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE
            PROGRAMOV ŠPORTA


A) - DEJAVNOSTI - SKUPINE PROGRAMOV

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok

Za izvajanje programa "Zlati sonček" v VVZ se zagotovi
propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome,
medalje).

Za izvajanje programa "Naučimo se plavati" se sofinancira ali
zagotovi strokovni kader - 10 ur in objekt - 10 ur na skupino 7
otrok.

Za izvajanje programa "Ciciban planinec" se sofinancira ali
zagotovi strokovni kader - 10 ur za enega mentorja na 20 otrok.

Za izvajanje drugih programov se zagotavlja objekt in sofinancira
ali zagotovi strokovni kader za največ 60 ur na skupino od 12 do
20 otrok.

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6-15 let)

1.2.1. Interesna športna vzgoja otrok

Za izvajanje programov "Zlati sonček" in "Krpan" v osnovnih šolah
se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami,
priročniki, diplome, medalje).

Za izvajanje programa "Naučimo se plavati" se sofinancira ali
zagotovi strokovni kader - 20 ur in objekt - 20 ur na skupino 10
otrok - neplavalcev. Ne sofinancira se učenja plavanja, ki je del
šolskega programa v okviru šole v naravi in je že financiran iz
javnih sredstev.

Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira ali zagotovi
strokovni kader - 12 ur na skupino 10 otrok. Ne sofinancira se
smučarskega tečaja, ki je del šolskega programa in je že
financiran iz javnih sredstev.

Za izvajanje drugih programov se zagotavlja objekt in sofinancira
ali zagotovi strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od
12 do 20 otrok.

Za dejavnost tabornikov in planincev ter drugih dejavnosti iz 3.
skupine programov (po poglavju 7. NPŠ) se sofinancira ali
zagotovi strokovni kader - mentor in sicer največ 200 ur.

Za šolska športna tekmovanja se zagotavlja objekt, poleg tega pa
se sofinancirajo še:

- do medobčinskega nivoja: sodniški stroški, medalje do 3. mesta
pri individualnih športih, pokal za 1. mesto in diplome za ostale
ekipe pri kolektivnih športih oziroma prevoz, če je tekmovanje
organizirano izven Občine Sežana

- od vključno področnega nivoja dalje: prijavnina in prevoz za
eno ekipo oziroma objekt, sodniški stroški in stroški priznanj v
primeru, če je tekmovanje organizirano v Občini Sežana.

1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport

V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci
so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v
vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mesecev v letu in se
redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna
zveza na najmanj regijskem nivoju.

Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot določajo
normativi iz tabele - 1.

Za izvajanje programov vadbe iz te skupine dejavnosti se vsaki
vadbeni skupini zagotovi objekt, sofinancira ali zagotovi pa se
strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele - 2.

Vsaki vadbeni skupini se sofinancira tudi materialne stroške v
višini, kot to določa tabela - 3.

1.3. Športna vzgoja mladine (15 - 20 let)

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine

Za izvajanje izbranih 80-urnih - programov se zagotavlja
brezplačna uporaba odprtih objektov v upravljanju Zavoda za šport
Občine Sežana, po razporedu, dogovorjenim z upravljavcem.

Za šolska športna tekmovanja srednjih šol se zagotavlja objekt,
od vključno področnega nivoja dalje pa se sofinancira tudi
prijavnina in prevoz za eno ekipo če je tekmovanje izven občine
oziroma sodniški stroški in stroški priznanj v primeru, če je
tekmovanje organizirano v občini Sežana.

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport

V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci
so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v
vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev v letu in se
redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna
zveza na najmanj regijskem nivoju.

Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot določajo
normativi iz tabele - 1.

Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti se
vsaki vadbeni skupini zagotovi ali sofinancira objekt in
strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele - 2.

Vsaki vadbeni skupini se sofinancira tudi materialne stroške v
višini kot to določa tabela - 3.

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Zagotavlja se objekt in kritje stroškov prevoza na zaključna
državna tekmovanja (specialna olimpiada), če ni financiran iz
drugih virov pa se sofinancira ali zagotovi tudi strokovni kader
za 80 ur programa.

1.5. Interesna športna dejavnost študentov

Zagotavlja se brezplačna vadba študentov na odprtih športnih
objektih v upravljanju Zavoda za šport Občine Sežana, po
razporedu dogovorjenim z upravljavcem objektov.

2. Športna rekreacija (šport za vse)

Zagotavlja se brezplačna vadba na vseh zunanjih športnih
površinah v upravljanju Zavoda za šport Sežana, po razporedu
dogovorjenem z upravljavcem objektov.

3. Kakovostni šport

V to skupino dejavnosti spadajo članske ekipe in posamezniki, ki
so registrirani športniki in nastopajo v tekmovalnem sistemu pod
vodstvom panožnih športnih zvez na najmanj regijskem nivoju.

Vsaki vadbeni skupini se zagotovi ali sofinancira objekt v
obsegu, kot ga določa tabela - 2 in materialni stroški v višini,
kot to določa tabela - 3.

Poleg tega prejme klub oziroma društvo za vsakega člana, ki je
kategoriziran športnik mladinskega ali državnega razreda sredstva
v višini 5 točk na mesec.

4. Vrhunski šport

Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme klub ali
društvo za vsakega člana, ki je kategoriziran športnik svetovnega
razreda 15 točk, za športnika mednarodnega in perspektivnega
razreda pa 10 točk na mesec.

5. Šport upokojencev in invalidov

Zagotavlja se brezplačna vadba na vseh zunanjih športnih objektih
v lasti in upravljanju Zavoda za šport, po razporedu dogovorjenim
z Zavodom za šport.


B) - Strokovne in razvojne naloge ter objekti

Sofinancirajo se tiste razvojne in strokovne naloge, ki so
uvrščene v LPŠ na osnovi prijav izvajalcev posameznih programov
športa na vsakoletni javni razpis.

1. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo v
športu

Za sofinanciranje te naloge se nameni največ 2% sredstev,
namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja
investicijskih sredstev.

Pogoj za sofinanciranje je, da izvajalec programa športa z
udeležencem izobraževanja in Zavodom za šport Občine Sežana
sklene pogodbo, s katero se slednji zaveže, da bo po končanem
izobraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Sežana kot
strokovni delavec pri izvajanju LPŠ.

Prosilcu, ki mu bo sofinanciranje odobreno, se povrne stroške
kotizacije na izobraževanjih za pridobitev strokovnega naziva
in/ali ohranitev licence, in sicer po predložitvi dokazil o
uspešno opravljenem izobraževanju in podpisane pogodbe iz
prejšnjega odstavka.

2. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve

Za sofinanciranje te naloge se nameni največ 3% sredstev,
namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja
investicijskih sredstev.

Sofinancira se organizacija prireditev, ki so v koledarju panožne
športne zveze in na njih sodelujejo tudi športniki Občine Sežana.

Pri pripravi predloga prireditev za sofinanciranje Strokovni svet
Zavoda za šport upošteva pri športnih prireditvah predvsem nivo
kvalitete oziroma rang prireditve ter njeno odmevnost, pri
rekreativnih prireditvah pa predvsem množičnost, tradicijo in
odmevnost.

Na osnovi prej navedenih kriterijev se prireditve razvrsti v 4
skupine in določi višino sofinanciranja posamezne skupine.

Sofinancira se tudi udeležba občinske reprezentance na
prireditvah državnega pomena, pri čemer se povrne stroške prevoza
in prehrane, v primeru, da je kraj tekmovanja oddaljen več kot
300 km pa tudi stroški prenočišča.

3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci

Za sofinanciranje se nameni največ 0,7% sredstev, namenjenih
športu v Občini Sežana, brez upoštevanja investicijskih sredstev.

Sofinancira se:

- sodelovanje z društvi, včlanjenimi v Zvezo slovenskih športnih
društev v Italiji

- sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih - prireditvah, ki so v
programu - koledarju panožnih športnih zvez,

- sodelovanje na drugih mednarodnih tekmovanjih na osnovi
povabila organizatorja.

Strokovni svet pripravi predlog sofinanciranja, pri čemer
upošteva predvsem množičnost udeležbe, tradicijo pri sodelovanju
z zamejci, kvaliteto prireditev in višino stroškov pri
mednarodnem sodelovanju. Na podlagi prej navedenih kriterijev se
te programe razvrsti v 4 skupine in določi višino sofinanciranja
posamezne skupine.

4. Delovanje športnih društev, Občinske športne zveze in Zavoda
za šport

Za delovanje športnih društev, Občinske športne zveze in njenih
organov se zagotavlja 0,3% sredstev, namenjenih športu v Občini
Sežana, brez upoštevanja investicijskih sredstev.

Za delovanje Zavoda za šport Občine Sežana se zagotavlja sredstva
za plače, materialne stroške, vzdrževanje športnih objektov in
zavarovanje, skladno z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo
za negospodarstvo.

5. Občinska priznanja športnikom in športnim delavcem

Za sofinanciranje se nameni največ 0,5% sredstev, namenjenih
športu v Občini Sežana, brez upoštevanja investicijskih sredstev.

6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa

Za sofinanciranje te dejavnosti se nameni največ 0,5% sredstev,
namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja
investicijskih sredstev.

Sofinancira se pomembnejše jubilejne prireditve, aktivnosti za
promocijo športa in rekreacije preko medijev, založniško in
informacijsko dejavnost izvajalcev programa športa, organizacijo
promocijskih prireditev in izdajanje propagandnega gradiva.

7. Obratovanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter
investicije v športne objekte

Za izvajanje programa športa se financira stroške obratovanja
športnih objektov (elektrika, voda, komunalne storitve) v
upravljanju Zavoda za šport Sežana. Vsakemu klubu se zagotovi do
3 ure objektov dnevno za treninge mlajših kategorij brezplačno,
cena najema za članske ekipe se oblikuje v višini pokritja
materialnih stroškov.

Za vse ostale ure se objekti najemajo po veljavnem ceniku. Vsi
uporabniki morajo imeti z Zavodom za šport sklenjeno pogodbo o
najemu.

Za tekoče vzdrževanje športnih objektov se zagotavlja sredstva v
višini, določeni v občinskem proračunu, pri čemer se posebej
opredeli sredstva za objekte v upravljanju Zavoda za šport in
sredstva za vzdrževanje drugih javnih športnih objektov.

Sredstva za investicije v športne objekte se zagotavlja v višini,
določeni v občinskem proračunu.

8. Znanstvenoraziskovalna in založniška dejavnost

Izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s področja
športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih sredstev se
lahko sofinancirajo izsledki, ki jih sofinancirajo ministrstva
RS, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih
spoznanj v prakso.

Lokalna skupnost lahko sofinancira izdajanja strokovne literature
in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter
propagandno gradivo.


Razvrstitev individualnih in kolektivnih športnih panog v razrede
po kriterijih razširjenosti in kakovosti

1 - Individualne panoge:

A - Razširjenost:

1 - v program je vključenih več kot 100 registriranih tekmovalcev
v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,

2 - v program je vključenih najmanj 50 registriranih tekmovalcev
v najmanj treh različnih starostnih skupinah,

3 - v program je vključenih najmanj 10 registriranih tekmovalcev.

B) - Kakovost:

1-10% oziroma najmanj 8 udeležencev programa je kategoriziranih
športnikov oziroma so na uradnem državnem prvenstvu dosegli
uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev,
oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.

2-5% oziroma najmanj 4 udeleženci programa so kategorizirani
športniki oziroma so na uradnem državnem prvenstvu dosegli
uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev
oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.

3-3% oziroma najmanj eden udeleženec programa je kategoriziran
športnik oziroma je na uradnem državnem prvenstvu dosegel
uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev
oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.

2 - Kolektivne panoge:

A)- Razširjenost:

1 - program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,

2 - program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah,

3 - program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino.

Pri programih, kjer ni določeno maksimalno število udeležencev,
se program izvaja za najmanj 15 udeležencev oziroma za
proporcionalni delež števila točk.

Pri programih z opredeljenim številom udeležencev se program
izvaja za najmanj 50% maks. št. udeležencev in za proporcionalni
delež točk.

B) - Kakovost:

1 - vadbena skupina nastopa v najvišji državni ligi, oziroma je
uvrščena v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če je prva liga
tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,

2 - vadbena skupina nastopa v drugi državni ligi, oziroma je
uvrščena v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je prva liga
tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,

3 - vadbena skupina nastopa v tretji državni ali izjemoma (če gre
za vadbeno skupino iz programa 1. stopnje razširjenosti)
regionalni ligi, oziroma je uvrščena v zadnjo tretjino vseh
uvrščenih če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem
tekmovanja ni ligaški.


PREGLEDNICA - Razvrstitev izvajalcev programov športa v
individualnih in kolektivnih športnih panogah glede na kriterij
kakovosti in razširjenosti v razrede:

-----------------------------------------------------------------
KRITERIJ               Kakovost
-----------------------------------------------------------------
razširjenost         1      2      3
-----------------------------------------------------------------
1               I      II     III

2               II     III     IV

3               III     IV     V
-----------------------------------------------------------------

Korekkcijski faktor

Razred   I     II    III     IV     V
Faktor 1.2-1.5  1.1-1.0  0.75-1.00  0.5-0.75  0.0-0.5


Tabela - 1: Minimalno število športnikov v vadbeni skupini:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PANOGA    Cicibani/ke  Ml.dečki/ce  St. dečki/ce  Kadeti/nje  Mladinci/ke  Člani/ce  Int. šp.vzg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
atletika     15      15      10       6       6      6      20
avto-moto     5       5       5       5       5      5      5
balinanje     8       8       8       8       8      8      10
društva      20      20      20       20      20      20     20
extreme
kolesarstvo    10      10      10       10      10      10     40
konjeništvo    8       8       8       8       8      8      15
košarka      12      12      12       12      12      12     24
m. nog.      10      10      10       10      10      10     24
nogomet      18      18      18       18      18      18     24
planinstvo    10      10      20       20      20      200     40
potapljanje    10      10      10       10      10      10     5
rokomet      14      14      14       14      14      14     24
smučanje     12      12      12       12      10      10     40
strelstvo     5       5       5       5       5      10     10
šah        5       5       5       5       5      5      10
ŠŠD        20      20      20       20      20            100
taborniki     20      20      20       20      20      20     60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pri individualnih športnih panogah (mastni tisk) se v primeru
manjšega števila športnikov v vadbeni skupini lahko sofinancira
sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih stroškov ali pa
se združuje vadbene skupine iz različnih kategorij.


Tabela - 2: Maksimalno število ur dejavnosti (vadbe + tekmovanj),
za katero se lahko sofinancira strokovni kader in/ali objekt po
kategorijah.

Cicibani/ke - začetniki/ce                = 160 ur

Mlajši/e dečki/deklice                  = 240 ur

Starejši/e dečki/deklice                 = 320 ur

Mlajši/e mladinci/mladinke                = 360 ur

Starejši/e mladinci/mladinke               = 400 ur

Člani/članice                      = 400 ur

Sofinancira se dejansko število ur, izračunano na osnovi podatkov
iz plana vadbe in tekmovanj, ki ga izvajalec programa predloži ob
prijavi na razpis, vendar največ do števila ur iz tabele 2. Ena
ura pomeni eno točko za strokovni kader in 3. točke za objekt,
pri čemer vrednost za objekt ne sme presegati dejanske cene
objekta. Izvajalcem se število točk za strokovni kader korigira
glede na razred (I-V), v katerega so razvrščeni (str. 3
pravilnika).


Tabela - 3: Sofinanciranje materialnih stroškov po kategorijah

Cicibani/ke - začetniki/ce               = 50 točk

Mlajši/e dečki/deklice                 = 70 točk

Starejši/e dečki/deklice                = 90 točk

Mlajši/e mladinci/mladinke               = 110 točk

Starejši/e mladinci/mladinke              = 130 točk

Člani/članice                     = 150 točk

Izvajalcem se število točk za strokovni kader in materialne
stroške korigira glede na razred (I-V), v katerega so razvrščeni
(str. 3 pravilnika).


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti