Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

693. Pravilnik o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sežana, stran 2333.

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 30. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sežana
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki dodeljevanja kreditov in subvencioniranja obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sežana (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Sežana v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Sežana za posamezno leto.
Pomoč v obliki subvencije obrestne mere se lahko dodeli samo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Do sredstev niso upravičena podjetja v težavah.
3. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež fizične in pravne osebe in kraj investicije morata biti na območju Občine Sežana.
4. člen
Sredstva se odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo, poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali preureditev poslovnih prostorov,
– nakup nove opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentno tehnično znanje).
5. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev poslovne banke v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev.
6. člen
Višina obrestne mere za kredite in delež sofinanciranja obresti se določi pri vsakem razpisu posebej, glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri banki, s katero se sklepa pogodba.
7. člen
Krediti se odobravajo za dobo vračila do 5 let.
8. člen
Višina kredita ne sme presegati 40% predračunske vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sredstev.
V primeru, da razpisana sredstva niso porabljena v celoti, se prosilcem, ki so se prijavili na razpis lahko dodeli več kot 10% skupne mase razpisanih sredstev, kolikor obstaja interes prosilcev in to dopuščajo pogoji banke. Tako odobreni kredit ne sme presegati 40% predračunske vrednosti investicije.
Kredit lahko pridobijo prosilci, ki zagotovijo najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo.
Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sežana vsaj 5 let po njenem zaključku.
9. člen
Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški so:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča ter pridobivanje dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali adaptacije prostora namenjenih za poslovno dejavnost, strošek nakupa opreme,
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentno tehnično znanje).
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je dobil iz drugih virov.
10. člen
Sklep o razpisu in pogojih za pridobitev kredita in sofinanciranje obresti sprejme župan Občine Sežana in ga objavi v javnem glasilu.
11. člen
Vloge za kredit sprejema in obravnava najprej banka, ki o svoji odločitvi obvesti občino. Dokončni sklep o odobritvi sprejme občinska komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana. O morebitnih pritožbah odloča župan. Razmerja med posameznimi kreditojemalci in banko se urejajo v kreditnih pogodbah, ki ne smejo biti v nasprotju s pogodbo iz 12. člena.
12. člen
Sklepanje in izvajanje kreditnih pogodb izvaja banka oziroma druga finančna organizacija, s katero župan Občine Sežana sklene ustrezno pogodbo.
13. člen
Kreditna pogodba, sklenjena med kreditodajalcem in kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in pravnomočnim sklepom Občinske uprave občine Sežana, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznosti kreditojemalca, da kredit porabi namensko,
– rok za dokončanje investicije,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznosti, da kreditojemalec v primeru, če ne izpolni katerokoli obveznosti iz kreditne pogodbe, takoj vrne kredit ali neodplačan del kredita z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni meri,
– določbo glede zavarovanja plačila.
14. člen
Kreditojemalec prične črpati kredit takoj po podpisu in v skladu s kreditno pogodbo. Rok vračila kredita prične teči po dokončnem črpanju kredita, vendar najkasneje po poteku 6 mesecev po podpisu kreditne pogodbe.
15. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih pod pogoji tega pravilnika in izpolnjevanje obveznosti iz kreditne pogodbe preverjata Občinska uprava občine Sežana in banka, ki prispeva sredstva. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev se uporabi določba iz četrte alinee 13. člena.
16. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/02).
17. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 06202-1/2003-3
Sežana, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti