Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

691. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica, stran 2332.

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 51/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 2. redni seji dne 29. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določene višina in način določanja plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje ne določajo drugače in pripadajo funkcionarjem in zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov Občine Sevnica.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
3. člen
Občinski funkcionarji so:
– župan,
– podžupani in
– člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. PLAČA ŽUPANA IN PODŽUPANA
4. člen
Skladno z zakonom o lokalni samoupravi je za opravljanje funkcije župana Občine Sevnica, ki sodi v tretjo skupino občin po številu prebivalcev, določen količnik osnovne plače v višini 8. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil če bi funkcijo opravljal poklicno.
5. člen
Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se lahko oblikuje v višini največ 80% osnovne plače poklicnega župana.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada nadomestilo plače v višini 40% plače poklicnega župana.
Kolikor sta imenovana dva podžupana jima vsakemu pripada nadomestilo plače v višini 30% plače poklicnega župana, če pa so imenovani trije podžupani, jim vsakemu pripada nadomestilo plače v višini 25% plače poklicnega župana.
6. člen
Plača ali nadomestilo plače župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na vseh sejah občinskega sveta in na sejah drugih delovnih teles.
7. člen
Podžupanu, ki bi bil v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, mu pripada plača župana, ki bi jo dobil poklicni župan, pod pogojem da bo tudi podžupan opravljal funkcijo župana poklicno. Če bo funkcijo župana opravljal nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače poklicnega župana.
III. VIŠINA SEJNINE ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
8. člen
Višina sejnine za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša 35.000 SIT neto.
Članu občinskega sveta pripada zgoraj določen znesek sejnine za vsako sejo občinskega sveta, če se je seje udeležil in je na njej prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
IV. VIŠINA NAGRADE ZA ČLANE DELOVNIH TELES (KOMISIJE IN ODBORI)
9. člen
Članom vseh delovnih teles (komisij in odborov), ki jih ustanovi občinski svet ali župan jim pripada nagrada v višini 5.000 SIT neto za vsako udeležbo na seji delovnega telesa, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
Predsedniku delovnega telesa, ki sklicuje seje in jih vodi mu pripada nagrada v višini 7.000 SIT neto.
Članom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članom odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo se za sejo, ki traja več kot 2 uri doda sejnina v znesku 2.000 SIT neto.
V. VIŠINA NAGRADE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA
10. člen
Članom nadzornega odbora pripada nagrada v višini 10.000 SIT neto za vsako udeležbo na seji nadzornega odbora, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih vodi mu pripada nagrada v višini 14.000 SIT neto.
VI. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTIL IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Prevozni stroški se občinskim funkcionarjem povrnejo na podlagi uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcev in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 86/02).
Občinski funkcionarji morajo na podlagi uredbe, ki je navedena v drugem odstavku 11. člena podati izjavo o uveljavljanju prevoznih stroškov. Izjavo morajo podati v računovodstvo občinske uprave.
Občinski funkcionarji imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi ali če je na službeno pot poslan s strani župana.
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Finančna sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in drugih povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji se zagotovijo iz sredstev proračuna.
13. člen
Plače, sejnine, nagrade in povračila stroškov se mesečno izplačujejo za pretekli mesec, najkasneje do 20. dne v tekočem mesecu.
14. člen
Evidence o prisotnosti in upravičenosti do plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov članov občinskega sveta, delovnih teles in članov nadzornega odbora vodijo delavci občinske uprave, ki so zadolženi s strani župana, da so prisotni na seji in da pišejo zapisnik.
15. člen
Za službeno potovanje morajo občinski funkcionarji imeti nalog za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda župan. Za službeno potovanje župana nalog izda direktor občinske uprave.
16. člen
Višina plače, sejnine in nagrade se usklajujejo z izhodiščno plačo za prvi tarifni razred za polni delovni čas, določen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Višina povračila višine stroškov v zvezi z delom pa se usklajujejo v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in povračil stroškov članov delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov Občine Sevnica (št. 14300-0001/2000 z dne 2. 2. 2000).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS. Pravilnik se uporablja od 1. 1. 2003.
Št. 11007-0001/2003
Sevnica, dne 29. januarja 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti