Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

685. Odlok o organizaciji in načinu opravljanja avto taksi prevozov v Občini Sevnica, stran 2329.

Na podlagi 36. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 2. redni seji dne 29. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o organizaciji in načinu opravljanja avto-taksi prevozov v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Avto-taxi prevoz je dejavnost prevoza potnikov, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene.
2. člen
Odlok ureja organizacijo izvajanja avto-taksi prevozov v Občini Sevnica ter določa posebno rabo občinskih cest in drugih javnih občinskih površin za avto-taksi postajališča.
3. člen
Avto-taksi prevoze na območju Občine Sevnica lahko opravljajo prevozniki, kot fizične ali pravne osebe, ki imajo licenco za opravljanje avto-taksi prevozov, razpolagajo z najmanj enim vozilom za avto-taksi prevoze, imajo dovoljenje za uporabo avto-taksi postajališč, določenih s tem odlokom.
II. ORGANIZACIJA, NAČIN IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE AVTO-TAKSI PREVOZA
4. člen
Avto-taksi prevozi se opravljajo:
– z avto-taksi postajališč na občinski cesti in drugih rezerviranih javnih površinah,
– z mesta, ki ga določi naročnik.
Avto-taksi prevozniki, ki imajo dovoljenje po 5. členu tega odloka, lahko parkirajo in ustavljajo vozila na vsakem prostem avto-taksi postajališču (v nadaljnjem besedilu: postajališče). Izven postajališč prevozniki ne smejo parkirati. Vozilo parkirano in ustavljeno na postajališču ne sme imeti prižganega motorja.
Na postajališču morajo biti prevozniki v vozilu ali v njegovi neposredni bližini.
5. člen
Za uporabo postajališč morajo prevozniki pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu občinske uprave, oddelku za gospodarske dejavnosti, ki se izda na podlagi pisne vloge, kateri mora biti priložena fotokopija licence za avto-taksi prevoze, fotokopija prometnega dovoljenja ter predlog delovnega časa, v katerem bo voznik opravljal svojo dejavnost.
Dovoljenje v obliki odločbe izda direktor občinske uprave. Odločba se izda za čas veljavnosti licence.
Občinska uprava, oddelek za gospodarske dejavnosti daje vsa potrebna pojasnila glede pridobitve dovoljenja in opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco dovoljenj.
6. člen
Cene avto-taksi prevozov določajo avto-taksi prevozniki. Cenik avto-taksi prevozov mora biti pritrjen na notranji strani vozila na vidnem mestu. Spremembe cenika prevozniki pošljejo v vednost oddelku za gospodarske dejavnosti na Občino Sevnica.
7. člen
Voznik ni dolžan voziti oseb, ki bi lahko poškodovale vozilo zaradi zaužitega alkohola ali mamil, napadalnih oseb ter oseb, ki bi same ali s svojimi stvarmi poškodovale vozilo, razen v primerih, ko je treba nuditi pomoč osebam, ki so se ponesrečile v prometni nesreči ali kako drugače.
III. POSTAJALIŠČA ZA AVTO-TAKSI VOZILA
8. člen
Za postajališče avto-taksi vozil se določijo posebej za to označene površine:
– na parkirišču pri železniški postaji,
– na parkirišču pred Zdravstvenim domom,
– na parkirišču pri Mercatorjevi trgovini v starem delu Sevnice in
– na parkirišču pred gostilno Paradiž.
V primeru novih postajališč, se v dogovoru s pristojnim občinskim organom, le-ta upoštevajo pri izdaji dovoljenja.
9. člen
Postajališča morajo biti vidno označena s predpisano prometno signalizacijo in se lahko uporabljajo le za namene avto-taksi prevozov.
10. člen
Prevozniki plačujejo za uporabo postajališč letno komunalno takso.
11. člen
Avto-taksi prevoznik izgubi pravico do uporabe postajališča:
– s prenehanjem veljavnosti licence za avto-taksi prevoze,
– če pravočasno ne plača takse za uporabo postajališč.
12. člen
Če imetniku licence za opravljanje avto-taksi prevozov licenca preneha veljati, je dolžan o tem v treh dneh po prenehanju veljavnosti licence obvestiti pristojni organ občinske uprave.
IV. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni nadzornik Občine Sevnica.
V. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje voznik avto-taksi vozila, če:
– parkira v nasprotju z 8. členom tega odloka,
– nima pridobljenega dovoljenja s strani lokalne skupnosti.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Organ občinske uprave, oddelek za okolje in prostor v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka zagotovi označbo postajališč za avto-taksi vozila, določena v 9. členu tega odloka.
Prevozniki lahko brez dovoljenja uporabljajo postajališča, določena s tem odlokom največ en mesec po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 31301-0010/2002
Sevnica, dne 29. januarja 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti