Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

676. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono "Noršinska", stran 2321.

Na podlagi 12. člena in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno- servisno cono “Noršinska”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za proizvodno–servisno cono »Noršinska«, ki ga je pod številko 8/02-ZN/MS izdelala ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev
  za realizacijo po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov
 
Grafični del obsega:
I.   Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
    1. Izrez iz Družbenega plana          M 1:5000
 
II.   1. Prikaze prostorskih ureditev
      po posameznih področjih
    2. Kopija katastrskega načrta
      z območjem obdelave             M 1:2500
    3. Parcelacijski načrt             M 1:1000
    4. Zakoličbena situacija            M 1:1000
    5. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih
      površin                   M 1:1000
    6. Komunalna ureditev              M 1:1000
    7. Varstvo pred naravnimi
      in drugimi nesrečami             M 1:1000
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Meja območja poteka na jugu po severnem robu ceste Murska Sobota–Noršinci (parc. št. 5351/1), na zahodni strani po zahodni meji parcele št. 3581/3, na severu po meji katastrske občine, na vzhodu pa po vzhodni meji parcele št. 5406; vse k.o. Murska Sobota.
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka.
4. člen
Z zazidalnim načrtom se na obravnavnem območju predvideva izgradnja proizvodno–servisne cone. Znotraj območja je predvidena gradnja objektov namenjenih proizvodnim in storitvenim dejavnostim ter spremljajočih objektov (upravni, poslovni, skladiščni...).
III. POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Na območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja objektov znotraj katerih je dovoljen razvoj predvidenih dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog;
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno pod pogoji navedenimi v 15. členu tega odloka;
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ tri poslovne etaže nad terenom (P+2);
– predvidena je izvedba ravnih streh oziroma streh z min. naklonom (do 20°);
– velikost funkcionalnega zemljišča, ki pripada k posameznemu objektu je razvidna iz grafičnih prilog.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po grafični prilogi “Komunalne naprave” in v skladu s pogoji iz soglasij posameznih pristojnih služb k predmetnemu zazidalnemu načrtu. Infrastrukturni vodi območja se s krajevnimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infrastrukturnih vodov sosednjih območij. Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kjer je to mogoče. Kjer je možno se pripravijo skupni priključki za več objektov. Na posameznih odsekih se zgrade vse komunalne naprave obenem pred dokončno ureditvijo cestišč. Komunalni vodi se polagajo podzemno. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo izvesti predpisane zaščite.
 
1. Promet
Izvedejo se priključki na cesto Murska Sobota–Noršinci pod pogoji pristojne službe k predmetnemu zazidalnemu načrtu. Prometne ureditve se izvedejo kot je prikazano v grafičnih prilogah.
 
2. Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema. Fekalni vodi se priključijo na predvideno kanalizacijsko omrežje.
Meteorne vode se zbirajo in odvajajo preko ponikovalnic v teren. Meteorne vode s cest, parkirišč in manipulativnih površin se morajo v ponikovalnice voditi preko lovilcev olj.
Morebitne industrijske odpadne vode je potrebno pred izpustom v mestni kanalizacijski sistem ustrezno očistiti.
 
3. Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je predvidena zgraditev sistema krožnega vodovoda Ø110 s hidrantnim omrežjem, s priključitvijo na obstoječi mestni vodovod.
 
4. Elektrika
Znotraj območja je predvidena gradnja novih transformatorskih postaj in nizkonapetostnega razdelilnega kabelskega omrežja, pod pogoji upravljavca.
 
5. Javna razsvetljava
Uredi se javna razsvetljava ob predvideni dovozni cesti in na parkiriščih.
 
6. Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.
 
7. Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno, znotraj predvidenega funkcionalnega zemljišča. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Murska Sobota.
V primeru postavitve proizvodnje, pri kateri bi nastajali posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja določiti poseben režim shranjevanja in odvoza takšnih odpadkov. Za postavitev takšnih objektov je potrebno pridobiti posebno soglasje občine in pristojnih služb.
 
8. Plinovodno omrežje
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je prikazano v grafičnem delu zazidalnega načrta.
Po izgraditvi plinovodnega omrežja se morajo vse stavbe priključiti na to omrežje. Do izgradnje plinovodnega omrežja je možno za potrebe ogrevanja objektov postavljati rezervoarje za UNP.
 
9. Ogrevanje
Za posamezne stavbe ali povezane skupine stavb se grade kotlovnice, ki kot kurilni medij praviloma uporabljajo plin iz mestnega plinovoda.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
Varovanje in izboljšanje delovnega okolja
7. člen
Znotraj območja se izvaja III. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne in nočne ravni hrupa (70 dbA).
8. člen
Kot primarni energetski vir znotraj območja je predviden plin.
9. člen
Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva. Graditi se mora z ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah.
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
10. člen
Pri gradnji javnih objektov se morajo urediti dostopi za invalidske vozičke. Pri gradnji pločnikov se morajo urediti sestopi s pločnikov pri prehodih s cest in na parkirišča tako, da je omogočena normalna uporaba osebam z invalidskimi vozički. Ta pogoj velja tudi za gradnje prehodov pešcev na višje nivoje.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
11. člen
Izvajanje zazidalnega načrta bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorjev. Praviloma mora pred gradnjami in drugimi posegi v prostor biti urejena zanje potrebna komunalna oprema. Izvajanje gradenj in drugih ureditev na posameznih funkcionalnih zemljiščih lahko poteka časovno neodvisno od takih dejavnosti na drugih funkcionalnih zemljiščih.
VII. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE UREDIJO V PRVIH ETAPAH
12. člen
Zemljišča, na katera se ne posega v prvih etapah izvajanja zazidalnega načrta, se ohranjajo v dosedanji rabi. Na teh zemljiščih se dopušča le še pripravljalna dela za gradnje, oziroma druge posege v prostor predvidene s tem načrtom.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
14. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidalnega načrta.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del zazidalnega načrta.
IX. ODSTOPANJA
15. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov znašajo + / -2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Možna so tudi večja odstopanja od grafičnih prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka, z novo ustrezno strokovno podlago, pred izdajo lokacijskega dovoljenja. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
X. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-4/2002
Murska Sobota, dne 23. januarja 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti