Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

669. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mežica, stran 2316.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 2. seji dne 28. 1. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Mežica
1. člen
V statutu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) se v 12. členu beseda »navzočih« nadomesti z besedo »opredeljenih«.
2. člen
V prvem odstavku 21. člena se pred besedo »glasov« doda beseda »opredeljenih«.
3. člen
Prvi odstavek 34. člena se briše, doda se nov prvi odstavek, ki glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta. Z aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog župana podžupana, ki bo v primeru odsotnosti nadomeščal župana oziroma ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.«
4. člen
V primeru, da je podžupanov več, se to smiselno uporablja še v zadnjem odstavku 10. člena, v šesti in deseti alinei 16. člena ter v sedmem odstavku 20. člena.
5. člen
Četrta alinea drugega odstavka 30. člena se črta.
6. člen
Tretji odstavek 84. člena se v celoti briše in se nadomesti z besedilom:
»O pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja občine odloča občinski svet.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan.
Letni program nabave in prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja proračuna, sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.«
7. člen
V 85. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Občina je upravičena do finančne izravnave pod pogoji določenimi z zakoni.«
8. člen
86. člen se v celoti briše in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so predvideni v proračunu občine.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.«
9. člen
90. člen se v celoti briše in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, ki ga določa zakon.
Župan mora predložiti občinskemu svetu:
– predlog proračuna z obrazložitvami,
– predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja z obrazložitvami,
– predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,
– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrt delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.
Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.«
10. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-101/03
Mežica, dne 28. januarja 2003.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti