Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

665. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2003, stran 2313.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 72/02), je Občinski svet občine Kuzma na 1. izredni seji dne 28. januarja 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kuzma za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           351.633
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  87.419
70  DAVČNI PRIHODKI                   34.730
   700 Davki na dohodek in dobiček           25.560
   703 Davki na premoženje               7.899
   704 Domači davki na blago in storitve        1.271
   706 Drugi davki                     –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  52.689
   710 Udeležba na dobičku in
     dohodki od premoženja              5.507
   711 Takse in pristojbine               3.255
   712 Denarne kazni                    –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        –
   714 Drugi nedavčni prihodki             43.927
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    –
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        –
   721 Prihodki od prodaje zalog              –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja              –
73  PREJETE DONACIJE                  132.750
   730 Prejete donacije iz domačih virov       132.750
   731 Prejete donacije iz tujine              –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 131.464
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij           131.464
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             353.229
40  TEKOČI ODHODKI                    91.915
   400 Plače in dodatki – zaposleni          20.421
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                     6.638
   402 Izdatki za blago in storitve          34.756
   403 Plačila domačih obresti               –
   409 Rezerve                     30.100
41  TEKOČI TRANSFERI                   61.297
   410 Subvencije                    1.200
   411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                 29.280
   412 Transferi neprofitnim
     organizacijam in ustanovam           16.367
   413 Drugi tekoči domači transferi          14.450
   414 Tekoči tranferi v tujino               –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                195.867
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       195.867
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                3.050
   430 Investicijski transferi             3.050
44  DANA POSOJILA                     1.100
   440 Povečanje kapitalskih deležev          1.100
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)                 –1.596
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
Skupina/Podskupina konta           Proračun leta 2003
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)            900
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              900
   750 Davki na dohodek in dobiček            900
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije           –
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)                  –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                    –
   440 Davki na dohodek in dobiček             –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)             900
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
 
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  50.000
50  ZADOLŽEVANJE                    50.000
   500 Domače zadolževanje              50.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  –
55  ODPLAČILA DOLGA                     –
   550 Odplačila domačega dolga              –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)        49.304
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)           696
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)              1.596
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. samoprispevek in drugi prihodki.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 40 % navedenih pravic in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 0,5 % sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.
Na predlog Občinske uprave občine Kuzma odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10 % realiziranih prihodkov občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5 % realiziranih prihodkov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-76
Kuzma, dne 28. januarja 2003.
Župan
Občine Kuzma
Škalič Jožef l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti