Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

661. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hajdina, stran 2311.

Na podlagi 128. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02) je Občinski svet občine Hajdina na 3. redni seji dne 31. 1. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Hajdina
1. člen
V statutu Občine Hajdina (Uradni vestnik mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02) se v 6. členu v drugem odstavku beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«. Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Žig ima v krogu na zgornji polovici napis: Občina Hajdina, v krogu na spodnji polovici naziv organa in v sredini grb občine«.
2. člen
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Splošni akti občine se objavijo v Uradnem listu RS.«
3. člen
V 14. členu se v predzadnjem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:«Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče stari župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije«.
4. člen
V 16. členu se enajsta alinea spremeni tako, da se glasi: »- odloča o pridobitvi, odtujitvi in razpolaganju z občinskim premoženjem, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan.«
5. člen
V 18. členu se v drugem odstavku izpusti besedna zveza: »... jo vodi drugi podžupan, če pa tudi to ni mogoče ...«.
6. člen
V 30. členu se v sedmi alinei izpusti število v oklepaju.
7. člen
V 32. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi: »... imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito.«
8. člen
V 34. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za pomoč pri opravljanju nalog župana lahko ima občina dva podžupana.«
9. člen
V 47. členu se v drugem odstavku besedna zveza »direktor občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
10. člen
V 60. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Člane vaških odborov predlagajo, imenujejo in razrešujejo občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje vaške skupnosti, za katero je odbor ustanovljen.«
11. člen
V 66. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi: »Zbor poteka po določbah poslovnika zbora občanov, ki se sprejme na začetku zbora.«
12. člen
V 70. členu se v drugem odstavku pred besedo odbor doda beseda »vaški«.
13. člen
V 76. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, kot jo predpisuje zakon.«
14. člen
V besedilu statuta se besedna zveza »zaključni račun občine in zaključni račun proračuna« nadomesti z besedno zvezo »zaključni račun proračuna občine«.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 001-03/03-1
Hajdina, dne 31. januarja 2003.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti