Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

644. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti na področju javnega zdravja (2003-2008), stran 2238.

Na podlagi uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 2/02 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in Sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 179. dopisni seji dne 15. 11. 2002, se objavi
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008)
EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Komisija”, v imenu Evropske skupnosti
 
na eni strani in
 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju imenovana “Slovenija”
 
na drugi strani,
 
ker
 
(1) je bil Akcijski program Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008) vzpostavljen na podlagi Sklepa št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002(*1),
(2) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002(*2) določa splošna določila in pogoje sodelovanja Slovenije v programih Skupnosti (2002/318/ES), pri čemer Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji prepušča določitev posebnih določil in pogojev, vključno s finančnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje v posameznih programih,
 
STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Program
Slovenija sodeluje v Akcijskem programu Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008), (v nadaljevanju imenovanem: “program”) v skladu s pogoji, ki so določeni s Sklepom št. 2/02 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 o splošnih določilih in pogojih sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti, ter v skladu z določili in pogoji, omenjenimi v členih 2 do 4 tega memoranduma o soglasju.
Člen 2
Pogoji sodelovanja v programu
1. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa v skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Sklepu št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002, in v skladu z naslednjimi pogoji.
2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro vlog ustreznih institucij, organizacij in posameznikov v Sloveniji so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, organizacije in posameznike v državah članicah Evropske unije.
3. Slovenija bo za sodelovanje v programu vsako leto vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije v skladu s členom 3.
4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje in uresničevanje programa se prišteje k znesku, ki se iz proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti in izvrševanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki so nujni za izvajanje, vodenje in delovanje programa.
5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe in poročila ter druge administrativne vidike programa, se uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.
Člen 3
Finančni prispevek
Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so določena v Prilogi I.
Del omenjenega finančnega prispevka se, na zahtevo Slovenije, lahko financira v okviru instrumentov zunanje pomoči Skupnosti.
Člen 4
Poročanje in vrednotenje
Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Računskega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slovenije v programu nenehno skupaj spremljala Komisija in Slovenija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost določi v okviru omenjenega programa.
Člen 5
Končne določbe
Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas trajanja programa. Vendar, če Evropska skupnost sklene podaljšati njegovo veljavnost, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih sprememb v programu, se čas uporabljanja tega memoranduma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.
Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memorandum o soglasju začne veljati, ko ga podpišeta obe strani.
V Bruslju,
dne 20. novembra 2002.
 
Za Vlado Republike Slovenije
 
Ciril Štokelj, veleposlanik
Vodja Misije Republike Slovenije pri
Evropski uniji
 
V Bruslju,
dne 13. decembra 2002.
 
Za Komisijo
v imenu Evropske skupnosti
David Byrne
Član Komisije za zdravje in
varstvo potrošnikov
Št. 900-15/2001-22
Ljubljana, dne 15. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
                           Priloga I


     Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
      za sodelovanje v Akcijskem programu Skupnosti
       na področju javnega zdravja (2003-2008)


1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v proračun
Evropske unije zaradi sodelovanja v programu, znaša 128.265 EUR
letno.

2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški priprave,
izvedljivosti, razvoja in izvajanja projektov skupnega interesa
ter razvoja in uresničevanja horizontalnih ukrepov, predvidenih s
programom.

3. Potne stroške in stroške preživljanja slovenskih predstavnikov
in strokovnjakov, nastale zaradi njihovega sodelovanja kot
opazovalcev v delu odbora, omenjenega v členu 9 Odločbe, ali
zaradi udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na
uresničevanje programa, jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi
ter v skladu s trenutno veljavnimi postopki za predstavnike držav
članic Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropske unije,
se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju in na začetku
posameznega proračunskega leta Komisija pošlje Sloveniji poziv za
vplačilo sredstev v višini, ki ustreza znesku njenega prispevka k
stroškom, predvidenim s tem memorandumom o soglasju.

6. Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki se
glasi na evre.

7. Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na podlagi
poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece od datuma
poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu prispevka mora Slovenija
plačati zamudne obresti na neplačani znesek od dneva zapadlosti.
Obrestna mera je pri tem tista, ki jo Evropska centralna banka
uporablja za svoje glavne posle refinanciranja v evrih ob
zapadlosti, povečana za 1,5 odstotne točke. V primeru zamude pri
plačilu prispevka, ki bi lahko bistveno ogrozila uresničevanje in
vodenje programa, Komisija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v
programu v zadevnem letu, če plačila ne prejme v dvajsetih
delovnih dneh od datuma uradnega opomina, poslanega Sloveniji.
(*1) UL L 271, 9. 10. 2002, str. 1.
(*2) UL L 115, 1. 5. 2002, str. 32.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti