Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

643. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Slovenijo o sodelovanju Slovenije pri spodbujevalnih ukrepih Skupnosti na področju zaposlovanja, stran 2236.

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/02 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in Sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 91. redni seji dne 3. 10. 2002, se objavi
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Slovenijo o sodelovanju Slovenije pri spodbujevalnih ukrepih Skupnosti na področju zaposlovanja
EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Komisija”, v imenu Evropske skupnosti
 
na eni strani in
 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju imenovana “Slovenija”,
 
na drugi strani
 
(1) Ker so bili spodbujevalni ukrepi Skupnosti na področju zaposlovanja vzpostavljeni na podlagi Sklepa št. 1145/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002(*3),
(2) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002(*4) določa splošna načela za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti, pri čemer je Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji prepuščena določitev posebnih pogojev za omenjeno sodelovanje v posameznih programih, vključno s finančnim prispevkom,
 
STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Spodbujevalni ukrepi Skupnosti na področju zaposlovanja
Slovenija sodeluje pri spodbujevalnih ukrepih Skupnosti na področju zaposlovanja (v nadaljevanju imenovani “spodbujevalni ukrepi za zaposlovanje”) v skladu s pogoji, ki so določeni s Sklepom št. 2/02 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002, ki določa splošna načela za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti, in sicer pod pogoji, ki so omenjeni v 2. do 4. členu tega memoranduma o soglasju.
Člen 2
Pogoji sodelovanja pri spodbujevalnih ukrepih Skupnosti na področju zaposlovanja
1. Slovenija sodeluje pri spodbujevalnih ukrepih za zaposlovanje skladno s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Sklepu Evropskega parlamenta in Sveta št. 1145/2002/ES z dne 10. junija 2002.
2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro vlog ustreznih institucij, organizacij in posameznikov v Sloveniji so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, organizacije in posameznike v državah članicah Evropske unije.
3. Slovenija bo za sodelovanje pri spodbujevalnih ukrepih za zaposlovanje vsako leto vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije v skladu s členom 3 tega memoranduma o soglasju.
4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje in izvajanje spodbujevalnih ukrepov za zaposlovanje se prišteje k znesku, ki se iz proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki so posledica različnih ukrepov, nujnih za izvajanje, vodenje in delovanje spodbujevalnih ukrepov za zaposlovanje.
5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe in poročila ter druge administrativne vidike spodbujevalnih ukrepov za zaposlovanje se uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.
Člen 3
Finančni prispevek
Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so določena v Prilogi 1.
Del omenjenega prispevka se na zahtevo Slovenije lahko financira v okviru instrumentov zunanje pomoči Skupnosti.
Člen 4
Poročanje in vrednotenje
Ne da bi to posegalo v pristojnost Komisije in Računskega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje in vrednotenje izvajanja spodbujevalnih ukrepov za zaposlovanje, bosta sodelovanje Slovenije v spodbujevalnih ukrepih za zaposlovanje nenehno skupaj spremljala Komisija in Slovenija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih v tem oziru določa Skupnost.
Člen 5
Končne določbe
Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas trajanja spodbujevalnih ukrepov za zaposlovanje. Kljub temu, v primeru, da Evropska skupnost sklene podaljšati njihovo trajanje, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih sprememb v spodbujevalnih ukrepih za zaposlovanje, se ta memorandum o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.
Prilogi sta sestavni del tega memoranduma o soglasju.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memorandum o soglasju začne veljati, ko ga podpišeta obe strani.
V Bruslju,
dne 10. decembra 2002.
 
Za Vlado Republike Slovenije
v imenu Evropske skupnosti
dr. Ciril Štokelj, veleposlanik
Vodja Misije Republike Slovenije
pri Evropski uniji
 
V Bruslju,
dne 18. decembra 2002.
 
Za Komisijo
Ana Diamantopolou
Članica Komisije
za zaposlovanje
in socialne zadeve
Št. 900-15/2001-20
Ljubljana, dne 3. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
                          Priloga I

    Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
        za spodbujevalne ukrepe Skupnosti
          na področju zaposlovanja1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v proračun
Evropske unije zaradi sodelovanja pri spodbujevalnih ukrepih za
zaposlovanje, znaša

30.000 EUR za leto 2003,

105.000 EUR za leto 2004,

105.000 EUR za vsako nadaljnje leto do pristopa.

2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški priprave,
izvedljivosti, razvoja in izvajanja projektov skupnega interesa
ter razvoja in uresničevanja horizontalnih ukrepov, predvidenih s
spodbujevalnimi ukrepi.

3. Potne stroške slovenskih predstavnikov, nastale zaradi
njihovega sodelovanja kot opazovalcev pri delu odbora, omenjenega
v členu 8 Sklepa Evropskega parlamenta in sveta št. 1145/2002/ES
z dne 10. junija 2002, ali zaradi udeležbe na drugih sestankih,
ki se nanašajo na uresničevanje spodbujevalnih ukrepov za
zaposlovanje, jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi ter v
skladu s trenutno veljavnimi postopki za predstavnike držav
članic Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropske unije,
se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju in na začetku
posameznega proračunskega leta Komisija pošlje Sloveniji poziv za
vplačilo sredstev v višini, ki ustreza znesku njenega prispevka k
stroškom, predvidenim s tem memorandumom o soglasju.

6. Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki se
glasi v evrih.

7. Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na podlagi
poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece od datuma
poziva. Za kakršnokoli zamudo pri plačilu prispevka mora
Slovenija plačati zamudne obresti na neplačani znesek od dneva
zapadlosti. Obrestna mera je pri tem tista, ki jo Evropska
centralna banka uporablja za svoje glavne posle refinanciranja v
evrih ob zapadlosti, povečana za 1,5 odstotne točke. V primeru
zamude pri plačilu prispevka, ki bi lahko bistveno ogrozila
uresničevanje in upravljanje s spodbujevalnimi ukrepi za
zaposlovanje, Komisija začasno ustavi sodelovanje Slovenije pri
spodbujevalnih ukrepih za zaposlovanje v zadevnem letu, če
plačila ne prejme v 20 delovnih dneh od datuma uradnega opomina,
poslanega Sloveniji.
                          Priloga II

       Dejavnosti, ki se pokrivajo s finančnim
     prispevkom Slovenije za spodbujevalne ukrepe
        Skupnosti na področju zaposlovanja


1. 1. leto - 2003

SKUPNI PRISPEVEK: 30.000 EUR ("vstopnica")

Plačilo prispevka v višini 30.000 EUR zagotavlja dostop do
naslednjih dejavnosti:

1.1. V 1. sklopu (Analiza, raziskovanje, sodelovanje na področju
statistike)

Progresivno poročanje v študijah, ki jih je začela Komisija.

1.2. V 2. sklopu (Izmenjava izkušenj in običajnih postopkov)

a) Sodelovanje v dveh strokovnih omrežjih pod pokroviteljstvom
Evropske zaposlovalne opazovalnice (European Employment
Observatory - EEO):

- MISEP korespondenti z ministrstev za zaposlovanje (morebiti
tudi iz javnih služb za zaposlovanje /PES/): sodelovanje do dveh
delegatov iz Slovenije na dveh sejah in na letni konferenci
opazovalnice.

- SYSDEM (neodvisni strokovnjaki za trg delovne sile):
strokovnjak za trg delovne sile iz Slovenije z akademsko
izobrazbo bo izbran in povabljen na letno konferenco
opazovalnice.

b) Povabilo do dveh delegatov iz Slovenije kot strokovnjakov na
dve seji Evropske zaposlovalne strategije - pregleda
strokovnjakov (European Employment Strategy peer review) letno.

1.3. V 3. sklopu (Javne službe za zaposlovanje)

Sodelovanje do treh vodilnih uslužbencev iz Slovenije v treh
izobraževalnih modulih, ki bodo organizirani v sodelovanju z
določenim številom EU PES in ki bodo obravnavali vprašanja,
povezana s posodabljanjem PES, razvoja PES v državah kandidatkah,
mednarodno mobilnost delovne sile, priprave na sodelovanje v
EURES, ter vlogo PES v Evropski strategiji zaposlovanja.

1.4. V 4. sklopu (Spodbujanje lokalnega razvoja)

Sodelovanje enega delegata iz Slovenije na Evropskem Forumu o
lokalnem razvoju (Grčija 2003).

Plačilo prispevka v višini 30.000 EUR prav tako vključuje
administrativne stroške sodelovanja enega predstavnika kot
opazovalca na sejah odbora EIM (po potrebi 2 seji na leto);
delegacij uradnikov Komisije v zvezi z ukrepi za spodbujanje
zaposlovanja v Sloveniji; druge administrativne podpore.


2. 2. leto (2004) ter naslednja leta do pristopa

SKUPNI LETNI PRISPEVEK: 105.000 EUR

2.1. Dejavnosti, ki jih pokriva "vstopnica" v višini 30.000 EUR
(primerljive s tistimi iz gornjega prvega odstavka - 2003).

2.2. Dopolnilne dejavnosti, predvidene na osnovi plačila
dodatnega prispevka v višini 10.000 EUR

Polno sodelovanje v 1. sklopu ukrepov za spodbujanje
zaposlovanja.

2.3. Dopolnilne dejavnosti, predvidene na osnovi plačila
dodatnega prispevka v višini 25.000 EUR

Za polno sodelovanje v 2. sklopu. pripravo poročila s strani
neodvisnega strokovnjaka SYSDEM ter sodelovanje v šestih dodatnih
pregledih strokovnjakov kot strokovnjakov ali v enem kot država
gostiteljica (odvisno od sklepov Komisije o državah
gostiteljicah).

2.4. Dopolnilne dejavnosti, predvidene na osnovi plačila
dodatnega prispevka v višini 20.000 EUR

Za polno sodelovanje v 3. sklopu, sodelovanje v projektih o
izboljšanju delovanja javnih služb za zaposlovanje.

2.5. Dopolnilne dejavnosti, predvidene na osnovi plačila
dodatnega prispevka v višini 20.000 EUR

Za polno sodelovanje v 4. sklopu, sodelovanje v nadnacionalni
izmenjavi dobre prakse, ki ima za namen spodbujanje lokalnega
razvoja (prek študij, sestankov, dejavnosti razširjanja znanja in
informacij itd.).
(*3) UL L 170, 29. 6. 2002, str. 1
(*4) UL L 115, 1. 5. 2002, str. 32

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti