Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

424. Pravilnik o sredstvih za delo klubov in samostojnih članov Občinskega sveta občine Jesenice, stran 1647.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in 101. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01), je Občinski svet občine Jesenice na 2. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo klubov in samostojnih članov Občinskega sveta občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov klubov svetnikov, ki so člani Občinskega sveta občine Jesenice (v nadaljevanju: klubi) in članov Občinskega sveta občine Jesenice, ki niso člani klubov svetnikov in nastopajo kot samostojni svetniki (v nadaljevanju: svetnik), o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Jesenice.
Ta pravilnik omogoča uporabo proračunskih sredstev za delo klubov in samostojnih svetnikov, v skladu s predpisi.
2. člen
Klubi in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika.
II. FINANČNA SREDSTVA
3. člen
Za financiranje klubov in samostojnih svetnikov, se sklene letna pogodba o zagotavljanju sredstev, s katero se določi namen in način financiranja ter način in odgovornost pri nadzoru nad namensko porabo javnih sredstev.
4. člen
Klubi prejemajo sredstva iz proračuna Občine Jesenice, glede na število svojih izvoljenih članov tekočega mandata. Sredstva jim pripadajo mesečno v višini po dvanajstinah.
V primeru izstopa člana iz kluba, klubu ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po odstopu.
5. člen
Finančna sredstva za delo klubov in svetnikov, se vodijo za vsak klub oziroma posameznega svetnika po stroškovnih mestih.
Višino sredstev na člana kluba oziroma samostojnega svetnika določi občinski svet, vsako leto posebej, s proračunom občine.
6. člen
Občina Jesenice klubom in samostojnim svetnikom zagotavlja finančna sredstva za pisarniški material, potne stroške, telefonske pogovore, fotokopiranje, dnevni tisk, strokovno pomoč s svetovanjem in za izobraževanje, za dodatno strokovno pomoč, za komuniciranje z volivci in dogovorjeno reprezentanco.
7. člen
Odredbe za uporabo finančnih sredstev, namenjenih za samostojne svetnike, v skladu z določili tega pravilnika se izdaja na predlog samostojnega svetnika.
8. člen
Oddelek, pristojen za finance Občine Jesenice, je dolžan omogočiti samostojnim svetnikom vpogled v finančno dokumentacijo, o višini in namenu porabe sredstev.
9. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev iz 6. člena tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta oziroma s potekom mandata občinskemu svetu ali prenehanju kluba.
Do sprejema proračuna za tekoče leto, je potrebno upoštevati določila začasnega financiranja občine.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2003.
Št. 061-1/01
Jesenice, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost