Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

335. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003-2007, stran 1541.

Na podlagi 23.b člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S R E D N J E R O Č N I P R O G R A M
statističnih raziskovanj 2003–2007 (1)
1. POOBLAŠČENI IZVAJALCI DRŽAVNE STATISTIKE
Pooblaščeni izvajalci državne statistike v srednjeročnem obdobju 2003–2007 so: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 
V srednjeročnem programu so izvajalci navedeni pri posameznih politikah, v letnem programu pa pri vsakem statističnem raziskovanju.
2. STRATEGIJA SLOVENSKE DRŽAVNE STATISTIKE DO KONCA LETA 2007
Poslanstvo
Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti kakovostne, pravočasne, časovno in krajevno ter mednarodno primerljive podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem ter socialnem področju in na področju okolja in naravnih virov. Podatke za domače potrebe in mednarodno izkazovanje zagotavlja ob optimalnih stroških. Z upoštevanjem statistične zaupnosti gradi zaupanje uporabnikov in krepi strokovno neodvisnost.
 
Vizija
- Uporabniška usmerjenost
- Obvladovanje elementov kakovosti državne statistike
- Strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni
- Tekoče usklajevanje z mednarodnimi standardi in predvsem standardi Evropske unije
- Moderni sistemi zbiranja, obdelovanja in izkazovanja podatkov
- Raziskave in inovacije
- Izboljšanje delovnih pogojev
 
Vrednote
- Pomen uporabnikov
- Zaupanje uporabnikov in zaposlenih
- Neodvisnost institucije in stroke
- Spoštovanje zasebnosti
- Znanje in izkušnje
- Kakovost statističnih izdelkov in storitev
- Delo v interdisciplinarnih skupinah
- Prijazno delovno okolje
 
Dolgoročni cilji
- Pokrivanje potreb uporabnikov na nacionalni ravni
- Pokrivanje potreb mednarodnega izkazovanja, s poudarkom na izpolnjevanju zahtev Evropske unije (acquis communautaire)
- Zadovoljevanje potreb uporabnikov s kakovostnimi statističnimi podatki, izboljšanje kakovosti storitev, predvsem pravočasnosti, primerljivosti, uporabnosti, zanesljivosti podatkov in preglednosti (transparentnosti) metodoloških pristopov in omejitev
- Usklajevanje metodoloških osnov znotraj slovenske državne statistike (Statistični svet RS, statistični sosveti) in mednarodno
- Izboljšanje usposobljenosti in pripravljenosti poročevalskih enot za dajanje podatkov z uvajanjem novih tehnologij zbiranja podatkov in z uporabo čim več že zbranih podatkov (evidence v javni upravi in podjetjih)
- Nadaljnji razvoj registrsko usmerjene statistike
- Projektno, operativno in programsko vodenje
- Povečevanje administrativne usposobljenosti in institucionalne krepitve
- Dobro razmerje med stroški in učinkovitostjo
3. OZADJE IN ZUNANJI OKVIRI DELOVANJA DEJAVNOSTI DRŽAVNE STATISTIKE V OBDOBJU 2003–2007
Širitev Evropske unije, velika dinamičnost sprememb v svetovnem gospodarstvu, svetovne mreže z obilico informacij, spremembe v pogledih na varstvo podatkov po 11. septembru v ZDA in širše, vplivi družbe na področje zbiranja in izkazovanja podatkov in potencialno konkurenčno okolje monopolnim institucijam državnih statistik, uporaba podatkov za podporo politikam tudi pri operativnih in ne le strateških odločitvah – vse to bo vplivalo na naloge državne statistike v naslednjem obdobju.
 
Po včlanitvi Slovenije v EU, ko bo slovenska državna statistika v celoti prevzela obveznosti, določene s statistično zakonodajo EU-ja in dodatnimi medsebojnimi dogovori (gentleman's agreements), se bodo naloge še povečale.
 
Nekateri dogodki bodo še posebej vplivali na potrebe po statističnih podatkih v naslednjem srednjeročnem obdobju:
- nova regionalna členitev Slovenije in potrebne podpore strukturnih politik;
- odprava ekonomske meje bo vplivala na zbiranje zunanjetrgovinskih podatkov, podatkov o pretoku blaga, kapitala, delovne sile in prebivalstva nasploh in na drugih področjih;
- priprave in vključitev v monetarno unijo bodo zahtevale še doslednejše spoštovanje zahtev Evropske centralne banke glede razširitve nabora statističnih kazalnikov in pravočasnosti ter kakovosti podatkov;
- prehod na evro bo zahteval vsebinske in tehnične prilagoditve statistične dejavnosti;
- vključitev Slovenije v EU bo zahtevala nadomestitev izpada materialnih in finančnih virov, ki se do zdaj delno pokrivajo s predpristopnimi programi (Phare).
4. PREDNOSTNE NALOGE DO KONCA LETA 2007
Prednostna naloga Republike Slovenije je priključitev k Evropski uniji, njena vizija, zapisana v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, pa je na znanju temelječa družba z mednarodno konkurenčno ekonomijo ter trajnostnim, regionalno uravnoteženim razvojem. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2), Državni razvojni program 2001–2006 (3), Statistični program Skupnosti 2003–2007 (4) ter druge statistične zahteve po podatkih, potrjene z medsebojnimi dogovori(5), so glavni dokumenti, na podlagi katerih so v srednjeročnem programu predstavljene politike. Prednostne naloge državne statistike za naslednje srednjeročno obdobje, ki iz tega izhajajo, so:
 
- Strukturni kazalniki za merjenje napredka držav EU-ja in držav kandidatk na področju zaposlovanja, inovacij in raziskovanja, gospodarske in socialne kohezije in okolja. Zagotavljanje večine podatkov je potrebno že od 2002, kot so splošni gospodarski kazalniki, kazalniki trga dela, inovacije ter raziskave in razvoj, gospodarske reforme, socialna kohezija in okolje. V letu 2003 bo seznam razširjen še z demografijo poslovnih subjektov, kazalnikov na znanju temelječe družbe, e-vlade in e-poslovanja in drugim.
 
- Kratkoročni kazalniki so vsebinsko pretežno evropsko primerljivi, vendar je treba razširiti nabor kazalnikov in izboljšati pravočasnost in kakovost podatkov. Prav pravočasnost podatkov, predvsem zaradi potreb ECB-ja, bo v Uniji verjetno zahtevala uvajanje evropskih vzorcev in neposredno zbiranje podatkov, pa tudi več ocenjevanja in napovedovanja podatkov. V slovenski državni statistiki bo potrebno še večje sodelovanje med pooblaščenimi izvajalci (SURS, BS in MF) in uporaba vseh administrativnih in predvsem davčnih podatkov za statistične potrebe. Predvsem pa je treba začeti spremljati gospodarska gibanja na področju tržnih storitvenih dejavnosti.
 
- Kakovost in transparentnost makroekonomskih agregatov, nadaljnja izgradnja in razvoj sistema ekonomskih računov po ESA, vključno s statistiko cen, in predvsem metodološka transparentnost makroekonomskih agregatov (zapisana v zadnjem Poročilu EU o napredku Slovenije pri približevanju EU) je kratek opis obsežnih in zahtevnih nalog na tem področju. Pri podatkovnih virih je nujna in neobhodna predpostavka takojšnja pridobitev davčnih podatkov in usklajeno delo z MF-jem in BS-jem.
 
- Za potrebe strukturne statistike podjetij bo nujno dograjevanje statističnega registra podjetij in kombiniranje različnih, tudi individualnih virov za izpolnjevanje zahtevne zakonodaje na tem področju. Nadaljevanje dela na e-zbiranju podatkov podjetij in uporaba ter povezovanja administrativnih virov podatkov bodo zmanjšali potrebo po uvajanju obsežnih vprašalnikov.
 
- Intrastat kot prehod na zbiranje podatkov o menjavi blaga neposredno od podjetij po ukinitvi carinske meje se kot pilotni projekt začenja že v letu 2002 in bo z vključitvijo Slovenije v EU postal obvezen način zbiranja podatkov o blagovni menjavi z državami članicami tudi za Slovenijo. Uspešnost projekta bo odvisna predvsem od zagotovitve zadostnih človeških virov v SURS-u in CURS-u, najkasneje ob vstopu v EU pa tudi od razpoložljivosti ustreznih davčnih podatkov, potrebnih za vzdrževanje registra podjetij, ki trgujejo znotraj Skupnosti.
 
- V EU-ju naraščajo zahteve po socialnih statistikah. Kljub velikemu napredku, doseženem v Sloveniji na tem področju, je v naslednjem srednjeročnem obdobju napovedana velika anketa (SILC), ki bo pokrila potrebe po podatkih o določenih socialnih stanjih prebivalstva, ki jih ni mogoče pridobiti iz registrskih virov. Pomembna področja v okviru socialnih statistik so še struktura statistike plač, stroški dela in vseživljenjsko izobraževanje.
 
- Uporaba podatkov popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2002, ki vključuje tako pripravo popisnih baz, publikacij in drugih oblik diseminacije popisnih podatkov, kot tudi sodelovanje pri uporabi in izmenjavi popisnih podatkov s sosednjimi in drugimi, zlasti evropskimi državami.
 
- Statistike okolja postajajo vse obsežnejše in zahtevnejše. Potrebno bo dobro usklajevanje z Ministrstvom za okolje in prostor, povezovanje monitoringov in priprava vrste kazalnikov.
 
- Kmetijstvo je področje, ki bo tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju povečevalo zahteve po čim bolj natančnih in kakovostnih podatkih, ki bodo zahtevali še večje sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izjemnega pomena je ureditev sicer zakonsko obljubljenih administrativnih virov za uporabo tudi v statistične namene, primarno pa namenjenih za podporo izvajanju kmetijske politike.
 
- Državna in javna uprava in spremljanje sektorja socialnih storitev je relativno slabo pokrito statistično področje. Ne samo zaradi naraščanja pomena storitev nasploh in še posebej ob vključevanju v EU, tudi za domače potrebe zahteva to področje statistik posebno pozornost, zaradi napovedane privatizacije in prehoda na koncesije.
 
- Informacijska družba, nova ekonomija, na znanju temelječa družba, razumevanje omrežnih ekonomij, inovacije so "presečna področja", ki so tudi v razvitih državnih statistikah Unije relativno slabo pokrita. Ponekod so nedodelani tudi teoretični in konceptualni okviri, zato bo potrebno sodelovanje statistikov različnih področij in še večja vključitev znanstvenoraziskovalnega področja.
 
- Institucionalno krepitev predstavljajo projekti, ki predvidevajo večanje kakovosti in učinkovitosti delovanja dejavnosti državne statistike same in njenega vključevanja v državno upravo doma in mednarodno (STAT 2000, priprava zakona o povezovanju evidenc, projekt vzpostavitve registra stanovanj in registra gospodinjstev, projekt E-CORE – elektronsko zbiranje podatkov o javnem sektorju).
5. PREDPOSTAVKE IN POGOJI DELOVANJA SLOVENSKE DRŽAVNE STATISTIKE V NASLEDNJEM SREDNJEROČNEM OBDOBJU, DOMA IN MEDNARODNO
- Dograjevala se bodo pravila delovanja in koordinacije v dejavnosti državne statistike, doma in mednarodno;
- dosledno se bo uveljavila zakonska pravica do pridobivanja individualnih podatkov z identifikacijo za namene po zakonu o državni statistiki;
- z vključitvijo v EU bo slovenska državna statistika lahko aktivno vplivala na pripravo statistične zakonodaje s sodelovanjem v ustreznih komitoloških odborih in pridobivala nova znanja pri vključevanju v omrežja statističnega sistema EU-ja;
- okrepila se bosta naslonitev in sovplivanje statistik na administrativne vire, tako v javnem sektorju kot v zasebnih podjetjih, pri e-poslovanju in širše;
- v največji meri se bodo k nalogam zbiranja podatkov (tudi za potrebe državne statistike) pridružile druge javne in državne institucije (na primer Carinska uprava RS, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve);
- predvsem na področju diseminacije podatkov, pa tudi na področju zbiranja podatkov bodo uporabljene specializirane možnosti drugih institucij, kot so Gospodarska zbornica Slovenije in druge zbornice, ki lahko pokrivajo specifične elemente uporabnikov;
- pravočasno vključevanje dejavnosti državne statistike v pripravo zakonskih predlogov in drugih dokumentov za domače in mednarodne potrebe, ki lahko predvidevajo potrebe po podatkih;
- krepila se bo vloga Statističnega sveta RS in statističnih sosvetov kot pomembnih elementov obvladovanja kakovosti in vključevanja uporabnikov v delo državne statistike;
- razvijanje celovitega obvladovanja kakovosti s poudarkom na znanju in zadovoljstvu zaposlenih, zadovoljstvu dajalcev in uporabnikov podatkov, obvladovanju in učinkovitem procesu proizvodnje statističnih podatkov kot tudi obvladovanju kakovosti statističnih podatkov in z njimi povezanih storitev;
- predvidena sta razvoj in dodelava meril kakovosti (kot so pravočasnost, koherentnost, točnost, mednarodna primerljivost ...) in tudi izdelava performance indicators za merjenje uspešnosti teh meril tako v kvantitativnem smislu kot tudi v kvalitativnih študijah zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih;
- izobraževanje na področju teoretičnih statističnih znanj in menedžmenta, informacijske tehnologije in drugih specialnih znanj (govorništva, tujih jezikov) bo tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju poleg izobraževanja v rednih programih (predvsem magistrski in doktorski študij) eden od najpomembnejših dejavnikov razvoja kakovosti državne statistike v Sloveniji;
- vključevanje znanosti in raziskovalne dejavnosti v delo državne statistike ob predpostavki izmenjave in dograjevanja znanj in skupnih izdelkov za uporabnike;
- zaradi zagotavljanja varstva in zaščite podatkov, izboljšanja delovnih pogojev ter racionalizacije poslovanja SURS-a so najkasneje v letu 2004 predvideni novi delovni prostori;
- vzdrževanje in razvoj ravni tehnološke opremljenosti, predvsem z uporabo moderne informacijske tehnologije za posodobitev in racionalizacijo zbiranja obdelave in izkazovanja statističnih podatkov in mednarodnih delitev dela v okviru statističnih uradov;
- število pooblaščenih izvajalcev državne statistike se ne bo bistveno povečevalo, povečevalo pa se bo dajanje nalog v izvajanje zunanjim izvajalcem (outsourcing);
- kadrovski in finančni viri bodo glede na politiko zmanjševanja proračuna skrajno omejevalni, kar bo zahtevalo organizacijske, tehnološke in vsebinske napore za večjo racionalnost delovanja dejavnosti državne statistike.
6. ORGANIZACIJA, ČLOVEŠKI IN FINANČNI VIRI
Po 2. členu zakona o državni statistiki morajo pooblaščeni izvajalci zagotoviti ločeno izvajanje dejavnosti državne statistike, kar pomeni, da morajo imeti samostojno statistično enoto. Obseg njenih operativnih in človeških virov mora zagotavljati nemoteno uresničevanje statističnega programa. Okrepitve statistične enote so predvsem nujne na Ministrstvu za finance in Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije.
 
Potrebni finančni viri se oblikujejo na podlagi potrebnih sredstev za statistično podporo politikam, za statistične infrastrukturne projekte in za razvoj vzdrževanja sistemov, ki podpirajo potrebe politik.
 
Izvajanje dejavnosti oziroma funkcij SURS-a se skoraj v celoti financira iz državnega proračuna. Sredstva donacij iz tujine in iz lastne dejavnosti so zelo majhna. Pooblaščeni izvajalci, ki pokrivajo okrog četrtino celotne vsebine programa, imajo različne vire financiranja. Statistična raziskovanja, za katera so odgovorni, krijejo nacionalne in mednarodne potrebe po teh podatkih ter potrebe, ki jih ima pooblaščeni izvajalec za izvajanje lastne dejavnosti.
 
Razpoložljivi finančni viri bodo prerazporejeni glede na prednosti programa. Druga področja se bodo vzdrževala na ravni, ki zadovoljuje potrebe. Glede na razvoj statističnega dela in zmanjševanja sredstev iz programa Phare je možno, da predvidena raven virov morda ne bo zadoščala za izpolnitev vseh zahtev. Potrebe po odlogu dela iz tega razloga bodo navedene v letnih programih statističnih raziskovanj.
7. VSEBINA SREDNJEROČNEGA PROGRAMA STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 2003–2007
Vsebina 7.1–7.7 predstavlja podporo politiki celostnega obvladovanja kakovosti statističnih izdelkov in z njimi povezanih storitev. SURS in pooblaščeni izvajalci programov statističnih raziskovanj z uvajanjem sodobnih pristopov k celostnemu obvladovanju kakovosti opravljajo naloge (v okolju in znotraj statističnega sistema), ki zagotavljajo njegovo pravilno delovanje iz znanstvenega, konceptualnega, metodološkega in tehnološkega vidika in kot podporo za njegov nadaljnji razvoj.
7.1. Upravljanje kakovosti v sistemu državne statistike v Sloveniji (6)
Skupina za kakovost v evropskem statističnem sistemu je kot najbolj primeren model za zagotavljanje
kakovosti(7) v uradne statistike priporočila EFQM (European Foundation for Quality Management)(8).
Upoštevajoč priporočeni konceptualni okvir kakovosti, SURS razvija področje kakovosti v okviru štirih glavnih stebrov:
1. Uporabniki in dajalci podatkov
2. Razvoj človeških virov
3. Kakovost statističnih izdelkov in storitev
4. Procesna usmerjenost
 
Za obvladovanje štirih stebrov kakovosti je potreben sodoben pristop vodenja na vseh ravneh, ki mora upoštevati:
- uravnoteženost zadovoljevanja potreb različnih interesnih skupin (uporabniki, dajalci podatkov, zaposleni, financerji dejavnosti in družba v celoti),
- uporabnike kot sodnike kakovosti in pomembnost ugotavljanja njihovih sedanjih in predvidevanje prihodnjih potreb,
- obnašanje vodilnih, ki vpliva na kulturo organizacije,
- razumevanje in transparentnost procesov ter komuniciranja z okoljem in med zaposlenimi,
- skupne vrednote in organizacijsko kulturo, ki naj vključujejo vse zaposlene,
- kakovost poslovanja, ki je povezana s kulturo neprestanega učenja, inovacij in razvija,
- dobre odnose s partnerji,
- etična in splošno sprejeta družbena pravila, vključno s statistično zaupnostjo in varovanjem podatkov.
V naslednjem srednjeročnem obdobju bo izdelan podrobnejši načrt uvajanja kakovosti, vključno s kazalniki delovanja sistema državne statistike. Predpostavljamo tudi, da bodo predvsem zunanje presoje kakovosti še naprej sestavni del rednega pregleda kakovosti v Evropskem statističnem sistemu.
 
Analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT)
T. i. analiza slovenske državne statistike SWOT s poudarkom na Statističnem uradu Republike Slovenije kot glavnem izvajalcu in povezovalcu celotnega sistema predstavlja eno od izhodišč za oblikovanje politike kakovosti uradne statistike v naslednjem srednjeročnem obdobju.
 
Prednosti
Slovenija je v zadnjih tridesetih letih razvila podoben koncept uradne statistike kot nordijske države, ki temelji na osnovnih infrastrukturnih registrih, splošno dogovorjenih identifikacijah in standardnih klasifikacijah ter relativno informatiziranem in urejenem okolju evidenc v javnem sektorju.
Odprtost do okolja v državi in mednarodnem okolju je druga pomembna strateška usmeritev slovenske uradne statistike. Za obvladovanje odprtosti v okolje so potrebna ustrezna znanja o obvladovanju medsebojnih odnosov, delo v skupini in znanje tujih jezikov. Aktivno sodelovanje z ministrstvi in organizacijami javne in državne uprave ter Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi pooblaščenimi zbornicami na posameznih področjih, zasebnimi podjetji, akademskim in znanstvenoraziskovalnim področjem in mediji poteka na različne načine. Za zagotavljanje mednarodne primerljivosti je posebno pomembno sodelovanje z mednarodnim okoljem in uvajanje standardov v okviru Evropskega statističnega sistema. Sodelovanje pri razvoju ESS-ja organizirata Eurostat in države članice EU-ja, kar je izjemna prednost in garancija za še večjo mednarodno primerljivost slovenske uradne statistike tudi v prihodnje.
 
Pomanjkljivosti
Vključevanje Slovenije v mednarodno okolje hkrati pomeni tudi vse večje obveznosti za relativno majhne zmogljivosti slovenske uradne statistike.
 
Možne proračunske in zaposlitvene omejitve v tem smislu lahko predstavljajo resne težave. Za statistiko je zaradi zagotavljanja časovnih serij in spremljanje pojavov, ki so neponovljivi, potrebno kontinuirano in stabilno financiranje. Pomembno je, da so zagotovljeni tudi viri za občasne velike obveznosti (velike ankete, popisi), ki predstavljajo znatna odstopanja ob običajnih proračunskih zahtev. Dodatno pozornost je treba nameniti tudi nadomeščanju financiranja tistih dejavnosti, ki so bila do zdaj urejena z programi EU-ja (nacionalni in meddržavni programi).
 
Priložnosti
Statistični urad je v preteklosti veliko pridobil z mednarodnim sodelovanjem, predvsem v okviru Evropskega statističnega sistema. V srednjeročnem obdobju (2004) bo Slovenija postala članica EU-ja. To bo povečalo obveznosti, pa tudi priložnosti slovenske uradne statistike za večjo kakovost.
 
E-vladne pobude v Sloveniji ponujajo nove priložnosti predvsem za povezovanje pri zbiranju in diseminaciji podatkov, da bi se zmanjšala podvajanja aktivnosti v javnem sektorju in obremenitve enot poročanja. Vzpostavitev standardnih postopkov in elektronskega zbiranja podatkov je priložnost, a tudi nujnost za zagotavljanje ustreznih virov podatkov za izvajanje programov državnih statistik.
 
Nevarnosti
Naraščajoča stopnja neodgovorov in zmanjšana kakovost odgovorov, predvsem v poslovnem sektorju, sta resni nevarnosti.
Prav tako lahko na kakovost statistike vpliva njena uporaba za dnevnopolitične odločitve. Pomanjkanje urejenosti evidenc na ravni EU-ja vodi v izjemna pričakovanja po hitrih in zelo podrobnih podatkih. Tu se pojavljajo problemi sposobnosti zagotavljanja pravočasnih podatkov za vse države in vprašanja izkazovanja in zakrivanja podatkov (za nižje ravni klasifikacij in teritorija, predvsem pri majhnih državah, kot je Slovenija).
 
Pomanjkanje močne povezovalne vloge na ravni EU-ja povzroča dodatne obremenitve, saj zahteve različnih akterjev v EU-ju ne potekajo le prek Eurostata na državno statistiko, ampak tudi prek posameznih direktoratov komisije neposredno na ministrstva. Natančnejša pravna ureditev vloge Evropskega statističnega sistema je zatorej nujna (9).
 
Glavne usmeritve na področju uvajanja celostnega pristopa h kakovosti v obdobju 2003–2007
Glavne usmeritve so predstavljene po že omenjenih štirih stebrih kakovosti državne statistike s poudarkom predvsem na nalogah v Statističnem uradu RS. Krepila se bo vloga kakovosti kot organizacijske kulture.
 
Uporabniki in dajalci podatkov
- Krepitev vloge Statističnega sveta in sosvetov
- Iskanje sodelovanja med obema vlogama subjektov, ki so hkrati uporabniki in dajalci podatkov
- Podrobnejša opredelitev (segmentacija) uporabnikov in njihova ustrezna obravnava
- Izboljšanje razvidov uporabnikov za kakovostnejši servis, potrebna anketiranja in analize zadovoljstva
- Razvoj metodoloških osnov in spremljanja zadovoljstva uporabnikov vsaj enkrat na leto
- Izdelava sistema takojšnjega povratnega reagiranja na pripombe in pritožbe uporabnikov
- Uvajanje sodobnih pristopov k diseminaciji ob upoštevanju različnosti zahtev uporabnikov (politika cen, svetovni splet, pisne publikacije, dvojezičnost)
- Izobraževanje uporabnikov kot sestavni del izobraževalnega načrta
- Določitev ključnih enot poročanja in strategija njihovega vključevanja v poročanje
- Uporaba najsodobnejših pristopov k zbiranju podatkov (e-poročanje, študij postavljanja vprašanj)
- Zmanjševanje zahtev do opazovanih enot s povečano uporabo administrativnih in drugih virov, že dostopnih podatkov bo zahtevalo še boljše poznavanje in obvladovanje virov podatkov
- Izmenjava z dajalci podatkov o ustreznih povratnih informacijah
 
Razvoj človeških virov
- Razvoj človeških virov je osrednji vir za izboljšanje kakovosti in je predpostavljen tudi z novo zakonodajo na področju zaposlovanja in dela v javni upravi.
- Na podlagi že sprejetega programa izobraževanja statistikov bodo izdelani konkretni letni načrti izobraževanja, ki bodo vključevali tudi druga področja (redno diplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju IT-ja, menedžmenta in dela v skupinah, govorništvo in jeziki). Neprestano izobraževanje bo sestavni del obveznosti zaposlenih in poleg rezultatov dela pogoj za napredovanje. Urad bo z vsakoletnimi načrti izobraževanja objavil pogoje, pod katerimi se bodo izobraževali delavci.
- Izdelan bo razvid tipičnih delovnih mest in konkretni opisi del, potrebna znanja in ovrednotenje.
- Pri vrednotenju se bosta po pravilih v javni upravi enakopravno obravnavala strokovno in vodstveno napredovanje.
- Statistični urad bo začel sistematično spremljati kariere zaposlenih.
- Evidentirani bodo tisti zaposleni, katerih delovna mesta bodo zaradi novih tehnologij ali drugih razlogov odpravljena ali spremenjena. Po možnosti bodo izvedena njihova dodatna usposabljanja za možne nove naloge.
- Razvoj metodoloških osnov in redno merjenje zadovoljstva zaposlenih.
 
Kakovost statističnih izdelkov in z njimi povezanih storitev
- Za kvantitativno in kvalitativno merjenje kakovosti končnih izhodov (statistični podatki in z njimi povezane storitve) je treba dodelati kriterije kakovosti. Pri tem bodo poleg zakonodaje EU-ja s tega področja upoštevana priporočila in standardi, razviti v okviru skupine za kakovost v Evropskem statističnem sistemu, domače izkušnje in dobre prakse držav.
- Podatki o kakovosti vsebujejo tudi podatke o procesu proizvodnje statistik in druge metapodatke.
- Postopoma bodo za vsa pomembnejša statistična raziskovanja izdelana standardna poročila o kakovosti.
- Iskanje metodoloških pristopov za posredovanje podatkov o kakovosti notranjim in zunanjim uporabnikom.
 
Procesna usmerjenost in obvladovanje procesov
- Statistični urad bo okrepil procesno organiziranost, ki jo razvija že vrsto let. Taka organiziranost določa enotno organiziran vhod podatkov (vprašalniki in administrativni viri), obdelavo podatkov in statistično analizo, izmenjavo podatkov v okviru slovenskega statističnega sistema in ESS-ja in diseminacijo uporabnikom. Vsi razvojni projekti, ki so se razvili zunaj tega koncepta, bodo postopoma vključeni v standardno procesno okolje.
- Procesna organiziranost bo krepila racionalno delitev dela in porabo človeških in finančnih virov.
- Timsko delo in partnerski odnosi do vseh zainteresiranih bodo prevladujoča oblika organiziranosti, pri čemer naj status vodilnih pomeni predvsem prvega med enakimi.
- V skladu s pravili o obvladovanju kakovosti bodo zapisani temeljni procesi, kar ni pomembno le z vidika obvladovanja procesov, ampak predvsem njihove transparentnosti kot enega od kriterijev kakovosti in zagotavljanja potrebne sledljivosti za varovanje podatkov.
- Izdelana bodo pravila ravnanja in odločanja na posameznih ravneh organiziranosti, med subjekti statističnega sistema, v odnosih z dajalci podatkov in uporabniki.
- Delovni načrt in načrtovanje morata temeljiti na realnih predpostavkah.
- Postopoma bodo za vsa statistična izkazovanja vnaprej predvideni datumi objav.
- Izdelana in v prakso bodo postopoma prenesena pravila za večjo uporabo »makrostatističnega objavljanja«.
7.2. Klasifikacije
Klasifikacije na področju socialnih statistik
Vse hitrejši tehnološki, organizacijski, informacijski razvoj družbe se ne odraža le na ekonomskem področju, temveč tudi na socialnem. Velike in hitre spremembe na trgu dela, potreba po usposobljeni, mobilni delovni sili, težnja ljudi po kakovostnem življenju, po večjih možnostih informiranja, izobraževanja, dostopa do sredstev, potrebnih za primeren življenjski standard, povzročajo novonastajajoče socialnoekonomske pojave. V mednarodnih okvirih se povečujejo viri, namenjeni identifikaciji teh pojavov. Za potrebe njihovega obvladovanja in usmerjanja, ki je vključeno v vsebine posameznih mednarodnih in nacionalnih politik (socialna politika in zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, prosti pretok oseb ...), se vlagajo veliki napori v poenoteno preslikavanje teh pojavov v statističnoanalitične koncepte, v oblikovanje primerljivih metodologij, orodij za njihovo spremljanje, izkazovanje. Med temi orodji so tudi na področju socialnih statistik nadvse pomembne klasifikacije. S klasifikacijami se organizirano in sistematično spremljajo podatki, zaradi procesov globalizacije pa klasifikacije postajajo eden najpomembnejših definicijskih instrumentov kompleksnih pojavov (dr. Lea Bregar, statistične klasifikacije in izobraževanje, UNESCOV priročnik za uporabo mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja Isced 1997: Problemi pri uporabi Isceda 1997 v Sloveniji; Zbornik prispevkov; 2001).
 
Za glavno nalogo v povezavi s klasifikacijami s socialnega področja so si mednarodne institucije UNESCO, OECD, Eurostat naložile nadaljnje uvajanje v uporabo, izboljšanje uporabe revidirane mednarodne klasifikacije ISCED-97 ter priročnika s »področja izobraževanja in usposabljanja« (za spremljanje podatkov o tekoči statistiki izobraževanja in podatkov o izobrazbeni strukturi). Skladno z osrednjo temo statistike izobraževanja in usposabljanja, ki jo v programih mednarodnega statističnega dela predstavlja vseživljenjsko izobraževanje, bo Eurostat v sodelovanju s CEDEFOP-om razvil dodatna nova orodja – klasifikacije za spremljanje različnih oblik vseživljenjskega izobraževanja (klasifikacija učnih aktivnosti). S klasifikacijo ISCED-97 in njenim poglobljenim dodatkom, priročnikom s »področja izobraževanja in usposabljanja«, bodo to temeljne klasifikacije v vseh posameznih statistikah v okviru demografsko-socialnega področja. V povezavi s statistiko dela je v mednarodnih statističnih programskih dokumentih za prihodnje obdobje navedena tudi potreba po revidiranju mednarodne klasifikacije poklicev ISCO-88.
Statistična podpora
Statistični urad RS bo spremljal razvoj mednarodnih klasifikacij na socialnem področju in jih bo skladno s pokrivanjem potreb mednarodnega izkazovanja podatkov uporabljal v raziskovanjih. Zaradi pokrivanja potreb uporabnikov na nacionalni ravni ter specifike nacionalnih sistemov nasploh (sistemi izobraževanja, usposabljanja, socialne varnosti, zaposlovanja itd. se med državami razlikujejo) si bo praviloma prizadeval razvijati ustrezne nacionalne klasifikacije(10) (standardne, ki se sprejemajo z uredbo Vlade RS, tehnično-operativne za posamezna specifična raziskovanja), izhajajoče iz nacionalnih sistemov, ki bodo na ravni konceptov neposredno primerljive, primerljivost posameznih kategorij, zlasti na nižjih ravneh pa bo po potrebi zagotovil s prevajalniki. Če ne bo mogoče razviti lastnih novih nacionalnih klasifikacij, si bo prizadeval za čim ustreznejšo in enotno neposredno uporabo mednarodnih standardov.
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- osveščanje o pomembnosti klasifikacij s socialnega področja, spodbujanje k sodelovanju pri njihovi pripravi in posodabljanju;
- skrb za enotno razumevanje in uporabo nacionalnih in mednarodnih standardnih klasifikacij s socialnega področja, s poudarkom na klasifikacijah izobraževanja;
- sodelovanje z drugimi institucijami, ki razvijajo informacijsko-registracijske sisteme, katerih elementi so ali bi lahko bile klasifikacije s področja socialnih statistik, da bi zagotovili in organizirali neposredno primerljive podatke;
- spremljanje in soglasno umeščanje vsebinsko novih pojavov – kategorij, kot so na primer nacionalne poklicne kvalifikacije, v klasifikacijske sisteme;
- nadaljevanje dela pri pripravi novega sistema nacionalnih klasifikacij s področja izobraževanja (medresorno projektno delo v več aktivnostih in fazah);
- izdelovanje tehnično-operativnih klasifikacij in prevajalnikov za posamična specifična raziskovanja na področju socialnih statistik;
- posodabljanje Standardne klasifikacije poklicev (še zlasti kodirnega seznama), priprava predloga oziroma izvedba procedure za sprejetje vladne uredbe o spremembah in dopolnitvah Standardne klasifikacije poklicev.
 
Klasifikacije na področju ekonomskih statistik
V letu 2007 so predvidene večje spremembe glavnih klasifikacij dejavnosti (mednarodne, evropske, ameriške, nacionalne). Namen revizije je posodobiti klasifikacije glede na dejansko gospodarsko stanje ter jih čimbolj uskladiti. Priprave na revizijo so se začele že leta 2002 z analizo primerljivosti med klasifikacijami in zbiranjem predlogov za spremembe in dopolnitve. V naslednjih letih je predvidena priprava revidiranih klasifikacij dejavnosti NACE Rev. 2, ISIC Rev. 4 ter nacionalnih klasifikacij dejavnosti, ki izhajajo iz teh dveh mednarodnih standardov. Med njimi je tudi slovenska Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD), ki jo bo treba prilagoditi spremenjeni evropski klasifikaciji dejavnosti. V tem okviru je treba upoštevati specifične potrebe slovenskih uporabnikov klasifikacije dejavnosti in preveriti morebitne dodatne členitve posameznih razredov.
Podobne spremembe so predvidene tudi v evropski Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA). Te bodo upoštevale spremembe klasifikacije dejavnosti. Predvidena je tudi razčlenitev storitev na področjih, kjer klasifikacija doslej ni bila dovolj podrobna.
Statistična podpora
Tako klasifikacija dejavnosti (NACE) kot klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA) sta obvezna statistična standarda EU-ja, ki zagotavljata primerljivost podatkov članic. Ob vstopu v EU bodo tudi v Sloveniji uveljavljene uredbe Evropskega sveta, zato je nujno, da so slovenske klasifikacije že zdaj usklajene z evropsko zakonodajo, za kar je zadolžen Statistični urad Republike Slovenije.
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- spremljanje akcij EU-ja v zvezi z revizijo klasifikacij dejavnosti in proizvodov;
- sodelovanje pri pripravi predloga za NACE Rev.2 in CPA 2007;
- priprava nacionalnih različic teh klasifikacij ter dodatnih pojasnil postavk;
- priprava ustreznih publikacij;
- revizija klasifikacij in šifrantov, ki so povezani z osnovnima klasifikacijama SKD in CPA;
- spremljanje drugih akcij s področja ekonomskih klasifikacij ter
- skrb za usklajenost slovenskih ekonomskih klasifikacij z evropskimi in mednarodnimi standardi.
 
Kombinirana nomenklatura
Kombinirana nomenklatura (KN) je evropska nomenklatura blaga, ki se v osnovi uporablja kot carinska klasifikacija, obenem pa služi tudi za potrebe statistike zunanje trgovine. Uvedena je bila leta 1988, ko so opustili do tedaj veljavni klasifikaciji CCT (Common Customs Tariff – za carinske potrebe) in NIMEXE (Nomenclature for Import and Export of European Community – za statistične potrebe). Osnovo ima v mednarodni klasifikaciji HS (Harmonised System – Harmonizirani sistem nazivov in šifriranja blaga), ki se danes uporablja v več kot 180 državah sveta in carinskih unijah (98% svetovne trgovine). HS je sledil tehnološkemu razvoju in spremembam v mednarodnih trgovinskih tokovih s spremembami in dopolnitvami v letih 1992, 1996 in 2002, naslednja sprememba pa je predvidena v letu 2007. Slovenija je uvedla KN 1. januarja 1996 ob harmonizaciji nacionalne carinske zakonodaje z evropsko in ob uvedbi enotne carinske listine. Ustanova, ki je odgovorna za nacionalno različico KN-ja, je Ministrstvo za gospodarstvo. V okviru MG-ja deluje Komisija za KN s člani iz različnih institucij (CURS, SURS, GZS, nekatera ministrstva), ki pripravlja in usklajuje vsakoletne spremembe. Slovenija je evropski osemmestni šifri dodala nacionalno delitev (do leta 2000 eno mesto, od leta 2001 dve mesti zaradi formalne uskladitve z evropskim TARIC-om) za potrebe lastne zunanjetrgovinske politike. Kombinirana nomenklatura se spreminja vsako leto (na evropski in nacionalni ravni) v skladu z različnimi potrebami (zunanjetrgovinska politika, spremembe v blagovnih tokovih, spremembe v tehnologiji, statistične potrebe ipd.).
 
Statistična podpora
V EU-ju se KN uporablja v statistiki blagovne menjave s tretjimi državami (Extrastat) in v statistiki blagovne menjave med državami članicami (Intrastat). V Sloveniji se v statistiki zunanje trgovine uporablja od leta 1996, po vstopu v EU pa se bo uporabljala tudi v Intrastatu. Ker se KN uporablja tudi v statistične namene, je povezljiva s sorodnimi statističnimi klasifikacijami (SMTK, SKD oz. NACE, NIP oz. Prodcom, Klasifikacija proizvodov po dejavnosti oz. CPA, ISIC, BEC ipd.). Zaradi te povezljivosti lahko podatke iz carinskih deklaracij prikazujemo po različnih klasifikacijah, kar omogoča uporabo zunanjetrgovinskih podatkov za različne analize in različne potrebe. Vsakoletno prilagajanje zunanjetrgovinske statistike spremembam KN-ja je dokaj zahtevna in zamudna naloga, saj je treba uskladiti tako šifrant skrajšanih nazivov za potrebe avtomatske obdelave podatkov kot povezovalni šifrant med KN-jem in ostalimi klasifikacijami.
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- v skladu z evropsko zakonodajo je treba do vstopa v EU v nacionalno različico KN uvesti še poglavje 98 (izvoz proizvodnih linij) in listo proizvodov, za katero pri Intrastatu ni treba izpolnjevati neto mase (v ostalem je nacionalni KN že skladen z evropskim);
- po vstopu v EU bo Slovenija lahko vplivala na spremembe KN-ja (statistične in carinske) prek odbora CCC (Customs Code Committee), kjer zdaj sodelujemo samo kot opazovalci;
- po vstopu v EU bo Slovenija sprejela evropski TARIC (instrument zunanjetrgovinske politike EU-ja, nadaljnja členitev KN-ja na 9. in 10. mestu). Priprave na prevzem TARIC-a so v pristojnosti MG-ja in MF-ja.
7.3. Izobraževanje statistikov
Pri strateškem razvoju programa izobraževanja statistikov bomo – poleg tekočega izobraževanja, ki ga s seboj prinaša razvoj informacijske tehnologije – širili znanje v razvoj novih metodologij, ki bodo kot posledica razvoja informacijske tehnologije obvladovale tudi zbiranje podatkov v širšem in anketiranje v ožjem smislu.
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- utrditev osnovnih statističnih znanj (vzorčenje, anketna metodologija, povezovanje podatkov iz različnih virov, zaščita podatkov ipd.), kar bo potekalo v okviru programa notranjega izobraževanja na SURS-u. Udeleženci notranjega izobraževanja so tako uslužbenci SURS-a kot tudi uslužbenci pooblaščenih izvajalcev;
- osvajanje in uporaba novih metodologij (npr. metode imputacije, ki uporabljajo visoko razvito informacijsko tehnologijo ter veliko razpoložljivost administrativno povezanih baz; razvoj vprašalnikov za elektronsko in spletno anketiranje ipd.), kar bo potekalo delno prek mednarodnih institucij, delno pa tudi v okviru programa internega izobraževanja na SURS-u,
- organiziranje delavnic, ki se jih bodo udeleževali uslužbenci SURS-a in pooblaščenih izvajalcev: z izmenjavo mnenj in izkušenj bomo poskušali doseči širitev t. i. sedanjih dobrih praks (current-best-practice) metod na različne izdelke;
- sprotno sledenje potrebam po znanju zaradi razvoja informacijske tehnologije;
- priprava ustreznih učbenikov v programu internega izobraževanja, ki bodo na voljo na intranetu vsem zaposlenim na SURS-u, prek interneta pa tudi zaposlenim pooblaščenih izvajalcev, kar bo vsem zainteresiranim omogočilo pregled različnih razvojnih metodoloških novosti in transparenten pogled trenutnih praks zbiranja, obdelave in analize podatkov, s čimer bi se lahko približali t. i. current-best-practice metodam.
7.4. Infrastrukturne storitve in storitve informacijske tehnologije
Pri strateškem razvoju v naslednjem obdobju je nujna razbremenitev poročevalskih enot pri posredovanju podatkov, večja prilagoditev potrebam uporabnikov ter standardizacija postopkov arhiviranja obsežnega statističnega gradiva. Razvoj infrastrukturnih storitev v okviru slovenske državne statistike bo do konca leta 2007 podpiral predvsem:
 
- elektronsko posredovanje podatkov in storitev zunanjim uporabnikom,
- nadaljnje uvajanje elektronskega poročanja ter
- standardizacijo elektronskega arhiviranja.
Pri tem bo treba zagotaviti nemoten potek statističnega procesa dela, ki naj ga povezujejo ustrezni metapodatki ter (standardizirani) postopki v t. i. "metadata driven process". Razvoj in uvedba predlaganih infrastrukturnih storitev bo pomenila pomembno izboljšavo obstoječega procesa dela, prispevala k večji ažurnosti, kakovosti ter uporabi statističnih podatkov, obenem pa povečala varnost arhiviranega gradiva.
7.5. Diseminacijska politika
SURS si pri diseminaciji podatkov še posebej prizadeva biti prijazna ustanova do vseh uporabnikov doma in v tujini. Prilagajal jo bo različnim oblikam in potrebam uporabnikov. Določil je glavne strateške cilje:
- enak dostop do statističnih rezultatov,
- strokovnost,
- preglednost,
- prijaznost do uporabnikov,
- izboljšan dostop do statističnih podatkov in informacij prek spleta,
- izdajanje publikacij v čim večjem obsegu dvojezično, v slovenščini in angleščini.
Mednarodna diseminacija je ena od osnovnih nalog urada. Kadar diseminirajo podatke mednarodnim organizacijam druge institucije, ima tudi vlogo koordinatorja.
 
Zahteve po pravočasnosti statističnih podatkov, predvsem kratkoročnih statistik, naraščajo tako na področju ekonomskih kot tudi drugih statistik. To je možno uresničiti s pravočasnim odzivom poročevalskih enot, z uporabo sekundarnih virov in izboljšanjem delovnih postopkov znotraj SURS-a.
 
Urad pripravlja napoved objav za nekatere uporabnike – npr. Mednarodni denarni sklad, načrtuje pa jo za vse rezultate.
Uporabniki so trenutno razdeljeni v štiri skupine: podjetja, javni sektor, splošna javnost ter raziskovalci in univerze. Pomembne prihodnje naloge so:
 
- podrobnejša razdelitev uporabnikov glede na njihove specifične zahteve,
- izboljšanje izobraževanje uporabnikov,
- uvajanje rednega merjenja njihovega zadovoljstva s kakovostjo podatkov in storitev.
7.6. Registri
SURS oblikuje, vodi in vzdržuje svoje statistične registre s povezovanjem podatkov iz uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov s podatki, zbranimi s programom statističnih raziskovanj.
 
Statistični poslovni register
Izhajajoč iz potreb statističnih raziskovanj, sodi vzpostavitev in vodenje statističnega poslovnega registra (SPR) med prednostne naloge srednjeročnega programa državne statistike. Ustanovitev in vodenje SPR-ja v skladu z evropskimi predpisi in metodologijo dopolnjuje dolgoročne cilje delovanja državne statistike. Vzpostavitev in vodenje SPR-ja sta pomembna pogoja za učinkovito izkazovanje, obdelovanje, povezovanje in vključevanje različnih statističnih in drugih podatkov, ki jih zbirajo in uporabljajo pooblaščeni izvajalci državne statistike.
 
Statistični poslovni register bo kot evropsko harmonizirana zbirka podatkov o poslovnih subjektih in podatkovna podpora delovanja statističnega sistema:
 
- olajšal izdelavo statističnih adresarjev,
- poenotil postopke in opredelitve za enote statističnega opazovanja,
- pokrival potrebe zbiranja statističnih podatkov o poslovnih subjektih za namene državne statistike,
- zagotovil zanesljivost, objektivnost in preglednost izkazovanja statističnih podatkov,
- povečeval učinkovitost postopkov pri organizaciji in izvedbi statističnih raziskovanj,
- olajšal uvajanje novih tehnologij pri zbiranju, obdelovanju in izkazovanju statističnih podatkov,
- podpiral nadaljnji razvoj registrsko usmerjene statistike v RS,
- omogočil mednarodne primerjave in povezave statističnih podatkov,
- olajšal spremljanje demografije poslovnih subjektov,
- pripomogel k uspešnejši tranziciji in mednarodni povezavi slovenske statistike in
- z identifikacijsko številko omogočil povezovanje statističnih podatkov z drugimi administrativnimi viri.
Za uresničitev teh nalog bo treba ustvariti ustrezne metodološke, organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje.
 
Statistični register delovno aktivnega prebivalstva
Za uspešno vodenje socialne in ekonomske politike države ter za pravočasno in učinkovito poseganje na trg dela so potrebni hitri, pravočasni in zanesljivi podatki. Pritisk poročevalskih enot po zmanjšanju obveznosti do poročanja narekuje nove metode zbiranja podatkov oziroma uporabo obstoječih administrativnih in statističnih virov. V ta namen na uradu že več let vzdržujemo Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, ki je bogat vir podatkov o demografskih in zaposlitvenih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih oseb. Z enoličnimi identifikatorji za osebe in poslovne subjekte omogoča povezovanje z drugimi statističnimi in administrativnimi viri. V naslednjem obdobju je potrebna metodološka in tehnična posodobitev registra.
 
Podatki statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva kot statistična podpora omogočajo:
- ugotavljanje gibanja in strukture delovno aktivnega prebivalstva,
- ugotavljanje delovnih migracij,
- longitudinalno analizo trga dela,
- s podatki o brezposelnih osebah analizo prehodov med zaposlitvenimi statusi,
- s podatki izobraževanja analizo prehodov med izobraževanjem in trgom dela,
- s podatki prejemkov iz dela analizo strukture plače,
- dopolnilni vir drugim statističnim raziskovanjem,
- osnovo za vzpostavitev drugih statističnih registrov,
- primerljivost statističnih podatkov z drugimi državami z uporabo mednarodno primerljivih klasifikacij.
Za uresničevanje teh nalog je treba ustvariti ustrezne tehnične, metodološke in organizacijske pogoje.
7.7. Varstvo podatkov in statistična zaupnost
Pri zaščiti podatkov pri diseminaciji bodo SURS in pooblaščeni izvajalci statističnega programa v prihodnjem obdobju upoštevali naslednja pravila:
- Pred objavo tabel in mikropodatkov se ti ščitijo z ustreznimi programskimi paketi. Noben statistični podatek, ki ga je možno identificirati, torej pripisati določeni enoti opazovanja, ne sme biti na voljo javnosti zunaj SURS-a oziroma pooblaščenih izvajalcev. Zunaj SURS-a oziroma pooblaščenih izvajalcev so lahko od posamičnih podatkov na voljo samo deindividualizirani, tako imenovani mikropodatki.
- Posamične celice v tabelah, ki kažejo, kako se opazovani posamezniki razporejajo po svojih določenih znakih, morajo vsebovati najmanj naslednje število enot:
- pri najbolj občutljivih znakih (vera, nacionalnost in podobno) najmanj 10 enot,
- pri občutljivih znakih (dohodki) najmanj 3 enote,
- pri najmanj občutljivih znakih (demografski) ni omejitve in se lahko prikazujejo tudi celice z eno samo enoto.
Za statistično zaščito podatkov pred razkritjem bomo uporabljali programske pakete, ki so na voljo v Evropski uniji in jih države članice prav tako uporabljajo. Ker je zaščita pred razkritjem področje, kjer se nove metode hitro razvijajo, bomo v obdobju 2003–2007 sledili novim metodologijam in z njimi povezanim programskim paketom.
7.8. PODROČJA EKONOMSKIH, DEMOGRAFSKIH IN SOCIALNIH POLITIK, POLITIK NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER POTREBNA STATISTIČNA PODPORA
RAZDELITEV STATISTIČNE VSEBINE (11)
Politika
Politika je povzetek nacionalnih (12) in mednarodnih (13) statističnih zahtev z vidika političnih potreb. Te potrebe so razdeljene na 24 naslovov, ki pokrivajo politike Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj.
 
Poglavje in področje
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine. SPSR in LPSR sta sestavljena iz poglavij in področij, ki so povzeta po Statistical Requirements Compendium, 2002 in Community Statistical Programme 2003–2007, Commission of the European Communities, Brussels, 28. 11. 2001.
 
Modul
Modul je zaokrožena vsebina statistik, ki pokriva en del politik. Uresničuje se s sekundarnimi viri (registri), primarnimi viri (statistična raziskovanja) ter internimi inputi (ekonomske statistike kot input v nacionalne račune) (14). Razdelitev vsebine je tako kot za poglavja in področja povzeta po Statistical Requirements Compendium in Community Statistical Programme, dodani pa so moduli za uresničitev posebnih nacionalnih potreb.
 
Statistično raziskovanje
Statistično raziskovanje zajema imensko poimenovana raziskovanja, uresničena ne le s primarnim zbiranjem podatkov, pač pa tudi s sekundarnimi viri in internimi inputi. Poleg tega zajema tudi vsebine, ki nimajo neposrednih raziskovanj, so pa pomembne za uresničitev statističnega programa.
 
Razvojne naloge
Razvojne naloge so del "Statističnega raziskovanja" (področje 22), kot statistična raziskovanja pa so strukturirane na enak način, kot to velja za redne naloge LPSR-ja.
I. PROST PRETOK BLAGA
Vsebina politike
Uresničitev svoboščin, kot so prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, omogoča, da lahko proizvodni dejavniki dela in kapitala delujejo brez ovir. Podjetja lahko izdelujejo in prodajajo svoje izdelke skladno s sistemom svobodne konkurence v državi članici, v kateri so zanje najbolj ugodni pogoji. Podjetja se lahko ustanavljajo na skupnem trgu, kjerkoli želijo, in črpajo številna sredstva kapitala, ki obstajajo v vsaki državi članici. Ključni problem Slovenije je sposobnost ocene posledic sprejetja acquis v luči implementacijske sposobnosti podjetij. Kljub intenzivnemu prizadevanju, da bi podjetniški sektor čimbolj aktivno vključili v identifikacijo potencialnih problemov implementacije acquis, je naloga zelo zahtevna(15).
Potrošniki imajo prosto izbiro proizvodov boljše kakovosti in/ali proizvodov po nizkih cenah, izdelanih v državah članicah. Delavci imajo boljši dostop do delovnih mest tam, kjer je večje povpraševanje, ter imajo tako večje ugodnosti zaradi boljših delovnih pogojev in plač.
Na področju carinskih predpisov, mednarodnega carinskega sodelovanja in administrativne usposobljenosti bo potrebna ustrezna tehnična adaptacija za učinkovito spremljanje in izvajanje evropskih predpisov in izmenjavo informacij.
 
Glavne vsebine CSP-ja (16): Ko je leta 1993 začel veljati enotni trg, je bil uveden sistem za statistično merjenje trgovine z blagom med državami članicami (Intrastat), ki zagotavlja podrobno statistiko o trgovini znotraj Skupnosti, primerljivo s statistiko o trgovini Skupnosti s tretjimi državami. Sistem se bo še naprej prilagajal zakonodajnim reformam, treba pa bi ga bilo tudi poenostaviti. Treba bo izboljšati zanesljivost statistike uvoznih in izvoznih cen, da bo merjenje notranje konkurenčnosti izdelkov Skupnosti bolj učinkovito.
Posledice predvidenega prehoda na enotni sistem DDV-ja bodo morale biti analizirane na podlagi vrednotenja statističnih in administrativnih virov. Prednost bosta imela vzdrževanje povezave s sistemom DDV-ja in uporaba poslovnih registrov.
Statistična podpora politiki
V EU-ju se statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zbirajo, obdelujejo in diseminirajo v okviru t. i. sistema Intrastat, ki sloni na statističnem obrazcu, podobnem enotni carinski listini, in povezavi z davčnimi podatki. Sistem Intrastat je bil formalno uveden 1. januarja 1993, ko je začel veljati enotni trg, ukinjene so bile meje in carinske formalnosti znotraj EU-ja, s tem pa je izpadel tudi administrativni vir podatkov za blagovno menjavo znotraj Skupnosti – carinska deklaracija.
 
Priprave na harmonizacijo z evropsko zakonodajo za Intrastat – le-ta v praksi pomeni vzpostavitev nacionalnih sistemov Intrastat v državah kandidatkah – potekajo v okviru različnih programov Phare pod vodstvom Eurostata že od druge polovice leta 2000, praktična implementacija pa je načrtovana v obdobju 2002–2003 v okviru Širitvenega projekta za statistiko zunanje trgovine. Eurostat posveča temu projektu izjemno pozornost in vsestransko podporo, saj velja Intrastat za eno izmed najbolj kompleksnih in obsežnih statističnih raziskovanj v državah članicah, statistični podatki o blagovni menjavi pa so nepogrešljiva podpora vodenju gospodarske in denarne politike Skupnosti.
 
Po vzoru nekaterih držav članic, kjer si delo v zvezi z Intrastatom delita nacionalni statistični urad in carinska ali davčna uprava, sta se v Sloveniji o delitvi dela dogovorila SURS in CURS (dogovor podpisan maja 2002). Tretja institucija, ki je posredno vpletena v vzpostavitev nacionalnega Intrastata, je DURS. Le-ta bo moral najkasneje ob vstopu v EU začeti pošiljati Statističnemu uradu podatke o vrednosti blagovne menjave znotraj Skupnosti na ravni identifikacije podjetja. Omenjena obveznost nacionalne davčne uprave do nacionalne institucije, odgovorne za Intrastat, je predpisana v evropskih uredbah za statistiko blagovne menjave med državami članicami, saj so davčni podatki (po ukinitvi carinskih deklaracij) edini vir za ugotavljanje, katera podjetja trgujejo znotraj Skupnosti.
 
Preglednica 1: Povezava politike Prost pretok blaga s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
V skladu s cilji Širitvenega projekta za statistiko zunanje trgovine (formalno se trajanje projekta razteza od prvega četrtletja 2002 do konca avgusta 2003) in dogovorom o delitvi dela s Carinsko upravo bo do konca 2003 vzpostavljen prototip nacionalnega sistema Intrastat, ki bo ob vstopu v EU sposoben zaživeti kot redno mesečno statistično raziskovanje. To pomeni, da je treba iz vsebinskega, tehničnega in organizacijskega vidika zgraditi celotno procesno verigo podatkov, ki bo omogočala hiter zajem podatkov, učinkovite kontrole in popravljanje podatkov, dobro sodelovanje s poročevalskimi enotami, redno zagotavljanje davčnih podatkov, potrebnih za izvajanje Intrastata (Davčna uprava), in diseminacijo mesečnih podatkov o blagovni menjavi za domače, evropske in mednarodne potrebe.
 
Po vstopu v EU bomo sistem še naprej izboljševali in nadgrajevali (metodološko, tehnično in operativno) na podlagi analiz rezultatov poskusnega in rednega raziskovanja. Še naprej bo treba izobraževati in obveščati podjetja, da bi zagotovili čim boljšo kakovost podatkov. Zaradi drugega vira podatkov in nekoliko drugačnih metodoloških osnov, kot jih ima klasična zunanjetrgovinska statistika, velikega števila podatkov in njihovih povezav z davčnimi podatki, kakovost Intrastatovih podatkov v državah članicah še vedno ni povsem zadovoljiva. Pričakovati je, da se bodo s podobnimi težavami spopadale tudi nove članice. Podatke iz obstoječe klasične zunanjetrgovinske statistike in podatke iz sistema Intrastat bo treba povezati v vsebinsko celoto, kar predpostavlja vpeljavo nekaterih novih metodoloških rešitev in revizijo diseminacije statistike zunanje trgovine. Upoštevati bo treba tudi dodatne spremembe evropske zakonodaje za statistiko blagovne menjave med državami članicami, ki jih EU načrtuje za 2005.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
 
Sodelujoče institucije: Carinska uprava RS, Davčna uprava RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Gospodarska zbornica Slovenije.
II. KMETIJSTVO (vključno z ribištvom)
Vsebina politike
Kmetijstvo ni le gospodarska panoga, temveč prek kmetijstva potekata tudi socialna in okoljska komponenta razvoja. V Sloveniji so naravne razmere za kmetijstvo relativno neugodne (17), kar omejuje proizvodne možnosti, znižuje učinkovitost in zvišuje proizvodne stroške. Osnovna naloga kmetijske strukturne politike je izboljšati učinkovitost in konkurenčnost kmetijstva in s tem tudi povečati prihodek kmetijskih gospodarstev kot subjektov kmetijske proizvodnje (18).
Program kmetijskih reform je razdeljen na tri področja: (i) kmetijske strukture (oblikovanje gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših kmetijskih gospodarstev), (ii) živilskopredelovalno industrijo (podpore za posodobitev dejavnosti) in (iii) celostni razvoj podeželja (spremembe pri prostorskem urejanju, podpore ekonomskemu povečevanju raznovrstnosti (19) in inovativni ukrepi za razvoj podeželskih gospodarstev) (20).
Na podlagi Programa razvoja podeželja 2000–2006 je Slovenija leta 2002 začela črpati predpristopno pomoč EU-ja. Slovensko kmetijstvo in podeželje bosta od EU-ja dobila le minimalna finančna sredstva, saj je Evropska komisija od skupaj 520 milijonov letnih sredstev SAPARD-a (21) Sloveniji na podlagi meril namenila le 1% razpoložljivih sredstev. V sedmih letih naj bi Slovenija od EU-ja prejela skupno 45,1 milijona evrov, kar predstavlja 28,9% predvidenih celotnih stroškov za izvedbo programa.
Program prestrukturiranja kmetijstva je podkrepljen tudi s sorazmerno velikimi državnimi pomočmi (v letu 2000 45,9% vseh pomoči) (22).
V pogajalskem procesu je Slovenija glede določitve vinorodnih območij utemeljevala uvrstitev celotnega vinorodnega območja v vinorodno cono B (23) s klimatskimi in proizvodnimi značilnostmi pridelave grozdja in vina, ki so bili razlog, da je ureditev enoloških postopkov v Sloveniji tradicionalno urejena v skladu z zahtevami pravnega reda EU-ja, ki velja za območja, uvrščena v vinorodno cono B (24).
Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Gozdovi imajo pri oblikovanju okolja velik pomen, zato je pomembno spremljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdov (25).
Morsko ribištvo v RS je omejeno na slovenske teritorialne vode (okoli 4,5 navtične milje od obale) in odprte mednarodne vode Jadrana od razglasitve samostojnosti. Teritorialne vode obsegajo okoli 180 km2 in segajo do teritorialnih voda Republike Italije in Republike Hrvaške.
Slovenski ribiči lahko ulovijo 1.500 ton malih plavih rib na leto v hrvaških teritorialnih vodah. Omejitve ribolovnega območja po osamosvojitvi so privedle do nesorazmerja med obstoječimi ribolovnimi fondi in številom ribičev ter sredstev za ribolov. Sladkovodni ribolov se izvaja samo kot športni ribolov, ker slovenske vode ne bi prenesle gospodarskega ribolova (26).
V letu 2001 se je začel izvajati Slovenski kmetijsko-okoljski program (SKOP). V njegovem okviru je sprejetih 23 ukrepov, ki jih RS v predpristopnem obdobju postopno vključuje v izvajanje. Vsako leto se povečuje število in obseg ukrepov. V letu 2002 poteka 12 ukrepov, ki so združeni v sklopih: zmanjšanje negativnega vpliva kmetijstva na okolje, ohranjanje tradicionalne kmetijske krajine, upravljanje območij s posebnimi naravnimi omejitvami ter izobraževanje in promocija (27).
 
Glavne vsebine CSP-ja: posebna pozornost bo namenjena okoljski razsežnosti, s tem da se razvija statistika, ki je potrebna za analizo medsebojne povezave med kmetijstvom in okoljem, vključno z izboljšanjem statistike o uporabi gnojil in pesticidov, organskem kmetovanju in akcijah za vzdrževanje biotske raznovrstnosti in kmečkega naravnega okolja.
CAP (skupna kmetijska politika) se lahko spremeni zaradi reform, ki bodo posledica "Agende 2000". Nadaljevalo se bo delo na področju kazalnikov povezovanja in vključevanja okoljskih zadev v CAP in operativnih kazalnikov podeželja. Pozornost bo namenjena tudi naraščajočim potrebam po informacijah iz potrošniških vidikov in vidikov blaginje kmetijstva in statistični podpori kmečkega razvoja v CAP-u.
Na področju gozdarstva se načrtujejo izboljšave pri razvoju specifičnih kazalnikov, potrebnih za upravljanje okolja in trajnostnega upravljanja gozdov. Treba je razviti informacije o trajnostnem upravljanju industrij, ki uporabljajo les, pri čemer bo treba upoštevati posledice Bonskega dogovora v smislu Sporazuma iz Kyota.
Na področju ribištva se večajo zahteve po podatkih o parametrih za ocenjevanje socialnega in gospodarskega položaja, nastalih zaradi omejevanja dejavnosti ribiških plovil in zmanjševanja ribiške flote.
Statistična podpora politiki
Republika Slovenija je v letu 2000 izvedla popis kmetijskih gospodarstev. Popisi so osnova za analizo strukturnih sprememb na nacionalni in regionalni ravni. Hkrati so zelo pomembni za ostala statistična raziskovanja, ki se izvajajo v času med enim in drugim popisom, ker se podatki uporabljajo kot osnova za izbor vzorcev. Popis je tudi podlaga za vzpostavitev administrativnega registra kmetij.
V prihodnje bo pomemben administrativni vir za kmetijske statistike Integrirani administrativni in kontrolni sistem (IACS – Integrated Administrative and Control System). IACS podpira izplačila subvencij kmetom in intervencije na trgu v skupni kmetijski politiki EU-ja (CAP). Vendar pa je pomanjkljivost IACS-ja, da ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za statistični namen in ne vključuje kmetijskih gospodarstev, ki ne prosijo za subvencije.
 
Reforma skupne kmetijske politike (CAP – Common Agricultural Policy), ki je v pripravah, bo namenila posebno pozornost varovanju okolja in trajnostnemu gospodarjenju na vseh področjih. Poudarjeno bo vzdrževanje okoljskih funkcij kmetijstva in izogibanje negativnim vplivom kmetijstva na okolje. Zato bodo pomen pridobili statistični podatki o kakovosti vode in zraka, rabi zemljišč in drugih naravnih virov, upravljanju odpadkov, hrupu, favni, flori in biotopih.
 
V letih 2003–2007 bodo izvedeni trije kmetijski vzorčni strukturni popisi (2003, 2005, 2007) in prvi od treh (v letu 2003) bo posebej pomemben z vidika spremljanja novih okoljskih značilnosti.
 
Preglednica 2: Povezava politike Kmetijstvo (vključno z ribištvom) s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- uporaba vseh razpoložljivih administrativnih podatkovnih virov za statistični namen;
- nadaljnje prilagajanje metodologij in klasifikacij po zahtevah Eurostata;
- elektronsko pošiljanje podatkov Eurostatu: baza podatkov EUROFARM;
- sodelovanje pri analizi podatkov, vključenih v kmetijski informacijski sistem (AgrIS - Agricultural Information System), ki ga razvija Eurostat; glavni namen tega je prikaz letnih kmetijskih statistik v bazi NewCronos, s čimer imajo uporabniki olajšan dostop in uporabo podatkov;
- nadaljevanje spremljanja podatkov o pridelavi in porabi pomembnih kmetijskih pridelkov "majhnih enot", pomembnih z vidika nacionalnih računov in prehranskih bilanc;
- izvedba treh kmetijskih strukturnih, vzorčnih popisov (v letih 2003, 2005 in 2007) z vključitvijo novih karakteristik, povezanih s spremljanjem vplivov kmetijstva na okolje;
- izvedba popisa tržnega vrtnarstva v letu 2003 in popisa intenzivnih sadovnjakov v letu 2007;
- diseminacija kmetijskih statističnih podatkov na prijazen način za uporabnika ter uporaba orodij za hitro tabeliranje po posebnih potrebah uporabnikov na podatkih čim več raziskovanj.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijski inštitut Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Zavod za gozdove RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
III. PROST PRETOK OSEB
Vsebina politike
Notranja selitvena mobilnost je v Sloveniji precej nižja kot v EU-ju in ni povezana le s tradicijo in kulturo, temveč tudi z obsegom, strukturo, izkoriščenostjo in dostopnostjo do stanovanjskega sklada. Privatizacija družbenih stanovanj v začetku devetdesetih let je prispevala k dejstvu, da več kot 90% gospodinjstev živi v stanovanjih, ki so v njihovi lasti oziroma v lasti staršev ali sorodnikov (v EU-ju 56% leta 1995). Velik delež lastniško zasedenih stanovanj in skromna ponudba tako zasebnih najemnih kot tudi socialnih in neprofitnih stanovanj zavirajo mobilnost delovne sile (28).
V prihodnjih letih bo treba povečati ponudbo najemnih stanovanj (zasebnih, profitnih in socialnih), vpeljati in urediti sistem objektnih in subjektnih subvencij, razširiti sistem finančnih mrež (nacionalna stanovanjska varčevalna shema) in projektnega financiranja stanovanjske gradnje, pri katerem se oblikuje sodelovanje in partnerstvo med centralno državo, lokalno skupnostjo, gradbinci, zadrugami, združenji in zasebnimi stanodajalci (29).
Politika migracij, ki jih dopušča članstvo v EU-ju, bo v prihodnjih letih pridobila pomen ne le zaradi internacionalizacije trga delovne sile, marveč tudi zaradi zmanjšanja števila delovno sposobnega prebivalstva v Sloveniji, ki ga napovedujejo demografske projekcije (30).
Načelo prostega pretoka oseb znotraj EU-ja vključuje pravice državljanov EU-ja glede zaposlovanja in bivanja. Po vključitvi v EU bo Slovenija lahko ohranjala nadzor nad priseljevanjem in možnostjo "izbire za gospodarstvo potrebnih kadrov" le z izvedbenimi predpisi in ne z neposrednimi zakonskimi omejitvami, pri čemer ne bo smela kršiti načel prostega pretoka oseb (31). Slovenija bo kot najbolj razvita od držav kandidatk privlačevala delovno silo iz manj razvitih držav. Z migracijsko politiko bo morala Slovenija selekcionirati priselitve tako, da bo pritegnila iz drugih držav predvsem tiste poklicne skupine, pri katerih bo razkorak med ponudbo in povpraševanjem na domačem trgu delovne sile v prihodnjih letih največji (najverjetneje v tehničnih poklicih in na področju informatike). Na drugi strani pa bo morala najti instrumente za zadrževanje emigracije mladih in usposobljenih kadrov z zagotavljanjem življenjskih in delovnih možnosti, ki so primerljive na ravni EU-ja, z oblikovanjem razvojnih jeder, ki bi pritegnila mlade usposobljene ljudi, ter z zagotavljanjem primerne ravni dohodkov in stanovanjske ponudbe (32).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Program Skupnosti združuje politiko prostega pretoka oseb s politiko storitev in kapitala.
Statistična podpora politiki
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem, ko bo med EU-jem in Slovenijo uveljavljen prosti pretok delavcev, bo državljanom članicam Unije zagotovljen prosti dostop do trga dela v Sloveniji. V prehodnem obdobju, do uveljavitve prostega pretoka delavcev, bodo osnovo za zaposlovanje delavcev med Slovenijo in posameznimi članicami EU-ja predstavljali posebni meddržavni sporazumi o zaposlovanju.
 
Zaposlovanje vseh tujih državljanov na območju Slovenije ureja zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) z režimom izdaje delovnih dovoljenj. Isti zakon opredeljuje način in vsebino vodenja evidenc, iz katerih zagotavljamo podatke o številu in vrsti izdanih delovnih dovoljenj ter podatke o številu zaposlenih tujih državljanov, vključno s pregledi držav, iz katerih prihajajo zaposleni tujci. Organizirano zaposlovanje slovenskih državljanov v tujini je v devetdesetih letih praktično zamrlo. Trenutno poteka le na osnovi bilateralnega sporazuma med Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o zaposlovanju zaradi poglabljanja poklicnih in jezikovnih znanj, sezonskega zaposlovanja in zaposlovanja medicinskih sester. Vsako organizirano posredovanje in zaposlovanje slovenskih državljanov v tujini na podlagi omenjenega in morebitnih novih meddržavnih sporazumov je evidentirano, zagotovljeno je njegovo statistično spremljanje. Sprotno zagotavljanje podatkov o zaposlenih tujih državljanih v Sloveniji in slovenskih v tujini spada v širši okvir statističnega spremljanja trga dela.
 
Vodenje migracijske politike, vključno z regulacijo emigracijskih in imigracijskih tokov delavcev je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
 
Preglednica 3: Povezava politike Prost pretok oseb s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- zagotoviti celovito statistično spremljanje zaposlenih tujcev v Sloveniji;
- zagotoviti statistično spremljanje zaposlovanja slovenskih državljanov v drugih državah, ki bo potekalo na podlagi bilateralnih sporazumov med Slovenijo in drugimi državami.
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede.
PROST PRETOK STORITEV
Vsebina politike
V svetu se krepi pomen informacijsko-komunikacijskih storitev, poslovnih in finančnih storitev, vse pa imajo visoko dodano vrednost ter povečujejo učinkovitost celotnega gospodarstva in družbe. Gre za visoko specializirane storitve, ki jih večina podjetij zaradi pomanjkanja človeških in finančnih virov ne proizvaja interno, ampak jih kupuje na trgu od specializiranih ponudnikov. Tudi sodobne države (uprava in javne službe) vse pogosteje kupujejo te storitve na trgu in tako povečujejo svojo učinkovitost in fleksibilnost.
V Sloveniji razen razvoja teh storitev, njihova učinkovitost, kakovost in pestrost zaostajajo za državami EU-ja. Slovenija nima ustrezne politike razvoja sodobnih storitev (poslovnih, finančnih, informacijsko-komunikacijskih), EU pa jo ima in temelji na horizontalnih politikah.
Za razvoj novih storitev so pri nas potrebne predvsem naslednje usmeritve in aktivnosti:
- ustanavljanje poslovno-podpornih mrež, ki bi zlasti majhnim in srednje velikim podjetjem na enem mestu ponujale vrsto specializiranih storitev, potrebnih za poslovanje;
- oblikovanje skladov tveganega kapitala, ki vzpodbujajo inovativnost in nastanek podjetij z novimi tehnologijami in storitvami;
- oblikovanje tehnoloških parkov in inkubatorjev, v okviru katerih bodo delovala podjetja, ki razvijajo podporo e-poslovanju, nove storitve in tehnologije;
- pospeševanje elektronskega poslovanja med državno upravo in podjetji ter med državno upravo in državljani, ki bo posledično bolj podprlo tudi elektronsko poslovanje med podjetji;
- pritegnitev neposrednih tujih investicij v razvoj novih storitev zaradi prenosa specifičnih menedžerskih, marketinških in organizacijskih znanj (33).
 
Storitve na področju finančnega sektorja:
- Prevladujoči finančni posrednik v Sloveniji so banke, ki pa so kljub napredku, do katerega je prišlo kot posledica intenzivnega prestrukturiranja, še vedno daleč od mednarodne konkurenčnosti (podatki o obsegu opravljenih poslov glede na število zaposlenih, podatki o raznovrstnosti storitev, ki jih ponujajo banke).
- Zavarovalništvo se srečuje s številnimi problemi. Tradicionalnim problemom so se pridružili novi, zlasti substitucija med že obstoječim življenjskim in novo uvedenim pokojninskim zavarovanjem ter problemi, povezani z upravljanjem portfelja. Tega bodo morale zavarovalnice nalagati tako doma kot v tujini.
Problemi na trgu vrednostnih papirjev so večinoma povezani z razdelitveno privatizacijo, ki je ustvarila veliko delniških družb in delničarjev, ki želijo prodati svoje delnice. Sekundarno trgovanje tako ni v funkciji dodatnega financiranja podjetij, ampak služi predvsem za preurejanje lastniške strukture podjetij. Značilnosti trgovanja so nizka likvidnost na borznih trgih, velik obseg trgovanja v svežnjih na sivem trgu ter koncentriranje delnic za prevzem.
 
Problemi in izzivi finančnega sektorja kot celote in po funkcijah, ki jih le-ta opravlja, so predvsem trije:
- zbiranje sredstev in nove varčevalne navade prebivalstva,
- spremembe pri financiranju prebivalstva, podjetij in države,
finančni sistem in vladanje podjetjem.
 
Po vstopu Slovenije v EU lahko na finančnem trgu pričakujemo okrepljeno konkurenco ponudnikov finančnih storitev iz tujine. Njihova ponudba bo temeljila na naslednjih splošnih značilnostih: (i) vsaj v prvi fazi bodo tuji finančni posredniki delovali predvsem v obliki ponudbe čezmejnih finančnih storitev, torej brez ustanavljanja svojih institucij v Sloveniji; (ii) dejavnost bodo usmerjali k tistim segmentom finančnih storitev, ki jih slovenske finančne institucije ne ponujajo ali pa so njihove ponudbe finančno ali drugače nekonkurenčne; (iii) dejavnost bodo usmerjali k tistim finančnim storitvam, kjer v državi ni potrebna široka mreža za kakovostno izvajanje (34).
 
Pri politiki Prosti pretok storitev je Slovenija v pogajalskem procesu za uveljavitev kapitalskih in drugih zahtev varnega in skrbnega poslovanja hranilno-kreditnih služb, ustanovljenih pred 20. 2. 1999, zahtevala dveletno prehodno obdobje od predvidenega pristopa k EU-ju, torej do 31. 12. 2004. Slovenija zahteva tudi dodatno prehodno obdobje za zaščito domače ravni in obsega sistema jamstva za vloge pri bankah ter zaščito višine in obsega domače sheme jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah do 31. 12. 2005. Največ težav je na področju nefinančnih storitev, saj jih urejajo številni predpisi, za katere so pristojna skoraj vsa ministrstva.
 
V dejavnosti trgovine in gostinstva so bili pozitivni strukturni premiki. V dejavnosti trgovine se kažejo procesi prestrukturiranja v trgovini na debelo in trgovini na drobno v večji učinkovitosti obeh dejavnosti. Pozitivni procesi prestrukturiranja v okviru gostinstva so prestrukturiranja v dejavnosti hotelov ter krepitev pomena pretežno turistično usmerjenih dejavnosti (35). Turizem ima povezovalni medsektorski značaj in velike multiplikacijske učinke. Pospešuje gospodarske dejavnosti, regionalni razvoj, ekonomsko valorizira naravne, kulturne, zgodovinske in druge znamenitosti (36). Koncept storitvenih grozdov gradi turistično ponudbo s povezovanjem različnih turističnih dejavnosti in proizvodov na določenem področju. Slovenska turistična ponudba je opredeljena na petih turističnih področjih: (i) gore in jezera, (ii) obala in kras, (iii) zdravilišča, (iv) mesta in (v) podeželje. (37)
 
Turistična infrastruktura je v Sloveniji slabo razvita in potrebna obnove. Glavna problema hitrejše obnove sta kapitalska šibkost podjetij s področja turistične infrastrukture in dostop do primernih virov financiranja, zato je treba ustvariti ugodnejše finančno okolje za investiranje, spodbuditi povezovanje turističnih ponudnikov in javnega sektorja, ponuditi neposredne razvojne vzpodbude za izvajanje skupnih projektov (38).
Za uresničitev temeljnih strateških ciljev na področju razvoja turizma opredeljuje Strategija slovenskega turizma 2002–2006 pet temeljnih razvojnih politik: (i) politiko prostorskega razvoja turizma, (ii) politiko trženja slovenskega turizma, (iii) politiko razvoja človeških virov v turizmu, (iv) investicijsko politiko slovenskega turizma, (v) politiko spodbujanja razvoja novih proizvodov in dviga kakovosti v turizmu (39).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Statistika plačilnih bilanc EU-ja daje dokaj podrobne informacije o trgovini s storitvami in neposrednih naložbah. Razvija se statistika o trgovini tujih podružnic. Sistemi za zbiranje podatkov plačilnih bilanc so v fazi prestrukturiranja, zato je treba potrebe komisije na tem področju ponovno oceniti in opredeliti.
Začel se bo uporabljati sistem kazalnikov globalizacije. Statistika bo s pomočjo razvoja satelitskih računov vse bolj poskušala analizirati trajnostni turizem skupaj s trajnostnim razvojem.
Treba bo razviti pravno osnovo za telekomunikacijsko statistiko.
Postopoma bo uveden fleksibilni in prilagodljivi sistem za zbiranje informacij o kazalnikih informacijske družbe.
Statistična podpora politiki
V državah članicah EU-ja potekata dva pilotna projekta: e-gospodinjstva in e-podjetja. Sodelujejo skoraj vse države, saj se zavedajo pomembnosti teh podatkov. Skupna politika držav članic in Eurostata je, da se težišče zbiranja podatkov prenese na državne statistike. Zato je bilo sprejeto soglasje, da se čimprej zagotovi pravna podlaga za ti dve raziskovanji. Pripravljen je osnutek uredbe, katere sprejem načrtujejo za leto 2003. Nabor podatkov, ki jih bo treba posredovati Eurostatu, bo predstavljen v aneksih, tako da ga bo možno spreminjati in dopolnjevati brez dolgotrajnih formalnih postopkov sprejemanja evropskih predpisov. Uredba bo zahtevala letno zbiranje podatkov za pet let. V proračunu za Phare 2002 so predvidena tudi sredstva za razvoj statistike ICT v državah kandidatkah. Načrtujejo namreč, da naj bi se po zaključku zgornjih dveh pilotnih projektov, ki potekata v državah članicah (redno naj bi obe raziskovanji od leta 2004 potekali letno), le-ta izvedla tudi v državah kandidatkah. SURS načrtuje, da bi v letu 2003 prevzel in samostojno izvedel raziskovanje e-podjetja (zdaj v okviru projekta RIS), vendar pa bo dokončna odločitev zaradi podvajanja dela odvisna predvsem od dinamike prej omenjenega vključevanja Slovenije v načrtovana Eurostatova pilotna projekta.
 
Obstoječe statistično spremljanje večine menjave storitev s tujino pa bi močno prizadela Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2560/2001 z dne 19. decembra 2001 (Regulation (EC) No 2560/2001 of the European parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro), s katero je bilo v EU-ju 1. julija 2002 omejeno poročanje zneskov mednarodnega plačilnega prometa za plačilno-bilančno statistiko na 12.500 evrov in predvideva povečanje tega zneska na 50.000 evrov. Kakovostne podatke o menjavi storitev bo treba zagotoviti ne glede na to uredbo.
 
Turizem je dejavnost, ki je v svetovnem pomenu v velikem porastu. Dogodki, ki lahko vplivajo na upad števila turistov na enem področju, povzročijo preusmeritev tokov in še večjo rast na drugem. Za spremljanje stanja, analize in napovedi so potrebne informacije, ki jih daje ažurna statistika turizma. Uporabnost le-te pa je toliko večja, kolikor bolj so primerljivi podatki različnih držav. Evropska unija je leta 1995 sprejela Direktivo 95/57/ES o zbiranju statističnih podatkov s področja turizma. Prva dva dela priloge k Direktivi določata podatke iz nastanitvene statistike, tretji pa podatke o potovanjih domačega prebivalstva. Z mesečno nastanitveno statistiko spremljamo obseg nastanitvenih zmogljivosti (sobe in ležišča) v vseh vrstah nastanitvenih objektov, prihode domačih in tujih turistov ter njihove prenočitve. Izvedeni podatek je izračun izkoriščenosti nastanitvenih objektov. Slovenska nastanitvena statistika pokriva skoraj vse zahteve Direktive, manjše prilagoditve so potrebne še pri objavljanju podatkov o ležiščih. V celoti so že izpolnjene zahteve o podatkih o potovanjih domačega prebivalstva, ki jih zbiramo s četrtletno anketo. Sliko stanja in razvoja turizma v Sloveniji dopolnjujemo z raziskovanji o navtičnem turizmu, delovanju potovalnih agencij in obisku turističnih zanimivosti, kopališč in igralnic.
 
Preglednica 4: Povezava politike Prost pretok storitev s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
Statistika informacijske družbe
SURS bo zaradi skorajšnje vključitve Slovenije v EU na področju statistike informacijske družbe v glavnem sledil sedanjim in prihodnjim usmeritvam Eurostata in DG INFSO ter se pri tem neposredno vključeval v nekatere akcije iz njihovega kratkoročnega in srednjeročnega plana aktivnosti, kot so:
 
- eEurope + kazalniki in letni vprašalnik ISS;
- priprava Eurostatove baze podatkov in raziskovanja o uporabi ICT-ja v podjetjih (v letu 2004) in gospodinjstvih (pilotni projekti na podlagi evropske zakonodaje, sprejete predvidoma v letu 2003);
- zbiranje podatkov za področje e-država – raziskovanje o uporabi ICT-ja v javni upravi v letu 2004 (verjetno že skupaj z državami članicami EU-ja);
- akcijski načrt eEurope 2005 – vključevanje novih vsebin v vprašalnike e-gospodinjstva in e-podjetja (e-izobraževanje, e-varnost) in opredelitev e-sektorja;
- začasna revizija NACE in CPA za področje ICT-ja;
- nadaljnje sodelovanje pri razvojnih projektih;
- strukturni kazalniki za področje ICT-ja;
- objavljanje novih vsebin.
 
Razširitev delovanja in postopno vključevanje v evropski statistični sistem pričakujemo od leta 2003 tudi na področju audiovizualnih storitev (razvoj statistike kinematografije ter storitev radia in TV, spremljanje trga video iger in mednarodne menjave audiovizualnih storitev, polnitev podatkovne baze AUVIS, vključitev podatkov s področja audiovizualnih storitev v SBS).
Po letu 2005 bo merjenje vpliva učinkov razvoja informacijske družbe postalo še pomembnejše, povečale pa se bodo tudi zahteve po novih podatkih s področja telekomunikacijskih, poštnih in audiovizualnih storitev. Novosprejete države članice EU-ja se bodo morale tekoče vključevati v vsa novorazvita statistična raziskovanja.
 
Statistika turizma
izboljšanje kakovosti podatkov iz nastanitvene statistike, zlasti na področju spremljanja zmogljivosti v nastanitvenih objektih (popolna uskladitev z zahtevami Direktive 95/57/ES o zbiranju statističnih podatkov s področja turizma);
postopki za posredovanje podatkov bodo pripravljeni po zahtevah Eurostata (Gesmes); to velja za podatke nastanitvene statistike in za podatke o potovanjih domačega prebivalstva;
v letih 2003 in 2006 bo izvedena anketa o tujih turistih v Sloveniji v poletni sezoni (anketa bo eden izmed virov za izračun prihodkov s področja turizma);
uvedba satelitskega računa za turizem (TSR) bo omogočila celovito in med državami primerljivo vrednotenje učinkov turizma.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
 
Sodelujoče institucije: Agencija RS za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ministrstvo za pravosodje, Slovenska nacionalna turistična organizacija, Ministrstvo za gospodarstvo, Gospodarska zbornica Slovenije, Davčna uprava RS.
PROST PRETOK KAPITALA
Vsebina politike
Na podlagi obvez Evropskega sporazuma o pridružitvi na področju prostega pretoka kapitala, ki ga je Slovenija sprejela, so bili postopno liberalizirani kreditni posli ter portfeljske naložbe, medtem ko neposredne naložbe niso bile predmet omejitev. Najkasneje z vstopom v EU bodo odpravljene preostale omejitve za: izdane tuje dolžniške vrednostne papirje v Republiki Sloveniji, izdane lastniške vrednostne papirje v tujini in vloge gospodinjstev v tujini.
Do konca leta 2002 bo sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja, s čimer se bo slovenska zakonodaja uskladila z Direktivo št. 2001/97/ES (40). Centralni organ za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja je Urad za preprečevanje pranja denarja, ki ima vse, tudi statistične podatke za področje preprečevanja pranja denarja in je obenem tudi centralni organ za izmenjavo podatkov po Konvenciji Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (41).
Tujci lahko v Sloveniji pridobijo lastninsko pravico do nepremičnine na podlagi zakona ali mednarodne pogodbe, v obeh primerih pa mora biti zagotovljen pogoj vzajemnosti iz 68. člena Ustave RS, ki je opredeljen z zakonom o ugotavljanju vzajemnosti. To ne bo veljalo za državljane ali pravne osebe katere koli države, ki bo članica EU-ja ob dnevu članstva Slovenije (42).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Program Skupnosti združuje politiko prostega pretoka oseb s politiko storitev in kapitala.
Statistična podpora politiki
Ob odpravi omejitev kapitalskih tokov s tujino je bilo zaradi velikega pomena uspešnega upravljanja učinkov konverzije kapitalskih tokov na tečaj majhnega tolarskega denarnega prostora ohranjeno natančno statistično spremljanje kapitalskih tokov v okviru statistik plačilne bilance in bilance stanja mednarodnih naložb.
 
Preglednica 5: Povezava politike Prost pretok kapitala s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
Razvoj stabilne in fleksibilne zbirke kazalnikov o globalizaciji.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Banka Slovenije, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
Sodelujoče institucije: Republiški devizni inšpektorat, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Davčna uprava RS.
VI. TRANSPORT
Vsebina politike
Za Slovenijo je značilna izrazita koncentracija transportnih tokov na ceste (43), kar je tesno povezano z nezadovoljivim stanjem na področju prometne varnosti, hkrati pa predstavlja velik pritisk na okolje. Med razlogi, zaradi katerih je uporaba železniškega transporta še vedno daleč pod potencialno ekonomsko zanimivim obsegom, pa so poleg razvojnih oziroma ekonomsko-političnih razlogov tudi geografske značilnosti Slovenije in tehnološke značilnosti železniške infrastrukture. Prednosti železniškega transporta pred cestnim so, da precej manj obremenjuje okolje (za železniško progo je potrebnega manj prostora kot za izgradnjo avtoceste, manj onesnažuje zrak in potrebuje manj energije na enoto opravljenih storitev) in omogoča večjo varnost.
Slovenija ima na področju cestnega transporta z EU-jem že sklenjen transportni sporazum, ki rešuje vprašanje tranzita prek EU-ja, ne pa čez ozemlja posamezne države članice. Zato ima Slovenija na področju cestnega transporta sklenjene tudi bilateralne sporazume z vsemi članicami EU-ja, razen s Finsko in Portugalsko.
Pri cestnem transportu pričakuje Slovenija največ težav pri uveljavljanju tehnične, okoljevarstvene fiskalne in t. i. socialne regulative (uporaba tahografov, prevoz nevarnih tovorov, minimalni delovni standardi, zagotavljanje finančne bonitete cestnih prevoznikov, usposabljanje itd.). Novim pogojem poslovanja se bodo težko prilagajali predvsem mali prevozniki, ki jih je v zadnjih letih občutno več in nimajo ustreznih kadrovskih in finančnih virov za prilagoditev skupnemu notranjemu trgu. Prevoznike bodo prizadele tudi direktive na področju prevoza nevarnih snovi ter tehnologije, varnosti in vplivov na okolje. Slovenija pričakuje, da bo z implementacijo pravnega reda EU-ja transportni trg v celoti odprt za slovenske cestne prevoznike (vključno s kabotažo (44)) z dnem članstva.
Na področju železniškega transporta bodo problematične ključne direktive o prostem pristopu do železniške infrastrukture, podeljevanju licenc železniškim podjetjem ter ustreznem zaračunavanju uporabe infrastrukture (45). Prevzem ključnih direktiv prinaša velike spremembe v delovanje železniškega gospodarstva in terja popolno reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice: ključno bo ločeno upravljanje železniške infrastrukture od transportne dejavnosti. Zaradi majhnosti trga lahko tranzitne pravice tretjim hitro ogrozijo obstoj slovenskega železniškega gospodarstva.
Na področju zračnega prometa predstavlja največji problem večstranski Sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), ker po obstoječi ustavi RS ni mogoč prenos pristojnosti na posamezne institucije EU-ja.
Na področju pomorskega transporta, transporta po notranjih vodah ter kombiniranega transporta, v postopku prilagajanja z EU-jem ne pričakujemo večjih težav (46).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Transport je pomemben del regionalne in okoljske politike, zato je posebna pozornost namenjena kazalnikom trajnostnega razvoja.
Pomembni so podatki o tokovih blaga in potnikov, prometnih tokovih, infrastrukturi, opremi, osebni mobilnosti, varnosti, porabi energije, vplivu na okolje, stroških in cenah transporta in o transportnih podjetjih.
Ker se bodo transportni trgi odprli konkurenci, bodo potrebni objektivni statistični podatki za spremljanje razvoja na teh trgih in ocenjevanje vpliva tega razvoja na zaposlitvene in delovne pogoje v transportnih podjetjih in na gospodarsko sposobnost preživetja teh podjetij. Povečalo se bo povpraševanje po statističnih kazalnikih, ki so povezani z varnostjo in kakovostjo storitve. Potrebno bo zbiranje statističnih podatkov o transportu tovora, ki zagotavljajo informacije o večnačinovni transportni verigi in o transportu blaga iz tržne perspektive.
Narašča povpraševanje po podatkih o prometu, ki so izraženi v kilometrih na vozilo, za vse načine transporta, glede na njihov pomen pri spremljanju zastojev in emisij plinov.
Nadaljevala se bo visoka stopnja investicij v evropsko transportno infrastrukturo in predvsem transportni TEN, zaradi česar se bodo pojavile specifične potrebe po statistiki infrastrukture in tržnih trendov.
Statistična podpora politiki
Z raziskovanji s področja statistike transporta se na Statističnem uradu zajemajo podatki konjukturnega in strukturnega značaja. Razvoj statistike transporta je bil z metodološkega vidika v zadnjih letih v veliki meri usmerjen v revizijo spremljanja cestnega blagovnega transporta (1997–2001) ter zračnega in pomorskega transporta (2001–2002), in sicer s pilotnimi projekti, pripravljenimi za države kandidatke za vstop v EU (Eurostat/Phare). V prihodnosti najverjetneje pričakujemo neposredno vključevanje teh držav v pilotne projekte držav članic Evropske unije (predvsem s področja železniškega in intermodalnega transporta). Vprašanje izvedljivosti, predvsem pa financiranja takšnih aktivnosti do sprejema držav kandidatk v EU ostaja zaenkrat povsem odprto, saj v okviru programa Phare, do njegovega izteka, s področja statistike transporta niso predvideni posebni projekti oziroma finančna sredstva.
Da bi z razvojem povezanih in konkurenčnih sistemov ob sočasnem procesu liberalizacije transporta v Evropi lahko ocenili politike in pobude ter izboljšali njihovo kakovost, zahtevata izvajanje Skupne transportne politike (White Paper; European transport policy for 2010) in razvoj Vseevropskih transportnih omrežij (TENs) izčrpne natančne in hitre informacije o delovanju Evropskega transportnega sistema. Le-te so zelo pomembne tudi za oblikovanje okoljskih in regionalnih politik. Novi metodološki pristopi, predvsem pa vključitev koncepta multimodalnosti in njegove povezave s konceptom interoperabilnosti vseevropskih transportnih omrežij, bodo močno vplivali na nove usmeritve in rešitve pri zbiranju transportnih podatkov. Ob vse večji uporabi najsodobnejših tehnologij (EDI, GIS) bo treba kar se da poenostaviti zbiranje podatkov in tako zmanjšati obremenitev poročevalskih enot oziroma enot opazovanja. Uvedba le-teh pa naj bi nenazadnje vplivala tudi na razvoj novih konceptov analiziranja in predstavitve zbranih podatkov. Za razvoj mobilnosti, uravnotežen z zahtevami okolja, bo treba vzpostaviti tak statistični sistem, ki bo sposoben tekoče meriti tudi vpliv transporta na okolje in varnost. Prednostna usmeritev v procesu prilagajanja zahtevam evropske statistične zakonodaje bo zahtevala nadaljnje delo v okviru Eurostatovih delovnih skupin za posamezna področja transporta ter vključevanje v nove pilotne projekte. Še naprej bomo sodelovali v delovni skupini UN/ECE za statistiko transporta (Ženeva, WP.6) pri izgradnji evropskega informacijskega sistema in podatkovne baze na osnovi Združenega vprašalnika za promet (Eurostat, ECMT, UN/ECE) ter Glosarja standardnih definicij za prometne statistike kot njegove terminološke in metodološke osnove. Pozornost bo (poleg prilagoditvam in izpopolnitvam obstoječih ter novorazvitih raziskovanj, razvoju podatkovnih baz, zbiranju, obdelavi ter diseminaciji podatkov) v prihodnje posvečena tudi razvojnim projektom, ki naj bi sledili zahtevam transportne politike v novem tisočletju (statistično spremljanje kombiniranih prevozov, trendov in cen transportnih storitev, ustrezno merjenje vpliva transporta na okolje itd.). Vse predvidene aktivnosti bodo v prihodnosti zahtevale tesnejšo povezanost in sodelovanje v okviru upravnih organov, še posebej velja to za odnose Statističnega urada z Ministrstvom za promet in Ministrstvom za notranje zadeve.
 
Preglednica 6: Povezava politike Transport s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
Slovenska statistika transporta je na splošno precej dobro prilagojena tako domačim zahtevam kot potrebam poročanja UN/ECE ter v večji meri tudi EU-ju (Eurostat), saj je to že do zdaj zahteval specifičen, predvsem povezovalni značaj te gospodarske panoge. Za zahteve, izhajajoče iz sedanje in napovedane nove evropske zakonodaje, povezane večinoma z razvojem kazalnikov za posamezne vrste transporta, so za obdobje 2003–2007 predvidene nadaljnje prilagoditve in novi metodološki pristopi predvsem na naslednjih področjih:
 
- železniški transport (nova uredba v letu 2002);
- luški promet in pomorski blagovni transport;
- kontejnerski in drugi kombinirani promet (intermodalni koncept);
- blagovni tokovi po panogah transporta;
- zračni potniški tokovi;
- mobilnost prebivalstva;
- statistika transportnih podjetij (strukturni kazalniki EU-ja)
- regionalne transportne statistike (razvoj novih kazalnikov);
- transport in okolje (razvoj kazalnikov, TERM);
- klasifikacije blaga, prometnih sredstev in držav;
- statistika cen transportnih storitev;
- statistika izdatkov v transportno infrastrukturo;
- varnost in kakovost transportnih storitev.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za promet, Ministrstvo za notranje zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Slovenske železnice.
VII. SKUPNA PRAVILA KONKURENCE IN OBDAVČENJA
Vsebina politike
Politiko konkurence imajo normativno urejena vsa razvita gospodarstva. Globalna politika konkurence pod pokroviteljstvom Svetovne trgovinske organizacije (WTO) se le postopoma postavlja na skupne temelje, pri čemer WTO prevzema vlogo mednarodnega koordinatorja in nadzornika na multilateralnih področjih. Na ravni EU-ja nadzorujeta politiko konkurence tudi Evropska komisija in Evropsko sodišče. Politika konkurence v EU-ju ima tri cilje: integracijski (učinkovita in nadzorovana konkurenca na trgu), ekonomski in cilj enakosti in pravičnosti (zaščita potrošnikov in manjših podjetij).
Slovenska konkurenčna zakonodaja je vsebinsko usklajena s pravnim redom EU-ja (47) (delovanje monopolov in ostalih oblik prevladujočega tržnega položaja: kartelov, vertikalnih omejitev in združitev, ki omejujejo konkurenco; prepovedi, ki se nanašajo na nelojalno konkurenco; dumpinški in subvencionirani uvoz, nedovoljene špekulacije in državno omejevanje poslovanja), vendar želi pri operativnem izvajanju ob uresničevanju svojega glavnega cilja, ki je zaščita konkurence (48), povečati tudi mednarodno konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
V vse hitrejši globalizaciji bodo postali ključno področje politike konkurence prevzemi in združitve podjetij (49). Zato je nujna strateška opredelitev do povezovanja podjetij v najrazličnejših oblikah. Zaradi prepletenosti svetovnega trga z različnimi odnosi je težko ugotoviti, kdaj gre za sodelovanje in kdaj za konkuriranje. Vzorčno raziskovanje v Sloveniji je pokazalo, da namerava v bližnji prihodnosti drugo podjetje prevzeti približno četrtina slovenskih podjetij (50).
Mikroekonomsko prerazdeljevanje nacionalnega dohodka (državne pomoči) v korist posameznih podjetij ali skupin podjetij povzroča distorzije na trgu v korist prejemnikov pomoči, zato je v okviru evropske (in svetovne) regulative močno omejevano.
Slovenija je leta 2000 sprejela zakon o nadzoru državnih pomoči in začela postopno uvajati institucije predhodnega in naknadnega nadzora nad državnimi pomočmi. S tem so postavljeni normativni, ne pa tudi vsebinski temelji evropske ureditve tega področja. Državne pomoči v Sloveniji so namenjene reševanju socialnih napetosti v propadajočih velikih podjetjih ter pokrivanju rednih stroškov poslovanja, le v manjši meri pa pospeševanju aktivnosti z razvojno komponento.
Po vstopu v EU oziroma po vključitvi slovenskih podjetij v notranji trg EU-ja bo Slovenija na področju državnih pomoči izgubila skoraj celotno vlogo odločanja (razen skupinskih izjem in državnih pomoči po pravilu "de minimis"), saj bo o slovenskih državnih pomočeh odločala Evropska komisija v Bruslju. Določene izjeme bodo le za tekstilno, obutveno in jeklarsko industrijo.
Glede izbire instrumentov državnih pomoči je z vidika transparentnosti priporočljiva izbira pomoči v obliki dotacij, vendar so z vidika javnofinančnih učinkov na gospodarsko rast te pomoči najmanj primerne. Pomoči, podeljene z raznimi davčnimi olajšavami, ugodnimi posojili, državnimi jamstvi in podobnimi instrumenti, so za državo in njene javne finance cenejše, prejemniki pa so bolj zavezani za uresničevanje namenov pomoči. Za uporabo teh instrumentov bi morala država izgraditi dodatni sistem spremljanja in ocenjevanja elementov državnih pomoči in s tem zagotoviti transparentnost ter zgraditi ustrezen sistem nadzora nad učinki podeljenih državnih pomoči (51).
Od 1. 1. 2001 velja sklep Pridružitvenega sveta EU-ja – Slovenija o podaljšanju prehodnega obdobja iz 65. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se nanaša na državne pomoči za manj razvite regije, za štiri leta. V tem obdobju se vsaka državna pomoč, ki jo dodeljuje RS, ocenjuje glede na dejstvo, da Slovenija velja za območje, ki je enako območjem Skupnosti, opredeljenim v členu 87(3)(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Slovenija je julija 2001 Evropski komisiji predložila tudi predlog Regionalne karte državnih pomoči. Od junija 2001 so uveljavljena izvedbena pravila za področje državnih pomoči (52).
Na področju obdavčitev (53) so v pogajalskem procesu opredeljeni elementi in dinamika uskladitev zakona o DDV-ju v primerih, ko gre za manjša odstopanja in skladitev z zahtevami po obdavčevanju intrakomunitarnega prometa. Uskladitev pravnega reda s pravnim redom EU-ja je na nekaterih področjih še potrebna (posebnosti v mednarodnem potniškem prometu) (54).
Davčna uprava RS pripravlja študijo o izvedljivosti uvedbe Informacijskega sistema za izmenjavo podatkov o DDV-ju (VAT Information Exchange System) (55).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Neposredni statistični program ni potreben. Statistične informacije za to področje se po potrebi izpeljejo iz podatkov in kazalnikov, izdelanih za druge naslove v programu.
Statistična podpora politiki
Statistika bo za spremljanje rasti domače in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva dopolnila že obstoječe kazalnike rasti produktivnosti, spremljala ta proces s kazalniki demografije podjetij in spremenljivke, ki so povezane z odnosi med enotami, ter dopolnila statistično spremljanje cen posameznih izdelkov in storitev. Na osnovi teh podatkov bodo mogoče analize paritet in disparitet cen, razpršenosti cen na domačem trgu in v mednarodnih primerjavah ter kazalnikov ekonomske konvergence z EU-jem in moči vpliva konkurence.
 
V sodelovanju z drugimi institucijami bo vzpostavljen sistem spremljanja državnih pomoči in njenih učinkov.
 
Preglednica 7: Povezava politike Skupna pravila konkurence in obdavčenja s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- razvoj dodatnih kazalnikov produktivnosti dela;
- zagotavljanje podatkov za analizo paritet, disparitet in razpršenosti cen;
racionalizacija in poglabljanje statističnega izvajanja s čim večjo uporabo davčnih virov.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo (Urad RS za varstvo konkurence), Davčna uprava RS.
VIII. EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA
Vsebina politike
Makroekonomske politike (monetarna (56), dohodkovna(57) in fiskalna politika) so v obdobju od osamosvojitve Slovenije svojo stabilizacijsko vlogo opravile razmeroma uspešno. Relativno restriktivna monetarna in fiskalna politika imata zasluge za uspešno makroekonomsko stabilizacijo v prvi polovici devetdesetih let. V letu 2000 so se ponovno pokazale tendence povečevanja javnofinančnega primanjkljaja in naraščanja stopnje inflacije, ohranil se je tudi plačilnobilančni primanjkljaj. Javnofinančni primanjkljaj vpliva destabilizacijsko zlasti zaradi zvišanja obrestnih mer, če se financira iz domačih virov. To neposredno povzroča višje stroške gospodarstva in s tem inflacijo, posredno pa z zaostrovanjem pogojev zadolževanja in prenašanjem domačih prihrankov iz zasebnega v državni sektor izrinja zasebne investicije in zavira gospodarsko rast. Če se javnofinančni primanjkljaj financira iz tujih virov, pospešuje tendenco plačilnobilančnega primanjkljaja in s tem zunanjega neravnotežja.
Ohranjanje stabilnega makroekonomskega okolja v predpristopnem obdobju je pomembno, ker se z vstopom v EU bistveno spreminja vloga monetarne politike, do precejšnjih sprememb pa bo prišlo tudi pri vodenju fiskalne politike.
Pomembni sta dve razdobji: (i) razdobje do vstopa Slovenije v EU; (ii) razdobje od vstopa Slovenije v EU do vključitve v Evropsko monetarno unijo (EMU) (58).
V prvem razdobju Slovenija ohranja denarno suverenost (samostojno monetarno in tečajno politiko), ki pa se dejansko že zmanjšuje v skladu s sprejetimi obvezami o liberalizaciji tokov kapitala.
V drugem razdobju se Slovenija formalno vključuje v EMU, vendar z derogacijo glede evra. Po stališču EU-ja je najkrajše možno razdobje od vključitve v EU do uvedbe evra dve leti. To je mogoče, če država takoj ob vstopu v EU vstopi tudi v evropski tečajni mehanizem (ERM 2) (59). V ERM 2 ima članica načeloma še vedno denarno suverenost, vendar je pri tem močno omejena. Za Slovenijo bi to pomenilo: ne bi imela več samostojne, temveč skupno oziroma z ECB-jem dogovorjeno tečajno politiko; prehod na mehanizem fiksnih, vendar prilagodljivih tečajev; prehod iz monetarnega v tečajno ciljanje, kar bi prineslo potrebo po precejšnji uskladitvi obrestnih mer z EU-jem. Podobno velja za stopnjo inflacije.
Po uvedbi evra se bo nosilcem ekonomske politike v Sloveniji zmanjšal manevrski prostor za posredovanje. Njihova skrb za stabilnost se bo lahko izkazovala v dohodkovni in fiskalni politiki in s prenosom težišča z makroekonomskih na mikroekonomske oziroma strukturne politike, katerih temeljni cilj je vplivati na učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva. Politika zaposlovanja in izobraževanja morata omogočiti zadostno mobilnost in fleksibilnost delovne sile in s tem prestrukturiranje gospodarstva, da iz mikroproblemov konkurenčnosti v posameznih delih gospodarstva ne nastane makroproblem za Slovenijo kot celoto (60).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Statistično spremljanje ekonomske in monetarne unije pomaga pri usklajevanju makroekonomske politike in monetarnih političnih funkcij Evropskega sistema centralnih bank. Pakt stabilnosti predstavlja nove statistične zahteve, medtem ko ostaja pomembno merjenje obsega gospodarske konvergence. Nadaljevalo se bo delo na področju kratkoročnih kazalnikov povpraševanja, proizvodnje, trga dela, cen in stroškov. Začele se bodo uporabljati nove metode (hitre ocene itd.), kar bo izboljšalo storitve za potrebe analitikov poslovnega cikla. Ob tem se bodo še naprej razvijali monetarni in finančni kazalniki.
Ob statističnih zahtevah EMU-ja je treba neprestano izboljševati pravočasnost in zajetje podatkov. Potrebna bo pravočasna izdelava četrtletnih nacionalnih računov in izvajanje hitrih ocen. Veliko dela bo na področju četrtletnih finančnih in nefinančnih računov institucionalnih sektorjev, ki morajo biti v celoti konsistentni z letnimi računi in kratkoročnimi javnimi financami. Pomembno orodje za analize monetarne politike je zahteva po protipostavki v finančnih računih, ki prikazuje odnose »od koga komu« med sektorji.
Kakovosti podatkov tako v stalnih kot v tekočih cenah bo namenjena še večja pozornost. Veliko dela bo na področju usklajevanja statistike o konvergenčnih merilih.
Metodologijo HICP-ja je treba dopolniti in konsolidirati v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95. Spremljanje proračunske situacije in javnega dolga (104 C člen Pogodbe o ES in Pakt stabilnosti in rasti, ki je bil podpisan v Dublinu) bo temeljilo na računih javnega sektorja, ki se bodo sestavljali s pomočjo metodologije ESA95. Pregledovala se bo usklajenost in primerljivost.
Zaradi spremljanja gospodarskega razvoja se povečuje potreba po popolnem izvajanju programa za prenos podatkov v nacionalnih računih v skladu z Uredbo o ESA95, zlasti glede pravočasnosti in zajetja, in da se postopoma razširi še na nova področja.
Nadaljevalo se bo delo na področju sestavljanja glavnih agregatov računov glede paritete kupne moči.
Na področju plačilnobilančne statistike so pomembni pragovi poročanja. Predvidena je njihova sprememba, kar bo zahtevalo ogromno razvojnega dela, da se zagotovi vzdrževanje kakovosti teh podatkov. Države članice naj bi evropskim institucijam zagotavljale visokokakovostne in pomembne podatke, predvsem o trgovini s storitvami, neposrednih tujih vlaganjih in o poslovanju tujih podružnic.
Statistična podpora politiki
V naslednjem srednjeročnem obdobju bo Slovenija v zvezi s ciljem polnopravnega članstva v EU-ju in njenega članstva pri razvoju in zagotavljanju statistik upoštevala usmeritve srednjeročnega statističnega programa EU-ja, ki se nanašajo na funkcioniranje ekonomske in denarne politike te skupnosti. Skrbela bo tudi za spremljanje in statistično podporo odločanja v Sloveniji.
 
Za analizo spremljanja razvoja gospodarstva, rasti njegove učinkovitosti, spreminjanja njegove strukture bo statistika nadaljevala z uvajanjem Evropskega sistema računov (ESA 95). Poleg razširitve dela na pripravo celotnega niza finančnih in nefinančnih računov za vse institucionalne sektorje bosta izboljšana pravočasnost objave, kakovost podatkov in transparentnost metodologije. Slovenija bo zagotavljala vse podatke po ESA 95 kot to velja za članice EU. Posebna pozornost bo namenjena zajetju proizvodnje v obračun bruto domačega proizvoda, obračunu njegove rasti in obračunu posameznih sestavin tega makroekonomskega agregata (končni zasebni potrošnji gospodinjstev, potrošnji države, investicijski porabi idr.). Transferi, odmerjeni na osnovi bruto nacionalnega dohodka, bodo 60% proračuna EU-ja.
 
Ministrstvo za finance bo tudi v prihodnje zagotavljalo javnofinančne statistike, ki temeljijo na standardih Mednarodnega denarnega sklada, za različne domače in zunanje uporabnike. V naslednjem srednjeročnem obdobju bo pri pripravi podatkov za to področje statistik upoštevalo tudi dodatne zahteve iz novega priročnika za državnofinančne statistike (med drugim tudi prikaz podatkov po obračunskem principu), ki ga je v letu 2001 izdal Mednarodni denarni sklad.
 
Slovenija (Ministrstvo za finance v sodelovanju s SURS-om) bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju pospešeno nadaljevala z izpopolnjevanjem sistema priprave statistik za potrebe poročanja o državnem primanjkljaju in dolgu EU-ja na podlagi ESA 1995 in dopolnilne metodološke osnove, da bi se pri zagotavljanju teh statistik uskladili s standardi kakovosti, predpisanimi za države članice te skupnosti.
 
Za potrebe vodenja denarne, ekonomske in fiskalne politike se bo nadaljeval razvoj kratkoročnih statističnih kazalnikov povpraševanja, proizvodnje, trga dela, cen in stroškov, financ in denarja.
 
Metodološke osnove in praksa statistike cen bodo nenehno pod pritiskom naglih tržnih, tehnoloških in institucionalnih sprememb, tudi napovedanih sprememb v teritorialni členitvi Slovenije. Statistični kazalniki s področja cen, vključno s pariteto kupne moči, imajo pomembno funkcijo pri spremljanju konvergenčnih meril in tudi pri spremljanju in vodenju drugih nacionalnih politik. Zagotavljanje kakovosti teh kazalnikov zahteva večji poudarek na preverjanju in izpopolnjevanju njihove natančnosti z vidika velikosti vzorcev, na katerih temeljijo. Posledično bo treba oceniti nujno potreben dodatni obseg zbiranja podatkov in dodatne stroške, zlasti pri novih zahtevah za potrebe paritet kupnih moči.
 
Dograjeni bodo četrtletni nefinančni računi in vzpostavljeni četrtletni finančni računi tudi za institucionalne sektorje, ki morajo biti v celoti konsistentni z letnimi nacionalnimi računi in kratkoročnimi državnofinančnimi statistikami.
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo bo postala Banka Slovenije del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), s čimer bo začel veljati zanjo Statut ECB-ja in ESCB-ja in z njim statistične obveznosti »non-participating member state« (države, ki niso članice EMU). To bo formalna zadolžitev za izpolnitev statističnih zahtev, potrebnih za vstop v denarno unijo, katerim se je začela Slovenija tako kot druge pridružene članice EU-ja ob sodelovanju ECB-ja postopno prilagajati že leta 2000. To pomeni predvsem popolno prilagoditev harmoniziranim zahtevam denarne in bančne statistike (seznama denarnih finančnih institucij, bilance stanja denarnih finančnih institucij, obrestnih mer denarnih finančnih institucij in drugih). Pri tem usklajevanju slovenske denarne in bančne statistike Banka Slovenije sodeluje z ECB-jem in postopno povečuje obseg podatkov, ki jih zagotavlja Evropski centralni banki.
 
Slovenija že pošilja Eurostatu in Evropski centralni banki tudi slovensko plačilno bilanco. Zaradi velikega pomena te statistike za slovensko denarno področje bo treba zadržati do vstopa v denarno unijo njeno kakovost ne glede na predpisani prag poročanja v plačilnem prometu s tujino, za katerega je predlagano povečanje s predpisanih 12.500 evrov na 50.000 evrov.
 
Banka Slovenije razvija slovenske Finančne račune v skladu z zahtevami Eurostata, katerim se bodo v prihodnosti pridružile še zahteve ECB-ja po finančnih računih denarne unije (Monetary union financial accounts, MUFA), katerih predvidena frekvenca je četrtletna.
 
Preglednica 8: Povezava politike Ekonomska in monetarna unija s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Banka Slovenije, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
 
Sodelujoče institucije: Davčna uprava RS.
IX. SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA
Vsebina politike
Politika ekonomskih odnosov s tujino bo potekala na treh ravneh: (i) nacionalni, (ii) nadnacionalni (EU) ter (iii) mednarodni ravni (WTO, OECD itd.).
Slovenija si bo prizadevala okrepiti slovensko gospodarstvo na notranjem trgu EU-ja in globalno orientacijo (povečanje gospodarskega sodelovanja z ZDA, Japonsko in najvplivnejšimi državami v razvoju). Deleži izvoza in uvoza ter vhodnih in izhodnih neposrednih tujih investicij (NTI) v BDP-ju sta temeljna kazalnika internacionalizacije gospodarstva (61).
Z vstopom v EU bo Slovenija postala tudi članica carinske unije, kar pomeni, da bo morala: (i) odpraviti takrat še obstoječe trgovinske ovire do drugih članic EU-ja, (ii) prilagoditi svojo trgovinsko politiko do tretjih držav politiki Skupnosti (prevzem skupne carinske tarife ter pravic in obveznosti EU-ja do tretjih držav). Kot članica EU-ja bo Slovenija odnose z drugimi članicami urejala s politiko konkurence, odnose s tretjimi državami pa s trgovinsko politiko. Praktični pomen bo imela izguba nacionalne suverenosti glede protidampinških ukrepov in sklepanja trgovinskih sporazumov. Omejitev se nanaša tudi na trgovanje s storitvami, kjer ima Evropska komisija manjši manevrski prostor, saj potrebuje soglasje vseh članic v Ministrskem svetu.
S članstvom v EMU-ju bo prenehala tudi možnost vodenja tečajne politike. EU bo imel precejšnji vpliv na slovenske: (i) carinske predpise, (ii) podporo izvozu (izvozno kreditiranje in pospeševanje izvoza) in (iii) državne pomoči gospodarstvu (62).
Mehanizem zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov bo imel velik pomen. Država se bo iz sektorja zavarovanj t. i. marketabilnih rizikov umikala in ti posli bodo prešli v zasebni sektor. Ta del sedanjega poslovanja Slovenske izvozne družbe se bo v procesu vključevanja Slovenije v EU prenesel v specializirano kreditno zavarovalnico.
Aktivnosti Slovenije v jugovzhodni Evropi se kažejo v velikem zanimanju slovenskih podjetij za neposredno investiranje v državah nekdanje Jugoslavije. Slovenija bo kot članica EU-ja deležna večje varnosti pri poslovanju v teh državah, zlasti kar zadeva uvajanje nenadnih dodatnih trgovinskih ovir, ker bo za vse tiste države jugovzhodne Evrope, ki bodo postale članice WTO-ja, mogoče uporabiti nov mehanizem reševanja trgovinskih sporov.
Pomembno je zagotavljanje nenehne krepitve obmejnega sodelovanja (63).
Desetletno ohranitev prostotrgovinskih sporazumov po vstopu v EU je Slovenija zahtevala, da bi dosegla dva cilja – uveljavila pomembnost trgovinske menjave s Hrvaško in Makedonijo za slovensko gospodarstvo ter dosegla konsenz za nadaljnje poglabljanje gospodarskega sodelovanja z BiH in ZRJ. Slovenska podjetja se na trgih nekdanje Jugoslavije vse bolj uveljavljajo kot investitorji in ne le kot prodajalci, s čimer se spreminja krog interesov slovenskega gospodarstva (64).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Za izvajanje pogajanj o trgovinskih sporazumih o storitvah (GATS) so kakovostni statistični podatki nujno potrebni. Podatki o čezmejni trgovini s storitvami (tako geografska razčlenitev in podrobnosti po sestavnih delih), neposrednih tujih vlaganjih in trgovini tujih podružnic morajo vzdrževati standarde kakovosti, raven podrobnosti in stopnjo usklajenosti, ki jo zahtevajo službe Komisije, odgovorne za izvajanje trgovinske politike. Treba je izboljšati zanesljivost statistike uvoznih in izvoznih cen, da se zagotovi boljše merjenje zunanje konkurenčnosti izdelkov.
Statistična podpora politiki
Podatki o blagovni menjavi s tujino so pomembna osnova za spremljanje bilateralnih in multilateralnih odnosov med državami ter vodenje ustrezne trgovinske politike v zvezi z menjavo blaga. Ti podatki morajo biti razčlenjeni po tarifnih oznakah Kombinirane nomenklature, na samih transakcijah pa je tudi označeno, katere ugodnosti veljajo za posamezno pošiljko blaga in ali je predmet trgovinskih sporazumov. Diseminacija statističnih podatkov o blagovni menjavi s tujino se je v zadnjih letih zelo razvila in daje ustrezne informacije za odločitve na področju trgovinske politike.
 
Leta 2002 je Slovenija začela vrednostne podatke o blagovni menjavi s tujino prikazovati v evrih kot sekundarni valuti. Pripravljene so bile tudi serije podatkov za predhodna leta (1996–2001, za leta 1996–1998 v ekujih). Ta prehod pomeni izboljšanje kakovosti zunanjetrgovinskih podatkov, saj so podatki v evrih zaradi valutne strukture slovenske blagovne menjave s tujino (več kot 80% blagovnih transakcij v letu 2002 poteka v evrih) dosti bolj realni in s tem tudi boljša osnova za odločitve trgovinske politike, kot so to bili dolarski podatki, ki so bili pod močnim vplivom sprememb v medvalutnih razmerjih. Objavljanje zunanjetrgovinskih podatkov v evrih pomeni tudi dodaten korak naprej v našem procesu prilagajanja metodologiji zunanjetrgovinske statistike v državah članicah EU-ja.
 
Vse večji pomen terciarnega sektorja, prenos teže pogajanj v STO-ju iz GATT-a na GATS in procesi, povezani z globalizacijo, terjajo bolj kakovostne in ustrezno razčlenjene podatke o mednarodni menjavi storitev (ti podatki se zagotavljajo v okviru plačilnobilančne statistike) ter razvoj novih mejnih področij statistik, ki jih trenutno še ne pokrivamo dovolj, saj so enotne metodološke osnove za ta področja tudi v Evropi šele v razvoju.
 
Srednjeročni program 2003–2007 pokriva obdobje, ko bo Slovenija postala polnopravna članica EU-ja, kar bo bistveno vplivalo na zbiranje, obdelavo in diseminacijo zunanjetrgovinskih podatkov. Iz sedanjega sistema, ko se zunanjetrgovinski podatki obdelujejo na osnovi carinskih evidenc, se bosta ločila dva sistema:
- statistika blagovne menjave med državami članicami EU-ja (Intrastat), pri kateri se bodo podatki zbirali neposredno od podjetij;
- statistika blagovne menjave s tretjimi državami – nečlanicami EU-ja (Extrastat), ki bo še vedno temeljila na carinskih evidencah.
Ker so med obema sistemoma razlike v številu podatkov, ki se zbirajo, ravni podrobnosti posameznih podatkov, ter sami metodološki opredelitvi, bo osnovna naloga v novem srednjeročnem obdobju razviti nov model diseminacije zunanjetrgovinskih podatkov, ki bo temeljil na skupnih podatkih v obeh sistemih. Ta model bo moral upoštevati tudi potrebne spremembe v zvezi s širitvenim procesom in podatke, ki so potrebni za ECB v zvezi z monetarno unijo.
 
Preglednica 9: Povezava politike Skupna trgovinska politika s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007:
 
- razvoj novega modela diseminacije zunanjetrgovinskih podatkov, ki bo temeljil na podatkih, skupnih obema sistemoma, Intrastatu in Extrastatu;
- usklajevanje z zakonodajo EU-ja in mednarodnimi priporočili Statističnega urada Združenih narodov;
- prilagajanje statističnih klasifikacij za zunanjetrgovinsko statistiko letnim spremembam Kombinirane nomenklature;
- izboljšanje kakovosti statistike izvoznih in uvoznih cen zaradi pridobitve verodostojnejših podatkov o mednarodni konkurenčnosti;
spremljanje razvoja nove statistične zakonodaje in metodoloških osnov v zvezi s procesi globalizacije, ki jih pripravlja EU, in vključitev v pripadajoče aktivnosti z vidika vpliva globalizacije na statistično spremljanje mednarodnih blagovnih tokov.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo, Carinska uprava Republike Slovenije, Davčna uprava RS, Gospodarska zbornica Slovenije.
X. SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE
Vsebina politike
Socialna politika postavlja v središče človeka, njegove potrebe in interese, kakovost življenja ter nasploh človekov razvoj v najširšem pomenu besede. Temelji za to so dolgo in zdravo življenje, možnost izobrazbe in informiranja ter dostop do sredstev, potrebnih za primeren življenjski standard.
Politika socialnega razvoja bo sledila predvsem dvema ciljema: (i) zagotoviti trdno socialno varnost ter (ii) omogočiti in promovirati socialno vključenost. Politika bo aktivirala ljudi za dejavno vlogo pri spreminjanju lastnega življenja, kajti sprejemanje odgovornosti za svoj položaj omili problem tako imenovanega "moralnega hazarda", ko razvejan in neselektiven sistem socialne varnosti pasivizira ljudi v nedejavne prejemnike pomoči (65).
Temelje socialnega razvoja je Slovenija na ravni opredelitve sektorskih ciljev, razvojnih usmeritev in strategij pretežno določila s sprejemom nacionalnih programov šolstva, zaposlovanja, zdravstva, stanovanjske preskrbe in socialnega varstva in v določenem delu tudi povezala s sprejemom programa boja proti revščini in socialni izključenosti (66). Večina teh dokumentov opredeljuje razvojno obdobje do leta 2010. Slovenija je sprejela tudi reformo sistema pokojninskega (67) in invalidskega zavarovanja in opredelila novo strategijo zaposlovanja in reševanja problemov brezposelnosti (68).
 
Področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu je element socialno ekonomske politike. Sodoben koncept varnosti in zdravja pri delu je razširil področje delovanja od dolžnosti zagotoviti varnost delavcev pri delu tudi na varovanje in ohranitev zdravja pri delu. Poleg dejstva, da je varnost in zdravje delavca ena od temeljnih človekovih pravic, je poslanstvo na področju varnosti in zdravja pri delu zlasti v preprečevanju poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom ter zagotavljanje delovne zmožnosti delavcev tekom polne delovne dobe. Vse navedeno predstavlja tudi pogoj za uspešnost poslovanja podjetja, produktivnost ter motiviranost zaposlenih za delo. Družba kot celota se bo lahko razvijala in napredovala le v tesni odvisnosti od produktivnosti gospodarstva. Za dosego navedenih ciljev bodo ukrepi države usmerjeni v: (i) obvladovanje tradicionalno pojavljajočih se tveganj, (ii) obvladovanje tveganj, izvirajočih iz novih nevarnosti, (iii) izkustveno posebej tvegane dejavnosti, (iv) obvladovanje varnosti in zdravja pri delu pri malih delodajalcih in (v) obvladovanje tveganj pri posameznih kategorijah delavcev (mladi delavci, starejši delavci, delavci z delovnim razmerjem za določen čas). (69)
 
Osnovni stebri programa politike zaposlovanja, ki ga je začela Slovenija izvajati leta 2000, so: povečevanje zaposljivosti prebivalstva (prvi steber), pospeševanje podjetništva (drugi steber), pospeševanje in spodbujanje prilagodljivosti posameznikov in podjetij (tretji steber) ter zagotavljanje enakih možnosti za zaposlovanje obema spoloma (četrti steber). Nacionalna strategija razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 je kot osnovne cilje postavila dvig izobrazbene ravni prebivalstva, zmanjševanje neskladij na trgu dela, rast zaposlenosti ob zmanjšanju brezposelnosti (70) ter hitro ponovno vključevanje brezposelnih v programe ali ponovno zaposlitev. Izvajanje celotne strategije zaposlovanja, ki bo povečalo fleksibilnost trga delovne sile in fleksibilnost posameznikov na trgu delovne sile, pa bo prispevalo tudi k povečevanju konkurenčnosti gospodarstva.
 
Pomembna značilnost politike zaposlovanja postaja tudi njena regionalizacija – oblikovanje razvojnih partnerstev na ravni regij, ki bi se ukvarjali tudi z vprašanji zaposlovanja. Sedanja regionalna selitvena mobilnost delovne sile se bo morala v prihodnjih letih povečati za zagotavljanje večje izkoriščenosti razpoložljivih človeških virov in drugih razvojnih dejavnikov (71).
 
Glavne vsebine CSP-ja: (Politika ima naslov VIII. Zaposlovanje. Vsebina za socialno politiko se prenaša iz naslova XI. Socialna politika, izobraževanje, usposabljanje in mladina).
Uvedeni bodo novi kazalniki socialne izključenosti in vseživljenjskega učenja. Novo raziskovanje v EU-ju s področja statistike dohodka in življenjskih pogojev (EU-SILC) bo temeljilo na številnih virih in izkušnjah, ki so bile pridobljene v devetdesetih letih pri izvajanju zaporednih valov panelnih anket gospodinjstev v EU-ju. Postalo bo referenčni vir za primerljive podatke o dohodku in socialni izključenosti na ravni EU-ja ter zagotavljalo vrsto informacij o življenjskih pogojih evropskih državljanov skozi večletno obdobje.
Statistika dela mora biti do leta 2007 popolnoma usklajena. Evropski svet je okrepil potrebo po spremljanju izvajanja evropske zaposlitvene strategije in vsakoletno izvajanje smernic o zaposlovanju. Anketa o delovni sili mora potekati kontinuirano in se prilagajati seznamu spremenljivk (zajeti je treba nove delovne dogovore, kakovost služb, možnosti za varstvo in otroško varstvo, vseživljenjsko učenje). Pogostejša in popolnejša statistika je potrebna za merjenje razlik med spoloma (razlike v plačah v vseh gospodarskih dejavnostih) in vrzeli glede veščin. To bo vključevalo strukturno statistiko o plačah in izvajanje ankete Skupnosti o prostih delovnih mestih.
Treba bo izvajati uredbo o indeksu stroškov dela in nenehno izboljševati kratkoročne statistike stroškov dela ter izboljšati merjenje delovne učinkovitosti.
Zahteva se popolno izvajanje zadnje faze evropske statistike o nesrečah pri delu (ESAW) in prve faze evropske statistike o poklicnih boleznih (EODOS). Razvijali se bodo kazalniki o kakovosti dela, zdravstvenih problemih, povezanih z delom, in družbenoekonomski stroški zdravstva in varnosti pri delu. Izdelana bo metodologija za zagotavljanje redne statistike o vključevanju invalidov v družbo.
Statistična podpora politiki
Pravočasno zagotavljanje kakovostnih podatkov s področja življenjske ravni in izvajanje raziskovanj, ki osvetljujejo ekonomsko, socialno in demografsko ozadje prebivalstva, je ključnega pomena za učinkovito podporo socialni politiki. Pomembna sta tudi razvoj in vključenost v enotni mednarodni sistem socialnih kazalnikov ter izdelava specifičnih nacionalnih analiz. Vse to omogoča ugotavljanje stanja na socialnem področju, načrtovanje različnih programov in strategij (npr. Program boja proti revščini in socialni izključenosti) ter preverbo različnih ukrepov socialne politike.
 
Uvedba novega raziskovanja s področja statistike dohodka in življenjskih pogojev bo omogočala primerljive podatke na ravni EU-ja ter zagotavljala vir za izračunavanje zahtevanih kazalnikov revščine in socialne izključenosti. Pri izvajanju različnih statističnih raziskovanj bo potrebno čim boljše povezovanje administrativnih in statističnih virov zaradi znižanja stroškov, zmanjšanja bremen respondentov, povečanja kakovosti ter pravočasnega zagotavljanja podatkov.
 
Državna statistika zbira podatke o izdatkih in prejemkih programov socialne varnosti po Eurostatovi metodologiji osnovnega sistema ESSPROS (Evropski sistem statistike socialne varnosti). Cilj je omogočiti izčrpen, stvaren in jasen opis socialne varnosti v državi na mednarodno primerljivi ravni. Gre za zbiranje podatkov o izdatkih za posamezne denarne in nedenarne socialne prejemke in njihovo razvrščanje v kompleksen sistem klasifikacij. Za posamezni program socialne varnosti se poleg kvantitativnih podatkov spremljajo tudi kvalitativne informacije.
 
Na področju socialnega varstva se izvajajo raziskovanja nacionalnega pomena, in sicer o uporabnikih, storitvah in oblikah varstva ter pomoči v sistemu socialnega varstva prek centrov za socialno delo, do katerih so upravičene ogrožene skupine prebivalcev. Poleg dejavnosti centrov za socialno delo se spremlja tudi delo različnih socialnovarstvenih institucij, kot so domovi za starejše, kombinirani socialnovarstveni zavodi, posebni socialnovarstveni zavodi, delovno-varstveni centri. Prav tako se spremljajo podatki o zaposlenih invalidih in invalidih na usposabljanju v centrih in podjetjih za strokovno usposabljanje in zaposlovanje invalidov.
 
Iz baze podatkov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve se pridobivajo podatki o številu upravičencev in višini sredstev za pravice, ki spadajo v področje družinskih prejemkov in varstva materinstva, kot so otroški dodatek, nadomestilo plače za čas porodniškega dopusta, starševski dodatek, darilo ob rojstvu otroka, dodatek za nego otroka ter dodatek za veliko družino.
 
Pri podatkih, ki bodo omogočili spremljanje izvajanja skupne evropske strategije zaposlovanja gre za podatke o aktivnem prebivalstvu po glavnih strukturnih značilnostih ter podatke o vključenosti v programe, ki jih bo neposredno ali posredno vzpodbujala oziroma financirala država. Poleg tega se bodo statistike o trgu dela uporabljale še za poročanje Evropski komisiji o uresničevanju razvojnih programov, ki jih sofinancirajo evropski strukturni skladi. Na tem področju gre za Evropski socialni sklad in direktive, ki urejajo izkoriščanje sredstev iz tega sklada (določajo tudi obvezne kazalnike za spremljanje). V tem smislu bo statistika zagotavljala ključne kazalnike za spremljanje trga dela in uresničevanje skupnih strateških usmeritev politike zaposlovanja v EU-ju.
 
Poročanje o prostih delovnih mestih Zavodu RS za zaposlovanje je obveza delodajalcev, zato v Sloveniji ni potrebe, da bi se posebej izvajala Anketa o prostih delovnih mestih, ki jo načrtuje Eurostat. Podatki iz obstoječe baze podatkov o prostih delovnih mestih se bodo zagotovili na podlagi metodoloških in vsebinskih standardov, ki jih postavlja Skupnost. Če podatki ne bodo v celoti ustrezali zahtevam, bo izvedeno dopolnilno vzorčno raziskovanje le za manjkajoče vsebine oziroma podatke.
 
Preglednica 10: Povezava politike Socialna politika in zaposlovanje s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007:
- novo raziskovanje s področja statistike dohodka in življenjskih pogojev;
- izvajanje Anket o porabi v gospodinjstvih (za leto 2005) po prenovljeni metodologiji Eurostata;
- razvoj statističnega registra stavb in stanovanj;
- razvoj in dokončanje metodologije satelitskih računov proizvodnje gospodinjstev v okviru Eurostata (na podlagi podatkov Anket o porabi časa);
- spremljanje razvoja in uvajanje novih raziskovanj glede na oblikovanje novih metodologij – modulov Essprosa (npr. zbiranje podatkov o upravičencih, politikah na trgu dela, vplivu fiskalnega sistema na socialno varnost ...);
- sodelovanje pri oblikovanju enotnega informacijskega sistema socialnega varstva pri Inštitutu za socialno varstvo;
- povezovanje administrativnih in statističnih virov;
vzpostavitev sistema kazalnikov razvoja trga dela in uresničevanje skupnih strateških usmeritev politike zaposlovanja v EU-ju.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inštitut RS za socialno varstvo, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Davčna uprava RS, Geodetska uprava RS, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zdravje, Gospodarska zbornica Slovenije, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede.
IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN MLADINA
Vsebina politike
Znanje postaja vse bolj pomemben proizvodni tvorec in dejavnik nacionalne konkurenčnosti, povečanje vlaganj v znanje in človeka pa je nujno potrebno za prehod v družbo, temelječo na znanju. Zadostna vlaganja v izobraževanje so pogoj za povečanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva (tehnološkega razvoja, razvoja informacijske in storitvene družbe, reforme javne uprave), hkrati pa so pomembna za zmanjševanje sedanjih in kasnejših problemov na trgu dela, zmanjševanje socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva, zagotavljanje večje kakovosti bivanja in ustvarjanje socialne povezanosti.
Po nekaterih kvantitativnih merilih izobrazbenega kapitala Slovenija zaostaja za razvitimi državami. Vendar mlajše generacije podaljšujejo začetno izobraževanje in na trg dela prihajajo bolj izobražene in usposobljene kot generacije pred njimi. Na področju izobraževanja otrok in mladine se Slovenija približuje razvitim državam EU-ja, bistveno manj ugodne rezultate pa dosega v primerjavah dosežene stopnje izobrazbe in vključenosti v izobraževanje odraslih (v letu 1998 31%; v večini drugih držav, vključenih v mednarodno raziskovanje, znaša stopnja okoli 40%). Slovenija je uvrščena med države, ki so šele začele uveljavljati koncept vseživljenjskega učenja.
Rezultati ocenjevanja funkcionalne pismenosti (besedilne, dokumentacijske in računske) slovenskega prebivalstva zbujajo skrb tako v absolutnem merilu kot tudi v primerjavi z drugimi državami, ki so bile vključene v mednarodno raziskovanje OECD-ja. Zelo veliko odraslih prebivalcev Slovenije (med 60% in 75%, odvisno od vrste pismenosti) v starosti 16–65 let ne dosega ravni pismenosti, potrebne za tehnološko razvito informacijsko družbo. Med vključenimi dvajsetimi državami je Slovenija na dnu – skupaj s Čilom, Poljsko in Portugalsko. Razvoj v prihodnjih letih pa bo zahteval ne le vse večjo funkcionalno, temveč tudi vse večjo informacijsko, računalniško pismenost ter dobro znanje več tujih jezikov.
Na področju izobraževanja je država zelo navzoča tako z vidika financiranja kot z vidika izvajanja. Z odpiranjem zasebnih šol se zagotavlja večja usklajenost ponudbe in povpraševanja po izobraževanju. Večja konkurenca ponudnikov izobraževanja na domačem trgu bo skupaj z nujnim prevzemanjem mednarodnih standardov, odprtostjo, povezovanjem in sodelovanjem domačih izobraževalnih ustanov s tujimi prispevala k večji kakovosti izobraževanja.
Oblikovanje nacionalnih kvalifikacijskih standardov in priznavanje kvalifikacij posameznikov, ki dosegajo te standarde (sistem certificiranja), bo v prihodnjih letih pripeljal do večje modularne zasnove programov, olajšal in povečal možnosti za prehode iz dela v izobraževanja in nazaj, odprl možnosti za večjo individualizacijo izobraževanja in s tem boljše in hitrejše prilagajanje tehnološkim zahtevam.
Razvoj višjih strokovnih šol, ki delujejo zunaj visokošolskega sistema, bo treba spodbuditi v regijskih središčih, ki najbolj zaostajajo pri človeškem kapitalu. Visoko šolstvo se bo moralo ob številčnem zmanjševanju mladih generacij še bolj usmeriti v razvoj vseživljenjskega izobraževanja (72).
Slovenija je podpisala Bolonjsko deklaracijo, po kateri bo postopno sledila novejšim reformam v evropskih državah na področju postsekundarnega izobraževanja (skrajševanje dodiplomskega in podiplomskega študija, uvedba sistema kreditnih točk, oblikovanje sistema primerljivih diplomskih stopenj in dostopnost podrobnih informacij o njihovi vsebini) (73).
 
Glavne vsebine CSP-ja: (Politika ima naslov Socialna politika, izobraževanje, usposabljanje in mladina). Nadaljevalo se bo delo na statističnih prednostih za leto 2002 (osnovne veščine, informacijske in komunikacijske tehnologije, matematične znanosti in tehnologija). Uporaba podatkov popisa prebivalstva 2001 bo imela velik pomen. Zaradi gospodarskih in družbenih sprememb je treba nenehno posodabljati službene in družbene veščine, kar omogoča vseživljenjsko učenje. Sistem statistike učenja bo služil politikam zaposlovanja, gospodarskim in izobraževalnim politikam; posebna pozornost bo namenjena javnim in zasebnim vlaganjem v izobraževanje. Dopolniti je treba podatke o izobraževanju odraslih.
Statistična podpora politiki
Področje izobraževanja in usposabljanja pokriva državna statistika z naslednjimi raziskovanji:
Z raziskovanji o začetnem formalnem izobraževanju mladine (vključno z mladino s posebnimi potrebami) in odraslih na vseh ravneh izobraževanja (od predšolske vzgoje do terciarnega izobraževanja) v javnih in zasebnih šolah in z raziskovanjem o nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju pri javnih in zasebnih izvajalcih. Podatki so zbrani na ravni izobraževalnih institucij, razen podatkov o terciarnem izobraževanju, kjer so podatki o študentih in diplomantih na individualni ravni (osnova je vpisni list študenta). Pridobljeni podatki omogočajo izračun deleža vključenih in »diplomantov« glede na starost, spol, raven oziroma vrsto izobraževanja oziroma usposabljanja, izobraževalni program ..., prikaz strukture zaposlenih v izobraževanju, števila udeležencev na strokovnega delavca oziroma učitelja itd. Možne so primerjave v času in z drugimi državami. Podatki so zanesljivi, ker pa so v glavnem pridobljeni iz administrativnih virov na ravni institucij, so podatki o samih udeležencih omejeni le na spol in starost). Način zbiranja zgoraj omenjenih podatkov bomo v prihodnje prilagajali razvoju informacijskega sistema na področju izobraževanja, ki je v pripravi. Zbiranje podatkov z vprašalniki bo postopno nadomestilo prevzemanje podatkov neposredno iz baz. S povezovanjem teh podatkov s podatki iz drugih baz bo mogoče pridobiti vrsto informacij, pomembnih z vidika vseživljenskega učenja (prehodnost, osip, socialno ozadje udeležencev, značilnosti prehodov na trg dela).
Z raziskovanjem o nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah pridobimo podatke o podjetjih, ki zagotavljajo oziroma ne zagotavljajo izobraževanja svojim zaposlenim, o zaposlenih, udeležencih izobraževanja, delovnih urah, porabljenih za izobraževanje, o sredstvih, ki jih podjetja namenjajo za izobraževanje svojih zaposlenih. V Sloveniji smo sicer raziskovanje o izobraževanju zaposlenih izvajali že v preteklih letih, v letu 2000 pa smo se prvič vključili v drugo mednarodno poenoteno raziskovanje o tem. Zaradi kontinuitete smo mednarodnemu sklopu dodali tudi nacionalni sklop vprašanj, ki so vključila tudi vprašanja o starosti udeležencev in podrobnejše podatke o vrstah izobraževanja. Mednarodno poenotena anketa (CVTS – continuing vocational training survey) se bo izvajala vsakih pet let. V skladu s potrebami po dodatnih podatkih ji bomo tudi v prihodnje priključili nacionalni sklop vprašanj.
Popis prebivalstva (zadnji v letu 2002) ter nekatera anketna raziskovanja (Anketa o delovni sili, Anketa o porabi časa, Anketa o porabi gospodinjstev) tudi vsebujejo vprašanja o izobrazbi in izobraževanju ter usposabljanju, o vlaganjih v izobraževanje. Kljub nekaterim pomanjkljivostim omenjenih raziskovanj (temeljijo na izjavah posameznikov, velikost vzorca, omejen obseg in razčlenjenost vprašanj) pa ta raziskovanja, ki se izvajajo na ravni posameznika/gospodinjstva, omogočajo pridobitev podatkov oziroma ocen o doseženi stopnji izobrazbe, o izobraževanju in usposabljanju prebivalstva ter o vlaganjih posameznika/gospodinjstva v izobraževanje (merjeno v času in denarju) v povezavi s socialnoekonomskimi karakteristikami posameznika (status na trgu dela, poklic, dohodek). Anketi o delovni sili bo v letu 2003 dodan tudi poseben ad-hoc modul o vseživljenjskem učenju, v katerem bodo prvič zbrani tudi podatki o informalnem (priložnostnem) učenju. V letu 2006 pa je načrtovana tudi izvedba posebne, mednarodno poenotene ankete o izobraževanju odraslih.
 
Kljub precejšnjemu obsegu podatkov na področju izobraževanja in usposabljanja, ki so tudi mednarodno primerljivi, obstajajo nekatere pomanjkljivosti, ki jim bo treba v prihodnjem obdobju nameniti še posebno pozornost:
- Izboljšati bo treba ažurnost objavljanja podatkov pri rednih letnih raziskovanjih s področja izobraževanja in usposabljanja ter nameniti več pozornosti obdelavam teh podatkov iz anketnih raziskovanj, predvsem ADS-ja.
- Čimprej je treba izdelati sistem mednarodno primerljivih nacionalnih klasifikacij izobraževanja (predvsem ravni in področij izobraževanja), kar bo omogočilo povezljivost razpoložljivih podatkov o izobraževanju na nacionalni ravni in njihovo mednarodno primerljivost.
- Vzpostaviti bo treba informacijski sistem o javnih izdatkih za izobraževanje pri MŠZŠ-ju in MF-ju v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi zahtevami po podatkih. Tovrstnih podatkov v Sloveniji ni že od leta 1995. Javni izdatki, merjeni v deležu od BDP-ja so eden osnovnih strukturnih kazalnikov na ravni EU-ja.
 
Preglednica 11: Povezava politike Izobraževanje, usposabljanje in mladina s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- izvajanje rednih letnih raziskovanj o začetnem, formalnem izobraževanju mladine in odraslih, ter o nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju; prilagajanje vsebine teh raziskovanj spremembam v zakonodaji oziroma njihovo uvajanje v prakso (npr.: spremljanje novih, modularnih programov, doseženih poklicnih kvalifikacij, spremljanje novih oblik izobraževanja, npr. študij na daljavo, prilagoditev spremljanja terciarnega izobraževanja ob uvajanju kreditnega sistema ...); prilagajanje teh raziskovanj mednarodnim zahtevam;
- postopna izgradnja informacijskega sistema za področje izobraževanja; prilagajanje načina pridobivanja podatkov razvoju tega informacijskega sistema;
- izgradnja statističnega registra kvalifikacij;
- izvedba in objavljanje rezultatov iz ad-hoc modula o vseživljenjskem učenju v anketi o delovni sili (2003);
- prikaz podatkov o izobrazbi in izobraževanju v povezavi s socialnoekonomskimi karakteristikami prebivalstva iz popisa prebivalstva 2002 ter nekaterih anketnih raziskovanj (ADS – redni modul vprašanj o izobrazbi, izobraževanju, anketa o porabi časa);
- izvedba in objavljanje rezultatov mednarodno poenotenih raziskovanjih o nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah (2005);
- izvedba posebne ankete o izobraževanju odraslih (2006);
- izgradnja informacijskega sistema o javnih izdatkih za izobraževanje (MŠZŠ, MF);
- razvoj kazalnikov s področja izobraževanja v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi potrebami;
- izdelava nacionalnih klasifikacij s področja izobraževanja, usklajenih (primerljivih) z mednarodno klasifikacijo ISCED 1997 in drugimi klasifikacijami s tega področja, ki se uporabljajo;
proučitev možnosti za izvajanje mednarodno povezanih raziskovanj o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET) glede na obstoječe človeške vire.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za finance, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Državni izpitni center, Zavod za šolstvo, Urad RS za šolstvo, Univerzi v Ljubljani in Mariboru, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Zveza Ljudskih univerz, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Pedagoški inštitut, Ministrstvo za notranje zadeve, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede.
PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
Vsebina politike
Avtonomno vključevanje posameznikov v družbeno življenje zahteva čim popolnejšo zaščito njihovih človekovih, državljanskih in potrošniških pravic v odnosu do države in drugih nesorazmerno močnih udeležencev, kot so na primer večnacionalna podjetja in mediji. Učinkovit tržni gospodarski sistem zahteva pravno infrastrukturo, ki tržnim subjektom pušča svobodo gospodarske pobude in zagotavlja, da je poseganje države v zasebni sektor transparentno, učinkovito in ustrezno omejeno.
Ker tržni gospodarski sitem temelji na zasebnem lastništvu in svobodi zasebne gospodarske pobude, je lastninska pravica ena njegovih osrednjih pravnih institucij. Da bi bila lastninska pravica gonilna sila učinkovitega gospodarstva, mora biti pravno opredeljena in podeljena določenemu subjektu. Temeljni cilj države pri določitvi lastninskih pravic je: (i) z učinkovitim pravnim redom zmanjšati transakcijske stroške menjave, v katere vključujemo tudi stroške varovanja pravic, ter (ii) določiti in razdeliti pravice na takšen način, da so brez menjave ali po menjavi pravic te porazdeljene tako, da njihova uporaba prinaša najvišje donose. Pravna pravila naj bi "arbitrirala" spore oziroma urejala odnose med subjekti v takšni smeri, kot bi jih reševala večina subjektov, če bi imeli na voljo vse informacije in bi se o rešitvah pogajali neomejeno, ne da bi bil kdo od njih prisiljen ali nesposoben razumeti pogajanja in transakcijo.
Če pravosodni sistem ne deluje učinkovito, to je v skladu s pravili in relativno hitro, se tveganje pogodbenih subjektov pri določenih pravnih poslih poveča.(74) Poleg tega pride do različnih pojavov v družbi, ki negativno vplivajo na celoten družbeni red, kot je na primer korupcija.
V Sloveniji evidenca lastninskih pravic na nepremičninah v obliki javne in popolne zemljiške knjige ni zagotovljena (75), poleg tega so številne nepremičnine še vedno v denacionalizacijskem postopku. Nepremičninski trg je zato neučinkovit, ponudba je premajhna glede na povpraševanje in tudi glede na potrebe po mobilnosti delovne sile (76).
Slovenija pričakuje povečane zahteve o investicijah v infrastrukturo na meji, opremo in usposabljanje ljudi. Višina potrebnih sredstev ni v celoti znana, kar je povezano z dejstvom, da bo zunanja meja RS (oziroma njena dolžina), ki bo hkrati tudi zunanja meja EU-ja, odvisna tudi od datuma pristopa Madžarske in odnosov EU-ja s Hrvaško.
Trenutni vizumski režim, ki velja v Sloveniji in je v celoti usklajen z vizumskim režimom EU-ja, ne povzroča težav (77). Slovenija je sprejela Zakon o azilu leta 1999 in ga dopolnila avgusta 2001. S spremembami in dopolnitvami zakona lahko azil iz humanitarnih razlogov pridobi tujec, ki ne izpolnjuje pogojev iz Ženevske konvencije, vendar pa zaščito potrebuje iz drugih humanitarnih razlogov v smislu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (78). Posebno obliko zaščite, ki je prav tako uvedena s spremembo zakona, lahko pridobijo tujci, katerim je bila prošnja za azil zavrnjena s pravnomočno odločbo, in začasno ostanejo v Republiki Sloveniji le, če bi bila odstranitev tujca v državo, kjer bi bilo njegovo življenje ali svoboda ogrožena, ali v državo, v kateri bi bil izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju oziroma, če so dani pogoji za zaščito tujca v Republiki Sloveniji na podlagi drugega predpisa ali mednarodnega sporazuma (79).
 
Glavne vsebine CSP-ja: (CSP ima pod naslovom IV. posebno politiko Vize, azil, priseljevanje in druge politike, ki so povezane s prostim pretokom oseb).
Sporočilo o priseljevalni politiki Skupnosti (80) poudarja, da je potrebnih več informacij o selitvenih tokovih in vzorcih selitev v in iz EU-ja. V Sporočilu o azilu (81) je navedeno, da je za izdelavo in izvajanje skupnega evropskega sistema o azilu potrebna poglobljena analiza o obsegu selitvenih tokov, njihovega izvora, ter analiza značilnosti vlog za zaščito in odgovorov nanje.
Statistična podpora politiki
Z izvajanjem raziskovanj s področja statistike pravosodja pridobi državna statistika podatke o mladoletnih in polnoletnih osebah ter o pravnih osebah od zaključka postopka in predhodnega postopka – po kazenski ovadbi na tožilstvih – do pravnomočnega zaključka postopka na sodiščih, in sicer glede na vrste kaznivih dejanj. Statistične podatke s področja svojega delovanja zbirajo tudi Policija ter Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (nekatere tudi sama tožilstva in sodišča).
Za poenoteno spremljanje zaznane (prijavljene) kriminalitete v Sloveniji bi morali v prihodnje vzpostaviti enoten informacijski sistem, temelječ na enotnem sistemu informatiziranih dogodkov med policijo, tožilstvi, sodišči in zapori (predpostavke za tak sistem so EMŠO posameznika – osumljenca, enotne opredelitve in klasifikacije dogodkov; predpogoj pa ustrezne spremembe v obstoječi zakonodaji).
 
Mednarodno poenotena Anketa o žrtvah kriminala, ki jo od leta 2001 izvaja državna statistika in se bo izvajala vsake štiri leta ali pet, je pomembno dopolnilo uradnim policijskim in pravosodnim statistikam, ki lahko beležijo le prijavljene dogodke, anketa pa sprašuje tudi po dogodkih, ki niso bili prijavljeni, in s tem omogoča izračun ocene njihovega deleža. Rezultati ankete omogočajo mednarodno primerljivost podatkov, ker je vprašalnik mednarodno poenoten, tipi kriminalnih dogodkov v anketi pa so opisni. Anketa omogoča z vidika anketiranih oseb vpogled v sestavo in gibanje kriminala, analizo kazalnikov tveganja, opredelitev bolj ali manj rizičnih skupin; pokaže zadovoljstvo ljudi z delom policije ter prijavljanje dogodkov policiji; daje vpogled v uporabo preventivnih ukrepov zoper kriminaliteto ter kaznovalno naravnanost ljudi.
Z obstoječimi statističnimi raziskovanji in s sodelovanjem z drugimi institucijami, ki zbirajo podatke o azilu, bo državna statistika zagotovila podatke za poglobljene analize o obsegu selitvenih tokov, njihovem izvoru in vzrokih.
 
Preglednica 12: Povezava politike Pravosodje in notranje zadeve s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- prevzemanje podatkov od sodišč v elektronski obliki;
- priprava predloga enotne definicije organiziranega kriminala v Sloveniji;
- proučitev možnosti za zasnovo poenotenega informacijskega sistema v vseh delih (policija, tožilstva, sodišča, zapori);
- izvedba mednarodno poenotene ankete o žrtvah kriminala (2005 ali 2006);
- uskladitev metodologije na področju spremljanja selitvenih tokov in vsebinska dopolnitev zbiranja podatkov o mednarodnih migracijah z mednarodnimi priporočili Združenih narodov (82) , zlasti na področju delovnih migracij;
- sodelovanje SURS-a pri enotni definiciji organiziranega kriminala;
statistika žrtev kaznivih dejanj.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve (Centralni register prebivalstva, Urad za upravne notranje zadeve), Vrhovno sodišče RS, Senat za prekrške RS, Državno pravobranilstvo, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani, Ministrstvo za gospodarstvo.
XIII. KULTURA
Vsebina politike
Kultura ima pomembno vlogo pri oblikovanju vrednot kot sestavine človeškega in socialnega kapitala. Pomaga razvijati ustvarjalnost, domišljijo, prilagodljivost in sodelovanje, razvoj nacionalne kulturne identitete pa krepi socialno kohezijo in prispeva k ustvarjanju temeljnega družbenega soglasja o krepitvi razvojnih potencialov in ustvarjalnemu odzivanju na izzive globalizacije, ki je tudi kulturni pojav (83).
V Sloveniji kulturne ustanove sofinancira država glede na njihov nacionalni, regionalni itd. pomen, sicer pa kulturne hiše gospodarijo na svobodnem trgu in zlasti kulturna industrija živi predvsem od uveljavljanja svojih izdelkov na trgu. Večina kulturnih ustvarjalcev je v delovnem razmerju, vendar nekaterim od njih država plačuje prispevke za socialno zavarovanje (84).
Odprtost navzven v kulturi bo treba ohranjati in podpreti še večjo pluralizacijo medijev in pretok evropskih in svetovnih idej, po drugi strani pa krepiti nacionalne kulturne institucije, da bodo sposobne razvijati in bolj kot doslej posredovati domačo ustvarjalnost domači in tuji publiki na najvišji ravni. To bo zahtevalo izpopolnitev/modernizacijo kulturne infrastrukture, ki nikoli ni bila koncipirana kot infrastruktura neodvisne države.
Slovenski jezik bo še naprej osrednje prepoznavno znamenje Slovenije in njene kulture v najširšem smislu, zato mu bo posvečena ustrezna pozornost. Slovenija se bo odločila, s kakšnimi ukrepi in na katere načine bo država zagotavljala varstvo uradne rabe slovenščine in spodbujala razvoj materinščine v razmerah globalizacije.
Razvojni cilji v reformi javnega sektorja (javnih zavodov) so: avtonomija javnih zavodov, postopna sprememba delovnopravnih razmerij, uvedba pravih petletnih mandatov za vodstvenike, njihovo imenovanje na podlagi programskih načrtov in ciljev, decentralizacija upravljanja in financiranja, uvedba večletnih pogodb o sofinanciranju, izobraževanje vodstvenih kadrov, ustvarjalcev in ostalih zaposlenih, prerazporejanje javnih sredstev na področju ustvarjanja in posredovanja med gledališči na podlagi kriterijev dostopnosti, ciljnosti, zasedenosti, uspešnosti in kakovosti programskih vsebin.
Posebni cilji so sprejeti na področjih založništva, knjižnične dejavnosti, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti (likovna dejavnost), glasbene umetnosti, avdiovizualne kulture, kulturnih ustanov in kulturne dediščine (85).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Ključna prednost je konsolidacija poskusnega dela na področju zaposlovanja v kulturi, sodelovanja v kulturnih dejavnostih in statistiki o izdatkih za kulturo. Metodološka podpora bo dana razvoju statistike, ki je povezana s prihodki od vlaganja v kulturo. Razvijale se bodo mednarodne metodološke osnove, ki bodo omogočale statistično merjenje in analizo vpliva, ki ga ima lahko sodelovanje v kulturnih dejavnostih pri prispevku k socialnim ciljem, kot so povečanje izobrazbenih ravni in stopenj zaposlenosti in zmanjševanje kriminala ter neenakosti na področju zdravstva.
Statistična podpora politiki
Državna statistika pokriva razvejano in raznoliko področje kulturne dejavnosti z raziskovanji o delovanju kulturnih institucij in drugih organizatorjev kulturne dejavnosti. Zaradi neusklajenega spremljanja področja kulture med državami, neenotnih opredelitev in klasifikacij ter novih področij kulture oziroma novih načinov posredovanja kulturnih dobrin, ki so nastali s tehnološkim razvojem, je Eurostat v letu 1999 začel z mednarodnim poenotenjem kulturnih statistik. Opredelil je osem osnovnih kulturnih področij: kulturna dediščina, arhivi, knjižnice, knjige in periodični tisk, upodabljajoče umetnosti, arhitektura, performing umetnosti, avdiovizualno področje. Znotraj teh osnovnih področij definicije in klasifikacije še niso dodelane. Opredeljena sta osnovna pristopa za spremljanje kulturne dejavnosti:
- institucionalni pristop – predvideno je zbiranje podatkov o dobrinah in storitvah, ki jih ponujajo različne kulturne institucije znotraj opredeljenih osnovnih kulturnih področij, obiskovalci oziroma publika, zaposleni, prihodki in odhodki teh institucij;
- generalni pristop – predvideni so trije osnovni sklopi podatkov: financiranje kulture v državi in poraba sredstev; zaposleni v kulturi z vidika »kulturnih« poklicev in/ali z vidika kulturnih dejavnosti (možni viri teh podatkov so ADS oziroma popis prebivalstva, kjer pa so trenutno ti podatki premalo razčlenjeni za potrebe statistike kulture); udeležba v kulturnih aktivnostih (vir teh podatkov bodo ankete, morda posebna anketa o kulturni participaciji ali ad-hoc moduli o tem v obstoječih anketah).
Slovenska državna statistika bo v prihodnjem obdobju s sodelovanjem v delovni skupini za statistiko kulture pri Eurostatu spremljala predlagane metodološke rešitve in po sprejetju končnih rešitev uskladila svoja raziskovanja. Pri tem bo upoštevala tudi specifične nacionalne potrebe za spremljanje tega področja in tako sodelovala pri gradnji enotnega, kakovostnega, učinkovitega in mednarodno primerljivega sistema statističnega spremljanja kulture ter na ta način dejavno sodelovala pri procesih oblikovanja skupne evropske kulturne statistike.
 
V letu 2002 je bila Slovenija prvič, skupaj z drugimi predpristopnimi državami, vključena v izpolnjevanje Eurostatovega vprašalnika o avdiovizualnih storitvah (zaenkrat skrajšana različica tega vprašalnika). Vprašalnik združuje podatke s področja statistike kulture in poslovnih statistik in bo izpolnjen na SURS-u v sodelovanju med sektorjem demografsko-socialnih statistik in sektorjem poslovnih statistik.
 
Preglednica 13: Povezava politike Kultura s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- izvajanje rednih statističnih raziskovanj s področja statistike kulture;
- usklajevanje vsebine teh raziskovanj z novimi nacionalnimi in mednarodnimi zahtevami v sodelovanju z uporabniki;
- spremljanje metodološkega razvoja in rešitev na mednarodni ravni;
- poročanje podatkov v mednarodnem merilu (zaenkrat za področje avdiovizualnih storitev).
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za kulturo, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Narodna in univerzitetna knjižnica, Filmski sklad RS, Uprava RS za kulturno dediščino, Skupnost muzejev Slovenije, Svet za radiodifuzijo, Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, Davčna uprava RS, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede.
XIV. JAVNO ZDRAVSTVO
Vsebina politike
Zdravje je poleg izobraženosti in usposobljenosti pomembna sestavina človeškega kapitala. Hkrati je del socialne blaginje in kazalnik razvitosti, ki odraža fizične in psihosocialne okoliščine življenja v državi. Zdravi ljudje so bolj učinkoviti in imajo več možnosti za vključevanje v družbeno in gospodarsko dejavnost. Zavest ljudi o odgovornosti za lastno zdravje se mora okrepiti, hkrati pa je treba bolj zaščititi pravice bolnikov. Na tem področju se bo povečala vloga nevladnih organizacij. Z razvojem znanja in novih tehnologij se bo vse bolj zaostrovalo vprašanje obvladovanja tehnološkega tveganja, ki lahko neposredno vpliva na zdravje ljudi – na primer z nenadzorovanim razvojem biotehnologije in živilske tehnologije.
Stroški zdravstvenega varstva (86) se bodo iz demografskih razlogov in novih metod zdravljenja povečevali (87). Vsebino programa obveznega (88) in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bo treba natančneje opredeliti in pri prostovoljnem zavarovanju upoštevati načelo rizičnosti zavarovanca. Treba bo pripraviti ukrepe za zmanjšanje absentizma (89) kot pomembnega omejevalnega dejavnika konkurenčnosti. Določiti bo treba prednosti pri zagotavljanju zdravstvenih pravic in spremeniti pogoje za uveljavljanje tistih, ki niso neposredno povezane z zdravljenjem. S strukturno reformo znotraj sistema plačila stroškov v zdravstvu bosta zagotovljeni večja pravičnost in enakost za prebivalce v posameznih regijah ter spremenjen ali prilagojen sistem financiranja izvajalcev, da bo vzpodbujal večjo kakovost zdravstvenih storitev. Treba je zagotoviti enakost dostopa do zdravstvenega varstva, zlasti s sistemom zdravstvenih domov in z ureditvijo razmerja med javnimi zavodi in zasebniki koncesionarji (90).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Osnovni okvir statistike o javnem zdravstvu zajema zdravstveni status, zdravstvene determinante in zdravstvene vire. Podatki se bodo po potrebi razčlenili po spolu, starosti, geografski lokaciji in ravni dohodka. Treba bo upoštevati tudi kazalnike trajnostnega razvoja. Splošni poudarek bo namenjen krepitvi infrastrukture in usklajevanju ter izboljševanju primerljivosti obstoječih podatkov.
Statistična podpora politiki
Evropska skupnost je na področju javnega zdravstva sprejela program akcij 2001–2006 (COM(2000)285 končno z dne 16. 5. 2000) s poudarkom na zbiranju, analizi in diseminaciji statističnih podatkov, potrebnih za zdravstvene kazalnike v državah. Razvila se bo statistika o invalidnih osebah in njihovem vključevanju v družbeno življenje ter razvili in izboljšali kazalniki zdravja, ki so bili izbrani kot del strukturnih kazalnikov. Dodaten poudarek bo na statistiki o nesrečah pri delu, vzrokih in okoliščinah nesreč, o poklicnih boleznih, vključno s podatki o izpostavljenosti, resnosti in diagnozah (metodološki razvoj na področju družbenoekonomskih stroškov nesreč pri delu in poklicnih bolezni). Izboljševali se bosta kakovost in pravočasnost podatkov.
 
Preglednica 14: Povezava politike Javno zdravstvo s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- modernizacija zbiranja podatkov o poškodbah pri delu v skladu z metodologijo ESAW (European Statistics on Accident at Work);
- zagotavljanje statističnih podatkov o poklicnih boleznih;
zagotavljanje statističnih podatkov o invalidnih osebah.
 
Izvajalec državne statistike: Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Statistični urad RS.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad za varnost in zdravje pri delu, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
ZAŠČITA POTROŠNIKOV
Vsebina politike
Naloge s področja varstva potrošnikov se delijo na vladni in nevladni sektor. Vladni sektor predstavlja Urad za varstvo potrošnikov, ki je bil ustanovljen leta 1996, njegove naloge in pristojnosti pa so določene z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Urad pripravlja in spremlja pravično in učinkovito potrošniško politiko, nadzira in usklajuje delo različnih ministrstev v zadevah, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov, skrbi za uresničevanje zakonodaje in inšpekcijski nadzor na trgu blaga in storitev. Potrošniki postavijo za zastopanje svojih interesov in varstvo svojih pravic nacionalno, neodvisno, nevladno, neprofitno, člansko organizacijo, katere naloge so med drugim informiranje, vzgoja in svetovanje potrošnikom. Urad za varstvo potrošnikov je vez med državo in potrošniškimi organizacijami ter ureja tudi financiranje dela potrošniških organizacij.
Slovenija je sprejela zakon o splošni varnosti proizvodov, pripravila pravilnik o načinu označevanja cen proizvodov in storitev ter izdelala posebno izvedensko mnenje, potrebno za pripravo zakona o potrošniških kreditih, ki je že sprejet. Sprejet je tudi Nacionalni program varstva potrošnikov (91), ki pa nima koncepta razvoja politike varstva potrošnikov in potrošnic v lokalnem ali regionalnem okolju (92). Do konca leta 2002 bo zakon o varstvu potrošnikov dopolnjen še z nekaterimi določbami direktiv EU-ja (93).
Področje izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji še ni urejeno. Slovenija želi zagotoviti razumevanje potrošnikom namenjenih sporočil, ki bodo zato napisana v slovenskem jeziku, kar pa ne omejuje uporabe tudi drugih jezikov. Slovenija ne želi in ne zahteva ukrepov, ki bi bili lahko tehnična ovira prostega pretoka blaga (94).
 
Glavne vsebine CSP-ja: V pripravi je akcijski načrt za področje potrošniške politike za obdobje 2002–2005. Poudarjena bo potreba po sistematičnem in izčrpnem delu za razvoj ustrezne "baze znanja" kot nujnega orodja za pomoč pri razvoju politike. Statistični podatki naj bi postali bolj zanimivi za javnost in bi osvetlili zadeve glede porabe in potrošnikov na evropski, nacionalni in regionalni ravni.
Statistična podpora politiki
Sistemskega pristopa k vključenosti politike varstva potrošnikov in potrošnic v posamezne politike na ravni države v Sloveniji ni (95). Urad za varstvo potrošnikov sodeluje na posameznih točkah (usklajevanje nekaterih zakonskih in podzakonskih predpisov), vendar to ni rezultat sistemskega pristopa, pač pa bolj rezultat naključja (96).
Urad naj bi med seboj povezoval inšpekcije (tržno, zdravstveno, fitosanitarno itd.), da bi se med njimi pretakale informacije. Dopolnjeni zakon o varstvu potrošnikov bo vseboval določila v zvezi z zavajajočim oglaševanjem, odgovornosti za proizvod, neposredno prodajo in prodajo na daljavo, jamstvi ter nepravičnimi pogodbenimi pogoji (97).
Naloga izvajalcev državne statistike je povečati ozaveščenost o zaščiti potrošnikov in statistiki, ki je bistvena za to področje politike. Posebna pozornost bo namenjena področju varnosti, e-trgovini, storitvam (vključno s finančnimi storitvami), merjenju kakovosti zadovoljstva potrošnikov s storitvami – zlasti storitvami javnega interesa, porabniškim cenam (za blago in storitve).
 
Preglednica 15: Povezava politike Zaščita potrošnikov s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003-2007
- statistika iz področja zaščite potrošnikov bo predstavljena v prijazni obliki za uporabnike;
- sodelovanje pri pripravi metodoloških osnov v zvezi s spremljanjem poškodb na domu;
skrb za to, da se bodo ljudje bolj zavedali teme zaščite potrošnikov v vseh glavnih statističnih področjih dela.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo (Urad RS za varstvo potrošnikov), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje - Urad za živila in prehrano, Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za trgovino.
XVI. ENERGETIKA
Vsebina politike
Glavna bremena iz preteklosti so visoka energetska intenzivnost gospodarstva ter visoka stopnja odvisnosti od uvoza nafte in plina. Domače skladiščne zmogljivosti za nafto in naftne derivate so precej omejene, zato so zaloge bencina in dizelskega goriva bistveno pod ravnijo 90-dnevne potrošnje države, kolikor naj bi znašale po obstoječih direktivah EU-ja. Slovenija zahteva v pogajalskem procesu prehodno obdobje treh let (31. 12. 2005) – trenutno ima več kot 60-dnevne zaloge (98). Treba je zgraditi večje skladiščne zmogljivosti ter zagotoviti financiranje povečanih zalog. Zaradi strateških razlogov želi imeti Slovenija varnostne zaloge nafte v celoti na svojem ozemlju.
Elektrogospodarstvo je še vedno skoraj popolnoma v državni lasti, v sektorju nafte in plina je lastništvo porazdeljeno med državo, sklade in zaposlene, v distribuciji plina pa tudi med zasebne delničarje. Problem ni le lastništvo, temveč vsaj toliko tudi tržna struktura. Novi energetski zakon in pripadajoči podzakonski akti omejujejo gospodarske javne službe samo na področje prenosa električne energije in plina ter na področje distribucije električne energije. Proizvodnja električne energije se bo izvajala kot tržna dejavnost (99).
Aprila 2001 je bil liberaliziran notranji trg električne energije, s 1. 1. 2003 pa se je popolnoma odprl tudi zunanji trg. Smernica 96/92/ES o skupnih pravilih za delovanje notranjega trga z električno energijo, ki je bila sprejeta decembra 1996, zahteva, da morajo članice EU-ja do leta 2005 odpreti za konkurenco vsaj 33% povprečne letne porabe električne energije. S podelitvijo statusa upravičenih odjemalcev vsem porabnikom s priključno močjo več kot 41 kW na enem odjemnem mestu bo okrog 64% dobav potekalo na konkurenčni osnovi, pri čemer bo veljalo načelo reguliranega dostopa do omrežja. V letu 2003 se bo odprl tudi trg z zemeljskim plinom.
Skoraj ves slovenski premog se porabi za proizvodnjo električne energije. Odločba, ki v EU-ju ureja državne pomoči premogovništvu in jo Slovenija že upošteva, se izteče s prenehanjem ES za premog in jeklo 23. 7. 2002. Slovenija bo pri sanaciji in zapiranju preostalih slovenskih rudnikov gotovo potrebovala državno pomoč tudi po tem datumu, zato si pridržuje pravico, da svoje zahteve ponovno pretehta v skladu z evropsko zakonodajo, ki bo veljala po prenehanju ESPJ-ja.
Na področju oskrbe z jedrskim gorivom ter varnosti jedrskih materialov Slovenija ne pričakuje večjih težav s prevzemanjem pravnega reda, kot ga zahteva pogodba Euratom (100).
Obnovljivi viri energije so viri, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo: vodna energija, biomasa (les, lesni odpadki, energetske rastline, biodizelsko in bioplinsko gorivo), geotermalna energija, sončna energija, energija vetra, odpadna toplota, energija komunalnih in drugih odpadkov. Cilj EU-ja je, da bi se z izkoriščanjem obnovljivih virov energije povečal njihov delež v bilanci primarne energije do leta 2010 na 12%. Čeprav je ta delež skupaj s hidroenergijo leta 1996 znašal 8,8% (101), bomo cilj EU-ja do leta 2010 dosegli le z velikimi napori.
Agencija za energijo Republike Slovenije je neodvisna organizacija, ki skrbi za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Agencija opravlja z energetskim zakonom določene naloge, da zagotovi pregledno in nepristransko delovanje trga z električno energijo in zemeljskim plinom za vse udeležence. Ena izmed njenih ključnih nalog je odločanje o cenah za uporabo omrežij.
Glavne vsebine CSP-ja: (CSP ima področje energetike v sklopu naslova VI. Industrija). Na področju statistike energetike in surovin bo delo potekalo predvsem na izboljšanju kakovosti energetskih bilanc, še posebej v delu rabe energije, kar bo, poleg ostalega, olajšalo spremljanje emisij toplogrednih plinov. Sedanji sistem energetske statistike se bo razširil, tako da bo mogoče spremljati dogajanja, povezana s trajnostnim razvojem (učinkovita raba energije, soproizvodnja, obnovljivi viri energije), in učinkovitost konkurence na liberaliziranih trgih z energijo ter njihov vpliv na porabnike in energetski sektor.
Statistična podpora politiki
Področje energetike in z njim neposredno povezane energetske statistike v zadnjem času najbolj zaznamuje odpiranje trgov z energijo. Podpora, ki jo pri spremljanju dogajanja ponuja statistika, je zbiranje podatkov za pripravo kazalnikov, ki merijo stopnjo liberalizacije in konkurence. Poleg rednih raziskovanj, ki zagotavljajo količinske podatke o proizvodnji, uvozu/izvozu, prodaji in porabi vseh vrst energentov, so ključnega pomena za pregledno delovanje trgov tudi raziskovanja, ki spremljajo cene energentov pri končnih porabnikih.
Drugo pomembno področje, ki je v osnovi precej širše od energetike, pa je trajnostni razvoj. Za preverjanje ali se določeno področje razvija v skladu s trajnostnimi načeli, statistika energetike zbira podatke o soproizvodnji električne energije in toplote, s pomočjo količinskih podatkov ocenjuje, kako učinkovita je raba energije, določa delež obnovljivih virov v primarni bilanci in v bilanci končne energije ipd.
Pri vsem tem pa je treba poudariti, da je tudi na področju statistike energetike potreba po kratkoročnih podatkih vse večja in da ta potreba narekuje razvoj metod za hitro ocenjevanje podatkov.
 
Preglednica 16: Povezava politike Energetika s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- spremljanje cen energentov za končne porabnike;
- harmonizacija statistike soproizvodnje s predvideno EC uredbo, ki bo urejala to področje;
- spremljanje razvoja liberalizacije energetskih trgov in zagotavljanje statistične podpore za izračun kazalnikov liberalizacije in konkurence;
- zagotavljanje statistične podpore za pripravo kazalnikov za spremljanje trajnostnega razvoja;
izboljšanje statistike končne rabe energije, s poudarkom na predelovalnih dejavnostih, kmetijstvu in storitvenem sektorju.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija za prestrukturiranje energetike, Borzen – organizacija trga z električno energijo, d. o. o, Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za energetiko.
XVII. TELEMATIČNA OMREŽJA
Vsebina politike
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije se širi na vsa področja gospodarstva, javnega sektorja in družbe. Prehod v informacijsko družbo v osnovi ni le tehnološki, ampak izrazito razvojni problem z globokimi gospodarskimi, kulturnimi in socialnimi razsežnostmi, ki zahtevajo mobilizacijo človeških in materialnih potencialov ter najširši družbeni konsenz. Odprte bodo mnoge dileme glede načina dela, načina komuniciranja v zasebnem in družbenem življenju, načina zadovoljevanja potreb, procesov odločanja, večje decentralizacije upravljanja in vodenja, vključenosti/izključenosti v informacijsko družbo.
Pogoj za uspešno in celovito uvajanje informacijske družbe je visoko zmogljiva in cenovno dostopna informacijsko-komunikacijska infrastruktura, ki pa hkrati vzpodbuja razvoj vrste novih, na znanju in informacijah temelječih storitev v gospodarstvu in v javnem sektorju (npr. elektronsko poslovanje – med podjetji, med podjetji in strankami, med podjetji in državo, med državo in posamezniki, delo na daljavo, izobraževanje na daljavo). Najpomembnejša posledica takšnega razvoja bo povečanje učinkovitosti gospodarstva in blaginje državljanov – znižanje razvrednotenja okolja na enoto dodane vrednosti bo ena od neposrednih posledic informacijskega razvoja.
Na področju javne uprave so načrtovani skupni projekti med ministrstvi in Centrom Vlade RS za informatiko za spodbujanje komunikacije državljanov z državnimi organi – elektronski dostop do javne uprave. Predvidene so naloge na področju povezovanja javnih evidenc, kar bo omogočalo izvedbo povezanih in odprtih storitev javne uprave do državljanov in gospodarstva.
Dinamično uvajanje sodobnih tehnologij močno poveča konkurenčnost gospodarstva. Država lahko ta proces pomembno podpre z jasno oblikovano strategijo o potrebni informacijsko-komunikacijski infrastrukturi, podpori izobraževalno-raziskovalnemu področju pri razvoju novih tehnologij in storitev, z uvajanjem e-poslovanja v delo državne uprave in z deregulacijo telekomunikacijskega in finančnega trga (pomembno je doseči: cenejši, hitrejši in varen dostop do interneta; naložbe v ljudi in znanje; pospeševanje uporabe interneta). Še posebej spodbudno vlogo imajo skladi tveganega kapitala, ki prispevajo k razmahu podjetništva, povečanju konkurence in hitremu uvajanju novih tehnologij (102).
Z več kot 40 priključki na 100 prebivalcev se Slovenija ponaša z dokaj visoko stopnjo penetracije, vendar kakovost telekomunikacijskih storitev pomembno zaostaja za ravnijo, potrebno za hitro razvijajoče se gospodarstvo. Pravno podlago za izvedbo ločitve lastniških, nadzornih in upravljalskih funkcij na področju zagotavljanja telekomunikacijskih storitev omogoča zakon o telekomunikacijah, s katerim so vzpostavljene osnove za liberalizacijo telekomunikacijskega sektorja. V skladu s tem zakonom je bila ustanovljena Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo, ki je neodvisen regulativni organ za sektor telekomunikacij z administrativno, strokovno in finančno avtonomijo (103). Aprila 2002 je bil sprejet sistemski zakon o poštnih storitvah, na podlagi katerega se bo Agencija preoblikovala tako, da se bo njeno področje delovanja razširilo tudi na področje poštnih storitev, ter se preimenovala v Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS (104).
 
Glavne vsebine CSP-ja: CSP nima posebnega statističnega programa. Statistične informacije se po potrebi izpeljejo iz podatkov drugih politik programa.
Statistična podpora politiki
V okviru statistike komunikacij izvaja SURS s področja telekomunikacijskih in poštnih storitev pet raziskovanj, od tega dve v mesečni in tri letna.
Od leta 2000 SURS intenzivno sodeluje tudi z Eurostatom na metodološkem področju (e-mail, CIRCA, aktivnosti v okviru delovne skupine za statistiko komunikacijskih in informacijskih storitev) in pri izmenjavi podatkov. Eurostat zbira podatke s področja telekomunikacijskih in poštnih storitev z vprašalniki COINS (Communication and Information Statistics). Podatki se zaenkrat zbirajo na prostovoljni osnovi. Od leta 2000 dalje dajejo podatke tudi države kandidatke za vstop v EU. Stanje teh statistik v državah kandidatkah za vstop v EU je ocenjeno kot dobro (med njimi je tudi Slovenija) ali zadovoljivo, le Malta nima teh podatkov. V povprečju so države kandidatke za vstop v EU ocenjene boljše od držav članic (predvidena je posebna publikacija).
 
V Sloveniji je na voljo tudi precej statističnih podatkov s področja informacijske družbe, ki se zbirajo v več organizacijah v okviru različnih projektov. Podatke o uporabi interneta in ICT-ja (Information and Communication Technology) v gospodinjstvih, podjetjih in šolah zbira Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, in sicer v okviru projekta Raba interneta v Sloveniji (RIS). Podatki o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v gospodinjstvih se zbirajo v okviru projekta Slovensko javno mnenje (SJM) v Centru za proučevanje javnega mnenja, javne točke za dostop do interneta pa spremljajo na Ministrstvu za informacijsko družbo. Statistični urad Republike Slovenije zbira podatke o investicijah v osnovna sredstva z rednim letnim raziskovanjem o investicijah v osnovna sredstva. Slovenija je bila z letom 2002 skupaj z ostalimi državami kandidatkami za vstop v EU vključena v projekt eEurope+, ki ga vodi in usklajuje z akcijami Eurostata DG INFSO (Bruselj).
 
Preglednica 17: Povezava politike Telematična omrežja s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
Glede na bližnjo vključitev Slovenje v EU bo Statistični urad v veliki meri sledil sedanjim in prihodnjim usmeritvam Eurostata in DG INFSO-ja ter se pri tem neposredno vključeval v nekatere akcije iz njihovega kratkoročnega in srednjeročnega načrta aktivnosti. Podatki o telekomunikacijskih storitvah se v EU-ju zaenkrat zbirajo še na prostovoljni osnovi. Novi paket zakonodaje EU-ja za področje telekomunikacij, ki naj bi še dodatno vzpodbudil elektronsko komunikacijo v Evropi, je pripravljen (DG INFSO), prav tako pa je tudi v okviru pravnih osnov za statistiko informacijske družbe (Eurostat) predlagan modul za telekomunikacije.
 
V skladu z uredbo SBS-ja se v EU-ju s področja telekomunikacij spremljata dva strukturna kazalnika: cene telekomunikacij ter tržna struktura na področju telekomunikacij. Podatke za države članice zagotavlja DG INFSO (Information Society). Predlagano je, da se doda nov kazalnik – odstotek potrošnikov z dvema ali več možnostmi do dostopa v fiksno telekomunikacijsko omrežje (ki bo tudi dodan v vprašalnik COINS za leto 2002). Razvoj statistike telekomunikacij je predviden tudi v zvezi z zahtevami po novih strukturnih kazalnikih, kar naj bi predpisali z uredbo, ki jo pripravljajo za potrebe statistike informacijske družbe. Na tem področju nas torej čaka širitev zahtev (struktura trga mobilne telefonije, dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih omrežij, cene poštnih in telekomunikacijskih storitev, razčlenitev prihodkov po vrstah linij, število varnih strežnikov na milijon prebivalcev). Tudi na področju statistike poštnih in kurirskih storitev načrtuje Eurostat večje metodološke spremembe, kar naj bi že od leta 2003 precej spremenilo in razširilo zahteve vprašalnika COINS za to področje.
Pri razvoju statistike informacijske družbe v Sloveniji je v naslednjem petletnem obdobju po zaključku projekta eEurope+ in predvidenih pilotnih raziskovanj pričakovati popolno vključitev v t. i. Akcijski načrt e-Europe 2005 (DG INFSO, Eurostat), ki ga je junija 2002 sprejel Evropski svet v Sevili, in predstavlja nov izziv za evropski statistični sistem. Cilji eEurope 2005 so:
 
- moderne javne storitve, dostopne prek interneta: e-vlada, e-izobraževalne storitve in znanja ICT ter e-storitve zdravstva,
- dinamično e-poslovno okolje,
- splošna uporaba širokopasovnega dostopa po konkurenčnih cenah in
- varna infrastruktura informacij.
 
Dokončna lista kazalnikov naj bi bila pripravljena do konca leta 2002. Strategija Eurostata je, da čimveč raziskovanj vključi v programe, ki jih izvajajo uradne statistike, Eurobarometer in podobni viri pa bi še naprej zbirali hitre informacije oziroma t. i. primerjalne kazalnike (benchmarking indicators) z malimi vzorci, ki dajejo reprezentativne podatke predvsem za raven Evrope. Tako bi zagotovili večjo primerljivost podatkov in manj problemov z razlikami med uradnimi in neuradnimi viri.
Vse omenjene aktivnosti bodo že od leta 2003 dalje zahtevale nujno kadrovsko okrepitev predvsem na področju statistike informacijske družbe, še posebej, ker postopno povečanje vloge državnih statističnih uradov pri spremljanju teh dejavnosti predstavlja eno od osnovnih strateških usmeritev pri ustvarjanju novega evropskega statističnega sistema za to področje.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede.
XVIII. INDUSTRIJA
Vsebina politike
Kontinuirani proces prestrukturiranja v podjetjih je nujen za povečevanje konkurenčnosti podjetniškega sektorja in s tem zagotavljanje nadaljnje dinamične rasti slovenskega gospodarstva, intenzivnost njegovega procesa pa je ključna determinanta sposobnosti kosanja slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi pritiski na notranjem trgu EU-ja.
Z vidika procesa prestrukturiranja imamo v Sloveniji tri skupine podjetij: (i) podjetja s koncentriranim lastništvom (tuja, osebna in hčerinska), ki niso šla skozi privatizacijo, saj so bila že ustanovljena kot zasebna, (ii) podjetja z razpršenim lastništvom (javna v pretežni lasti institucionalnih lastnikov in nejavna v pretežni lasti notranjih lastnikov), ki so šla skozi privatizacijo, in (iii) neprivatizirana podjetja. Podjetja s koncentriranim lastništvom so bistveno bolj uspešna od drugih, neprivatizirana podjetja pa ostajajo v rdečih številkah.
Formalna privatizacija na področju trgovine in predelovalne dejavnosti (105) je zaključena. Značilnost lastniške strukture v manjših in srednjevelikih privatiziranih podjetjih s tega področja je razpršenost, saj je znaten delež delnic v rokah uprave in zaposlenih, v kapitalsko intenzivnih podjetjih pa prevladujejo institucionalni lastniki. Takšno stanje ne omogoča učinkovitega vodenja podjetij.
Pri odstranjevanju ovir in izboljševanju možnosti za razvoj podjetništva si bo Slovenija prizadevala za pospešitev procesa konsolidacije lastništva, vzpostavitve učinkovite lastniške strukture oziroma uveljavitve "pravih" dolgoročnih lastnikov v podjetjih. Ukrepi države bodo:
 
- pri podjetjih v državni lasti, ki so vključena v različne sheme rehabilitacije in prestrukturiranja, bo država zelo pospešila izločanje vitalnih delov iz problematičnih podjetij in njihovo privatizacijo ter ukinjanje neperspektivnih delov podjetij;
- država bo selektivno podpirala podjetja za reševanje in prestrukturiranje pretežno prek regionalnih kriterijev, kadar bodo imela podjetja zelo velik pomen za manj razvito regijo;
zunaj v EU-ju opredeljenih občutljivih sektorjev bo država izvajala sektorsko prestrukturiranje tekstilne in usnjarske industrije.
 
Za dvig konkurenčne sposobnosti podjetij bodo ukrepi države (106): (i) krepitev menedžerskega znanja; (ii) investicije v človeški kapital ter raziskovanja in razvoj; (iii) spodbujanje ustanavljanja novih, visokotehnoloških podjetij z jamstvom za rizični kapital, z nameščanjem podjetnikov v tehnološke parke, z davčnimi olajšavami; (iv) povezovanje podjetij v grozde ali konzorcije; (v) organizacija svetovalnih služb; (vi) podjetniško-tehnološki centri; (vii) šolanje (107).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Statistično delo na področju industrije v širšem pomenu (ki vključuje predvsem gradbeništvo, storitve, energetiko in agroživilsko industrijo) bo osredotočeno na podporo politikam, ki so bile določene na podlagi Amsterdamske pogodbe, ter na številnih srečanjih na vrhu, ki so potekala naknadno (predvsem srečanje na vrhu v Lizboni marca 2000). Tak razvoj se v glavnem načrtuje za področja globalizacije, interne in zunanje organizacije podjetij (in bolj na splošno proizvodnega sistema) ter sodelovanja med podjetji, duh podjetja in vodenja, povpraševanja in končno zaposlovanja in človeških virov.
Prva prednost bo izvajanje različnih uredb na področju statistike podjetij. Poseben poudarek bo na kakovosti rezultatov.
Proučena bo možnost kar največje racionalizacije metod nacionalnega zbiranja podatkov, da se v čim večji meri zmanjša obremenjenost podjetij. Posebni napori bodo namenjeni izboljšavi analize enotnega trga s pomočjo obstoječih statističnih orodij, ali orodij, ki jih je treba še razviti, predvsem PRODCOM (in podoben razvoj na področju storitev).
Statistična podpora politiki
Z raziskovanji s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in storitvenih dejavnosti se zbirajo konjunkturni in strukturni podatki, pomembni tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Podatke s področja industrije zagotavljamo z mesečnim in letnim raziskovanjem s področja industrijske proizvodnje ter tudi z mesečno in četrtletno anketo o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih, ter dvakrat na leto z anketo o investicijah v industriji. Podatke s področja gradbeništva zagotavljamo z različnimi mesečnimi, četrtletnimi in letnimi raziskovanji ter z anketo o poslovnih tendencah v gradbeništvu. Podatke s področja trgovine zbiramo z mesečnimi in četrtletnimi raziskovanji s področja trgovine na drobno, debelo in prodajo motornih vozil in goriv. Z anketo o poslovnih tendencah s področja trgovine na drobno prikazujemo trenutno stanje glavnih ekonomskih kazalnikov in oceno gibanja v naslednjih mesecih, kar je kazalnik zaupanja v trgovini na drobno. Letni vrednostni podatki s področja trgovine dajejo še dodatne informacije in podporo za izdelavo tržnih analiz in sprejemanje poslovnih odločitev v podjetjih.
Izpeljan je bil prehod statističnih raziskovanj na podlagi standardne klasifikacije dejavnosti, ki zagotavlja usklajenost z evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE Rev.1, hkrati je bila prevzeta nova nomenklatura industrijskih proizvodov, ki zagotavlja usklajenost z evropsko listo proizvodov (PRODCOM) in zunanjetrgovinskimi šiframi Kombinirane nomenklature carinske tarife (HS/KN). Na področju gradbeništva pa je bila prevzeta mednarodna CC-klasifikacija gradbenih objektov.
Za potrebe oblikovanja finančno-monetarne politike, za podporo pri oblikovanju in usmerjanju poslovne politike podjetij ter za analize kratkoročnih ciklov v gospodarstvu bomo še naprej, v skladu s programom Evropske unije, razvijali kratkoročne statistike s področja industrije, gradbeništva, trgovine na drobno in ostalih storitev.
Nadaljnji razvoj kratkoročnih statistik bo usmerjen v celovito spremljanje kratkoročnih statistik in tudi v harmonizacijo s pravnim redom Evropske unije. Zagotovil bo bolj kakovostno, celovitejšo in hitrejšo razpoložljivost podatkov, ki so nujna podlaga za oblikovanje in sprejemanje finančno-monetarnih ter gospodarskih odločitev.
V skladu s programom Evropske unije, ki obsega skupni dogovor o zagotavljanju razmer za zagotavljanje konkurenčnosti industrije, gradbeništva, trgovine in storitev bodo vzpostavljene harmonizirane statistike za oceno ravni in trendov konkurenčnosti. Urad bo nadaljeval s procesom usklajevanja in sledil nadaljnjim dopolnitvam zahtev in programov, ki bodo potekali v Uniji.
Za celovitejše spremljanje strukturnih sprememb slovenskega gospodarstva in njegove primerjave z gospodarstvi drugih držav in kot podpora pri sprejemanju odločitev razvojne politike se bo, ob upoštevanju nacionalnih potreb in zakonodaje Evropske unije ter njihovih načrtov razvoja statistike podjetij, v okviru strukturne statistike podjetij, vzpostavil in razvijal proces spremljanja poslovnih rezultatov in sprememb poslovne populacije v industriji, trgovini in gradbeništvu. Celostno spremljanje slovenskega gospodarstva bo omogočalo celovit pregled ter enostavnejši in hitrejši dostop do podatkov o strukturi, dejavnosti, konkurenčnosti in dosežkih podjetij, ki so potrebni za sprejemanje odločitev tekoče in razvojne ekonomske in regionalne politike na področju industrije in storitev.
 
Preglednica 18: Povezava politike Industrija s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- nadaljnji razvoj statistik s področja industrije, gradbeništva, trgovine in storitvenih dejavnosti, ki zagotavljajo podatke o rezultatih poslovanja in so namenjene merjenju konkurenčnosti;
- dopolnitev in nadaljnji razvoj statistik, ki zagotavljajo podatke o kratkoročnih gospodarskih gibanjih s področja industrije, gradbeništva, trgovine in storitvenih dejavnosti;
- izboljšava kakovosti podatkov in krajšanje rokov do objave podatkov na področju kratkoročnih statistik;
- uvedba raziskovanja za spremljanje kratkoročnih gibanj prihodka na področju storitev;
- uskladitev nomenklature industrijskih proizvodov v skladu z listo EU PRODCOM, dopolnitev liste za nacionalne potrebe in revizija statistike po proizvodih, skladno s programom EU-ja;
- nadaljnje sodelovanje pri Eurostatovih projektih s področja kratkoročnih statistik in PRODCOM-a;
- sodelovanje na Eurostatovem projektu prenosa podatkov na Eurostat,
- izpopolnitev metodologije, definicij, načina spremljanja gradbenih stroškov na področju statistike gradbeništva;
- sprejem uredbe o uvedbi standardne klasifikacije gradbenih objektov;
- izboljšanje kakovosti podatkov o poslovanju podjetij in izračunavanje kazalnikov kakovosti;
- nadaljnji razvoj uporabe administrativnih virov za vzpostavitev spremljanja poslovanja podjetij;
- zbiranje informacij (vpeljava vprašalnika) o značilnostih poslovne populacije;
- racionalnejše zbiranje podatkov o poslovanju podjetij;
- razvijanje statistike podjetij s področja storitvenih dejavnosti in demografije podjetij;
- izvedba popisa prodajaln s pomočjo administrativnih virov;
- vpeljava diseminacije podatkov o strukturni statistiki podjetij;
- sodelovanje pri razvojnih projektih Eurostata s področja strukturne statistike podjetij.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za gospodarstvo, Gospodarska zbornica Slovenije, Davčna uprava republike Slovenije, AJPES, Obrtna zbornica Slovenije.
GOSPODARSKA IN SOCIALNA USKLAJENOST
Vsebina politike
V obdobju tranzicije so se razlike v razvitosti regij povečale. Pomembne so zlasti razlike v demografskih razmerah, človeškem kapitalu, gospodarski strukturi in uspešnosti gospodarjenja, opremljenosti z družbeno in gospodarsko infrastrukturo, obsegu okoljskih problemov in notranji homogenosti (delež občin v regiji s statusom območja s posebnimi razvojnimi problemi) (108). Število registriranih (ali aktivnih) gospodarskih družb na tisoč prebivalcev je v različnih regijah različno. Povečevanje regionalnih razlik je pogosto posledica neizkoriščenosti endogenih razvojnih potencialov regij.
V Sloveniji prevladuje "urbano-industrijski" tip strukture regionalnega razvoja, ki zajema štiri petine prebivalstva, živečega na eni tretjini državnega ozemlja (109). Problemi neuravnotežene prostorske razmestitve gospodarske in družbene infrastrukture ter strukturna nesorazmerja med posameznimi regijami in regionalnimi središči se kažejo v slabši dostopnosti posameznih območij in naselij, v obsežnih vsakodnevnih migracijah in z njimi povezanih individualnih in družbenih stroških, v neučinkoviti, dragi in pomanjkljivi infrastrukturni opremljenosti ter v pojavu degradiranih območij. Srečujemo se z velikimi poselitvenimi pritiski na širša zaledja mest in na bolj kakovostna krajinska območja, tudi v obliki nelegalnih gradenj. Prisotna je tendenca k ustanavljanju novih razvojno šibkih občin, ki jo spodbuja sedanji sistem financiranja občin, namesto da bi se spodbujalo oblikovanje občin, ki bi bile čim manj odvisne od državnega dotiranja in bolj razvojno samostojne ter povezovalne.
Glede na površino nacionalnega ozemlja prevladujoči tradicionalni "podeželsko-agrarni" tip le skromno prispeva tako k celotnemu številu prebivalstva kot k ustvarjanju blaginje. Na teh območjih je premalo delovnih mest, nizka izobrazbena raven aktivnega prebivalstva in izseljevanje prebivalstva.
V Sloveniji nimamo urejenih industrijskih zemljišč za hitro izvedbo investicij, trg z zemljišči in drugimi nepremičninami je zelo nefleksibilen. Veliko nepremičnin se ne more razvojno bolje uporabiti, ker je pravni promet z njimi zavrt zaradi pomanjkljivih prostorskih evidenc in pravne varnosti in visokih transakcijskih stroškov, zaradi nedokončanih postopkov denacionalizacije v naravi, zaradi trajajočih solastniških razmerij, ki izvirajo iz sodnih zaostankov in neizpeljanih medobčinskih delitvenih bilanc, ter zaradi prepodrobnih in zastarelih urbanističnih dokumentov o dovoljenih rabah prostora. Cene nepremičnin so previsoke, ni ustreznih davčnih spodbud. Država in občine imajo zaradi zastarele prostorske zakonodaje zelo skromen nabor inštrumentov za posege na nepremičninskem trgu. Tudi zato v industriji ni večjih novih (tujih) neposrednih investicij.
Nova regionalna politika zajema (i) ukrepanje, usmerjeno k izboljšanju razvojne funkcionalnosti lokalnih potencialov; (ii) komplementarnost državnih spodbud regionalnim in lokalnim razvojnim spodbudam (110) ter (iii) partnerski pristop med javnim in zasebnim sektorjem, ki naj pripelje do tega, da se bodo na regionalni ravni povezale razvojne pobude subregionalnih razvojnih entitet.
Nova regionalna politika v evropskih razmerah ne more biti več namenjena zgolj odpravljanju razvojnih razlik, ampak predvsem spodbujanju razvojnih polov in mednarodne konkurenčnosti vseh delov države.
Osnovne usmeritve prostorske politike bodo: (i) preusmeritev iz do zdaj pretežno ruralne v urbano naravnano politiko, (ii) konsolidacija somestij, (iii) prostorska kohezivnost države oziroma regij in (iv) ohranitev in razvijanje kakovosti naravne in kulturne krajine.
Mehanizmi za doseganje skladnega regionalnega razvoja bodo: (i) krepitev regionalnih središč nacionalnega pomena, (ii) vključevanje v evropsko regionalno politiko, (iii) krepitev vloge prostorskega planiranja kot dejavnika gospodarskega razvoja, (iv) oblikovanje sodobne zemljiške politike, (v) izkoriščanje lege Slovenije na križišču petega in desetega vseevropskega prometnega koridorja, (vi) nadaljevanje začete reforme kmetijske politike v funkciji razvoja podeželskega prostora in (vii) uveljavljanje lokalne samouprave in oblikovanje pokrajin (111).
Za postopno uresničevanje načela teritorialne koncentracije razvojne pomoči je Slovenija že uveljavila statistično klasifikacijo SKTE (Standardna klasifikacija teritorialnih enot) in ozemlje vsebinsko smiselno razčlenila na statistične teritorialne enote. Ta razčlenitev je predmet pogajanj. EU pristaja na statistično razčlenitev na ravni SKTE-3 (to je na dvanajst statističnih regij), ne pristaja pa na statistično razčlenitev na dve regiji na ravni SKTE-2 (Ljubljanska urbana regija in regija Preostala Slovenija). Problematika je povezana z obsegom sredstev, ki jih bo Slovenija prejela iz proračuna EU-ja kot strukturno pomoč. Ob začasnem zaprtju pogajanj o regionalni politiki (avgust 2002) je bil sprejet sklep, da ima do leta 2006 Slovenija kot celota status t. i. območja Cilja 1 strukturnih skladov EU-ja. To pomeni, da lahko pri snovanju svojih regionalnih razvojnih programov pričakuje sofinaciranje iz najbogatejšega sklada EU-ja za regionalni razvoj ERDF (Evropski regionalno-razvojni sklad). Za načrtno delitev manjših razvojnih programov iz sheme EU-ja (čezmejno povezovanje, številne “iniciative skupnosti”) pa ostaja glavna delitev Slovenije na 12 statističnih regij (112).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Pri izvajanju povezovalne politike za socialno in gospodarsko usklajenost ima regionalna statistika zelo pomembno vlogo v procesu izvajanja odločitev: upravičenost področij pod regionalnimi cilji je opredeljena na osnovi socialnoekonomskih kriterijev glede določenih pragov; o dodelitvi financ državam članicam se objektivno odloča na osnovi statističnih kazalnikov. Vpliv politik Skupnosti na regionalni ravni ter količinskih opredelitev regionalnih različnosti se lahko ocenjuje le, če imamo dostop do obsežne statistike, ki temelji na regijah (posebej pomembne so projekcije prebivalstva na regionalni ravni in podatki o regionalni demografiji).
Posebno pozornost zahtevajo mestne zadeve – vrednotenje kakovosti življenja v evropskih mestih.
Tehnološki napredek omogoča vedno večjo uporabo georeferenciranih podatkovnih baz.
Statistična podpora politiki
Glavni cilj strukturnih skladov je popraviti socialna in regionalna neravnovesja ter zmanjšati žgoče ekološke probleme. Regionalna statistika ima pri izvajanju povezovalne politike za socialno in gospodarsko usklajenost večplastno vlogo v procesu izvajanja odločitev, tako v kontekstu EU-ja kot tudi v nacionalnih okvirih. Najprej pri opredeljevanju območij, ki so na podlagi zakonodaje EU-ja sploh upravičena do sofinanciranja razvojnih programov. Ta so namreč določena na podlagi doseganja predpisanih pragov makroekonomskih in socialnih statistik. Za samo pripravo regionalnih razvojnih programov je potrebna regionalna analiza statističnih podatkov od lokalne do regionalne ravni. To je t. i. “ex ante” vrednotenje statističnih podatkov. Za tekoče spremljanje, preverjanje večletnih razvojnih programov, so prav tako potrebni regionalni in subregionalni statistični podatki, ob zaključku razvojnih programov/projektov pa je po zakonu treba izvesti končno ovrednotenje, t. i. “ex post” evaluacijo. Ta ponovno sloni na analizi časovne vrste regionalnih in subregionalnih statističnih podatkov. Dosegljivost regionalnih in subregionalnih statističnih podatkov je torej prvi pogoj za uspešno vodenje regionalne razvojne politike.
 
Preglednica 19: Povezava politike Gospodarska in socialna usklajenost s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- ažuriranje, razvijanje ter stalno posodabljanje podatkovnega skladišča regionalnih in subregionalnih statističnih podatkov “SURS RDB” kot najbolj kompleksnega, kompletnega, teritorialno detajlnega vira časovne serije gekodiranih in georeferenciranih regionalnih/subregionalnih statističnih podatkov;
- razvoj metod in tehnik regionalne analize, vključno z razvojem tehnike GIS-ov (geografski informacijski sistemi), satelitske teledetekcije ter tematske kartografije v sodelovanju z Eurostatom ter domačim akademskim področjem;
- razvijanje strojne in programske opreme za učinkovit dostop ter pretok georeferenciranih podatkov iz administrativnih registrov ter evidenc v statistične registre, baze podatkov;
- modernizacija in stalno prilagajanje diseminacijskih zmogljivosti regionalnim/subregionalnim statističnim podatkom;
- sooblikovanje evropskega nabora regionalnih statističnih kazalnikov kot obveznih kazalnikov regionalnega razvoja – sodelovanje z Eurostatom, domačim in tujim akademskim okoljem ter Agencijo RS za regionalni razvoj;
- sooblikovanje in strokovna podpora aktivnostim državnih institucij na področju regionalizacije državnega ozemlja na vseh ravneh, posebno pa teritorialnega razvijanja lokalne samouprave (sodelovanje z Geodetsko upravo RS) in uvajanja pokrajin.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Agencija RS za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo; Geodetska uprava RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko; univerzi v Ljubljani in Mariboru, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ter razvojno-raziskovalne organizacije iz tujine (projektno povezovanje); institucije s področja lokalne samouprave ter regionalnega razvoja, Davčna uprava RS.
XX. RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN INOVACIJE
Vsebina politike
Nova razvojna paradigma poudarja pomen krepitve sposobnosti za obvladovanje globalnega znanja in tehnološkega napredka kot glavnega vira povečanja delovne učinkovitosti, nacionalne konkurenčne sposobnosti in zviševanja individualne in družbene kakovosti življenja. Ključni problem slovenske raziskovalno-razvojne politike ni višina izdatkov, temveč predvsem nezadostna povezava znanja, konkurenčnosti in fleksibilnosti, kar se kaže v nezadostni razvojni funkciji podjetij. To je tudi posledica nezadovoljivega stanja tehnološkega menedžmenta in okolja za znanje v najširšem smislu. Prav ta dva dejavnika pa sta izredno pomembna, saj je tehnološko inoviranje ena plat medalje, morda še pomembnejše pa je inoviranje upravljanja v gospodarstvu, družbenih in državnih službah, vključno s širitvijo sodelovanja v inovacijskih procesih na vse zaposlene.
Osnovni razlogi za zmanjšanje in šibkost raziskovalno-razvojne aktivnosti podjetij v zadnjem desetletju so v procesu defenzivnega tranzicijskega prestrukturiranja, ki je podjetniške aktivnosti osredotočal na reševanje kratkoročnih "eksistenčnih" problemov.
Rezultat uspešne raziskovalno-razvojne in inovacijske politike je povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega. Prednostne naloge bodo (113): (i) spodbujanje večjega sodelovanje podjetij med seboj in z raziskovalnim področjem; (ii) povečanje absorpcijske sposobnosti za prenos tehnologije in inovacije; (iii) večja vlaganja v raziskave in razvoj ter njihova spremenjena struktura; (iv) razvoj raziskovalnih inštitutov in enot v zasebnem sektorju; (v) razvoj spodbudnega okolja za tehnološki razvoj; (vi) vključevanje znanstvenoraziskovalnega potenciala Slovencev po svetu. Za uresničitev teh usmeritev bo treba oblikovati tudi nove oziroma prilagoditi obstoječe institucije za inovativno poslovanje, od rizičnih skladov in konzorcijev do vključevanja stanovskih organizacij inovatorjev, ustanovitev Slovenske inovacijske agencije, regionalnih centrov oziroma raziskovalno-razvojnih agencij (114).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Merjenje usklajenih vložkov, proizvodnje in družbenogospodarskih vplivov gospodarstva, ki temelji na znanju, bo imelo veliko prednost pri raziskovanjih. Vse novejše politike na področju raziskovanja in razvoja ter inovacij zahtevajo pravočasne in usklajene podatke. Treba je razviti sposobnost izdelave statistike o človeških virih v znanosti in tehnologiji in njihove mobilnosti (tudi po spolu), da dobijo tisti, ki sprejemajo odločitve, potrebne podatke za ocenjevanje učinkovitosti politik.
Prednost bo dana izboljševanju kakovosti obstoječih kazalnikov in razvoju novih; razvoju splošnega okvira za merjenje družbe znanja; merjenju tehnoloških trendov z usklajeno statistiko o patentih.
Prednost bo imela tudi uradna statistika kot področje, na katerem se bodo začele dejavnosti raziskovanja. Povečuje se povpraševanje po bolj točni in primerljivi statistiki, predvsem po kratkoročnih kazalnikih za spremljanje razvoja enotnega evropskega trga in denarne unije.
Uporaba novih tehnologij je namenjena zmanjševanju obremenitev poročevalskih enot. Poleg tega je treba razviti nove metode in orodja za uradno statistiko, ki podpirajo kombinirano uporabo podatkov (administrativni podatki in vzorčna raziskovanja ali medletna statistika in strukturna statistika).
Statistična podpora politiki
Statistika je učinkovito orodje za izvajanje ter ocenjevanje politike na področju znanosti in tehnologije. Za mednarodno primerljive podatke na tem področju izvaja državna statistika raziskovanja, usklajena z mednarodnimi metodolgijami Frascati in Oslo o: (i) raziskovalno-razvojni dejavnosti (intenzivnost vlaganj glede na dodano vrednost in bruto proizvodnjo ter samo strukturo vlaganj), (ii) državnih proračunskih sredstvih (višina proračunskih sredstev po družbenogospodarskih ciljih ter znanstvenih disciplinah) ter (iii) inovacijski dejavnosti v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih (inovativnost podjetij ter intenzivnost vlaganj glede na prihodek od prodaje, analiziranje dejavnikov, ki ovirajo inovativno dejavnost ter povezovanje med podjetji; izvoz visoko in srednje tehnološko zahtevnih izdelkov). Statistični podatki so pomembni tudi za oceno sposobnosti regij glede raziskovanj in razvoja ter inovativnosti za upravljanje strukturnih skladov.
 
Preglednica 20: Povezava politike Raziskovanje, razvoj in inovacije s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- proučitev mednarodne metodologije Canberra o človeškem potencialu na področju znanosti in tehnologije (Human Resources in Science and Technology – HRST). S to metodologijo je določen način zajemanja podatkov o številu zaposlenih na področju znanosti in tehnologije; glavni vir za te podatke so sekundarni viri, kot so Anketa o delovni sili ter statistika izobraževanja;
- priprava ločenih vprašalnikov o raziskovalno-razvojni dejavnosti po institucionalnih sektorjih: poslovni, vladni, visokošolski in zasebno nepridobitni; podrobnejša navodila po sektorjih pomenijo lažje izpolnjevanje za poročevalske enote ter izboljšanje kakovosti podatkov;
- sodelovanje pri naslednjem harmoniziranem popisu inovacijske dejavnosti v državah EU-ja v skladu z mednarodno metodologijo Oslo ter priporočili Eurostata (Community Innovation Survey);
- statistika patentov;
- nadaljnje sodelovanje pri mednarodnem projektu Evropske Komisije "Ženske v znanosti";
- sodelovanje pri mednarodnem projektu Evropske Komisije "Benchmarking nacionalnih raziskovalnih politik".
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za intelektualno lastnino, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo, Gospodarska zbornica Slovenije, Davčna uprava RS.
XXI. OKOLJE
Vsebina politike
Izboljševanje okoljske učinkovitosti slovenskih podjetij je bilo v preteklem desetletju predvsem odziv na tržne zahteve (115) (kot npr. pridobitev certifikata o izpolnjevanju ISO 14.000 standardov poslovanja in drugih ustreznih ISO standardov). Prostovoljni ukrepi podjetij ostajajo pomemben mehanizem, v prihodnje pa bo vse jasnejša tudi sistemska spodbuda za zvišanje okoljske učinkovitosti podjetij (116), v to smer pa bodo v prihodnje še bolj sistematično učinkovali političnogospodarski ukrepi, zlasti cenovni, davčni in okoljevarstveni, ki usmerjajo rabo naravnih virov, zlasti energetskih.
Agregatni kazalniki kažejo previsoko okoljsko intenzivnost dosedanjega razvoja (117). Energetska intenzivnost je dvakrat višja od povprečne v EU-ju, delež izvoza, ki temelji na naravnih virih, je večji od tistega, ki bi si ga Slovenija lahko privoščila, saj nima pomembnejših zalog gospodarsko zanimivih mineralnih in energetskih surovin.
Ključni instrument spreminjanja sedanjega vzorca razvoja in potrošnje glede na rabo neobnovljivega okoljskega kapitala je postopna dolgoročna dražitev energentov in energije, uravnoteženo upoštevajoč gospodarske (konkurenčnost), okoljske (znižanje ireverzibilnega razvrednotenja okolja) in socialne razvojne cilje (izboljšanje relativnega položaja tradicionalnih družbenih skupin) in ob zviševanju učinkovitosti pridobivanja, pretvorbe in distribucije energije ter zagotavljanja standardne zanesljivosti oskrbe. V isto smer naj bi šla pri cenah energentov tudi evropska harmonizacija. Evropska komisija niha med poenotenjem vsaj minimalnih trošarin pri naftnih derivatih in uveljavljanjem okoljske davčne reforme.
Davčna reforma ima neposredne ugodne učinke le za prihodke proračuna, vendar z dvigom relativnih cen energije in surovin učinkuje tudi okoljsko.
Standardno opredeljene "umazane industrije" k dodani vrednosti predelovalnih dejavnosti prispevajo petino, zaposlujejo pa več kot 40.000 ljudi. Njihova proizvodnja in izvoz sta se v drugi polovici devetdesetih povečevala hitreje od povprečja. Neto prispevek ekspanzije izvoza k blaginji družbe kot celote pa lahko v prihodnje bistveno povečamo le, če uspemo povezati dejavnike, ki določajo rast izvoza, z dejavniki vpliva na obremenitev okolja.
Pogoj za usklajeno usmerjanje razvoja v smer trajnosti je poenotenje pogleda nanj po gospodarski, socialni in okoljski plati. Ob že utečenem letnem poročanju o gospodarskem in socialnem razvoju se vsakoletno rutinirano poročanje o stanju okolja še ni uveljavilo (118). Tako edino pri okolju ne zaznavamo sproti njegovega prispevka k tekočim razvojnim gibanjem.
Prednostni ukrepi za spodbuditev razvoja okolja so: (i) povečati javnofinančno uspešnost in učinkovitost oblikovanja in razporejanja okoljevarstveno nominiranih sredstev; (ii) uveljaviti sistematično spremljanje, analiziranje in projiciranje sprememb stanja okolja, izvajanja Nacionalnega programa in politik varstva okolja ter spreminjanja razvojne funkcionalnosti okolja; (iii) polno implementirati sistemsko zagotovljeno vplivnost okoljskih argumentov pri oblikovanju razvojnih usmeritev, programov in ukrepov; povezovanje je treba prednostno uveljaviti za področje štirih ključnih obnovljivih lokalnih virov: prostora, biotske raznovrstnosti, površinske vode in biomase; (iv) poglobiti okoljsko davčno reformo – z dražitvijo energije in energentov ter splošnim dviganjem narodnogospodarskih stroškov razvrednotenja okolja; (v) varstvo okolja povezati s sektorskimi in regionalnimi politikami v funkcionalno celoto okoljskega razvoja, s poudarkom na prednostnem povečevanju razvojne funkcionalnosti obnovljivega lokalnega okoljskega kapitala. Razmah združevalnega inštrumentarija (študije ranljivosti okolja, strateške okoljske presoje ipd.) (119).
V pogajalskem procesu za vstop Slovenije v EU zahteva Slovenija desetletno prehodno obdobje za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ki se nanaša na roke izgradnje kanalizacije ter čistilnih naprav (Direktiva 91/271/EEC). Za popolno uveljavitev direktive je potrebnih 889 milijonov evrov investicijskih sredstev.
Petletno prehodno obdobje zahteva Slovenija na področju ravnanja z odpadki, ki se nanaša na Direktivo 94/62/EC o embalaži in pripadajoči Odločbi (97/129/EC/97/138/EC). Zaradi razpršene poselitve prebivalstva so stroški zbiranja odpadne embalaže zelo visoki, količine zbrane odpadne embalaže pa relativno majhne. Trg sekundarnih surovin se ne more razviti. Možnost snovne izrabe obstaja le za papirno frakcijo in deloma za kovine. Sežigalnic komunalnih odpadkov Slovenija nima, zato energetska izraba ni možna.
V zvezi s preprečevanjem in nadzorom nad industrijskim onesnaževanjem – IPPC (Direktiva 96/91/EC) zahteva Slovenija za obstoječe naprave štiriletno prehodno obdobje od datuma uveljavitve direktive, ki velja za članice EU-ja od 30. 9. 2007, torej do 30. 9. 2011. Nekatere obstoječe naprave bodo za uskladitev z najboljšimi dosegljivimi tehnologijami potrebovale znatna finančna sredstva za prestrukturiranje in obnovo proizvodnje (120).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Predlog za šesti okoljski program dela Evropske komisije Environment 2010: Our Future, Our Choice (Okolje 2010: naša prihodnost, naša izbira) vsebuje prednostna področja za statistiko okolja. V programu so navedena štiri glavna področja politike: klimatske spremembe, narava in biotska raznovrstnost, okolje in zdravje, naravni viri in odpadki. Poudarjena je tudi potreba, da se pri rabi zemljišč bolj upoštevajo okoljevarstveni vidiki.
Okoljski del statističnega programa dela in strategija trajnostnega razvoja narekujeta, da bo treba sedanja področja dela ohraniti, hkrati pa jih razširiti in prilagoditi še naslednja področja: medsebojni vpliv družbenega, gospodarskega in okoljskega razvoja; kazalniki biotske raznovrstnosti; uporaba kemikalij in njihov vpliv na človekovo zdravje; raba tal.
Pomembna naloga bo izvajanje predloga Uredbe o statistiki odpadkov. Nove politike, ki povezujejo odpadke z upravljanjem virov, bodo zahtevale konsistentne podatke o pretokih materiala, količini odpadkov, njihovi ponovni uporabi in ekološki učinkovitosti.
Potrebna bo statistična podpora za izvajanje direktive IPPC-ja (Integrirani nadzor onesnaževanja in preprečevanja), da se zagotovi primerljivost s poslovnimi statistikami.
Pomemben je razvoj okoljskih računov, ki bodo povezani z nacionalnimi računi. Predstavljali bodo osnovo za okoljske analize in razvoj modelov za proučevanje medsebojnih vplivov gospodarstva in okolja. Z nadaljnjimi prilagoditvami in razširitvami bodo služili kot pomembno statistično orodje pri analizah trajnostnega razvoja.
Statistična podpora politiki
Podpora, ki jo statistika okolja ponuja politiki, se kaže v izvajanju raziskovanj na področju komunalnih odpadkov, odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, voda, izdatkov za varstvo okolja, elementarnih nesreč in komunalne infrastrukture. Največje spremembe in živahno dogajanje lahko v prihodnje pričakujemo na področju odpadkov, saj je to področje, ki je bilo do zdaj zakonsko slabo urejeno. Sprejem nove zakonodaje pa bo nujno vplival tudi na spremljanje statistike odpadkov.
 
V prihodnjih letih bo v slovenskih podjetjih potekala zelo obsežna naložbena dejavnost, saj bodo morala podjetja uresničevati koncept čiste in energetsko manj potratne proizvodnje, kakor jih predpisuje vrsta direktiv EU-ja. Zato bo pomembno tudi raziskovanje o izdatkih za varstvo okolja.
 
Nadaljevalo se bo delo na razvoju okoljskih računov, ki spremljajo rabo naravnih virov skupaj z izčrpanostjo virov in degradacijo okolja v določenem času, hkrati pa nudijo sektorsko informacijo o strukturi ekonomije in sestavi okoljskih sredstev.
 
Preglednica 21: Povezava politike Okolje s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- revizija raziskovanj s področja statistike odpadkov in njihova harmonizacija s predvideno uredbo ES-ja;
- zagotavljanje statistične podpore za pripravo okoljskih kazalnikov;
- izboljšanje podatkov oziroma metodologij na področju statistike voda;
- revizija raziskovanj s področja komunalne infrastrukture;
- vzpostavitev sodelovanja in usklajevanje aktivnosti z Agencijo RS za okolje pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo;
- spremljanje razvoja na področju energetsko-okoljskih in prometno-okoljskih kazalnikov;
- priprava metodološkega gradiva za spremljanje posameznega sektorja okoljskih računov in priprava projekta za izvedbo.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za prostorsko planiranje, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za obrambo, Ekološko-
razvojni sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gospodarska zbornica Slovenije.
DRUGE POTREBE POLITIK
Vsebina politike
Slovenija zahteva prehodno obdobje za prispevke v proračun EU-ja, ki pa ga še ni konkretizirala. Za določitev prehodnega obdobja pripravlja Slovenija potrebne analize. Gre za analizo obsega prispevkov Slovenije v proračun EU-ja, vpliva absorpcijske sposobnosti Slovenije in vpliva faznega zamika črpanj sredstev iz proračuna EU-ja. Slovenija pričakuje, da bodo njeni prihodki iz proračuna EU-ja presegali vplačila v proračun EU-ja. Pričakuje, da bo v nadaljnjih pogajanjih s tehničnimi postopki črpanja sredstev podrobneje seznanjena.
Med vprašanji EU-ja je tudi vprašanje usklajevanja in povezovanja med različnimi institucijami, ki sta potrebna za usklajeno upravljanje prilivov in odlivov iz proračuna EU-ja. Slovenija bo do konca leta 2002 uveljavila metodološke standarde pri evidentiranju obveznosti ter določila obseg in poročanje o sredstvih, ki so prihodki proračuna EU-ja (121).
 
Glavne vsebine CSP-ja: CSP te politike nima.
Statistična podpora politiki
V Pogajalskih izhodiščih RS za pogajanja o pristopu k Evropski uniji (RS januar 2000, str. 326) je zapisano, da bo vse statistične podatke za potrebe izračuna obveznosti, ki izhajajo iz DDV-ja (Uredba Sveta 1553/89 EEC, Euratom), najkasneje do 31. 12. 2002 sposobna zagotoviti Davčna uprava RS. Pri pripravi podatkov, ki jih zahteva 4. člen citirane uredbe, sodeluje Statistični urad RS.
 
Uredba zahteva statistične podatke, ki omogočajo izračun letnih proračunskih prihodkov DDV-ja, DDV vmesne (tehtane aritmetične) stopnje in na tej podlagi končne osnove, ki je podlaga za vplačila DDV-ja prispevka v proračun EU-ja.
 
Poročilo se pripravlja letno. Za njegovo uresničevanje mora Davčna uprava RS pravočasno zagotavljati SURS-u kompletne baze individualnih podatkov o DDV-ju, napovedih o odmeri davka od dejavnosti od samostojnih podjetnikov posameznikov in o dohodnini.
 
Preglednica 22: Povezava politike Druge potrebe politik s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- izračun letnih proračunskih prihodkov DDV-ja;
- priprava ocene BNP-ja v skladu z ESA 95 in z direktivo 98/130/EC, Euratom.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za finance.
 
Sodelujoče institucije: Davčna uprava Republike Slovenije.
UČINKOVITOST DRŽAVE
Vsebina politike
Država uresničuje svojo razvojno vlogo v treh osnovnih vlogah: (i) določa in uveljavlja osnovna pravila ekonomskega delovanja, tako da skrbi za varstvo pravic prebivalcev in ekonomskih subjektov ter izvršljivost pogodb (ekonomsko in socialno učinkovit pravni red) ter da vzpostavlja okvir za učinkovito delovanje trgov (politika konkurence); (ii) upravlja ekonomske vire neposredno kot lastnica ali nadzornica javnih in mešanih podjetij, kot upravljalka javnih sistemov (zdravstvo, šolstvo itd.) in kot upraviteljica javnih virov (javnofinančni prejemki in izdatki) ter posredno s predpisi in finančnimi instrumenti, s katerimi uravnava svobodno gospodarsko pobudo in enakost prebivalcev pred zakonom, vpliva na alokacijo virov; (iii) skrbi, da je sama notranje usposobljena za učinkovito vodenje in koordinacijo ekonomske, socialne in drugih razvojnih politik ter da deluje učinkovito, pravočasno in s kar najmanjšimi stroški (122).
Kakovost institucij in njihovega delovanja je danes enakovredna sestavina nacionalne konkurenčnosti. V tem okviru so bistveni: (i) reforma javne in državne uprave, ki bo omogočila tudi ustreznejšo organiziranost za načrtovanje in spremljanje oziroma vrednotenje razvojne politike; (ii) nadaljnja depolitizacija oziroma profesionalizacija uprave ter zmanjšanje vloge države pri upravljanju gospodarskih subjektov ter (123) (iii) zagotavljanje večje razvojne vloge javnih financ, zlasti s prestrukturiranjem namenske strukture odhodkov.
Poglavitne usmeritve upravne reforme so: (i) krepitev strokovne usposobljenosti in profesionalnosti državne uprave; (ii) uvajanje načel in postopkov novega javnega upravljanja; (iii) izločanje neupravnih funkcij iz neposredne državne pristojnosti; (iv) oblikovanje pokrajin; (v) vzpostavljanje partnerskega odnosa med državo in državljani; (vi) skrb za pravičnejšo razdelitev bremen in pravic poslovnim subjektom in prebivalcem; (vii), ustrezna ureditev pravosodnega sistema in skrb za pravočasnost njegovih storitev (viii) ustrezna organiziranost vlade za vodenje ekonomske in razvojne politike. (124)
Država se mora usposobiti za izvajanje politik v okviru pravil skupnega trga EU-ja (125) in drugih njej določenih izvornih nalog. Način poseganja države v gospodarstvo in regulativni okvir gospodarske dejavnosti je treba prilagoditi tako, da bo v okviru evropskih pravil možno ustvariti kar najboljše pogoje za konkurenčno delovanje poslovnih subjektov. Politike za učinkovito operativno vključitev v notranji trg EU-ja so: (i) politika konkurence; (ii) politika državnih pomoči ter (iii) politika ekonomskih odnosov s tujino (126).
V pogojih vključevanja v Unijo in njen monetarni sistem, mora država pripraviti ustrezno razvojno politiko za prehod oziroma izpolnjevanja Mastriških kriterijev, ukinitev ekonomskih meja s tremi državami in na spremenjene pogoje ob vzpostavitvi Shengenske meje. V novih pogojih svobodnega pretoka ljudi mora država prav tako obvladati spremenjene pogoje življenja in dela prebivalstva in gospodinjstev inpoložaje posameznih skupin prebivalstva tako glede dogovorjene teritorialne razdelitve kot za posebne socialne skupine, še posebej na demografske značilnosti prebivalstva, njegove zaposlitvene in druge možnosti.
Pričakujemo tudi večjo dinamiko prehoda zaposlenih med sektorji (ožja država, javni sektor v zasebni sektor in obratno) doma in manj v okviru Unije ali drugače (127).
 
Glavne vsebine CSP-ja: CSP te politike nima.
Statistična podpora politiki
Slovenija je več kot 20 let razvijala svojo registrsko registracijo, ki je s prenosom temeljnih in povezanih administrativnih registrov na nove upravljalce omogočala tako državi in njenim organom, kot tudi SURS-u pripravo dobrih administrativnih podpor za delovanje osnovnih funkcij države in državnih statistik ter omogočila tudi najnovejše dejavnosti okrog e-poslovanja. Na tej infrastrukturi temeljita del statistične strategije in cel SPSR in LPSR (128).
Na splošno pa se meri učinkovitost države tako za doseganje ugodnih makroekonomskih agregatov – kar se kaže v urejenem merjenju narodnogospodarskih računov BDP-ja, inflaciji ter drugimi zadevami, ki so kot področne statistike določene v SPRS-ju posebej, pri politikah, ki so določene kot ustvarjalec državne politike v celoti.
Preglednica 23: Povezava politike Učinkovitost države s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- splošno za državo kot primerljivo entiteto z drugimi državami; doseganje dogovorjenih makroekonomskih statistik dovolj natančno in transparentno ter pravočasno za podlago razprav in pogajanj v Uniji in drugih mednarodnih okoljih, dovolj sektorsko in teritorialno podrobno ter tudi pravočasno za določanje razvojnih politik v državi in Uniji (129). Ta osnovni statistični sistem se dokazuje v določanju politik, prav tako pa v podlagi za določanja proračunov in drugih računov države;
- gibanje zaposlenosti – ustrezno podrobno teritorialno in strukturno, migracije zaposlenih med sektorji in teritorialno;
- plače po poklicih (sektorji, teritoriji);
- učinkovitost upravnih postopkov – statistično spremljanje upravnih storitev; določanje in statistično spremljanje najvažnejših "neupravnih" (130) storitev države;
- statistika premoženja gospodinjstev in prebivalcev;
- prehajanje posameznih skupin delavcev iz izobraževalnega sistema v različne upravne in podobne zaposlitve (po sektorjih in področjih) (longitudinalno);
- pomoč pri oblikovanju pokrajin in podatkovni podpori novo razdeljenim funkcijam (2004) ter oskrba lokalnih skupnosti s potrebnimi statističnimi podatki;
- oskrba ministrstev in drugih državnih organov z dobrimi vzorci in za podporo modelom za odločanja za poglobljena raziskovanja;
- pomoč pri izvajanju sklepa vlade o merjenju učinkovitosti in statističnem spremljanju državne uprave;
- sodelovanje pri razvoju sektorskih in posebnih statistik v regulatornih agencijah in ministrstvih (statistika davkov).
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije.
Sodelujoče institucije: pooblaščene organizacije za izvajanje statističnih raziskovanj, posamezna ministrstva in drugi.
XXIV. SODELOVANJE Z MEDNARODNIM OKOLJEM
Vsebina politike
Republika Slovenija bo postala s članstvom v Evropski uniji tudi članica Evropske investicijske banke (EIB). Kot članica Svetovne trgovinske organizacije (STO) sodeluje Republika Slovenija pri aktivnostih te organizacije (pristop k Ministrski deklaraciji o trgovini z izdelki informacijske tehnologije). Slovenija ni članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), vendar je februarja 2002 pristopila k njeni Deklaraciji o mednarodnih investicijah in multinacionalnih podjetjih. Sporazume o gospodarskem sodelovanju sklepa Slovenija s tretjimi državami, ki pa niso v neskladju s pravnim redom EU-ja in ne ovirajo skupne trgovinske politike. Tako ima sklenjene sporazume s 33 državami, poleg EU-ja še z državami CEFTE, EFTE, Hrvaško, Makedonijo, Baltskimi državami (Litva, Latvija, Estonija), Turčijo, Izraelom in Bosno in Hercegovino. Preliminarni dogovori potekajo tudi z ZRJ (Srbijo in Črno goro) (131).
 
Glavne vsebine CSP-ja: Podpira se politika zunanjih odnosov EU-ja z zagotavljanjem ustrezne statistične podpore, da se v državah, ki prejemajo pomoč EU-ja, povečata statistična zmogljivost in sposobnost prilagoditve spremembam.
Vse večji poudarek bo namenjen spremljanju revščine, regionalnemu vključevanju, statistiki cen, statistiki kmetijstva, trgovini s tujino, statistiki podjetij, izboljšanju nacionalnih računov, statističnemu usposabljanju itd.
Poleg družbenogospodarske statistike so prednostna področja selitve, turizem in okolje.
Eurostat bo podpiral delo v kontekstu OECD/DAC-a, ZN-a in Svetovne banke, za ocenjevanje vpliva razvoja sodelovanja pri doseganju Razvojnih ciljev tisočletja, ki je bil sprejet na srečanju ZN-a na vrhu leta 2000. Dejavnosti tehničnega sodelovanja se bodo osredotočale predvsem na uporabnika in spodbujale vrednote večletnega programiranja. Cilj inovativnega dela bo razvoj novih pristopov in metod za merjenje in opazovanje človekovih pravic in dobrega vodenja.
Statistična podpora politiki
SURS bo prek Eurostata in OECD-ja vključen v regionalni program CARDS predvidoma na več področjih, najmanj pa v pilotnem projektu primerjave cen in izračun paritet kupnih moči, kjer bo SURS vodja te skupine. Skupina zajema 5 držav zahodnega Balkana. Pomoč obsega organizacijo in izvedbo seminarjev in delovnih sestankov, kontrolo podatkov in izračun razmerij cen. Prve aktivnosti SURS-a v zvezi s tem pilotnim projektom bodo v januarju in februarju 2003.
 
Preglednica 24: Povezava politike Sodelovanje z mednarodnim okoljem s področji statistik
Glavne usmeritve za obdobje 2003–2007
- razvoj metod in načinov za merjenje in spremljanje revščine, regionalnega razvoja in ostalih statističnih področij;
- sodelovanje z vsemi mednarodnimi statističnimi organizacijami, predvsem z ZN-jem (United Nations), Eurostatom in OECD-jem (Organisation for Economic Cooperation and Development) ter številnimi nacionalnimi statističnimi uradi;
- Nudenje tehnične pomoči statističnim uradom držav bivše Jugoslavije in drugih držav t.i. zahodnega Balkana ter ostalim državam, ki bodo zaprosile za strokovno pomoč na osnovi sklenjenih sporazumov o sodelovanju ali na osnovi pogodb iz mednarodnih razpisov.
 
Izvajalec državne statistike: Statistični urad Republike Slovenije, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za finance.
 
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za zunanje zadeve.
8. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA
Republika Slovenija potrebuje za učinkovito delovanje države zelo kakovostne statistične informacije. Tisti, ki sprejemajo politične odločitve in akterji na trgu neprestano potrebujejo statistike pri sprejemanju odločitev ter spremljanju in vrednotenju njihovega izvajanja. Z odločitvijo R Slovenije, da se vključi v Evropsko unijo, je prišlo do povečanja količine statističnih podatkov in večje potrebe po njihovi primerljivosti in kakovosti.
Če hoče statistika zadovoljiti potrebe uporabnikov, mora biti zanesljiva, neodvisna od političnega vmešavanja in razpoložljiva takrat in v taki obliki, kot uporabnikom najbolj ustreza. Priprava statistik ne sme pomeniti dodatne obremenitve za tiste, ki podatke dajejo.
Srednjeročni statistični program mora zagotoviti pregled strategij, prednosti in načrtov dela, ki so predvideni v obdobju njegovega trajanja. Petletni program podpirajo letni programi, v katerih so za vsako leto navedeni bolj podrobni cilji dela.
 
Spremljanje izvajanja srednjeročnega programa opredeljuje 25. člen zakona o državni statistiki, ki določa, da državni statistični urad skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike, določeni s srednjeročnim programom, v tretjem letu izvajanja programa predstavijo vmesno poročilo o opravljenem delu Statističnemu svetu Republike Slovenije (132), končno poročilo za Vlado RS pa se pripravi v letu po preteku obdobja, za katero je program veljal.
 
Za Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003–2007 sta tako predvideni dve poročili. Eno med trajanjem programa (ob koncu tretjega leta, torej po letu 2005) in drugo po zaključku v letu 2008.
 
Tekoče spremljanje izvajanja programa bo potekalo v okviru Statističnega sveta RS, statističnih sosvetov, uporabnikov in dajalcev podatkov za izvajanje dejavnosti državne statistike ter mednarodnih zahtev.
 
V okviru državnega statističnega urada delujejo za različna področja statistike statistični sosveti (133), ki obravnavajo predlog srednjeročnega in letnih programov statističnih raziskovanj. Statistični sosveti in Statistični svet RS, katerih zelo pomembna naloga je razpravljanje o statističnem programu, ves čas trajanja srednjeročnega programa skupaj z izvajalci državne statistike skrbijo, da se zagotovi čim večja skladnost med prednostmi v petletnem programu in letnih programih. Ob tem skrbijo tudi za to, da statistika tekoče reagira na vse spremembe v okolju.
 
Poročilo o tem, kako je opravljeno delo iz prejšnjega letnega programa, pripravijo državni statistični urad in pooblaščeni izvajalci do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. O poročilu razpravlja Statistični svet RS. Obravnavajo in analizirajo ga statistični sosveti na svojih srečanjih. Pripombe in predlogi se upoštevajo v prihodnjem letnem programu.
 
Državna statistika R Slovenije se je v pogajanjih za pristop R Slovenije k Evropski uniji zavezala, da bo s pravnim redom EU-ja v celoti usklajena do konca leta 2002. Svoje obveznosti je v celoti izpolnila in bo do vstopa in potem kot država članica EU-ja tudi v prihodnje sledila nacionalnim in mednarodnim zahtevam na statističnem področju.
9. SEZNAM KRATIC
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 050-00/2001-3
Ljubljana, dne 9. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
1 Program je objavljen na spletnih straneh Statističnega urada RS: http://www.sigov.si/zrs/slo/spr03-07.doc.
2 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6.
3 Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6.
4 Statistični program Skupnosti 2003-2007 (Community Statistical Programme 2003-2007, Brussels, 28. 11. 2001, COM(2001) 683 final.
5 Statistical Requirements Compendium, Eurostat 2002.
6 O celostnem obvladovanju kakovosti državne statistike lahko najdemo več v magistrskem delu I. Križman, Vloga uporabnikov podatkov pri celostnem obvladovanju kakovosti storitev državne statistike, magistrsko delo, FDV, Ljubljana 2002.
7Zagotavljanje kakovosti uradnih statistik lahko opredelimo z naslednjimi fazami:
- ugotavljanje potreb uporabnikov,
- oblikovanje in implementacija potrebnih sprememb v procesu,
- delovanje in merjenje kakovosti sistema (kazalniki delovanja sistema),
- diseminacija podatkov o kakovosti in ponovna ocena razkoraka med doseženimi in zahtevanimi standardi.
8 EFQM je orodje za ugotavljanje in razvoj kakovosti s petimi kriteriji (voditeljstvo, strategije in načrtovanje, upravljanje s človeškimi viri, sodelovanje ter viri in procesi), ki se nanašajo na to kako organizacija dela (angl. Enablers). Ostali štirje kriteriji (zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo zaposlenih, vpliv na družbo in primerjava s poslovnim okoljem, poslovni rezultati) opisujejo dosežke organizacije (angl. Results). Ti kriteriji predstavljajo osnovo za ocenjevanje napredka organizacije.
9 Tako usmeritev je podprla tudi konferenca generalnih direktorjev ESS DGINS v Palermu, september 2002.
10 Statistični urad RS bo pri tem sodeloval s pristojnimi in ostalimi zainteresiranimi institucijami.
11 Vsebina je povzeta po Statističnem programu Skupnosti 2003-2007 in Statistical Requirements Compendium, Eurostat 2002, dodane pa so nacionalne potrebe.
12 V glavnem: Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Državni razvojni program 2001-2006, Pogajalska izhodišča Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k Evropski uniji.
13 Community Statistical Programme 2003-2007, Commission of the European Communities, Brussels, 28. 11. 2001 COM(2001) 683 final.
14 Posledica tega je, da posamezno raziskovanje nastopi praviloma pri več modulih. Zapisano je pri modulu, h kateremu sodi pretežni del vsebine.
15 Pogajalska izhodišča Prosti pretok blaga, internet, http://www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
16 CSP - Community statistical programme 2003 to 2007 (Statistični program Skupnosti 2003-2007).
17 Velika gozdnatost, neugoden relief in velik delež absolutnega travinja (travnikov in pašnikov) in majhen delež njiv in trajnih nasadov. V nižinah, kjer ni omejitev za moderno in intenzivno kmetijsko pridelavo, je manj kot četrtina vse kmetijske zemlje. Vsa ostala kmetijska zemlja je razvrščena v gorsko, gričevnato hribovsko, kraško in druga območja z omejenimi dejavniki. (Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, str. 172).
18 S kmetijsko pridelavo se v Sloveniji ukvarja nekaj več kot 95.000 kmetijskih gospodarstev. Povprečna slovenska kmetija obdeluje 4,8 ha kmetijske zemlje, kar je približno štirikrat manj kot povprečno velike kmetije v EU-ju. Ker so gospodarstva premajhna, da bi zagotavljala zadosten dohodek zgolj iz kmetijstva, prevladujejo mešane kmetije. Samo nekaj več kot 15% kmetij je čistih - večina družinskih članov je zaposlenih samo na kmetiji.
19 Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev na podeželju je možno le z razvojem kakovostnega trga dela. Eden osnovnih problemov podeželja je zagotavljanje ustreznih delovnih mest v nekmetijskem sektorju za tiste člane podeželskih gospodinjstev, ki ne delajo na kmetiji. Poleg oddaljenosti je problematična tudi kakovost delovnih mest, saj je predvsem za dobro kvalificirane kadre na voljo le malo zaposlitvenih možnosti. Cilji: zmanjšanje števila dnevnih migrantov; povečanje števila delovnih mest v obrti; povečanje števila delovnih mest v turizmu; prenos delovnih mest v javnem sektorju na podeželje; povečanje števila delovnih mest za visoko in srednjekvalificirane kadre; povečanje novih ponudb izobraževanja - šolanje za uporabo novih telekomunikacijskih možnosti. (DRP 2001-2006, Poročevalec DZ RS, 19. 1. 2002, št. 6/I, str. 282 in 283).
20 Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 143 in 144.
21 Program SAPARD je bil s sklepom Evropske komisije 27. 10. 2000 odobren kot posebni predpristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja. V njem so opredeljeni prednosti in ukrepi, ki jih RS izvaja s podporo sredstev Skupnosti v predpristopnem obdobju. V programu so zajeti ukrepi: naložbe v kmetijska gospodarstva, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov, gospodarska diverzifikacija na kmetiji, razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju in tehnična pomoč. (Državni program RS za prevzem pravnega reda EU - Revizija 2002, št. 0131-2/2002,20, dne 17. 5. 2002, predlog za sprejem na Vladi RS, str. 52).
22 UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 32 in 33.
23 Predlog uvrstitve vinogradniškega območja RS v pridelovalno cono je bil opravljen na podlagi strokovne presoje različnih dejavnikov, ki vplivajo na pridelavo grozdja in vina, od ugotavljanja klimatskih, bioklimatskih in pedoekoloških parametrov do upoštevanja tradicije pridelave in sestave sort vinske trte na nekem območju. Vsebnost sladkorja in skupnih kislin, ki jih je na nekem območju vinska trta sposobna akumulirati v pridelku, sta tudi ena od najpomembnejših kriterijev pri uvrstitvi tega območja v določeno pridelovalno cono.
24 Pogajalsko izhodišče Kmetijstvo, internet, http:www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
25 Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, str. 283.
26 Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 176 in 177.
27 Državni program RS za prevzem pravnega reda EU - Revizija 2002, št. 0131-2/2002,20, dne 17. 5. 2002, predlog za sprejem na Vladi RS, str. 53.
28 V Obalno-kraški in Goriški statistični regiji je starejšega prebivalstva že več kot mladega.
29 Dr. Marjan Ravbar v članku, ki je bil objavljen v IB Reviji 1/2002 pod naslovom "Sodobne težnje v razvoju prebivalstva in delovnih mest - pot k sonaravnemu in decentraliziranemu usmerjanju poselitev v Sloveniji" ugotavlja: "V Sloveniji je okoli 900 naselij, kjer v okolici mest kot kondenzacijskih jeder prebiva skoraj tri četrtine vsega prebivalstva. Gostota poseljenosti v urbaniziranih območjih je štirikrat večja od povprečne. Poglavitna značilnost mestnih regij je, da prebivalstvo v obmestjih narašča hitreje kot v samih mestih in da se je njihovo število v zadnjih desetletjih podvojilo." (str. 20) In še: "Naselij, ki so imela več kot 100 delovnih mest, je bilo v letu 2000 460, v njih pa je bilo skupaj več kot 93% delovnih mest v Sloveniji." (str. 24) "Središča z nad 10.000 delovnimi mesti imajo praviloma presežek nad aktivnim prebivalstvom, središča pod to mejo pa le še izjemoma, zato ima le 15% lokalnih skupnosti pozitivno lokacijsko divergenco, kar z drugimi besedami pomeni, da vanje zunaj svoje rezidenčne lokalne skupnosti dnevno potuje na delo okoli dve tretjini vseh zaposlenih. Tretjina novonastalih občin ima na območju svoje lokalne skupnosti opazen primanjkljaj za več kot 500 delovnih mest, kar z drugimi besedami pomeni, da se iz teh občin več kot tri četrtine aktivnega prebivalstva vozi na delo v zaposlitveno središče zunaj območja svoje matične lokacije." (str. 25).
V Sloveniji so dnevne migracije že na ravni zahodnoevropskih dežel. Politika, ki bi vzpodbujala nadaljnjo fizično preseljevanje ljudi v urbanizirana območja, je lahko razvojno sporna in negativna, saj bi dejansko povzročila nadaljnje praznjenje demografsko že zdaj ogroženih območij. Za uravnotežen demografski, poselitveni, ekonomski in socialni razvoj je zato ključno, da se z instrumenti ekonomske politike vzpodbudi nastajanje delovnih mest tudi zunaj prevladujočih zaposlitvenih središč.
30 Pogajalska izhodišča za področje Prost pretok oseb obravnavajo predvsem medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij, prosto gibanje delavcev in državljanske pravice (volilna pravica in pravica do prebivanja).
31 V zvezi s prostim pretokom oseb je Slovenija pristala na t. i. prehodno obdobje, kar pomeni, da se bo zakonodaja EU-ja za to področje lahko začela izvajati kasneje (dvoletni zamik, pri čemer je možna zgornja meja tega obdobja naveč 7 let po vstopu v EU). To hkrati pomeni, da bo morala Slovenija voditi aktivno politiko tudi v procesu sklepanja dvostranskih sporazumov o zaposlovanju s sedanjimi članicami EU-ja in ne le aktivne ter selektivne politike pridobivanja delavcev iz t. i. "tretjih držav". Trenutno takih sporazumov s članicami EU-ja praktično nimamo, le-ti pa predstavljajo edino podlago za usmerjeno in organizirano zaposlovanje naših državljanov v njih in obratno. Zato bo v tem t. i. prehodnem obdobju pomembno skleniti dvostranske sporazume o zaposlovanju, zlasti s sosednjimi državami (Avstrija, Italija).
32 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 56-57.
33 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 60.
34 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 74-76.
35 UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 5.
36 Slovenija ne predstavlja več kot 0,3% turističnega obiska v Evropi, dejavnost pa prispeva v slovenskem gospodarstvu več kot 400 milijard tolarjev skupne proizvodnje, kar pomeni 9,1% BDP-ja in 6% dodane vrednosti ter zaposluje več kot 52.000 oseb. Turistični devizni priliv (nekaj manj kot 1 milijarda USD v letu 2000) predstavlja 10% slovenskega izvoza blaga in storitev.
37 Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, str. 159.
38 Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6/I, str. 242.
39 Strategija slovenskega turizma 2002-2006, Ljubljana, februar 2002, str. 59.

40 Konkretni cilji, ki se jih želi s predlaganimi spremembami zakonodaje doseči, so: (i) širitev kroga zavezancev za izvajanje določenih nalog s področja boja zoper pranje denarja tudi na odvetnike, notarje in fizične ter pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organiziranja ali izvajanja dražb oziroma trgovanja z umetninami; (ii) za odvetnike, notarje, revizorje, računovodje in davčne svetovalce se v zvezi z opravljanjem njihovih storitev določa obveznost opravljanja identifikacije njihovih strank, vodenja evidenc in hrambe podatkov; (iii) predvidena je razbremenitev opravljanja identifikacij pri zavarovalnicah; (iv) predvidena je možnost opravljanja identifikacije strank v njeni nenavzočnosti (non face-to-face identifikacija); (v) predvidena je novost, da se pri pridobivanju podatkov o pravnih osebah pridobijo tudi podatki o njihovih "pravih" lastnikih (t. i. beneficial owners oziroma ekonomski lastniki). (Državni program RS za prevzem pravnega reda EU - Revizija 2002, št. 0131-2/2002,20, dne 17. 5. 2002, predlog za sprejem na Vladi RS, str. 30).
41 Pogajalska izhodišča RS za pogajanja o pristopu k EU-ju, januar 2000, str. 70.
42 Pogajalsko izhodišče "Prost pretok kapitala", internet, http://www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
43 V zadnjem desetletju so Slovenijo preplavili osebni avtomobili in javni prevoz se je bistveno zmanjšal. Stopnja lastništva osebnih vozil je že na ravni EU-ja in Slovenija je že v začetku devetdesetih povsem sprostila cestni tovorni tranzit iz in v EU po petem in desetem koridorju. Parlament je sprejel nacionalni program gradnje avtocest, ki z zamudami in prekoračitvami ocenjenih stroškov še vedno poteka. V tem času so investicije v železnico in ostale ceste stagnirale, javni potniški prevoz po cestah in železnici pa se zmanjšuje in je vse manj donosen. (Poročilo o uresničevanju trajnostnega razvoja v Sloveniji, delovni osnutek za javno razpravo, april 2002, internet http://www.danesjutri.si/tr_porocilo.html/ str. 15 in 16).
44 Kabotaža je prevoz znotraj neke države, ki ga opravlja prevozno sredstvo, registrirano v drugi državi (npr. tovornjak s slovensko registracijo, ki prevaža blago po Nemčiji).
45 Allocation of infrastructure capacity and charging of infrastructure fees.
46 Pogajalsko izhodišče Transport, internet http://www.sigov.si/ops/slo/pi/podrobno.html - ažurirano 21. 12. 2001.
47 Državni program RS za prevzem pravnega reda EU - Revizija 2002, št. 0131-2/2002,20, dne 17. 5. 2002, predlog za sprejem na Vladi RS, str. 39.
48 Posebno pozornost bo treba v Sloveniji nameniti dejanski sposobnosti izvajanja pravnega reda EU-ja in ne le zakonodajni ureditvi. Gre predvsem za vprašanje institucionalne usposobljenosti in sposobnosti za izvajanje nadzora.
49 Med kazalniki konkurenčnosti je učinkovitost dela eden od temeljnih kazalnikov konkurenčne sposobnosti prebivalstva.
50 Usmeritve za dvig konkurenčnosti podjetniškega sektorja v Sloveniji so: dokončati tranzicijsko prestrukturiranje s konsolidacijo lastništva, z vzpostavitvijo učinkovite lastniške strukture in z uveljavljanjem pravih dolgoročnih lastnikov v podjetjih; dokončno rešiti problem izgubarskih podjetij brez perspektive; oblikovati pogoje za ofenzivni razvoj konkurenčnega podjetniškega sektorja, zlasti s pospeševanjem novih domačih in tujih vstopov na trg, odpravljanjem administrativnih ovir za naložbe, spodbujanjem internacionalizacije gospodarstva in spodbujanjem razvoja malih in srednjevelikih podjetij. (UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 17).
51 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 95-100.
52 Državni program RS za prevzem pravnega reda EU-ja - Revizija 2002, št. 0131-2/2002,20, dne 17. 5. 2002, predlog za sprejem na Vladi RS, str. 40.
53 V letu 1999 je RS sprejela zakon o davku na dodano vrednost, zakon o trošarinah, zakon o davku na promet nepremičnin, zakon o davku od iger na srečo, zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov in zakon o carinski službi. V letu 2001 je RS sprejela zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami EU, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah. V letu 2002 je bila sprejeta odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah. (Državni program RS za prevzem pravnega reda EU - Revizija 2002, št. 0131-2/2002,20, dne 17. 5. 2002, predlog za sprejem na Vladi RS, str. 102).
54 Pogajalsko izhodišče "Obdavčitev", internet, http://www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
55 Državni program RS za prevzem pravnega reda EU - Revizija 2002, št. 0131-2/2002,20, dne 17. 5. 2002, predlog za sprejem na Vladi RS, str. 102.
56 Temeljni cilj monetarne politike je postopno zniževanje inflacije na raven, ki bo omogočila vključitev v EMU. To bo zagotavljalo stabilnost domače valute in s tem stabilne makroekonomske razmere. Banka Slovenije naj bi tudi v prihodnje vodila omejevalno monetarno politiko, zlasti z omejevanjem denarne ponudbe, in s tem ustrezno prispevala k zniževanju inflacije.
57 Dohodkovna politika je v nacionalni pristojnosti. Njen cilj bo počasnejša realna rast bruto plač na zaposlenega od rasti učinkovitosti dela, kar naj bi prispevalo k zaviranju inflacije in ustvarjanju okoliščin, ki bodo podjetjem omogočale povečanje vlaganj v tehnologijo, trge in človeški kapital ter posledično krepitev konkurenčnosti in povečevanje zaposlenosti.
58 Novi zakon o Banki Slovenije (tretje branje v DZ RS) določa naslednje spremembe: zagotovitev osebne neodvisnosti članov Sveta Banke Slovenije s postopkom imenovanja ter z določbami o nezdružljivosti opravljanja funkcij; zagotovitev institucionalne neodvisnosti Banke Slovenije v odnosu do Državnega zbora ter drugih organov RS; eksplicitna prepoved financiranja države s strani centralne banke skladno z Uredbo Sveta EU 3603/93. V zakon bodo vključene tudi določbe, ki urejajo obdobje prehoda v denarno območje evra. (Državni program za prevzem pravnega reda EU - revizija 2002, št. 0131-2/2002,20 dne 17. 5. 2002, str. 108).
59 ERM 2 je mehanizem za uravnavanje deviznih tečajev, ki sloni na načelu fiksnih, vendar prilagodljivih tečajev. Država ima v tem mehanizmu uradni tečaj, ki ga izpogaja z Evropsko centralno banko (ECB) in ki naj bi bil ravnotežen, čeprav ni opredeljeno, kaj to pomeni. Tega naj bi držala v ožjih ali širših mejah (če bi veljale širše meje, bi to pomenilo npr. 15% na vsako stran uradnega tečaja). Znotraj tega pasu se tečaj prosto giblje, je torej podoben uravnavanemu drsečemu, vendar mu uradni tečaj in te meje vendarle dajejo prevladujoče značilnosti fiksnega tečaja.
60 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 41-43.
61 Slovenija po deležu izhodnih NTI v BDP-ju močno zaostaja za državami EU-ja (razen za Grčijo). (UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 21).
62 Struktura pomoči kaže, da daje Slovenija državne pomoči pretežno s horizontalnimi cilji (raziskovanju in razvoju, malim in srednjevelikim podjetjem, zaposlovanju, usposabljanju ipd. Za reševanje prestrukturiranja je bilo leta 2000 namenjene 11,8% državne pomoči - v državah EU-ja le 1,4%.
63 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 100-102.
64 Pogajalska izhodišča "Carinska unija" in "Zunanji ekonomski odnosi in mednarodna razvojna pomoč", internet, http://www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
65 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 31.
66 V nadaljevanju izvajanja strategije socialnega vključevanja bodo prednostni naslednji cilji: (i) širitev možnosti za dvig izobrazbene ravni in izboljšanje možnosti in vzpodbud za šolanje; (ii) širitev možnosti za vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja, zlasti v tiste, ki jim izboljšujejo zaposljivost skozi nova znanja in usposobljenost; (iii) hitrejše reševanje možnosti izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in neodvisnega življenja oseb z invalidnostjo; (iv) zagotavljanje boljše možnosti za dostop do socialnih in neprofitnih stanovanj in uvedba ustreznejšega sistema pomoči pri plačevanju najemnin. (predlog - Izvajanje strategije socialnega vključevanja s poročilom o uresničevanju programa boja proti revščini in socialni izključenosti, Ljubljana, 28. 2. 2002, str. 88 in 89.).
67 Novi viri zagotavljanja dostojnih dohodkov za starost so sistemsko urejeni z možnostmi dodatnega obveznega in prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Po začetnih težavah pri oblikovanju institucij finančnega posredništva (pokojninskih družbah in vzajemnih pokojninskih skladih) ter po začetnem obotavljanju posameznikov in delodajalcev je v letu 2001 prišlo do zelo povečane vključitve v te nove oblike zavarovanja in s tem tudi do povečanja namenskega varčevanja. (UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 40).
68 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 117.
69 Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu, delovno gradivo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
70 Stopnja brezposelnosti je bila v Sloveniji konec devetdesetih let manjša kot v EU-ju, vendar pa že nekaj let ostaja na ravni med 7% in 8%, v EU pa se je v zadnjih nekaj letih sorazmerno hitro zmanjševala. Vstrajno visok delež nekvalificiranih iskalcev zaposlitve in močna navzočnost dolgotrajne brezposelnosti kažeta na pretežno strukturni značaj brezposelnosti. Delež brezposelnosti brez strokovne izobrazbe med vsemi brezposelnimi je okoli 47%. Obseg dolgotrajne brezposelnosti je več kot 60% vseh registriranih brezposelnih.
71 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 54-55.
72 Izboljšanje zaposljivosti in kakovosti življenja z ustvarjanjem, razširjanjem in uporabo znanja za ekonomski in družbeni razvoj Slovenije bo dosežen z naslednjimi programi: (i) zaposljivost in vseživljenjsko učenje, (ii) prilagodljivost podjetij in posameznikov, (iii) zagotavljanje enakih možnosti in socialne vključenosti, (iv) izboljšanje zdravstvenega stanja aktivnega prebivalstva, DRP 2001-2006, Poročevalec DZ RS, 19. 1. 2002, št. 6/I, str. 245 in 246.
73 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. 1. 2002, št. 6, povzetek str. 50-53.
74 Neučinkovitost pravosodnega procesa se kaže v visokem razmerju med kazalniki začetih postopkov, ovadb, in kazalniki končanih postopkov, to je izvedenih kazni in izvršb. Čeprav ni na voljo celovite primerjalne statistične slike, pa že splošno razširjena percepcija javnosti in ekonomskih subjektov o neučinkovitosti vpliva na prilagoditev obnašanja. Pomen tega ni samo v individualnih in družbenih stroških zaostalih postopkov, pač pa tudi v izgubljeni gospodarski rasti zaradi slabo delujočih trgov ter zaradi zmanjšanega števila transakcij kot posledice previsokih tveganj investitorjev, če ne morejo biti zaupati pravnemu varstvu. (UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 26).
75 Za polovico premoženja ni nedvoumno ugotovljeno, kdo je lastnik. To se ne bo uredilo niti z zaključkom projekta informatizacije zemljiške knjige, saj se informatizira večinoma obstoječe stanje podatkov, zaradi načela čim manjše prisile pa se vpis v zemljiško knjigo načeloma izvaja le na željo stranke (čeprav ni tako recimo pri registraciji avtomobilov ali goveda). (UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 26).

76 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 35.
77 Pogajalsko izhodišče Pravosodje in notranje zadeve, internet, http://www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
78 Razlogi se nanašajo na prepoved mučenja in suženjstva, spoštovanje dostojanstva tujcev, njihovega družinskega življenja itd.
79 O statusnih zadevah tujcev odloča v Sloveniji Oddelek za azil pri Ministrstvu za notranje zadeve. Oddelek vodi redno statistiko in oblikuje polletno in letno poročilo o delu. Statistiko posreduje tudi mednarodnim organizacijam (UNCHR, ICMPD, BAFL, IOM), Svetu Evrope in drugim. V letu 2001 je prejel oddelek 1511 prošenj za priznanje azila. Število se je v primerjavi z letom 2000 zelo zmanjšalo, kar je posledica uvedbe vizumov za vstop v Bosno in Hercegovino za državljane Irana. Poleg tega je policija ujela nekatere organizatorje ilegalnih prehodov čez državno mejo. (internet: http://www.mnz.si/si/uunz/odaz.html).
80 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o politiki priseljevanja Skupnosti, 22. november 2000 (COM (2000) 757 končno).
81 Proti skupnemu postopku glede azila in enotnemu statusu oseb, ki dobijo azil, ki bo veljal v celotni Uniji, 22. november 2000 (COM (2000) 755 končno).
82 Recommendations on Statistics of International Migration, Rev. 1, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York, 1998.
83 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 32.
84 Državni razvojni program 2002-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, str. 159.
85 Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 196-200.
86 Od celotne populacije je aktivnega le 40,7% prebivalstva. Iz tega sledi, da vsak aktiven zavarovanec vzdržuje še 1,46 neaktivnih zavarovanih oseb, kar je posebna obremenitev aktivne populacije pri vzdrževanju ravni socialne varnosti države. (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poslovno poročilo za leto 2001, Ljubljana, marec 2002, str. 18).
87 Delež starostne skupine med 15 in 64 leti je v skupnem številu višji od povprečja v EU-ju. Življenjska doba žensk in še zlasti moških zaostaja že več kot desetletje za povprečjem v EU-ju.
88 Med številom prebivalcev in številom zavarovanih oseb je razlika. V Sloveniji bi morali biti v skladu z zakonom zajeti v obvezno zdravstveno zavarovanje vsi, ki imajo državljanstvo Slovenije in stalno prebivališče na njenem območju, ter osebe, ki v Sloveniji opravljajo kakršnokoli pridobitno dejavnost in niso zavarovane po predpisih drugih držav. V Sloveniji je okoli 22.000 ljudi, pri katerih se njihov status ne ujema z zakonskimi določili o obveznem zdravstvenem zavarovanju. (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poslovno poročilo za leto 2001, Ljubljana, marec 2002, str. 17).
89 Odstotek vseh izgubljenih delovnih dni zaradi začasne nezmožnosti za delo iz bolezenskih razlogov se je v letu 2001 zvišal in je znašal 4,7% (leta 2000 4,5%). Povprečna dolžina trajanja zadržanosti od dela je 14 delovnih dni. Razlogi za zadržanost so: bolezni in poškodbe zunaj dela - 85% izgubljenih delovnih dni, poškodbe na delu - 9%, nega družinskega člana - 5% in drugi razlogi - 1%. V povprečju se je zdravje prebivalstva v Sloveniji v zadnjih desetletjih izboljšalo, istočasno pa so se povečale razlike v zdravju med regijami, socialnimi skupinami, po spolu in pri mladih.
(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poslovno poročilo za leto 2001, Ljubljana, marec 2002, str. 38 in 39).
90 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 32-33.
91 Nacionalni program varstva potrošnikov obsega: temeljne pravice potrošnikov in potrošnic; temeljne politike varstva potrošnic in potrošnikov; pregled zakonodaje s področja varstva potrošnic in potrošnikov; način uresničevanja te zakonodaje; delovanje državnih organov, zlasti medresorsko sodelovanje znotraj vlade ter sodelovanje z nevladnimi potrošniškimi organizacijami; spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij; ukrepe za izboljšanje uresničevanja potrošniških pravic, zlasti za učinkovitejše sodno varstvo ter izvensodno reševanje sporov; program izobraževanja; javne službe na področju varstva potrošnikov in potrošnic; okvirni obseg sredstev za izvedbo javne službe in za spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij.
92 Vera Kozmik Vodušek, "Analiza zastopanosti potrošnikov na različnih ravneh odločanja v Sloveniji", zbirka Politika varstva potrošnikov, Ljubljana, marec 2002, str. 16.
93 O zavajajočem oglaševanju; o odgovornosti za proizvod; o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov; o nepoštenih pogodbenih pogojih v pogodbah s potrošniki; o pogodbah o nakupu pravice in uporabe nepremičnin na osnovi časovnega zakupa; o pogodbah, sklenjenih na daljavo; o primerjalnem oglaševanju, o tožbah zaradi opustitve dejanja na področju varstva interesov potrošnikov ter z direktivo o določenih vidikih prodaje blaga za široko potrošnjo in s tem povezanih garancijah.
Na podlagi zakona o trgovini bo RS do konca leta 2002 sprejela pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za upravljanje trgovinskih dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln. (Državni program RS za prevzem pravnega reda EU - Revizija 2002, št. 0131-2/2002,20, 17. 5. 2002 - gradivo za sejo Vlade RS, str. 160).
94 Pogajalska izhodišča, Varstvo potrošnikov in zdravja, internet, http:/www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
95 Po izkušnjah in navedbah držav EU-ja edino zunanja in obrambna politika ne vključujeta vidika varstva interesov potrošnikov in potrošnic. Vsa druga področja pa bi morala biti načrtovana in vodena tudi v zaščito interesov potrošnikov in potrošnic.
96 Vera Kozmik Vodušek, "Analiza zastopanosti potrošnikov na različnih ravneh odločanja v Sloveniji", zbirka Politika varstva potrošnikov, Ljubljana, marec 2002, str. 7.
97 Služba Vlade RS za evropske zadeve, Analiza Rednega poročila Evropske komisije o napredku Slovenije za leto 2002 z načrtom aktivnosti v zaključni fazi priprav za članstvo RS v EU, št. 0131-2/2002,29 z dne 21. 10. 2002.
98 Na podlagi stanja v pristopnih pogajanjih (Monitoring poročilo Evropske komisije, maj 2002) mora Slovenija zagotoviti 60-dnevne zaloge nafte in naftnih derivatov do 31. 12. 2002, 66-dnevne do 31.12.2003, 75-dnevne do 31.12.2004 in 90-dnevne do 31. 12. 2005.
99 S 1. 1. 2002 je bil odprt del trga za uvoz električne energije. Z ustanovitvijo Holdinga slovenske elektrarne (HSE) je nastalo strateško partnerstvo proizvajalcev električne energije, ki predstavlja največjo poslovno družbo v Sloveniji, z osnovnima ciljema izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi in enotnim nastopom elektroenergetskih podjetij na trgu pri prodaji električne energije. (UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 24).
100 Pogajalsko izhodišče "Energija", http:/www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
101 Mag. Andrej Kovač, "Pregled in ovrednotenje usmeritev in razvojnih programov na področju energetike", internet, http://www.gov.si/zmar/sgrs/diskusij/kovac.html.
102 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 22-24.
103 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 81.
104 Državni program za prevzem pravnega reda EU - revizija 2002, št. 0131-2/2002,20 dne 17. 5. 2002, str. 142.
105 Strukturni premiki so se najjasneje odrazili pri realokaciji zaposlenih iz starih velikih podjetij predelovalne industrije v nova manjša podjetja, zlasti v storitvenem sektorju. Gre za dva velika premika. Za sektorski premik iz industrijskih v storitvene dejavnosti in za premik iz velikih podjetij v mala in srednja podjetja.
106 V okviru Komisije RS za odpravo administrativnih ovir so izvedene naslednje pomembne dejavnosti za mala in srednja podjetja: spremenjeni zakon o gospodarskih družbah (poenostavitev postopka); skrajšan čas, potreben za registracijo gospodarske družbe; do 50-odstotno znižanje taks za ustanovitev gospodarske družbe in vpis v zemljiško knjigo; nov pravilnik o načinu in postopku vodenja vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov; spremenjen Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja; pripravlja se nov obrtni zakon in uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti; v proceduri sprejemanja je novi zakon o inšpekcijskem nadzoru in novi zakon o izvršbi in zavarovanju; reorganizacija DURS-a in centralizacija davčnih registrov; priprava novega zakona o dohodnini; izboljšanje sistema informiranja. (Državni program za prevzem pravnega reda EU - revizija 2002, št. 0131-2/2002,20 dne 17. 5. 2002, str. 130).
107 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 64-69.
108 Strategija regionalnega razvoja Slovenije ima za svoj osnovni cilj spodbujanje skladnega regionalnega razvoja vseh območij v Sloveniji. To pomeni usmeritev v policentrični razvoj celotne države, ki naj bi zagotavljal trajnost in stabilnost razvoja gospodarstva, zdravja in tudi socialnih in okoljskih dejavnikov. Vizija trajnostnega razvoja Slovenije do leta 2012 je: Slovenija je država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo. Konkurenčno prednost in izpolnjevanje svoje odgovornosti v globalnem svetu dosega z: inovativnimi tehnologijami, ki temeljijo na človeških virih, prostorskem vzorcu, naravnih virih in družbeni zgradbi Slovenije; izobraževanjem ustvarjalnih posameznikov; učinkovito državo, ki temelji na participativni demokraciji; spoštovanjem meja okoljskega prostora; dejavnim varovanjem krajin in ekosistemov; dejavnim vključevanjem v mednarodni proces trajnostnega razvoja. Ključne prednosti so torej: izobraževanje za ustvarjalnost; participativna demokracija; podeželje kot konkurenčna prednost Slovenije; trajnostna prometna politika; varstvo in gospodarjenje z vodo kot strateškim virom. (Poročilo o uresničevanju trajnostnega razvoja v Sloveniji, delovni osnutek za javno razpravo, april 2002, internet http://www.danesjutri.si/tr_porocilo.html/ str. 5, 10 in 13).
109 Ljubljanska urbana regija je najrazvitejši del Slovenije in se od Preostale Slovenije razlikuje po ugodnih demografskih pogojih. V obdobju 1991-2000 je stopnja rasti prebivalstva v Ljubljanski urbani regiji naraščala še enkrat hitreje kot v povprečju v Sloveniji. V glavnem je šlo za priseljevanje relativno mladega, delovno aktivnega prebivalstva. Indeks staranja v regiji je podpovprečen. Po višini bruto domačega proizvoda na prebivalca regija za skoraj tretjino presega povprečje Slovenije. Za regijo je značilna višja učinkovitost gospodarstva in višja dobičkonosnost. Infrastrukturna opremljenost je boljša od povprečja - razvit šolski sistem. Prebivalstvo regije je nadpovprečno izobraženo. Stopnja registrirane brezposelnosti je podpovprečna. (Državni razvojni program 2001-2006, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, str. 152).
110 Zaradi neustrezno opredeljene regionalne politike Slovenija ni v večji meri dodeljevala regionalnih pomoči, ki spadajo v kategorijo najmanj omejevanih pomoči.
111 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 103-111.
112 Pogajalska izhodišča Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov, internet, http://www.sigov.si/ops/slo/pi/podrobno.html - ažurirano 30. 8. 2002.
113 Do leta 2006 naj bi se delež raziskovanj in tehnološkega razvoja v BDP-ju povečal na okoli 2%.
114 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 60-63.
115 Izdatki za varstvo okolja so v drugi polovici devetdesetih za razvojnimi projekcijami zaostali za dobro desetino, po Nacionalnem programu za varstvo okolja pa je treba izdatke do leta 2006 povečati za več kot polovico sedanje ravni, da bi se lahko uresničile prednostne naloge programa, načrtovane v naslednjih 15 letih.
116 Smernica o integralnem nadzoru obremenjevanja okolja podjetju omejuje svoboden izbor tehnologij, kadar obstajajo zanje ekonomsko sprejemljive in okoljsko boljše tehnološke možnosti.
117 Z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO) je bila politika varstva okolja prednostno usmerjena na štiri področja: sanacijo virov komunalnega in tehnološkega obremenjevanja površinskih voda in izboljšano ravnanje s trdnimi komunalnimi odpadki, podnebne spremembe, ohranjanje biotske raznovrstnosti in institucionalna krepitev okoljevarstvene politike. Med najbolj občutljivimi območji Slovenije, ki so deležna največje zaščite pred razvrednotenjem okolja tudi glede pritiskov gospodarskih dejavnosti, so obala, podeželje in gorska območja s krasom.
118 Področje je informacijsko nezadostno obvladano, tako da smo seznanjeni z informacijsko verigo, ki se začenja pri nepopolnih evidencah in nadaljuje v pomanjkanju prostorske statistike in sintetičnih kazalnikov za spremljanje tega področja. (UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 32).
119 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 33 in 115-117.
120 Pogajalska izhodišča za 22 - Okolje, internet, http://www.sigov.si/ops/slo/pi/problemi.html.
121 Pogajalsko izhodišče Financiranje in proračun, internet, http://www.sigov.si/ops/slo/pi/podrobno.html, ažurirano 18. 9. 2002.
122 UMAR, Poročilo o razvoju, Ljubljana, 28. 3. 2002, str. 25, ter dopolnitev z opozorili iz rednih poročil EU-ja in razpravami v Državnem zboru, opozorili civilne družbe (predvsem z elementi socialne politike in funkcije države na tem področju in težavami v pravosodnem sistemu).
123 Država mora vse bolj postajati regulator in nadzornik izvajanja teh služb, ne pa tudi pretežni izvajalec. To zahteva njeno povečano skrb in odgovornost za ureditev vsebine, pogojev ter standardov in normativov izvajanja javnih služb, določitev njihovega obsega ter nadzora nad izvajanjem. Država mora zagotoviti organizirano spremljanje stanja na vseh področjih, za katera je odgovorna, informacijsko-komunikacijske sisteme ter potrebne analitične in strokovne podlage za razvoj in urejanje teh področij. Bistveno večji delež pri samem izvajanju bodo v prihodnosti prevzeli nedržavni izvajalci, ki bodo v mreže javnih služb vključeni na podlagi podelitve koncesij. (SGRS, Poročevalec DZ RS, Ljubljana, 19. 1. 2002, št. 6, str. 37).
124 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, povzetek str. 86-89.
125 Država bo izgubila nekatere ključne, predvsem makroekonomske politike, ki jih bo prenesla na skupno raven EU-ja, preostale ekonomske politike pa bodo s tem dobile drugo vsebino ali težo. Zaradi vključitve v EU se bosta spremenila mesto in vloga posameznih ravni države v razmerju med nadnacionalnimi institucijami EU-ja, nacionalno državo, regijo ali lokalno skupnostjo, večjo vlogo bodo imele nevladne organizacije in interesne skupine nasploh - tudi glede gospodarskega razvoja. Vloga države bo predvsem pri oblikovanju ustreznega sistemskega okvira (zakonodaja, pravila igre, pravna država). Pri vodenju svojih ekonomskih politik naj se osredotoča na zagotavljanje stabilnega makroekonomskega okvira, predvsem pa na vodenje strukturnih politik, s katerimi naj bi spremljala in podpirala generiranje in krepitev razvojnih dejavnikov v gospodarstvu pri iskanju lastnih razvojnih impulzov v konkurenčnem boju in pozicioniranju na notranjem evropskem trgu. Pomembna je vloga države pri celotnem kompleksu izobraževanja in pri usmerjanju znanstvenoraziskovalnega dela (SGRS, Poročevalec DZ RS, Ljubljana, 19. 1. 2002, št. 6, str. 24 in 25).
126 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec Državnega zbora RS, Ljubljana, 19. januar 2002, št. 6, str. 11.
127 Vsebino je oblikoval SURS.
128 Temeljno je določilo zakona o državni statistiki, po katerem ima SURS pravico pridobiti brezplačno vse mikro- ali individualne podatke, vključno z identifikacijo, za statistični namen, določen v letnem programu statističnih raziskovanj (LPSR).
129 Unija in drugi zaostrujejo in krajšajo roke in širijo vsebine za pripravo kvartalnih in letnih računov, uvajajo ali napovedujejo satelitske račune za kmetijstvo, turizem, okolje in druga področja. Skupno je uvajanja metode ESA 95 za vsa področja v državi in mednarodno.
130 To so storitve, ki niso zaključene z upravnim postopkom.
131 Državni program za prevzem pravnega reda EU - revizija 2002, št. 0131-2/2002,20 dne 17. 5. 2002, str. 179.
132 Statistični svet RS je ustanovljen na podlagi 12. člena ZDS-ja kot strokovno metodološko-posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike. Zakon tudi določa naloge Sveta, iz katerih institucij so člani sveta in njihov mandat.
133 Na podlagi 15. člena ZDS-ja se pri SURS-u oblikujejo statistični sosveti za posamezna področja državne statistike. Člane imenujejo predstojniki institucij na prošnjo Urada. V letu 2002 je delovalo 24 statističnih sosvetov, v katerih je bilo okoli 380 zunanjih članov in nekaj več kot 115 delavcev SURS-a.

AAA Zlata odličnost