Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

331. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 1533.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena in 56. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92), ter 75. člena poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93 in 14/99) je Državni svet Republike Slovenije na 2. seji dne 24. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
I. USTANOVITEV KOMISIJ
Ustanovijo se:
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem,
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve,
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo,
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za malo gospodarstvo in turizem,
5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za družbene dejavnosti,
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. NALOGE KOMISIJ
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem
Komisija za politični sistem (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij:
– notranje zadeve,
– pravosodni sistem,
– volilno zakonodajo,
– obramba države.
Komisija obravnava načelna pravna vprašanja v zvezi z usklajenostjo zakonov z ustavo in predloge in pobude članov državnega sveta za sprožitev postopkov za oceno ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije.
Komisija obravnava in pripravlja predloge za razpis referenduma (drugi odstavek 90. člena ustave Republike Slovenije) in predloge za odredbo preiskav v zadevah javnega pomena (93. člen ustave Republike Slovenije) ter sodeluje z drugimi komisijami pri pripravi predloga zahteve za ponovno odločanje o zakonu.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij:
– politični, gospodarski, kulturni in drugi odnosi z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami,
– zaščita interesov države, njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini,
– položaj slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter položaj Slovencev po svetu
– ekonomski odnosi s tujino,
– spremljanje programa vključevanja Republike Slovenije z Evropsko zvezo,
– sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo
Komisija za gospodarstvo (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij:
– stanje in razvoj posameznih gospodarskih področij,
– razvojna strategija in ukrepi tekoče ekonomske politike Slovenije,
– cenovna politika in varstvo potrošnikov,
– lastninsko preoblikovanje podjetij,
– davčni sistem in davčna politika,
– sistem javnih financ in zavarovalništva,
– izvajanje republiškega proračuna in zaključnega računa,
– obračunski sistem in sistem plačilnega prometa,
– kreditno-monetarni sistem,
– tehnološki razvoj.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za malo gospodarstvo in turizem
Komisija za malo gospodarstvo in turizem (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij:
– ekonomski položaj in druga problematika malega gospodarstva in turizma,
– razvoj in druga problematika gostinstva in obrti,
– spremljanje razvoja turizma in njegove promocije.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za družbene dejavnosti
Komisija za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij:
– zdravstveno varstvo,
– delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje,
– pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– socialno varstvo,
– varstvo invalidov,
– varstvo otrok in družine,
– predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo ter šport in športna vzgoja,
– znanost in tehnologija,
– kultura in varstvo kulturne dediščine.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij:
– lokalna samouprava,
– policentrični regionalni razvoj,
– komunalna, prometna in gospodarska infrastruktura ter pomorstvo kot elementi regionalnega razvoja,
– varstvo okolja in urejanje prostora,
– smotrna raba naravnih virov,
– stanovanjsko gospodarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij:
– kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– živilska industrija,
– raba, izkoriščanje in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdnih površin,
– politika in sistem cen osnovnih kmetijskih proizvodov.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
8. Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljevanju: komisija) obravnava poleg pristojnosti, ki izhajajo iz določb zakona o državnem svetu v zvezi z mandatno-imunitetnimi zadevami, še naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje poslovnika in pripravlja predloge sprememb in dopolnitev,
– pripravlja predloge za razlago določb poslovnika državnega sveta,
– obravnava in pripravlja predloge ustreznih aktov, ki urejajo pogoje za delo članov državnega sveta,
– obravnava druge zadeve, za katere jo pooblasti državni svet.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji državnega sveta.
Št. 020-02/92-30/5
Ljubljana, dne 22. januarja 2003.
Predsednik
Državnega sveta Republike Slovenije
Janez Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost