Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks, stran 258.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in na podlagi 16. ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01), je Občinski svet občine Žalec na 3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (Uradni list RS, št. 61/92) se v poglavju I. SPLOŠNE DOLOČBE, v 1. členu za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Zazidalni načrt industrijskega območja Juteks se dopolni po projektu »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN (parkirišče za tovorna vozila), ki ga je izdelala Constructa d.o.o., Idrija, Enota Ljubljana, pod št. 301/01, v novembru 2002 in je sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02).«
2. člen
V poglavju II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA, se za 3. členom doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Območje predvidenih sprememb in dopolnitev ZN (parkirišče za tovorna vozila) obsega naslednje parc. št.: 339, 335/2, 340, 346, 345/1, 349/1, 2001/7, 349/2, 354/1, 356/2, 359, 2001/1, 2001/8, 1971/2, 1971/3, 350/2, 350/1, 348, 1965/4, 330, 323/4, 329, 328, 351, 354/3, 353, 354/2, 352, 326, 323/1, 325, 356/1, 355/1, 355/2, 362, 368/1, 361, 357, 568/3 vse k.o. Žalec in 1466/1, 1466/2, 1506/1, 1506/6, 1455/107, 1455/108, 1455/109, 1455/110, 1455/111 1455/112, 1506/8, 1528 in 1466/3 v k.o. Levec.
Potek meje območja sprememb in dopolnitev ZN (parkirišče za tovorna vozila): zahodna meja se prične na skrajnem JZ vogalu – v k.o. Žalec , na parc. št. 323/1 in se nadaljuje v smeri urinega kazalca v ravni liniji preko parc. št. 323/4, 339 – na tej parc. se pravokotno zalomi in poteka v ravni linji proti vzhodu, preko parc. št. 335/2, 340, prečka pot 1965/4, prečka parc. št. 346, 345/1, 349/1, prečka pot s parc. št. 2001/8, prečka parc. št. 349/2, 1971/2, 1506/8 , k.o Levec, 1466/1, 1528, 1466/3, se zalomi proti jugu preko parc št. 1466/2, prečka pot s parc. št. 1506/6 in preskoči v k.o. Žalec, v nadaljevanju poteka spet v k.o. Levec preko parc. št. 1455/112, 1455/111, 1455/110, 1455/109, 1455/108, 1455/107, se zalomi in se usmeri v k.o. Žalec proti zahodu preko parc. št. 359, 361, 2001/1, 568/3, 2001/8, 361, 362, 357, ponovno prečka pot s parc. št. 1965/4, 325 in se konča v izhodiščni točki.
Velikost celotnega območja sprememb in dopolnitev ZN (parkirišče za tovorna vozila) znaša 6,38 ha.«
3. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR, se v 4. členu na koncu prvega stavka pika spremeni v vejico in doda besedilo, ki glasi:
»severni del območja pa za parkirišče tovornih vozil s spremljajočimi objekti.«
V četrtem odstavku istega člena se na koncu drugega stavka pika spremeni v vejico in doda besedilo, ki glasi:
»od katerih je na najbolj severnem predvidena ureditev parkirišča za tovorna vozila s spremljajočimi objekti«.
V petem odstavku se na koncu besedila doda stavek:
»Glavna prometnica za območje parkirišča za tovorna vozila je dvosmerna cestna povezava na SV delu območja ZN na območje ZN Arnovski gozd, sekundarna povezava pa se izvede kot dvosmerna intervencijska cesta oziroma priključek na prečno cesto cestnega omrežja območja ZN Juteks, na katero se priključi intervencijska povezava z navezavo na območje ZN Arnovski gozd.«
4. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV, se v 5. členu prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Teren je potrebno izravnati na določene kote treh platojev, kjer so formirane funkcionalno in tehnološko zaključene proizvodne celote in parkirišče za tovorna vozila.«
Na koncu 3. odstavka se pika črta in doda besedilo: »ter krožna pot na območju parkirišča tovornih vozil.«
5. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z žično ograjo je potrebno ograditi posamezne funkcionalno zaključene celote in sicer po zunanjih mejah pripadajočih zemljišč, pri tem pa je potrebno upoštevati predpisane oddaljenosti od vodotoka Vršca in avtoceste.«
6. člen
V prvi vrstici petega odstavka 5. člena se vstavijo za besedo »območja« besedi »tovarne Juteks«.
Med petim in šestim odstavkom istega člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ob zahodni krožni cesti je obvezna drevoredna zasaditev drevja skladno s krajinsko arhitekturno situacijo kot tudi zasaditev z grmovnicami in drevjem na celotnem območju parkirišča tovornih vozil. Pri projektiranju je potrebno izbrati za parkrišča ustrezne listopadne drevesne vrste, izrecno pa niso dovoljene: topoli (Populus sp.), jerebike (Sorbus sp.), divji kostanj (Aesculus hippocastanum) in druge vrste, ki izrazito onesnažujejo s plodovi. Vzhodni del območja obdelave ob potoku Vršca je potrebno zasaditi krajinsko – kot je prikazano na grafični prilogi in s primernimi odmiki od struge zaradi omogočanja vzdrževanja s težko gradbeno mehanizacijo.«
7. člen
Med šestim in sedmim odstavkom 5. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Višinski gabariti spremljajočih objektov v sklopu parkirišča za tovorna vozila so: avtomehanična delavnica in pralnica P+1 oziroma maksimalno višino venca 7 m; sanitarni objekt s pisarnami in manjšim gostinskim lokalom P+1 oziroma maksimalno višino venca 7 m. Oba objekta imata sleme obrnjeno v smeri V-Z, strehe pa so lahko tudi ravne. Arhitekturna lupina mora biti oblikovana izvirno, vendar enotno in skladno za oba objekta.«
8. člen
Na koncu osmega odstavka 5. člena se pika spremeni v vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»kar velja tudi za oba objekta v sklopu parkirišča za tovorna vozila.«
9. člen
V poglavju V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA, se v 6. členu na koncu podpoglavja Cestno omrežje dodata novi alinei, ki se glasita:
»– izgradnja povezovalnega dvosmernega priključka kot glavnega vstopa v območje parkirišča za tovorna vozila iz skrajnega severnega dela območja Arnovskega gozda in s premostitvijo potoka Vršca,
– izgradnja drugega sekundarnega (intervencijskega) priključka z navezavo na območje Arnovskega gozda po sredini celotnega območja industrijskega kompleksa Juteks in premostitvijo potoka Vršca.«
10. člen
V 6. členu se v podpoglavju Kanalizacija v tretji alinei za besedama »industrijskega kompleksa« dodajo besede »in parkirišča za tovorna vozila«. Na koncu istega podpoglavja pa se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
»– objekte predvidene v sklopu parkirišča za tovorna vozila je potrebno priključiti na čistilno napravo,
– kanalizacija na območju parkirišča za tovorna vozila se izvede v ločenem sistemu: fekalne vode se odvajajo v lokalno čistilno napravo v ZN Arnovski gozd oziroma direktno v javno kanalizacijsko omrežje (ko bo le to zgrajeno). V primeru, da priključitev na lokalno čistilno napravo v ZN Arnovski gozd ni mogoča in javno kanalizacijsko omrežje še ni izgrajeno, je potrebno izgraditi svojo lokalno čistilno napravo (opcija). Pralnica tovornih vozil mora imeti ustrezno čistilno napravo. Meteorne vode s parkirišč se pred odvodom v potok Vršco očistijo preko lovilcev olj in maščob,
– pri izdelavi detajlnejše tehnične dokumentacije bo potrebno upoštevati, da se predvideni lovilci olj (LO) nahajajo na poplavnem območju. Zato mora biti izdelan pravilnik o vzdrževanju in upravljanju LO in v njem navedena zahteva o pogostejšem odstranjevanju olja in ujetih maščob. Revidiranje in odstranjevanje naplavljenih maščob naj se opravi vsak teden in po vsakem dežju. O reviziji in odstranjevanju naplavljenih maščob iz LO se mora voditi pisna dokumentacija.«
V istem členu se v podpoglavju Preskrba z vodo na koncu doda nova alinea, ki se glasi:
»– predvideni objekti v sklopu parkirišča za tovorna vozila bodo priključeni na javno vodovodno omrežje. Pred priključitvijo objektov na javno omrežje je potrebno izvesti naslednje investicije:
– izgradnja rezervoarja Plevna,
– zajem dodatnega vodnega vira (ca. 10 l/sek) z navezavo na obstoječe omrežje,
– rekonstrukcija dovodnega cevovoda Žalec – Arnovski gozd.«
V podpoglavju Električno omrežje se na koncu 1. alinee doda »in parkirišča tovornih vozil«.
Na koncu 6. člena se doda novo podpoglavje, ki se glasi:
» Posebni odpadki
– posebne odpadke iz naslova dejavnosti parkirišča za tovorna vozila, kot so prazna oljna embalaža, krpe, prepojene z oljem, naftni derivati in podobno ter posebne odpadke iz industrijskega kompleksa je potrebno shranjevati v posebne posode in tretirati skladno z veljavnimi predpisi na tem področju.«
11. člen
V poglavju VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA se na začetku 7. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za realizacijo predvidenih posegov v območju parkirišča tovornih vozil si mora investitor pridobiti ustrezno poročilo o presoji vplivov na okolje za domačijo Gominšek na Govčah. Prav tako je potrebno pred izgradnjo pridobiti tudi poročilo o vplivih na okolje, ki bo obravnavalo poplavljenost parkirišča tovornih vozil. Poročili morata biti izdelani skladno s predpisi na tem področju.«
V 4. alinei 7. člena (hortikulturna ureditev) se za besedo »industrijskega« doda besedi »ter parkirnega« na koncu pa se vejica spremeni v piko in se dodata nova stavka, ki se glasita:
»V območju sprememb in dopolnitev ZN (parkirišče za tovorna vozila) je v delu proti domačiji Gominšek predvidena postavitev protihrupne bariere in gosta zasaditev z drevjem. Način in tip bariere se izvede skladno s sklepno oceno iz poročila o presoji vplivov na okolje.«
12. člen
V poglavju VIII. ETAPNOST IZVEDBE se v 9. členu v prvi vrstici za besedo »proizvodne« doda besedi »in parkirna« prav tako pa se v prvi vrsti beseda »celote« spremeni v »celota«.
V tretji vrstici istega člena se za besedo »industrije« doda besedi »in transporta«.
13. člen
V 9. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Faznost je za območje parkirišča tovornih vozil določena posebej. V prvi fazi urejanja parkirišča tovornih vozil je potrebno urediti parkirni plato I. faze, vse predvidene cestno-prometne priključke ter povezovalne ceste vključno s premostitvenimi objekti, urediti vso pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo, izgraditi oba spremljajoča objekta ter zasaditev. V drugi fazi je potrebno dograditi plato s parkirnimi nizi II. faze, dograditi pripadajočo infrastrukturo ter zasaditi rastlinski material skladno s krajinsko arhitekturno situacijo. V zadnji tretji fazi je potrebno urediti parkirišče skladno z zazidalno situacijo III. faze vse do vzhodnega roba obdelave. Predvideno regulacijo struge vodotoka Vršca je potrebno izvesti v sklopu prve faze urejanja parkirišča za tovorna vozila. Postavljanje ograje sledi posamezni faznosti izvedbe.«
14. člen
V poglavju IX. KONČNE DOLOČBE se 11. člen v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zazidalni načrt ter njegove spremembe in dopolnitve so vsem zainteresiranim stalno na vpogled na Občini Žalec, Upravni enoti Žalec, na sedežu MS Žalec ter na sedežu KS Petrovče.«
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00001/2002 0002 03
Žalec, dne 12. decembra 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost