Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks, stran 255.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 in 37/01) je Občinski svet občine Žalec na 3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (Uradni list RS, št. 61/92) in spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (ki obravnava parkirišče tovornih vozil) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zazidalni načrt industrijskega območja JUTEKS se dopolni po projektu »Spremembe in dopolnitve ZN industrijskega območja Juteks« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve južnega dela ZN), ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje, št. proj. 68/01, v septembru 2002 in je sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02).«
2. člen
Na koncu 2. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V vseh tistih členih odloka, kjer so navedene besede »magistrala« ali »magistralna cesta«, se te besede nadomestijo z besedama »regionalna cesta« v ustreznem sklonu.«
3. člen
Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
Območje urejanja sprememb in dopolnitev južnega dela ZN obsega južni del veljavnega ZN (območje 1. etape), ki je na vzhodu omejen z regulirano Vršco, na severu z mejo 1. etape realizacije ZN, na zahodu z mejo ureditvenega območja, ki jo določajo veljavni prostorski plani občine Žalec in na jugu z južno parcelno mejo industrijske ceste.
Ureditveno območje se nahaja v k.o. Levec in k.o. Žalec, meri 11,08 ha, meja pa ima naslednji potek:
Izhodiščna točka obodne parcelacije se nahaja v severnem vogalu parcele št. 1455/101, k. o. Levec. Meja se nadaljuje proti jugu preko parcele št. 1455/101 in po zahodnem robu parcele 1455/193 ter nato po osi brega potoka Vršce-parcele št. 1506/4, se ca 10m južno od meje med k. o. Levec in k. o. Žalec v k. o. Žalec obrne proti vzhodu, prečka parcele št. 396/3 in 2083 do ceste Žalec-Velenje, kjer se obrne proti jugozahodu, teče po robu ceste v dolžini ca. 45 m se obrne proti severozahodu, prečka parcele št. 396/3, 2083, 397/11, 2000/1 in 397/7, k. o. Žalec ter se nadaljuje po severni meji parcele št. 397/1 do parcele št. 400/2. Meja se nadaljuje po južnem robu parcele št. 400/2, prečka parcelo št. 1964/4, teče po južni meji parcele št. 404/2, prečka parceli št. 409/2 in 1965/3 in se nadaljuje po južnem robu ceste št. 1963 do križišča s poljsko potjo 281/5, meja se nadaljuje po njenem zahodnem robu proti severu, prečka poljsko pot in se nadaljuje po vzhodnem robu parcele št. 289/1, prečka parcele št. 297 in 301/1 do ca. 17 m odmika od vogala parcele št. 323/5. Tu se obodna parcelacija obrne proti vzhodu, prečka parcele št. 302, 303/2, 1965/2, 367/3 in 377, nato se obrne proti severu do parcele št. 369/2, kjer spremeni smer proti vzhodu in v premi prečka parcele št. 369/2 in 2001/2 v k. o. Žalec, nato pride v k. o. Levec ter se preko parc. št. 1506/7, 1455/100, 1506/4 (potok Vršca) zaključi v izhodiščni točki.«
4. člen
V 4. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni in dopolni tako, da na novo glasi:
»Pretežni del ureditvenega območja zazidalnega načrta je namenjen za proizvodno, skladiščno, servisno, trgovsko in poslovno dejavnost, severni del pa za parkirišče tovornih vozil s spremljajočimi objekti.«
V istem členu se v prvem stavku četrtega odstavka pred besedo »zahodne« vstavita besedi »delno izstopajoče«.
V istem členu se v prvem stavku petega odstavka besede »na magistralo A 10« nadomestijo z besedami »na regionalno cesto II. reda št. 447 Žalec – Velenje«.
Na koncu istega člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za izrabo območja in kvaliteto graditve, ki jih prikazujejo spremembe in dopolnitve južnega dela ZN, so naslednji:
– uskladitev pogojev za izrabo območja s prostorskimi danostmi (teren, ki pada v smeri od severa proti jugu, obstoječa parcelacija in pozidava, namembnost objektov) in z razvojnimi usmeritvami proizvodnega programa oziroma proizvodnje,
– ohranitev in vključitev vseh obstoječih proizvodnih, skladiščnih, energetskih in poslovnih objektov,
– ohranitev zgrajene prometne, komunalne in energetske infrastrukture in preureditev tiste infrastrukture, ki onemogoča realizacijo načrtovanih posegov,
– izgradnja podaljška industrijske ceste z avtobusnima postajališčema na jugu območja,
– izgradnja dovoznega priključka na regionalno cesto II. reda št. 447,
– preoblikovanje glavnega dovoza na industrijsko območje skupno s pripadajočimi parkirišči za osebna in tovorna vozila,
– ureditev interventnega dovoza na industrijsko območje v JZ delu ureditvenega območja,
– razširitev internega cestnega omrežja s servisnima cestama na severnem in zahodnem robu ureditvenega območja,
– povečanje utrjenih površin znotraj funkcionalnega zemljišča za prometnice in manipulacijske površine,
– rekonstrukcija obstoječe ceste ob čistilni napravi,
– razširitev obstoječega skladišča in skladišča, predvidenega po veljavnem ZN, v smeri proti zahodu ter izgradnja obeh objektov (št.1),
– namenska sprememba proizvodnega objekta po veljavnem ZN v proizvodno-skladiščni objekt ter izgradnja le-tega (št.2),
– gradnja proizvodno-skladiščnega objekta kot zapolnitev prostora med obstoječima proizvodnima objektoma (št.3),
– nadzidava obstoječega proizvodno-skladiščnega objekta (št.4),
– dozidava čistilne naprave (št.5),
– postavitev silosov za PVC prah in kredo (št.6),
– postavitev silosov za PVC prah (št.7),
– določitev rezervata za trgovsko-poslovni objekt (št.8) in
– ureditev zelenih površin;«
5. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da na novo glasi:
»Na območju zazidalnega načrta so določene okvirne dimenzije tlorisnih gabaritov predvidenih objektov in gradbene črte, ki določajo odmik od obstoječih objektov in prometnic ter lahko pomenijo tudi linijo fasade predvidenih objektov. Dovoljena je klasična ali montažna gradnja.«
V istem členu se črta drugi stavek petega odstavka, za zadnjim stavkom petega odstavka pa se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev južnega dela ZN je obvezna dopolnitev drevoreda ob desnem bregu potoka Vršca skladno s pogoji upravljavca plinovoda, pri izboru drevesnih in grmovnih vrst na zelenih površinah južnega dela ZN pa je potrebno upoštevati:
– avtohtone drevesne vrste,
– drevesne vrste, ki so odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere ter
– drevesne vrste, ki odgovarjajo potrebam (zadrževanje prahu, habitus, zmanjšanje hrupa, višina krošnje zasaditve ob silosih).«
V istem členu se za prvim stavkom sedmega odstavka vstavi nov stavek, ki se glasi:
»Med predvidenimi objekti sprememb in dopolnitev južnega dela ZN so višji le silosi za PVC prah in kredo.«
V istem členu se drugi stavek devetega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve južnega dela ZN določajo ob glavnem dovoznem priključku rezervat za poslovno-trgovski objekt z naslednjimi značilnostmi:
– rezervat omejujejo gradbene linije, ki imajo naslednji potek: vzhodna linija je podaljšek gradbene linije obstoječih objektov na severu, severna je v 10 m odmiku od rekonstruirane interne ceste, zahodna v 15 m odmiku od zaklonišča in južna linija, ki je vzporedna s predvideno industrijsko cesto, je v minimalnem 10 m odmiku od linije avtobusnega postajališča,
– gradnja objekta je možna znotraj mej rezervata,
– členitev fasad je mogoča do maksimalne gradbene linije,
– predvidena etažnost je od P+1 do P+3,
– zaradi izpostavljene lokacije ob regionalni cesti Žalec – Velenje mora biti objekt primerno arhitektonsko oblikovan.«
V istem členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev južnega del ZN so predvideni objekti (razen objekta št. 8) z naslednjim okvirnim tlorisnim gabaritom in etažnostjo:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka   Namembnost                 Tlorisne dimenzije  Etažnost
---------------------------------------------------------------------------------------------
Objekt 1  Skladišče                 64,00 x 80,00 m
                           +16,00 x 50,00 m   P
Objekt 2  proizvodno-skladiščni objekt        133,00 x 50,00 m   P
Objekt 3  proizvodno-skladiščni objekt        133,00 x 12,00 m   P
Objekt 4  proizvodno-skladiščni objekt – nadzidava  12,00 x 12,00 m   P+1
Objekt 5  čistilna naprava – prizidek        20,00 x 6,00 m    P
Objekt 6  silosi za PVC prah in kredo        fi = 3,50 m     h=25,00 m (6 kom)
                                      h=11,00 m (1 kom)
Objekt 7  silosi za PVC prah             fi = 3,50 m     h=25,00 m (6 kom)«
---------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
V 6. členu se v podpoglavju »Cestno omrežje« besedilo prve alinee nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– izgradnja priključka ceste iz Sp. Ložnice na industrijsko cesto ob južnem obrobju območja Juteks s premostitvijo Vršce in izvedba levega zavijalnega pasu na regionalni cesti II. reda št. 447 Žalec – Velenje; spremembe in dopolnitve južnega dela ZN določajo izvedbo podaljška industrijske ceste za dvosmerni promet z voznimi pasovi 2 x 3 m, bankinami 0,50 m in hodnikom za pešce širine 1,50 m od križišča z regionalno cesto do predvidenega avtobusnega postajališča,«
V 6. členu istega podpoglavja se besedilo druge alinee nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– ureditev glavnega dovoza v industrijsko območje Juteksa z navezavo na novo industrijsko cesto na jugu, ob dovozu izgradnja parkirišč za osebna in tovorna vozila ter potrebnih manipulacijskih površin,«
V 6. členu istega podpoglavja se na koncu tretje alinee črta pika in doda novo besedilo, ki se glasi:
»ter ureditev interventnega dovoza v JZ delu območja sprememb in dopolnitev južnega dela ZN,«
7. člen
V 6. členu se za prvo alineo podpoglavja »Kanalizacija« doda nova alinea, ki glasi:
»– do izgradnje celotne trase kolektorja in razširitve centralne čistilne naprave je treba za odstranjevanje sanitarnih odplak zgraditi začasno biološko čistilno napravo in opustiti obstoječo greznico.«
V istem členu se na koncu podpoglavja »Preskrba z vodo« doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– dograditev hidrantnega omrežja ter prestavitev dela obstoječega vodovoda na zahodni strani ureditvenega območja sprememb in dopolnitev južnega dela ZN;«
V istem členu se v prvi alinei podpoglavja »PTT omrežje« besede »PTT podjetja Celje« nadomestijo z besedami »upravljavca telefonskega omrežja«, na koncu istega podpoglavja pa se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– prestavitev glavnega telefonskega kabla pred izvedbo poslovno-trgovskega objekta;«
V istem členu se na koncu podpoglavja »Plin« doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– upoštevati je potrebno srednjetlačni plinovod PEHD fi 180 2–4 bar, ki oskrbuje z zemeljskim plinom proizvodno-oskrbno cono Arnovski gozd in je v upravljanju Mestnih plinovodov Koper;«
8. člen
V 7. členu se v prvem odstavku na koncu tretje alinee doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Predvideni objekti, ki jih obravnavajo spremembe in dopolnitve južnega dela ZN, ne bodo imeli emisij snovi v zrak (zaprt postopek priprave PVC plastisolov).«
V istem členu se v prvem odstavku za četrto alineo vstavi nova peta alinea, ki se glasi:
»– ureditev zelenih površin na območju sprememb in dopolnitev južnega dela ZN z naslednjimi funkcijami:
– higienska funkcija: to vlogo opravljajo drevoredi ob parkirišču, neformalne skupine dreves na območju rezervata energetskih objektov in zeleni tampon na severnem delu območja, ki ločuje med seboj tudi fazi izgradnje industrijskega območja,
– oblikovalska funkcija: to vlogo opravlja dopolnitev obstoječe zasaditve desnega brega potoka Vršce skladno s pogoji upravljavca plinovoda, zeleni tampon na severu, zasaditev ob silosih vzhodno od čistilne naprave ter posamezne skupine dreves na zelenicah ob križiščih,
– ambientalna funkcija: to vlogo opravljajo zelenice ob poslovno-trgovskem objektu ter zasaditev na južnem robu območja ob predvideni industrijski cesti;«
V istem členu se v prvem odstavku v peti alinei črtajo besede »predhodno ekološko oceno in soglasje pristojne sanitarne inšpekcije« in nadomestijo z besedilom »oceno vplivov na okolje, ki jo mora izdelati pooblaščena strokovna organizacija.«
V istem členu se drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Ob upoštevanju Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je za varovanje delovnega in bivalnega okolja pred prekomernim hrupom obvezno izvesti vse aktivne protihrupne (med drugimi ukrepi tudi uporaba nove tehnologije transporta, lokacija rezervata za poslovno – trgovski objekt) in pasivne ukrepe. Območje je razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA, jugozahodni del ZN, ki meji na stanovanjsko in poslovno stanovanjsko gradnjo, pa je razvrščen v III. stopnjo varstva pred hrupom z dovoljeno mejno dnevno ravnijo 60 dBA in nočno 50 dBA.«
V istem členu se na koncu četrtega odstavka doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Sanitarne vode bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje.«
V istem členu se na koncu petega odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Transport in skladiščenje nevarnih snovi je treba urediti v skladu z določili Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi.«
Na koncu 7. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Pri izvedbi ZN je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva pred požarom (zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93). Dovoz urgentnih vozil je omogočen po industrijski cesti na jugu območja preko glavnega in urgentnega dovoza na industrijsko območje.«
9. člen
Vsebina 8. člena se spremeni in dopolni tako, da se ta člen na novo glasi:
»Pri izvedbi posegov je potrebno upoštevati naslednje tolerance:
– v grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti objektov, ki upoštevajo odmik med objekti in od prometnic. Odmiki od prometnic so obvezujoči,
– kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij objektov v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na podlagi predhodne prostorske preveritve ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja,
– kot toleranca je na območju ZN dovoljena sprememba namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da le–ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja,
– ZN povzema obstoječo parcelacijo. Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev,
– tolerance so dovoljene tudi pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
Upoštevati je potrebno nezazidljiv varstveni pas plinovoda ob Vršci in 30 metrski varstveni pas okoli merne regulacijske postaje ter novega priključka visokotlačnega plinovoda iz vzhodne smeri.
Pred izdelavo lokacijske dokumentacije za posamezne objekte in naprave mora investitor pridobiti geotehnično poročilo s pogoji za gradnjo.
Ob izvedbi sprememb in dopolnitev južnega dela ZN je potrebno predvideti rušenje stanovanjske hiše z gospodarskim poslopjem na stavbni parceli št. 543 k.o. Žalec in montažnih provizorijev ob proizvodno-skladiščnem objektu parc. št. 380 k.o. Žalec.«
10. člen
V 9. členu se v prvem odstavku črta tretji stavek.
V istem členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Posege, ki so predvideni s spremembami in dopolnitvami južnega dela ZN, je skladno s potrebami in finančnimi možnostmi investitorja možno izvajati v več etapah, vendar tako, da je vsaka etapa zaključena celota.«
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00003/2002 0002 03
Žalec, dne 12. decembra 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost