Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

130. Spremembe statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 173.

Na podlagi 6. in 13. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 22. 11. 2002 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01) se 74. člen spremeni tako, da se glasi:
»Višina zborničnega prispevka je:
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka A iz 23. člena ZKGZ 4% od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki se zmanjša za katastrski dohodek, od katerega se davek od kmetijstva po zakonu, ki ureja dohodnino ne plačuje, in za olajšave v primeru naravnih nesreč,
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka B iz 24. člena ZKGZ 1,53% od dobička iz opravljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini,
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka C iz 25. člena ZKGZ 0,20% od obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.«
2. člen
V 74. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka, znesek odmerjenega zborničnega prispevka A ne sme biti nižji od 3.000 tolarjev.«
3. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osebi, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici na dveh ali več podlagah hkrati, se ugotovi prispevna obveznost v skladu s sporazumom o višini in načinu plačevanja zborničnega prispevka obveznih članov, sklenjenim med zbornicami.«
4. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 40.000 tolarjev, lahko plačajo zbornični prispevek v šestih enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.«
5. člen
Spremembe statuta se objavijo v Uradnem listu RS.
6. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati, ko jih sprejme Svet KGZ in ko da k spremembam statuta soglasje Vlada Republike Slovenije.
Št. 1091/2002
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik Sveta KGZS
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spre- membam statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pod št. 029-07/2001-6 z dne 30. decembra 2002.

AAA Zlata odličnost