Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

107. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju varstva okolja, stran 136.

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 87. seji dne 12. 9. 2002 se objavi
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju varstva okolja
EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Komisija”, v imenu Evropske skupnosti
na eni strani in
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju imenovana “Slovenija”
na drugi strani,
ker
(1) je bil Akcijski program Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju varstva okolja, vzpostavljen na podlagi Sklepa št. 466/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. marca 20021,
(2) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 20022 določa splošna določila in pogoje sodelovanja Slovenije v programih Skupnosti, pri čemer Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji prepušča določitev posebnih določil in pogojev, vključno s finančnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje v posameznem programu,
STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Program
Slovenija sodeluje v Akcijskem programu Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju varstva okolja (v nadaljevanju imenovanem: “program”) v skladu s pogoji, ki so določeni s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 o splošnih določilih in pogojih sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti, ter v skladu z določili in pogoji, omenjenimi v členih 2 in 3 tega memoranduma o soglasju.
Člen 2
Določila in pogoji sodelovanja v programu
1. V skladu s členom 3 Sklepa št. 466/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. marca 2002 Slovenija sodeluje programu v skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Sklepu.
2. Določila in pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro vlog ustreznih organizacij v Sloveniji, so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne organizacije v državah članicah Evropske unije.
3. Za sodelovanje v programu se od Slovenije ne zahteva plačilo finančnega prispevka v proračun Evropske unije.
4. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe in poročila ter druge administrativne vidike programa, se uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.
Člen 3
Poročanje in vrednotenje
Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Računskega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slovenije v programu nenehno skupaj spremljala Komisija in Slovenija. Sodelujoče organizacije iz Slovenije morajo Komisiji predložiti vsa obvezna poročila in sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost izvaja v okviru omenjenega programa. Sloveniji bo na voljo letno poročilo Komisije, omenjeno v členu 11 Sklepa. Prav tako bo Slovenija kot opazovalka povabljena na letno srečanje deležnikov.
Člen 4
Končne določbe
Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas trajanja programa. Vendar, če Evropska skupnost sklene podaljšati njegovo veljavnost, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih sprememb v programu, se čas uporabljanja tega memoranduma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memorandum o soglasju začne veljati 1. marca 2002.
V Ljubljani, 30. septembra 2002.
Za Vlado Republike Slovenije
Janez Kopač
Minister za okolje,
prostor in energijo Republike Slovenije
V Bruslju, 4. novembra 2002.
Za Komisijo
v imenu Evropske skupnosti
Margot Walström
Članica Komisije za okolje
Št. 900-15/2001-19
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
1 UL L 75, 16. 3. 2002, str. 1.
2 UL L 115, 1. 5. 2002

AAA Zlata odličnost