Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003

Kazalo

62. Program priprave zazidalnega načrta za turistično naselje Oplotnica, stran 79.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 1. redni seji dne 27. 12. 2002 določil
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za turistično naselje Oplotnica
1. IZHODIŠČA
Območje obdelave, ki bo obravnavano v zazidalnem načrtu in ki zajema celotno območje, namenjeno turistični dejavnosti, leži južno od strnjenega dela naselja Oplotnica in je z vseh strani omejeno z zemljišči v primarni rabi: na severu, vzhodu in jugu z gozdnimi zemljišči in na zahodu z najboljšimi kmetijskimi zemljišči.
Na območju je predvidena gradnja hotelskega kompleksa in naselja počitniških hiš ter ureditev rekreacijskega območja z vodnimi površinami, športnimi napravami in drugimi površinami za rekreacijo.
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica (Uradni list SRS, št. 25/87 in Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in 91/99) oziroma njegovimi spremembami in dopolnitvami, ki so v teku in bodo zaključene predvidoma v začetku leta 2003, je območje, ki se nahaja v k.o. Oplotnica, opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče.
V skladu z navedenim aktom je za tangirano območje predvidena izdelava zazidalnega načrta.
Namen izdelave zazidalnega načrta je pridobitev pravnih podlag za izdajo dovoljenj za posege v prostor in graditev po programu, kot bo specificiran in razdelan v zazidalnem načrtu.
S tem programom se podrobneje določajo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta,
– izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti,
– seznam ministrstev in drugih organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku,
– postopek in roki priprave in sprejemanja zazidalnega načrta
– organizacija priprave in sprejemanja zazidalnega načrta.
 
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
2.1. Naročnik, izdelovalec in koordinator postopka sprejemanja zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je INVESTITOR.
Koordinator priprave zazidalnega načrta je Občinska uprava občine Oplotnica
Izdelovalec zazidalnega načrta bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v zbiranju ponudb za oddajo naročil male vrednosti, ki ga bo pripravila in izvedla občinska uprava.
 
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave zazidalnega načrta
Pri izdelavi zazidalnega načrta bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in 71/93),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski predpisi,
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 67/02),
– zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 67/02),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96),
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdelani na podlagi navedenih zakonov,
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb,
– ustrezni odloki in drugi akti, ki veljajo za območje Občine Oplotnica.
 
2.3. Izdelane strokovne podlage in veljavni planski akti
Zazidalni načrt bo izdelan z upoštevanjem prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov za območje občine Oplotnica.
Pri pripravi zazidalnega načrta je potrebno upoštevati še naslednje naloge, študije in proučitve, ki so neposredno ali posredno pomembne za območje obdelave:
– strokovne podlage za naselji Oplotnica in Čadram v občini Oplotnica (ZUM d.o.o., št. nal. 385/2000, julij 2002).
 
3. PRIPRAVA IN SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3.1. Potrebne strokovne podlage
Za območje zazidalnega načrta bodo izdelane posebne strokovne podlage, ki bodo opredelile zasnovo razmestitve dejavnosti na območje obdelave. Pripravljen bo ustrezni geodetski posnetek, izdelane pa bodo tudi ustrezne preveritve in presoje prometnih navezav območja na prometno mrežo ter komunalne in energetske infrastrukture na ustrezna omrežja.
Če bo v teku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta ugotovljeno, da je treba izdelati tudi druge strokovne podlage, bodo le-te ustrezno pripravljene.
Strokovne podlage enako kot zazidalni načrt zagotavlja naročnik.
 
3.2. Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 48/85).
Osnutek zazidalnega načrta bo vseboval:
a) tekstualni del s potrebnimi obrazložitvami in utemeljitvami zazidalnega načrta ter podrobnim opisom in utemeljitvijo vseh rešitev po področjih, ki jih vsebuje zazidalni načrt, ob tem pa še podatke o tangiranih parcelah, oceno stroškov za izvedbo zazidalnega načrta, etape izvajanja zazidalnega načrta in pogoje organov in organizacij za izdelavo osnutka zazidalnega načrta,
b) kartografski del s prikazom lege območja obdelave v širšem prostoru, potrebnimi izseki iz hierarhično nadrejenih aktov, zazidalno situacijo s funkcionalnimi, krajinskimi, oblikovalskimi, arhitekturnimi, okoljevarstvenimi in vodnogospodarskimi rešitvami, načrti infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav ter načrtom gradbenih parcel,
c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu z opisom meje območja po parcelnih mejah, funkcijami območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor, pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor, pogoji glede prometnega, komunalnega in energetskega urejanja območja, drugimi pogoji, pomembnimi za izvedbo predvidenih posegov, etapami izvajanja posegov, režimom in začasno namembnostjo zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi etapi oziroma se jim spremeni namembnost v času gradnje, tolerancami pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav ter obveznostmi investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta.
 
3.3. Priprava gradiva za pridobivanje pogojev za izdelavo osnutka zazidalnega načrta
Izdelovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije ter pripravljenih strokovnih podlag izdelal gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo osnutka zazidalnega načrta z globalnim opisom in utemeljitvijo predvidenih posegov in ureditev.
 
3.4. Pridobitev pogojev za izdelavo osnutka zazidalnega načrta
Izdelovalec bo poslal gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo osnutka zazidalnega načrta naslednjim organom, ki morajo skladno s predpisi podati pogoje oziroma mnenja za izdelavo osnutka zazidalnega načrta:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS, za okolje, Območna pisarna Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS, za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
– Zavod RS, za varstvo naravne dediščine, OE Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor,
– Elektro Maribor,
– Komunala Slovenska Bistrica,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor.
Če bo v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovljeno, da je treba pogoje pridobiti tudi od katerega od organov, ki zgoraj niso navedeni, bodo pogoji ustrezno pridobljeni.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
 
3.5. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
Na osnovi strokovnih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek zazidalnega načrta v vsebini iz tč. 3.2. tega programa.
 
4. SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo Občinski svet občine Oplotnica določil osnutek zazidalnega načrta in sprejel sklep o javni razgrnitvi.
 
4.2. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta. Javna razgrnitev bo trajala en mesec.
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Oplotnica organizirala javno obravnavo.
Občani in drugi zainteresirani bodo o javni obravnavi obveščeni najmanj 8 dni prej na krajevno običajni način (lokalni časopisi, kabelska TV, oglasna deska občine).
 
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo Občinska uprava občine Oplotnica zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku zazidalnega načrta in jih po zaključku javne razgrnitve predala izdelovalcu.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo pripravil strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Oplotnica.
Občinska uprava občine Oplotnica bo vsem, ki so dali pripombe in predloge, pa jih občinski svet ni sprejel, poslal obrazložitev razlogov, zaradi katerih pripomb in predlogov ni sprejel.
 
4.4. Priprava dopolnjenega osnutka zazidalnega načrta
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil osnutek zazidalnega načrta.
Dopolnjeni osnutek zazidalnega načrta bo vseboval enake sestavine kot osnutek zazidalnega načrta; od osnutka se bo razlikoval v tistih vsebinah, kjer so bile upoštevane pripombe iz javne razgrnitve in obravnav. Ob tem bo vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k zazidalnemu načrtu ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt.
 
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu zazidalnega načrta
Na dopolnjeni osnutek zazidalnega načrta bo izdelovalec zazidalnega načrta pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij, navedenih v točki 3.4. tega programa.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da z dopolnjenim osnutkom zazidalnega načrta soglaša.
 
4.6. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet bo obravnaval usklajeni predlog zazidalnega načrta in sprejel odlok o zazidalnem načrtu, ki se objavi v Uradnem listu RS.
 
5. ROKI ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
Zazidalni načrt bo pripravljen v naslednjih rokih:
--------------------------------------------------------------------------------
Izbira izvajalca        Po sprejemu prostorskih sestavin planskih aktov
                občine
--------------------------------------------------------------------------------
izdelava strokovnih podlag in
njihova verifikacija      80 dni po podpisu pogodbe in zagotovitvi pogojev
                za delo
izdelava gradiva za pridobitev
pogojev             15 dni po potrditvi strokovnih podlag
pridobitev pogojev       30 dni
izdelava osnutka zazidalnega
načrta             60 dni po pridobitvi vseh pogojev
javna razgrnitev osnutka    30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS
javna obravnava         v času javne razgrnitve
predaja pripomb izdelovalcu   15 dni po zaključeni javni razgrnitvi
priprava strokovnih stališč do
pripomb in predlogov      do 50 dni po predaji pripomb
izdelava dopolnjenega osnutka  40 dni po sprejetju stališč
pridobitev soglasij       30 dni
sprejem ZN na občinskem svetu  po pridobitvi soglasij
priprava končnega elaborata   14 dni po sprejemu odloka na občinskem svetu
--------------------------------------------------------------------------------
6. FINANCIRANJE PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Sredstva za pripravo zazidalnega načrta za turistično naselje Oplotnica zagotovi naročnik zazidalnega načrta.
 
7. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Program priprave začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Oplotnica in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1.9.1/2002
Oplotnica, dne 27. decembra 2002.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost