Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

9. Popravek odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2002, stran 3325.

Popravek
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2002, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11-493/02 z dne 11. 2. 2002, se celotni 3. člen pravilno glasi:
“3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Puconci so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. Proračun Občine Puconci za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
                          v tisoč tolarjev
------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov            Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------
  I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         1.443.578
  Tekoči prihodki (70+71)                502.425
70 Davčni prihodki                     367.190
  700 Davki na dohodek in dobiček            176.625
  703 Davki na premoženje                 42.315
  704 Domači davki na blago in storitve         148.250
71 Nedavčni prihodki                    135.235
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     6.275
  711 Takse in pristojbine                 6.160
  712 Denarne kazni                      -
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        1.000
  714 Drugi nedavčni prihodki              121.800
72 Kapitalski prihodki                   103.040
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        11.200
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
  nematerialnega premoženja                91.840
73 Prejete donacije                    158.000
  730 Prejete donacije iz domačih virov         158.000
  731 Prejete donacije iz tujine                -
74 Transferni prihodki                   680.113
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij               680.113
  II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)           1.573.727
40 Tekoči odhodki                     202.844
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          46.159
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      6.281
  402 Izdatki za blago in storitve            137.104
  403 Plačila domačih obresti               3.000
  409 Rezerve                       10.300
41 Tekoči transferi                    335.793
  410 Subvencije                     22.650
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      67.875
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  42.280
  413 Drugi tekoči domači transferi           202.988
42 Investicijski odhodki                  705.310
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         705.310
43 Investicijski transferi                 329.780
  430 Investicijski transferi              329.780
  III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)        -130.149
  (proračunski primanjkljaj)
------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov            Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------
  IV. Prejeta vračila danih posojil in
  prodaja kapitalskih deležev (750+751)          22.500
75 Prejeta vračila danih posoji              l22.500
  750 Prejeta vračila danih posojil            22.000
  751 Prodaja kapitalskih deležev              500
  V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
  (440+441)                        12.450
44 Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
  440 Dana posojila                    3.450
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       9.000
  VI. Prejeta minus dana posojila in
  spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)         10.050
------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov            Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------
  VII. Zadolževanje (500)                 80.000
50 Zadolževanje                       80.000
  500 Domače zadolževanje                 80.000
  VIII. Odplačilo dolga (550)               6.000
55 Odplačilo dolga                      6.000
  550 Odplačilo domačega dolga               6.000
  IX. Spremembe stanja sredstev na računu
  (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)               –46.099
  X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)         120.099
  XI. Neto financiranje (VI.+X.)             130.149
------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.”.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost