Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

97. Uredba o ratifikaciji dodatkov I in II h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali, stran 1153.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DODATKOV I IN II H KONVENCIJI O VARSTVU SELITVENIH VRST PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALI
1. člen
Ratificirata se dodatka I in II h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali, ki sta bila sprejeta na Konferenci pogodbenic v Cape Townu 16. novembra 1999.
2. člen
Dodatka I in II se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasita:
APPENDICES I AND II
OF THE CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS (CMS)
(as amended by the Conference of the Parties in 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 and 1999)
Effective: 14 February 2000
APPENDIX I
Interpretation
1. Migratory species included in this Appendix are referred to:
a) by the name of the species or subspecies; or
b) as being all of the migratory species included in a higher taxon or designated part thereof.
2. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.
3. The abbreviation for sensu lato “(s.l.)” is used to denote that the scientific name is used in its extended meaning.
4. An asterisk (*) placed against the name of a species indicates that the species, or a separate population of that species, or a higher taxon which includes that species is included in Appendix II.
APPENDIX II
Interpretation
1. Migratory species included in this Appendix are referred to:
a) by the name of the species or subspecies; or
b) as being all of the migratory species included in a higher taxon or designated part thereof.
Unless otherwise indicated, where reference is made to a taxon higher than species, it is understood that all the migratory species within that taxon could significantly benefit from the conclusion of AGREEMENTS.
2. The abbreviation “spp.” following the name of a Family or Genus is used to denote all migratory species within that Family or Genus.
3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.
4. The abbreviation “(s.l.)” is used to indicate that the scientific name is used in its extended meaning.
5. An asterisk (*) placed against the name of a species or higher taxon indicates that the species, or a separate population of that species, or one or more species included in that higher taxon is included in Appendix I.
DODATKA I IN II
H KONVENCIJI O VARSTVU SELITVENIH VRST PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALI
(kot ju je spremenila Konferenca pogodbenic v letih 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 in 1999)
veljata od 14. februarja 2000
DODATEK I
Razlaga
1. Selitvene vrste, ki so vključene v ta dodatek, se navajajo:
a) z imenom vrste ali podvrste ali
b) z imenom višje sistematske skupine, kadar so mišljene vse selitvene vrste, vključene v to skupino.
2. Druga navajanja sistematskih skupine, višje, kot vrste so namenjena le za informacijo ali za razvrščanje.
3. Okrajšava sensu lato”(s. l.)” pomeni, da je znanstveno ime uporabljeno v širšem pomenu.
4. Zvezdica (*) poleg imena vrste pomeni, da je vrsta ali ločena populacija te vrste ali višja sistematska skupina, ki vključuje to vrsto, navedena v Dodatku II.
DODATEK II
Razlaga
1. Selitvene vrste, ki so vključene v ta dodatek, se navajajo:
a) z imenom vrste ali podvrste ali
b) z imenom višje sistematske skupine, kadar so mišljene vse selitvene vrste, vključene v to skupino.
Če ni drugače določeno, navajanje sistematske skupine višje od vrste, pomeni, da bi lahko vsem selitvenim vrstam te sistematske skupine sklenitev SPORAZUMOV zelo koristila.
2. Okrajšava “spp.” poleg imena družine ali rodu se uporablja za označevanje vseh selitvenih vrst te družine ali rodu.
3. Druga navajanja sistematskih skupin višjih od vrste, so namenjena le za informacijo ali za razvrščanje.
4. Okrajšava “(s. l.)” pomeni, da je znanstveno ime uporabljeno v širšem pomenu.
5. Zvezdica (*) poleg imena vrste ali višje sistematske skupine pomeni, da je vrsta ali ločena populacija te vrste ali ena ali več vrst iz te sistematske skupine vključena v Dodatek I.
3. člen
Za izvajanje dodatkov skrbi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 903-07/2002-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti