Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

79. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju turizma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije, stran 995.

Na podlagi prve alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU TURIZMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju turizma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije, podpisan v Beogradu dne 18. junija 2002.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in srbskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU NA PODROČJU TURIZMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: “pogodbenici“) sta se
– v skupnem interesu za razvoj odnosov in sodelovanja na področju turizma med državama,
– priznavajoč obojestranski interes za ureditev ustreznega in dolgoročnega pravnega okvira za sodelovanje na področju turizma ter
– upoštevaje načela in priporočila Konference Združenih narodov o turizmu in mednarodnih potovanjih (Manila, 1980), Sklepnega dokumenta Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (Helsinki, 1975) in skladno s priporočili Svetovne turistične organizacije
dogovorili o naslednjem:
1. člen
1. Pogodbenici bosta v skladu s svojo notranjo zakonodajo in v okviru svojih možnosti razvijali in podpirali medsebojno sodelovanje med pristojnimi državnimi organi, gospodarskimi subjekti, organizacijami, združenji, ustanovami in drugimi ustreznimi institucijami obeh držav na področju turizma in s tem namenom sprejemali ustrezne ukrepe.
2. Pogodbenici bosta pospeševali medsebojno turistično izmenjavo in spodbujali turistična potovanja iz tretjih držav.
2. člen
1. Pogodbenici bosta spodbujali medsebojno izmenjavo podatkov in informacij na področju turizma, turistične zakonodaje in predpisov, strokovnega usposabljanja kadrov ter študij in raziskovalnih projektov s področja turizma.
2. Pogodbenici bosta skladno s svojo zakonodajo in v okviru svojih pooblastil pospeševali sodelovanje med pristojnimi organi in institucijami s področja strokovnega usposabljanja kadrov v turizmu in izmenjave turističnih strokovnjakov.
3. člen
Pogodbenici bosta proučili možnosti organiziranja strokovnega usposabljanja za vodstveni kader (managerje) v hotelih in gostinstvu, strokovnjake za marketing in turistično promocijo, kategorizacijo in administracijo.
4. člen
Pogodbenici bosta skladno s svojimi predpisi in pooblastili omogočali lažjo izmenjavo promocijskega materiala za turistične predstavitve in spodbujali turistična podjetja in agencije, da sodelujejo na dogodkih turističnega značaja v državi druge pogodbenice.
5. člen
1. Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali organiziranje študijskih potovanj za predstavnike medijev, poročevalcev o turizmu in turističnih strokovnjakov.
2. Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo na vzajemni osnovi spodbujali organiziranje razstav, predstavitev turističnih filmov ter odnose z javnostjo z namenom predstavitve turistične ponudbe.
6. člen
1. Pogodbenici bosta posebno pozornost namenili turistični ponudbi in izmenjavi informacij z namenom oblikovanja in uresničevanja projektov skupnega interesa ter skupnim vlaganjem. Prav tako bosta spodbujali in podpirali izmenjavo strokovnih izkušenj na področju turizma.
2. Pogodbenici bosta spodbujali organiziranje srečanj turističnih podjetij, strokovnjakov in poslovnežev s področja turizma z namenom zagotovitve možnosti za predstavitev informacij, statističnih podatkov, dokumentacije in predlogov investicijskih projektov na področju turizma.
7. člen
Pogodbenici bosta usklajevali sodelovanje svojih državnih organov in turističnih organizacij skladno z določili Svetovne turistične organizacije in drugih mednarodnih organizacij.
8. člen
Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o vseh mednarodnih dokumentih s področja turizma, h katerim bosta pristopili, in bi lahko bili zanimivi za sodelovanje med njima.
9. člen
Pogodbenici bosta skladno s svojimi notranjimi predpisi spodbujali ustanavljanje nacionalnih turističnih informativnih centrov na ozemlju države druge pogodbenice in nudili pomoč pri vzpostavljanju ustreznih odnosov za njihovo organizacijo in opravljanje dejavnosti.
10. člen
Spremembe tega sporazuma se lahko sprejemajo samo v pisni obliki po odobritvi obeh pogodbenic.
11. člen
1. Pogodbenici sta se sporazumeli, da bosta za uresničevanje ciljev tega sporazuma ustanovili skupno Komisijo za turizem, ki jo bo sestavljalo enako število predstavnikov pogodbenic.
2. Komisija za turizem se bo sestajala najmanj enkrat letno, po potrebi pa tudi večkrat, izmenično v vsaki od držav pogodbenic.
3. Komisija za turizem predvsem:
– skrbi za izvajanje tega sporazuma,
– spremlja in analizira rezultate sodelovanja v preteklem obdobju,
– zagotavlja izmenjavo informacij glede sprememb predpisov v vsaki od pogodbenic, ki so povezani s turizmom in opravljanjem turistične dejavnosti,
– predlaga konkretne aktivnosti in druge oblike medsebojnega sodelovanja za naslednje obdobje.
12. člen
1. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega od uradnih obvestil, s katerima pogodbenici druga drugo obveščata, da so izpolnjeni pogoji, ki jih notranja zakonodaja predvideva za začetek veljavnosti sporazuma.
2. Sporazum se sklene za obdobje petih let in se samodejno obnavlja za naslednja petletna obdobja, razen če ena pogodbenica v pisni obliki obvesti drugo pogodbenico, da namerava odpovedati sporazum, in to šest mesecev pred potekom veljavnosti sporazuma.
3. Odpoved tega sporazuma ne bo vplivala na izvajanje programov in projektov dogovorjenih v času veljavnosti tega sporazuma, v kolikor se pogodbenici ne dogovorita drugače.
Ta sporazum je podpisan v Beogradu dne 18. 6. 2002 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in srbskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Tea Petrin l. r.
ZA ZVEZNO VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
dr. Miroljub Labus l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 305-32/2002-2
Ljubljana, dne 29. oktobra 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost