Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

78. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPT-A), stran 993.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO (BMKPT-A)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.
Št. 001-22-132/02
Ljubljana, 5. novembra 2002
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO (BMKPT-A)
1. člen
Ratificira se Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisan v Skopju 5. junija 2002.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi: *
S P O R A Z U M
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO
Republika Slovenija in Republika Makedonija
ponovno potrjujeta svojo zavezanost načelom tržnega gospodarstva, ki je podlaga za njune odnose,
odločeni, da odstranita ovire v medsebojni trgovini v skladu z načeli, določenimi v Splošnem sporazumu o carinah in trgovini,
ob priznanju, da je končni cilj pogodbenic pristop k Evropski uniji (v nadaljevanju EU),
sta v skladu z določbami drugega odstavka 37. člena Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
sklenili:
1. člen
Drugi odstavek 5. člena Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo se spremeni tako, da se glasi: “Republika Makedonija bo pri uvozu blaga s poreklom iz Republike Slovenije ukinila vse posebne carinske dajatve z dnem začetka uporabe tega sporazuma.“
2. člen
V 40. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
“Če ena od pogodbenic zaradi pristopa k EU odpove sporazum, ta preneha veljati en dan pred datumom pristopa te pogodbenice k EU. Druga pogodbenica se odpove vsem nadomestilom do razširjene EU ali pogodbenice, ki odpove sporazum.“
3. člen
Ta sporazum je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.
4. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca po datumu, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Ta sporazum se začasno uporablja od prvega dneva meseca, ki sledi datumu uradnega obvestila Republike Slovenije, da so izpolnjeni njeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega sporazuma.
V DOKAZ TEGA sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Skopju dne 5. junija 2002 v dveh izvodih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo
dr. Tea Petrin l. r.
Za Republiko Makedonijo
mag. Besnik Fetai l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/99-32/3
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.