Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

69. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije, stran 921.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije, podpisan v Beogradu 31. maja 2002.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne republike Jugoslavije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Jugoslavijo,
ker se zavedata pomena mednarodnega znanstveno-tehnološkega sodelovanja za gospodarski in družbeni razvoj obeh držav,
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici prispevata k razvijanju dvostranskega znanstveno-tehnološkega sodelovanja na podlagi vzajemnih koristi in enakosti v skladu z določili tega sporazuma, svojo notranjo zakonodajo in predpisi mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.
2. člen
Znanstveno-tehnološko sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, podjetji in drugimi subjekti iz Republike Slovenije in Zvezne republike Jugoslavije se uresničuje z:
a/ znanstveno-tehnološkimi raziskavami in razvojnimi projekti na skupaj dogovorjenih področjih;
b/ izmenjavami raziskovalcev in strokovnjakov;
c/ izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije;
d/ dajanjem opreme in materiala, ki sta nujna za uresničevanje sodelovanja, v začasno uporabo ali izmenjavo;
e/ organiziranjem skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, seminarjev, delavnic, razstav in podobno;
f/ oblikovanjem skupnih znanstvenoraziskovalnih centrov in začasnih znanstvenoraziskovalnih skupin;
g/ drugimi oblikami znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se lahko pogodbenici medsebojno dogovorita.
Poleg navedenega pogodbenici v največji možni meri spodbujata izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno s tehničnim sodelovanjem.
3. člen
Pogodbenici spodbujata in podpirata sodelovanje in udeležbo pri večstranskih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.
Pogodbenici izmenjata informacije o svojih prednostnih nalogah pri znanstvenem in tehnološkem sodelovanju na evropski ravni in spodbujata sodelujoče organizacije, da začnejo in skupaj sodelujejo pri razvojno-raziskovalnih projektih v okvirnih programih EU, EUREKA, COST itd.
4. člen
Znanstveniki, strokovnjaki in ustanove drugih držav ali mednarodnih organizacij so lahko s soglasjem obeh sodelujočih organizacij povabljeni, da sodelujejo pri dejavnostih po tem sporazumu pri financiranju in tudi uresničevanju programov in projektov, ki bodo rezultat sodelovanja v okviru tega sporazuma.
Stroške takega sodelovanja običajno krije tretja stran, razen če se pogodbenici pisno ne sporazumeta drugače.
5. člen
Uporabo pravic intelektualne lastnine, ki izhaja iz sodelovanja po tem sporazumu, urejajo dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami, v katerih je zagotovljeno ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine v skladu z notranjo zakonodajo držav pogodbenic in mednarodnimi konvencijami s področja prava intelektualne lastnine, katerih članici sta pogodbenici.
6. člen
Izsledki znanstvenega raziskovanja oziroma znanstvena odkritja, ki izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu in se ne nanašajo na pravice industrijske lastnine ter ne vsebujejo podatkov, ki se v skladu z notranjo zakonodajo držav pogodbenic obravnavajo kot tajni, ne bodo razkriti tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja obeh strani, razen če ni drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami za vsak projekt posebej.
7. člen
Pristojna organa za izvajanje določb tega sporazuma sta za Republiko Slovenijo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in za Zvezno republiko Jugoslavijo Zvezni sekretariat za razvoj in znanost.
8. člen
Za izvajanje tega sporazuma pristojna organa ustanovita mešano slovensko-jugoslovansko komisijo za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju mešana komisija), sestavljeno iz enakega števila predstavnikov in strokovnjakov, ki jih imenujeta pristojna organa.
Delo mešane komisije bo usmerjeno v vzpostavitev organizacijskih in finančnih pogojev za zagotavljanje znanstveno-tehnološkega sodelovanja. Mešana komisija predlaga, usklajuje in spremlja uresničevanje skupnih programov znanstveno-tehnološkega sodelovanja.
Mešana komisija sprejema dveletne programe sodelovanja, nadzoruje njihovo izvajanje in po potrebi predlaga konkretne ukrepe za uresničevanje rezultatov sodelovanja.
Mešana komisija se sestaja vsaki dve leti ali po potrebi pogosteje na zahtevo ene od pogodbenic izmenično v Republiki Sloveniji in Zvezni republiki Jugoslaviji.
Za organizacijo svojih dejavnosti bo mešana komisija sprejela poslovnik o delu.
9. člen
Določbe tega sporazuma nikakor ne vplivajo na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz dvostranskih in večstranskih, že obstoječih ali prihodnjih sporazumov, ki jih podpisujeta pogodbenici.
10. člen
Ta sporazum velja pet let. Sporazum se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če katera od pogodbenic šest mesecev prej pisno ne sporoči svoje namere, da odpoveduje sporazum.
Določbe tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo le s soglasjem pogodbenic. Spremembe in dopolnitve morajo biti pisne.
Spremembe in dopolnitve tega sporazuma ali prenehanje njegove veljavnosti ne morejo vplivati na skupne projekte, ki že potekajo po tem sporazumu in ob sprejetju teh sprememb in dopolnitev ali prenehanju veljavnosti tega sporazuma še niso dokončani.
11. člen
Spori pri razlagi ali izvajanju tega sporazuma se rešujejo s posvetovanjem v mešani komisiji ali med pristojnima organoma.
12. člen
Ta sporazum začne veljati, ko si pogodbenici izmenjata uradni obvestili, ki potrjujeta, da so končani njuni notranjepravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti. Datum začetka veljavnosti je datum zadnjega uradnega obvestila.
Sestavljeno v Beogradu dne 31. maja 2002 v dveh izvirnikih v slovenskem in srbskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni in imata isti pomen.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Lucija Čok l. r.
ZA ZVEZNO VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Vuko Domazetović l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 681-29/2001-4
Ljubljana, dne 10. septembra 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina