Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

26. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva, stran 375.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO ČEŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSKE INDUSTRIJE IN GOZDARSTVA
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva, podpisan v Pragi 25. avgusta 1998.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO ČEŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSKE INDUSTRIJE IN GOZDARSTVA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo Češke republike (v nadaljevanju pogodbenika) sta se s ciljem razvijati in krepiti vzajemno sodelovanje in navezovati neposredne stike med pravnimi osebami Republike Slovenije in Češke republike (v nadaljevanju partnerji) na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenika se obvezujeta, da bosta v okviru svojih pristojnosti in v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi svojih držav spodbujala in omogočala razvoj neposrednih stikov med partnerji obeh držav na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva.
2. člen
Sodelovanje med pogodbenikoma na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva bo potekalo na naslednjih področjih:
1. pridelava rastlin: žlahtnjenje rastlin, vključno z uporabo sodobnih tehnologij, izmenjava rastlinskega genetskega materiala, semenarstvo, varstvo rastlin, pridelava novih sort kmetijskih rastlin z uporabo okolju prijaznih tehnologij in sredstev za varstvo rastlin ter gnojil;
2. živinoreja: vzreja in reja plemenske in klavne živine (govedo, prašiči, konji, koze, ovce, kunci, perutnina, ribe, čebele), proizvodnja krme, selekcija, reprodukcija, rodovništvo in kontrola proizvodnosti živali in nove tehnologije reje živali;
3. biotehnologija: uporaba metod genetskega inženiringa za izboljšanje proizvodnih lastnosti živali ter za žlahtnjenje novih sort kmetijskih rastlin z večjo rodnostjo in odpornostjo proti boleznim in škodljivcem;
4. proizvodnja hrane: prilagajanje tehnične zakonodaje pri proizvodnji živil, v sistemu uvoznih in izvoznih potrdil (spričeval) za kmetijske in živilske proizvode, pri zagotavljanju uradnega državnega nadzora kakovosti živil in varovanja potrošnika, pri označevanju živil, tehnični zakonodaji Evropske unije; izmenjava informacij in strokovna pomoč pri skupnih vlaganjih v živilskopredelovalno industrijo, izmenjava informacij o ponudbi tehnologij in know-howa za majhna podjetja (pridelava mleka in mesa, mlini in pekarne, predelava sadja in zelenjave, proizvodnja piva, slada in vina, odstranjevanje odpadnih vod iz majhnih obratov);
5. mehanizacija in avtomatizacija kmetijske in živilske proizvodnje: razvoj in uporaba novih tehnologij, preizkušanje strojev in opreme za dela v rastlinski pridelavi in za predelovalno industrijo, uporaba obnovljivih energetskih virov za kmetijske namene;
6. gozdarstvo: gozdarska politika in zakonodaja, trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi in njihova večnamenska raba, okolju prijazne tehnologije pridobivanja lesa in tehnike zanjo, varstvo gozdov (entomologija in fitopatologija), spremljanje stanja gozdov in daljinsko pridobivanje podatkov, trajnostno in sonaravno upravljanje zavarovanih območij gozdov (parki), proces preoblikovanja gozdarstva (sodelovanje zlasti v smislu Resolucije H3 Ministrske konference o varovanju gozdov v Evropi, Helsinki, junij 1993);
7. lovstvo: zakonodaja, ki se nanaša na divjad in lovstvo, upravljanje divjadi kot sestavnega dela ekosistemov, načrtovanje upravljanja divjadi, varstvo in ohranjanje avtohtonih divjih živali, varstvo habitatov divjih živali, lovska kinologija in sokolarstvo.
3. člen
Pogodbenika bosta podpirala širjenje obojestransko koristne trgovine s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, materialom, stroji in opremo, tehnološkimi linijami za predelavo in embaliranje kmetijskih in živilskih proizvodov.
Pogodbenika bosta tesno sodelovala pri medsebojnem obveščanju in ustvarjanju razmer za udeležbo na razstavah in na mednarodnih sejmih na stojnicah pogodbenikov, organiziranih v Republiki Sloveniji in Češki republiki.
4. člen
Pogodbenika bosta spoštovala zahteve Mednarodne konvencije o varstvu rastlin in pogoje, ki jih nalaga članstvo v Evropski in Mediteranski organizaciji za varstvo rastlin.
5. člen
Sodelovanje med pogodbenikoma na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva bo potekalo v naslednjih oblikah:
1. izmenjava informacij o novih tehnologijah in metodah, ki prispevajo k povečanju učinkovitosti kmetijske proizvodnje in obenem pridelovanja zdravju neškodljivih surovin in hrane;
2. izmenjava dosežkov raziskav, znanstvenikov in strokovnjakov kakor tudi informacij s seminarjev, simpozijev, razstav;
3. izmenjava vzorcev semen, plemenskega materiala, kemičnih pripravkov, biološkega materiala, modelov novih strojev in naprav za izvedbo poizkusov;
4. skupne raziskave in proučevanja vprašanj, za katera obstaja obojestransko zanimanje.
6. člen
Izmenjava vzorcev semen, plemenskega materiala, tehnologij in objavljenih informacij bo potekala na podlagi vzajemnosti brezplačno ali pa po drugačnih pogojih, o katerih se bosta pogodbenika dogovorila.
Skupni programi in projekti bodo potekali na podlagi sporazumno določenih pogojev in se bodo uresničevali v skladu s finančnimi (proračunskimi in drugimi) zmogljivostmi partnerjev.
7. člen
Pogodbenika se obvezujeta, da ne bosta objavljala informacij, ki jih dostavita drug drugemu na podlagi tega sporazuma, niti izsledkov skupnih raziskav, razen tistih, o katerih se pisno dogovorita.
Pogodbenika zagotavljata primerno in učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine, pridobljenih s skupnim delom. O uporabi se bosta dogovorila v skladu s posebnim protokolom, ki bo izdelan, preden se začne delo pri skupnem projektu. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice pravic intelektualne lastnine, ki bodo izhajale iz sodelovanja pri tem projektu.
8. člen
Pogodbenika se lahko dogovorita tudi za druga področja in oblike sodelovanja iz tega sporazuma.
9. člen
Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjepravnimi predpisi držav pogodbenic. Veljati začne trideseti dan po prejemu kasnejše diplomatske note o tej odobritvi.
Ta sporazum se sklene za pet let in se vsakič samodejno podaljša za naslednjih pet let, če ga eden od pogodbenikov pisno ne odpove najkasneje šest mesecev pred potekom obdobja njegove veljavnosti.
Sklenjeno v Pragi dne 25.8.1998 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Cirilj Smrkolj l. r.
Za Ministrstvo za kmetijstvo
Češke republike
Jan Fencl l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 320-29/2002-1
Ljubljana, dne 15. marca 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo v češkem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina