Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002

Kazalo

16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o položaju in delovanju kulturnih centrov (BFRKC), stran 274.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O POLOŽAJU IN DELOVANJU KULTURNIH CENTROV (BFRKC)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o položaju in delovanju kulturnih centrov (BFRKC), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2002.
Št. 001-22-11/02
Ljubljana, 25. februarja 2002
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O POLOŽAJU IN DELOVANJU KULTURNIH CENTROV (BFRKC)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o položaju in delovanju kulturnih centrov, podpisan v Ljubljani 17. oktobra 2001.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O POLOŽAJU IN DELOVANJU KULTURNIH CENTROV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Francoske republike, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se,
ob upoštevanju zavzemanja slovenskega in francoskega naroda za širjenje njunih kultur, jezikov in kulturne raznolikosti,
ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike z dne 6. novembra 1992,
skladno s prvim odstavkom III. poglavja Zapisnika drugega zasedanja slovensko-francoske mešane komisije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in tehniki, podpisanega 24. aprila 1997 v Ljubljani,
sporazumeli o naslednjih določbah:
1. člen
Vlada Francoske republike je v Ljubljani ustanovila Francoski inštitut. Vlada Republike Slovenije ima pravico, da na podlagi načela vzajemnosti v Franciji odpre kulturni center. Za namene tega sporazuma se izraz “centra“ uporablja za slovenski kulturni center v Parizu in za Francoski inštitut v Ljubljani.
2. člen
Naloga centrov je prispevati k razvoju odnosov med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v kulturi, umetniških izmenjavah, izobraževanju, sodelovanju med univerzami, znanosti, tehniki in komunikacijah, predvsem avdiovizualnih. Centra neposredno obveščata javnost o dosežkih ene in druge pogodbenice na različnih področjih.
3. člen
Za slovenski center je pristojno Veleposlaništvo Republike Slovenije v Franciji. Za francoski center je pristojno Veleposlaništvo Francije v Republiki Sloveniji.
4. člen
Dejavnosti centrov obsegajo:
– organizacijo kulturnih, pedagoških, znanstvenih in tehničnih prireditev ter konferenc, simpozijev in drugih srečanj v Sloveniji in Franciji,
– predstavitev filmov in avdiovizualnih dokumentov,
– sprejem znanstvenikov, predavateljev na konferencah in umetnikov iz države pošiljateljice na prireditvah, ki jih organizira center,
– obveščanje o kulturnem življenju, znanstveni in tehnični dejavnosti države pošiljateljice,
– vzdrževanje knjižnice in mediateke, kjer je mogoče dobiti podatke in si sposoditi knjige, časopise, revije in vse druge pisne ali avdiovizualne dokumente kulturne, pedagoške, znanstvene in tehnične narave,
– objavljanje in pošiljanje informativnih programov, katalogov in drugih dokumentov kulturne, pedagoške, znanstvene in tehnične narave,
– poučevanje ter metodika in didaktika jezika, uvod v civilizacijo države pošiljateljice.
Če se pogodbenici tako dogovorita, lahko centra sodelujeta pri drugih dejavnostih v skladu z nameni tega sporazuma ali zanje prevzameta pobudo.
5. člen
Centra opravljata svoje dejavnosti ob upoštevanju notranjega prava države sprejemnice in v skladu z določbami tega sporazuma.
6. člen
Če se pogodbenici tako dogovorita, lahko centra organizirata svoje dejavnosti tudi zunaj svojih prostorov.
7. člen
Pogodbenici zagotavljata neoviran dostop javnosti do svojih dejavnosti ne glede na to, ali te potekajo v prostorih centrov ali v drugih prostorih, in skrbita za to, da lahko centra obveščata javnost o svojih dejavnostih z vsemi sredstvi, ki so na voljo.
8. člen
Centra sta državni instituciji. Sta pravni osebi države pošiljateljice in sta v državi sprejemnici pooblaščena sprejemati akte, potrebne za njuno delovanje.
9. člen
Centra se ne ukvarjata s pridobitno dejavnostjo.
V skladu s pogoji, določenimi v tem sporazumu, ter ob upoštevanju predpisov, ki veljajo v državi sprejemnici, lahko centra:
– pobirata vstopnino za prireditve, ki jih organizirata, zaračunata vpisnino za jezikovne tečaje ali druge prispevke za dejavnosti iz tega sporazuma za kritje svojih stroškov delovanja,
– prodajata kataloge, plakate, programe, knjige, plošče, didaktično gradivo in pripomočke, ki se neposredno uporabljajo za izvedbo prireditev v njuni organizaciji, ob upoštevanju mednarodnih predpisov o varstvu intelektualne lastnine.
10. člen
Za centra in njuno osebje velja davčni režim, kot ga predpisuje zakonodaja države sprejemnice, ob upoštevanju ustreznih določb iz Sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Francijo z dne 28. marca 1974 o preprečevanju dvojnega obdavčevanja na področju davka na dohodek, s protokolom, ki se v skladu z izmenjavo pisem z dne 28. marca in 25. maja 1994 še naprej uporablja do uveljavitve novega takega sporazuma med Republiko Slovenijo in Francosko republiko.
11. člen
Centra sta na podlagi vzajemnosti in ob spoštovanju predpisov, ki veljajo v državi sprejemnici, oproščena plačila carinskih ter drugih dajatev in davkov, ki sta jih dolžna plačati pri uvozu:
– premičnin, opreme in pisarniških potrebščin, vključno z računalniško opremo za svoje tekoče pisarniško delovanje,
– katalogov, plakatov, programov, knjig, plošč, avdiovizualnih in didaktičnih pripomočkov in drugih predmetov, omenjenih v 9. členu tega sporazuma, pod pogojem, da tak uvoz ni v nasprotju z običajno trgovsko distribucijo,
– filmov, namenjenih za ogled ali predvajanje v prostorih centrov ali zunaj njunih prostorov v okviru prireditev, ki jih organizirata.
Navedeni predmeti se v državi sprejemnici ne smejo izposojati, dajati v najem, zastavljati ali prodajati drugače kot pod pogoji, ki jih v skladu s svojimi veljavnimi carinskimi in davčnimi predpisi določijo pristojni organi države sprejemnice.
12. člen
Vsaka pogodbenica imenuje osebje svojega centra.
Po dogovoru med pogodbenicama je direktor centra lahko član diplomatskega osebja diplomatskih predstavništev.
Število članov osebja centrov se določi z medsebojnim dogovorom.
Pogodbenici se medsebojno obveščata o zaposlovanju novega osebja centrov kakor tudi o prevzemu in prenehanju njegovih dolžnosti.
13. člen
Za osebje centrov, ki ima državljanstvo države pošiljateljice, in začasno prebiva v državi sprejemnici, in njegove vzdrževane družinske člane, za katere velja socialno zavarovanje države pošiljateljice, veljata delovna zakonodaja in sistem socialnega varstva države pošiljateljice.
14. člen
Vsaka pogodbenica dovoli članom osebja centrov druge pogodbenice, da lahko ob upoštevanju veljavnih predpisov v enem letu od prevzema dolžnosti brez plačila carinskih, davčnih in drugih dajatev uvozijo svoje pohištvo, predmete za osebno rabo in svoj osebni avto, ki jih imajo v uporabi, in jih zopet izvozijo, ko njihova zadolžitev v centru preneha. Ta oprostitev velja le za čas opravljanja dolžnosti v okviru centra.
Navedenih predmetov osebje države pošiljateljice v državi sprejemnici ne sme izposojati, dajati v najem, zastavljati ali prodajati drugače kot pod pogoji, določenimi s carinskimi in davčnimi predpisi, ki veljajo v državi sprejemnici.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za tiste člane osebja kulturnih centrov, ki so državljani države sprejemnice ali imajo v njej stalno prebivališče.
15. člen
Vsaka pogodbenica se obvezuje, da bo na podlagi vzajemnosti ter v skladu s svojo veljavno zakonodajo poenostavila postopek izdaje dovoljenj za prebivanje v državi sprejemnici članom osebja centra druge pogodbenice, ki niso člani diplomatskega osebja, in njihovim zakoncem in nepreskrbljenim otrokom, ki med opravljanjem nalog uslužbenca centra živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, za čas njegove zaposlitve v centru.
16. člen
Vsi spori, ki se nanašajo na razlago in uporabo tega sporazuma, se rešujejo s pogajanji med pogodbenicama.
17. člen
Sporazum se sklene za pet let. Molče se podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja.
Vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico, da so izpolnjeni njeni predpisani ustavni postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma, ki začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu prejema zadnjega obvestila.
Vsaka pogodbenica ga lahko kadar koli pisno odpove po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim rokom.
V potrditev tega sta predstavnika pogodbenic, pravilno pooblaščena v ta namen, podpisala ta sporazum in nanj odtisnila svoj žig.
Sestavljeno v Ljubljani dne 17. oktobra 2001 dveh izvodih, vsak od njiju v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Tanja Orel-Šturm l.r.
Državna podsekretarka
Za Vlado
Francoske republike
Olivier de La Baume l.r.
Veleposlanik Francije
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES CULTURELS
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République française, dénommés ci-après les Parties,
Considérant l’attachement des peuples slovène et français à la promotion de leurs cultures, de leurs langues et de la diversité culturelle,
Considérant l’Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République française, en date du 6 novembre 1992,
Conformément au Chapitre III, Paragraphe Ier du Procès verbal de la deuxième session de la commission mixte slovéno-française sur la coopération éducative, culturelle, scientifique et technique, signé le 24 avril 1997 à Ljubljana,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Le Gouvernement de la République française a créé à Ljubljana un Institut français. Le Gouvernement de la République de Slovénie a la capacité, en vertu du principe de réciprocité, d’ouvrir un centre culturel en France. Au titre du présent Accord, le terme “centres“ s’applique au centre culturel slovène à Paris et à l’Institut français de Ljubljana.
Article 2
Les centres ont pour mission de contribuer au développement des relations entre la République de Slovénie et la République française dans les domaines de la culture, des échanges artistiques, de l’enseignement, de la coopération universitaire, de la science, de la technique et de la communication, notamment audiovisuelle. Les centres font connaître directement au public les réalisations des Parties dans ces différents domaines.
Article 3
Le centre slovène est placé sous l’autorité de l’Ambassade de la République de Slovénie en France, le centre français est placé sous l’autorité de l’Ambassade de France en République de Slovénie.
Article 4
Les activités des centres comprennent:
– l’organisation de manifestations culturelles, pédagogiques, scientifiques et techniques en Slovénie et en France, ainsi que de conférences, colloques et autres rencontres,
– la présentation de films et de documents audiovisuels,
– l’accueil, à l’occasion de manifestations organisées par le centre, de scientifiques, conférenciers et artistes du pays d’envoi,
– l’information sur la vie culturelle, les activités scientifiques et techniques du pays d’envoi,
– l’entretien d’une bibliothèque et d’une médiathèque permettant la consultation et le pręt de livres, journaux, revues et de tout autre document écrit ou audiovisuel à caractère culturel, pédagogique, scientifique et technique,
– la publication et la diffusion de programmes d’information, de catalogues et autres documents à caractère culturel, pédagogique, scientifique et technique,
– l’enseignement et la pédagogie des langues, l’initiation à la civilisation du pays d’envoi.
Après accord entre les Parties, les centres peuvent participer à d’autres activités répondant aux objectifs du présent accord ou en prendre l’initiative.
Article 5
Les centres exercent leurs activités dans le respect du droit interne de l’Etat d’accueil, et conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 6
D’un commun accord entre les Parties, les centres ont la faculté d’organiser leurs activités à l’extérieur de leurs locaux.
Article 7
Les Parties garantissent l’accès sans entrave du public aux activités des centres, qu’elles aient lieu ou non dans leurs locaux, et veillent à ce que les centres puissent informer le public de leurs activités par tous les moyens disponibles.
Article 8
Les centres sont des organismes d’Etat. Ils ont la personnalité juridique de l’Etat d’envoi et disposent de la capacité de passer dans l’Etat d’accueil les actes nécessaires à leur fonctionnement.
Article 9
Les centres n’ont pas de but lucratif.
Dans les conditions fixées au présent Accord et dans le respect de la réglementation en vigueur dans l’Etat d’accueil, les centres peuvent:
– percevoir des droits d’entrée pour les manifestations qu’ils organisent, des droits d’inscription à leurs cours de langues, ou d’autres droits liés aux activités des centres relevant du présent Accord afin de couvrir leurs frais de fonctionnement,
– vendre des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents et matériels didactiques en relation directe avec les manifestations qu’ils organisent, dans le respect de la réglementation internationale sur la protection de la propriété intellectuelle.
Article 10
Le régime fiscal des centres et de leur personnel est réglé par la législation de l’Etat d’accueil, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention entre la Yougoslavie et la France du 28 mars 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole) qui continue à s’appliquer, conformément à l’échange de lettres des 28 mars et 25 mai 1994, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention en la matière entre la République de Slovénie et la République française.
Article 11
Les centres bénéficient, dans le respect du principe de réciprocité et de la réglementation en vigueur dans l’Etat d’accueil, de l’exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l’importation:
– des biens mobiliers, matériels et fournitures de bureau, y compris des équipements informatiques nécessaires à leur fonctionnement administratif courant,
– des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels audiovisuels et didactiques et autres objets visés par l’article 9 du présent Accord, sous réserve que leur importation ne porte pas atteinte aux règles d’une distribution commerciale normale,
– des films destinés à ętre visionnés ou projetés dans les locaux des centres ou dans des lieux extérieurs dans le cadre des manifestations organisées par eux.
Les biens cités ci-dessus ne peuvent ętre prętés, loués, mis en gage ou vendus que dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, conformément à la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans cet Etat.
Article 12
Chacune des Parties nomme le personnel de ses centres.
D’un commun accord entre les Parties, le directeur peut ętre membre du personnel diplomatique des missions diplomatiques.
L’effectif des personnels des centres est fixé d’un commun accord.
Les Parties s’informent mutuellement du recrutement des personnels des centres, ainsi que de la prise et de la fin de leurs fonctions.
Article 13
Les personnels des centres, nationaux de l’Etat d’envoi et séjournant de façon temporaire dans l’Etat d’accueil, et les personnes à leur charge au regard de la sécurité sociale de l’Etat d’envoi, sont soumis à la législation du travail et au régime de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’envoi.
Article 14
Chaque Partie permet aux membres du personnel des centres de l’autre Partie d’importer, dans le respect de la réglementation en vigueur, en exonération de droits de douane, impôts et autres taxes, dans un délai d’un an à partir de leur prise de fonctions, leurs mobiliers, effets personnels et véhicule automobile, en cours d’usage, et de les réexporter à l’issue de leur mission au centre. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au sein des centres.
Les objets cités ci-dessus ne peuvent ętre prętés, loués, mis en gage ou vendus par les membres du personnel de l’Etat d’envoi qu’aux conditions fixées par la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans l’Etat d’accueil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel des centres culturels qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat d’accueil.
Article 15
Chaque Partie s’engage à faciliter, dans le respect du principe de réciprocité et de sa législation en vigueur, la délivrance des titres de séjour dans l’Etat d’accueil aux membres du personnel du centre de l’autre Partie qui ne font pas partie du personnel diplomatique, ainsi qu’à leur conjoint et à leurs enfants à charge pendant la durée des fonctions de l’agent au sein du centre.
Article 16
Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord est réglé par voie de négociations entre les Parties.
Article 17
Le présent Accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il est renouvelable tacitement par périodes de 5 ans.
Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.
Il peut ętre dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de 6 mois.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dűment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Ljubljana, le 17 octobre 2001 en deux exemplaires, chacun en langues slovène et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de
la République de Slovénie
Tanja Orel-Šturm m.p.
Sous-secrétaire d’Etat
Pour le Gouvernement de
la République française
Olivier de La Baume m.p.
Ambassadeur de France
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/02-31/1
Ljubljana, dne 15. februarja 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost