Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2002 z dne 26. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2002 z dne 26. 2. 2002

Kazalo

5. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki določa trgovinske dogovore za določene ribe in ribiške izdelke, k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, stran 133.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA, KI DOLOČA TRGOVINSKE DOGOVORE ZA DOLOČENE RIBE IN RIBIŠKE IZDELKE, K EVROPSKEMU SPORAZUMU O PRIDRUŽITVI MED EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI IN REPUBLIKO SLOVENIJO NA DRUGI STRANI
1. člen
Ratificira se Dodatni protokol, ki določa trgovinske dogovore za določene ribe in ribiške izdelke, k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, podpisan v Bruslju 7. februarja 2002.
2. člen
Dodatni protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi1:
DODATNI PROTOKOL,
KI DOLOČA TRGOVINSKE DOGOVORE ZA DOLOČENE RIBE IN RIBIŠKE IZDELKE, K EVROPSKEMU SPORAZUMU O PRIDRUŽITVI MED EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI IN REPUBLIKO SLOVENIJO NA DRUGI STRANI
EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu “Skupnost”,
na eni strani in
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
na drugi strani, STA SE,
KER je bil Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, v nadaljnjem besedilu „Evropski sporazum“, podpisan v Bruslju junija 1996, veljati pa je začel 1. februarja 1999;
KER so s ciljem, da bi se sporazumeli o vzajemnih carinskih koncesijah v ribiškem sektorju, med Skupnostjo in Republiko Slovenijo potekala in bila uspešno zaključena strokovna pogajanja skladno s členom 21(5) in členom 24 Evropskega sporazuma;
KER dogovorjene carinske koncesije v ribiškem sektorju vplivajo na dvostranske ugodnosti, podeljene skladno z Evropskim sporazumom, ki naj se spremeni s protokolom, ki usklajuje trgovinske vidike tega sporazuma;
KER sta se Skupnost in Republika Slovenija tudi dogovorili, da bosta na upravno enostaven način in postopoma izvajali, čim prej je mogoče, dogovorjene carinske koncesije,
DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
ČLEN 1
Z datumom začetka veljavnosti tega protokola izvaja Skupnost popolnoma prosto trgovino za vse izdelke iz Priloge VIII(a) Evropskega sporazuma in Republika Slovenija izvaja popolnoma prosto trgovino za vse izdelke iz Priloge VIII(b) Evropskega sporazuma.
Za pripravljene ali konzervirane sardine, ki spadajo pod tarifni oznaki kombinirane nomenklature 1604 13 11 in 1604 13 19, se določijo vzajemne carinske kvote po 100 ton s 4% carinsko stopnjo, ki zajemajo prvih 12 mesecev tega protokola. Za količino nad to kvoto se uporabi enotretjinsko znižanje veljavnih carinskih stopenj. Po koncu 12-mesečnega obdobja ostane v uporabi 4% carinska stopnja nadaljnjih 24 mesecev brez vsakršne količinske omejitve.
Skupnost in Slovenija se tudi dogovorita, da bosta z dnem začetka veljavnosti tega protokola uveljavili enotretjinsko znižanje carin, ki se uporabljajo za vse druge ribe in ribiške izdelke, kot so opredeljeni v členu 1 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000. Naslednje leto se uporabi nadaljnje enotretjinsko znižanje. Tri leta po začetku veljavnosti tega protokola ali prej, če je tako skupaj dogovorjeno, se izvaja popolnoma prosta trgovina z vsemi ribami in ribiškimi izdelki. Vsak tak sporazum o predčasnem izvajanju popolnoma proste trgovine z vsemi ribami in ribiškimi izdelki se izvaja skladno s členom 4 tega protokola.
ČLEN 2
Znižanja, navedena v členu 1 tega protokola, se izračunavajo po splošnih matematičnih načelih ob upoštevanju:
(a) da se vse številke za decimalno vejico, ki so manjše od (vključno) 50, zaokrožijo navzdol na najbližje celo število;
(b) da se vse številke za decimalno vejico, ki so večje od 50, zaokrožijo navzgor na najbližje celo število;
(c) da vse carinske stopnje pod 2% obe pogodbenici avtomatsko določita na stopnjo 0%.
Pogodbenici si izmenjujeta informacije o tistih zadevah, za katere se uporabljajo zgoraj navedena načela.
ČLEN 3
Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po datumu, ko sta se pogodbenici uradno obvestili, da so končani potrebni notranji postopki.
ČLEN 4
Ta protokol se lahko spremeni s sklepom Pridružitvenega sveta.
V Bruslju, sedmega februarja dva tisoč dva.
Za Evropsko skupnost
Francisco Javier Conde de Saro l. r.
Za Republiko Slovenijo
Marko Kranjec l. r.
ADDITIONAL PROTOCOL
LAYING DOWN THE TRADE ARRANGEMENTS FOR CERTAIN FISH AND FISHERY PRODUCTS TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA, OF THE OTHER PART
THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as “the Community”
of the one part, and
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
of the other part,
WHEREAS the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, acting within the framework of the European Union, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part, hereinafter referred to as “the Europe Agreement”, was signed in Brussels in June 1996 and entered into force on 1 February 1999,
WHEREAS technical negotiations based on Articles 21(5) and 24 of the Europe Agreement have been carried out and successfully concluded between the Community and the Republic of Slovenia to agree on reciprocal tariff concessions in the fisheries sector,
WHEREAS the negotiated concessions in the fisheries sector shall affect the bilateral concessions granted under the Europe Agreement, which should, therefore, be amended by means of a Protocol adjusting the trade aspects of that Agreement,
WHEREAS the Community and the Republic of Slovenia also agreed on an administratively simple procedure for implementing the negotiated tariff concessions as soon as possible on a gradual basis,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1
From the date of entry into force of this Protocol, the Community shall apply full free trade for all products covered by Annex VIII(a) of the Europe Agreement and the Republic of Slovenia shall apply full free trade for all products covered by Annex VIII(b) of the Europe Agreement.
For prepared or preserved sardines falling under CN Codes 1604 13 11 and 1604 13 19, reciprocal tariff quotas of 100 tonnes, at 4%, shall be established, covering the first 12 months of this Protocol. For the quantity above the quota a one third reduction of the applicable tariffs shall be applied. After the 12-month period, the 4% duty rate shall remain applicable for a further 24 months without any quantitative limitation.
The Community and Slovenia also agree to apply, from the date of entry into force of this Protocol, a one third reduction of the tariff duties applied to all other fish and fishery products as defined in Article 1 of Council Regulation (EC) No 104/2000. The following year a further reduction of one third shall be applied. Three years after the date of entry into force of this Protocol, or if commonly agreed earlier, full free trade in all fish and fishery products shall be applied. Any such agreement on earlier application of full free trade in all fish and fishery products shall be implemented in accordance with Article 4 of this Protocol.
ARTICLE 2
The reductions referred to in Article 1 of this Protocol shall be calculated using common mathematical principles taking into account that:
(a) all the figures less than 50 (included) after the decimal point shall be rounded down to the nearest whole number;
(b) all the figures more than 50 after the decimal point shall be rounded up to the nearest whole number;
(c) all the tariffs below 2% shall automatically be fixed at 0% level by both parties.
The Parties shall exchange information on those cases where the above principles apply.
ARTICLE 3
This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the internal procedures necessary for that purpose.
ARTICLE 4
This Protocol may be amended by decision of the Association Council.
Done at Brussels on the seventh day of February in the year two thousand and two.
For the European Community
Francisco Javier Conde de Saro, (s)
For the Republic of Slovenia
dr. Marko Kranjec, (s)
3. člen
Za izvajanje dodatnega protokola skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 333-11/2001-2
Ljubljana, dne 20. februarja 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
1 Besedilo dodatnega protokola v španskem, danskem, nemškem, grškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.