Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002

Kazalo

2. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske, stran 13.

Na podlagi prve alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN MEDICINE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 14. oktobra 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN MEDICINE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE
Vlada Republike Slovenije in Vlade Ljudske republike Kitajske (v nadaljevanju: “pogodbenici“) sta se s ciljem, da bi razvijali in spodbujali prijateljstvo med obema narodoma in okrepili izmenjavo in sodelovanje na področju zdravstva in medicine med obema državama, po posvetovanjih sporazumno dogovorili, da skleneta ta sporazum pod naslednjimi pogoji:
1. člen
Pogodbenici se strinjata, da bosta pospeševali sodelovanje na področju zdravstva in medicinskih ved in spodbujali neposredno sodelovanje med zainteresiranimi zdravstvenimi, medicinskimi, znanstveno raziskovalnimi, izobraževalnimi organizacijami na podlagi vzajemne koristi in v okviru svojih pristojnosti, zlasti na naslednjih področjih:
1. zdravstvena politika in raziskave,
2. farmakologija,
3. zdravstveno izobraževanje,
4. javno zdravstvo,
5. zdravstvene storitve,
6. tradicionalna kitajska medicina,
7. zdravje žensk in otrok.
2. člen
Pogodbenici soglašata, da bosta po svojih možnostih in v okviru razpoložljivih sredstev spodbujali:
1. medsebojno izmenjavo strokovnjakov, profesorjev medicinskih fakultet in študijskih skupin z namenom kratkoročnega usposabljanja v drugi državi,
2. udeležbo na mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih v drugi državi,
3. skupno izvedbo znanstvenih seminarjev,
4. druge oblike sodelovanja, za katere se pogodbenici dogovorita.
3. člen
Pogodbenici soglašata, da bosta medsebojno sodelovali pri izvajanju aktivnosti Svetovne zdravstvene organizacije in drugih mednarodnih organizacij.
4. člen
Vsaka od pogodbenic v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njenem ozemlju, drugi pogodbenici podeli vse ugodnosti za vstop, bivanje in odhod oseb ter za uvoz gradiva in opreme, potrebne za izvajanje programov izmenjave, ki bodo pripravljeni v skladu s tem sporazumom.
5. člen
Za izvajanje sporazuma bosta pogodbenici periodično sklepali načrte sodelovanja, v katerih se bosta natančneje dogovorili o konkretnih oblikah, vsebinah, načinu in pogojih sodelovanja za ta obdobja in določili finančne načrte za izvajanje.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sporazum, preneha v odnosih med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko veljati Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju zdravstva, medicinskih ved in farmacije, podpisan 7. julija 1984 v Beogradu.
7. člen
Sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici obvestita, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
Sporazum je sklenjen za obdobje petih let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če katera od pogodbenic šest mesecev vnaprej pisno ne izjavi, da namerava sporazum odpovedati.
8. člen
Vse izmenjave in vse druge oblike sodelovanja, ki izhajajo iz tega sporazuma, se izvajajo v skladu z zakoni in predpisi obeh pogodbenic.
Sklenjeno v Pekingu, dne 14. oktobra 1996, v dveh izvirnikih, v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi je odločilno besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Božidar Voljč l. r.
Za Vlado Ljudske
republike Kitajske
dr. Chen Minzhang l. r.
A G R E E M E N T
OF COOPERATION IN THE FIELDS OF HEALTH AND MEDICINE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the People’s Republic of China (thereinafter referred to as “Contracting Parties“), with a view to develop and promote friendship between the two peoples and to strengthen exchange and cooperation in the field of health and medicine between the two countries, after friendly consultation, have reached the following agreement:
Article 1
The Contracting Parties agree to encourage exchange and cooperation in the areas of health and medical knowledge and encourage direct cooperation between interested health, medical, research, and educational organizations on the basis of mutual benefit and within their respective jurisdictions, especially in the following areas:
1. health policy and research;
2. pharmacology;
3. health education;
4. public health;
5. health care delivery;
6. traditional Chinese medicine;
7. women and children’s health.
Article 2
The Contracting Parties agree that they will encourage within their capacity and the framework of their available means:
1. the reciprocal exchange of specialists, professors from the medical faculty and study groups for the purpose of short term programs in the other country;
2. attendance at international technical and scientific meetings held in the other country;
3. joint implementation of scientific seminars;
3. other forms of cooperation as agreed by both Parties.
Article 3
The Contracting Parties agree to cooperate bilaterally in implementing activities of the World Health Organization and other international organizations.
Article 4
Each Contracting Party shall, within the terms of the laws and regulations in force on its territory, accord to the other party every reasonable facility for the entry, stay and departure of persons, and for the importation of material and equipment necessary for implementing the programs of exchange which may be established in accordance with the Agreement.
Article 5
For the implementation of the agreement the Contracting Parties will periodically conclude a plan of cooperation in which they will specifically agree upon the concrete forms, contents, method and conditions of cooperation for the period and determine a financial plan for implementation.
Article 6
On the date that this Agreement enters into force, the validity of the “Agreement of Cooperation in the areas of health, medical science and pharmacy between the Executive Assembly of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the People’s Republic of China“ signed July 7, 1984 in Belgrade, will come to an end in relations between the Republic of Slovenia and the People’s Republic of China.
Article 7
The Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties inform each other that all internal legal conditions for its entry into force have been fulfilled.
The Agreement is concluded for a period of five years and shall automatically be prolonged for following five year periods unless either Contracting Party notifies six months in advance its intention to terminate the Agreement.
Article 8
All exchanges as well as other forms of cooperation resulting from this Agreement shall be implemented in accordance with the laws and regulations of both countries.
Done at Beijing, on October 14th, 1996, in two originals, in the Slovene, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Dr Božidar Voljč, (s)
For the Government of
the People’s Republic of China
Dr Chen Minzhang, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravje.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 544-11/2002-1
Ljubljana, dne 23. januarja 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo sporazuma v kitajskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.