Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5829. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 16671.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00 in 51/02) ter 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 2. redni seji dne 13. 12. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 9/01) se v celotnem besedilu v vseh stavčnih zvezah besedi “del plače” nadomestita z besedilom “plačilo za opravljanje funkcije” v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.”
3. člen
V 3. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Če opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 40% plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.”
4. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 40% plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.”
5. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.”
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje funkcije župana. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe oziroma sklepa o imenovanju.”
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-39/01
Osilnica, dne 13. decembra 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.