Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5827. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2003, stran 16669.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 2. redni seji dne 13. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Osilnica za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                     Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                       72.307
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                   18.677
70 DAVČNI PRIHODKI                                        15.077
       700 Davki na dohodek in dobiček                    12.977
       703 Davki na premoženje                             1.260
       704 Domači davki na blago in storitve                 840
       706 Drugi davki                                         –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                                       3.600
       710 Udeležba na dobičku in dohodki
       od premoženja                                         100
       711 Takse in pristojbine                              500
       712 Denarne kazni                                       –
       713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           3.000
       714 Drugi nedavčni prihodki                             –
72 KAPITALSKI PRIHODKI                                         –
       720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               –
       721 Prihodki od prodaje zalog                           –
       722 Prihodki od prodaje zemljišč in
       neopredmetenih dolgoročnih  sredstev                    0
73 PREJETE DONACIJE                                          350
       730 Prejete donacije iz domačih virov                 350
       731 Prejete donacije iz tujine                          –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                                    53.280
       740 Transferni prihodki iz drugih
       javnofinančnih institucij                          53.280
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                          72.307
40 TEKOČI ODHODKI                                         44.695
       400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              19.900
       401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      2.905
       402 Izdatki za blago in storitve                   20.390
       403 Plačila domačih obresti                             –
       409 Rezerve                                         1.500
41 TEKOČI TRANSFERI                                          700
       410 Subvencije                                          –
       411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            –
       412 Transferi neprofitnim organizacijam in
       ustanovam                                               –
       413 Drugi tekoči domači transferi                     700
       414 Tekoči transferi v tujino                           –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                  26.912
       420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             26.912
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                     –
       430 Investicijski transferi                             –
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                     –
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB                                       v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov                     Proračun leta 2003
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                              –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                               –
       750 Prejeta vračila danih posojil                       –
       751 Prodaja kapitalskih deležev                         –
       752 Kupnine iz naslova privatizacije                    –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                                          –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                                            –
       440 Dana posojila                                       –
       441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
       442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
       privatizacije                                           –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                                   –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA                           v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov                     Proračun leta 2003
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                        –
50 ZADOLŽEVANJE                                                –
       500 Domače zadolževanje                                 –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                    –
55 ODPLAČILA DOLGA                                             –
       550 Odplačila domačega dolga                            –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                     –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                          –
XI.NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                                  –
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna - odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 50% navedenih pravic in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 100.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višini 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 3,000.000 tolarjev.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 001-464/02
Osilnica, dne13. decembra 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.