Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5825. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2002, stran 16667.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US) in 101. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 19. decembra 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2002 se spremeni 3. člen in se glasi:
Prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2002 se določajo v višini 2.885,198.000 SIT in odhodki v enaki višini 2.885,198.000 SIT tako, da je proračun izravnan.
Prihodki in odhodki proračuna so razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
Splošni del sprememb in dopolnitev proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------
Konto Naziv                    Proračun 2002
----------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        2,882.070
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)             2,449.047
70   DAVČNI PRIHODKI                 1,721.200
    700  Davki na dohodek in dobiček        1,226.370
    703  Davki na premoženje             238.180
    704  Domači davki na blago in storitve      256.650
71   NEDAVČNI PRIHODKI                 727.847
    710  Udeležba na dobičku in dohodki 
       premoženja                 446.967
    711  Takse in pristojbine             16.067
    712  Denarne kazni                 6.590
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev    13.603
    714  Drugi nedavčni prihodki           244.620
72   KAPITALSKI PRIHODKI                165.170
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      170
    722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
       nematerialnega premoženja          165.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                267.853
    740  Transferni prihodki iz drugih javno 
       finančnih institucij            267.853
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          2,826.598
40   TEKOČI ODHODKI                  687.464
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenih      209.272
    401  Prispevki delodajalcev za socialno 
       varnost                   31.906
    402  Izdatki za blago in storitve        399.655
    403  Plačila domačih obresti           31.420
    409  Rezerve                   15.211
41   TEKOČI TRANSFERI                1,064.007
    410  Subvencije                  18.400
    411  Transferji posameznikom in gospodinjstvom  80.972
    412  Transferji neprofitnim organizacijam in 
       ustanovam                  200.061
    413  Drugi domači trasferji           764.574
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               785.571
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev     785.571
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI              289.556
    430  Investicijski transferi           289.556
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)            55.472
    PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------- 
Konto Naziv                    Proračun 2002
----------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                   12.500
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           12.500
    750  Prejeta vračila danih posojil        12.500
    751  Prodaja kapitalskih deležev            –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)                    8.100
    440  Dana posojila                 8.100
    441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb      –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-VI.)            4.400
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                   –
50   ZADOLŽEVANJE                      –
    500  Domače zadolževanje                –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)               55.100
55   ODPLAČILA DOLGA                  55.100
    550  Odplačilo domačega dolga           55.100
IX.  SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+ IV.+ VII.- II.- V.- VIII.)           9.372
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)         –50.500
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)          –55.472
----------------------------------------------------------------
Splošni del sprememb in dopolnitev proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku.
2. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2002 se spremeni 4. člen in se glasi:
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem odloku.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0005/2002
Murska Sobota, dne 19. decembra 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.