Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5824. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2003, stran 16667.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02), 30. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,79/01) je župan Občine Mežica dne 12. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2003
1. člen
S tem sklepom se do sprejetja proračuna Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) za leto 2003, vendar najdalj za prve tri mesece leta 2003, ureja način in obseg financiranja funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov.
Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko po preteku prvih treh mesecev v letu 2003 podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se vse do sprejetja proračuna občine za leto 2003 financiranje začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002. V tem obdobju veljajo in se uporabljajo določila občinskega odloka, ki ureja izvajanje proračuna za leto 2002.
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
3. člen
Ne glede na določila tega sklepa se v polnem znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2002 na osnovi proračuna za leto 2002 in v tem letu niso mogli biti plačani. Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2003. Prav tako se lahko poravnajo obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 2002.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2002.
6. člen
Po uveljavitvi proračuna občine za leto 2003 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2003.
Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2003.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 403-04-101/02
Mežica, dne 12. decembra 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.