Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5822. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika, stran 16665.

Na podlagi 34., 35. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 48/90, 18/93, 47/93, 71/93, in 44/97) ter 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je župan Mestne občine Kranj dne 24. 10. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
1. člen
Ocena stanja in pravna podlaga
Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj so izdelane do faze pridobivanja soglasij pristojnih ministrstev, oziroma pridobitve sklepa Vlade RS o usklajenosti planskih aktov z obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana. Sprejeta akta bosta osnova za izdelavo osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (v nadaljnem besedilu: PUP). Po zakonu o urejanju prostora bodo prostorski ureditveni pogoji veljali do uveljavitve prostorskega reda Mestne občine Kranj oziroma najdalj do leta 2007.
Postopek izdelave PUP bo usklajen z veljavno zakonodajo – zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, po uveljavitvi zakona o urejanju prostora pa se postopek nadaljuje po novih predpisih.
2. člen
Predmet in programska izhodišča
S temi PUP se ureja območje, ki ga sestavljajo naslednje morfološke celote:
1. Dobrave, ki vključuje območje naselij Povlje, Babni vrt, Letenice, Žablje, Srednja vas-Goriče, Zalog, Suha, Čadovlje, Trstenik, Tatinec, Goriče, Pangršica, Srakovlje in Tenetiše.
2. Sorško polje, ki vključuje območja naselij Meja, Jama, Podreča, Mavčiče, Praše, Breg ob Savi in Hrastje.
3. Škofjeloško hribovje, ki vključuje območja naselij Njivica, Čepulje, Planica, Jamnik, Lavtarski vrh, Javornik, Podblica, Zabukovje, Nemilje, Pševo, Zgornja Besnica, Spodnja Besnica, Rakovica in Sveti Jošt.
4. Urbanistične zasnove naselja Golnik.
Znotraj območja urejanja se s PUP ne urejajo območja, za katere so sprejeti prostorsko izvedbeni načrti (PIN) in območja, za katere je v planskih aktih v 1. etapi izvajanja predvidena izdelava PIN.
3. člen
Vsebina
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine;
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na obravnavanem območju;
– obrazložitev, v kateri se opišejo in utemeljijo merila in pogoji za posege v prostor;
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– besedilo odloka o PUP.
PUP se pripravi ob upoštevanju določb 25., 26. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in spremembe) ter skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 15/85).
4. člen
Strokovne podlage
PUP bo izdelan na osnovi strokovnih podlag:
– elaborat usmerjanja poselitve;
– analiza grajene strukture in morfološke značilnosti;
– strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine v Mestni občini Kranj;
– varstvo naravnih vrednot v Mestni občini Kranj;
– strokovne podlage nosilcev urejanja prostora s področja javne infrastrukture.
Kolikor se v postopku priprave PUP ugotovi, da so potrebne še druge strokovne podlage se le te pridobijo v tem postopku.
5. člen
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo pogoje, smernice in mnenja ter sodelujejo pri pripravi PUP so:
– Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne službe,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izpostava Kranj,
– Direkcija za ceste RS, izpostava Kranj,
– Direkcija RS za železniški promet,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
– Zavod za gozdove, OE Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo,
– Komunala Kranj, EE ČN in kanalizacije,
– Komunala Kranj, EE Vodovod,
– Telekom Slovenije, PE Kranj,
– Elektro Gorenjska, PE Kranj,
– Domplan, PE Energetika,
– Geoplin d.o.o.
– TELE – TV.
Nosilci urejanja prostora iz tega člena morajo v roku 30 dni od prejema zahteve dati smernice za načrtovanje prostorskih ureditev v območju PUP, če smernic v predpisanem roku ne podajo se šteje, da jih nimajo.
V fazi dopolnjenega predloga nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema zahteve z mnenjem ugotovijo ali je pripravljalec pri pripravi PUP upošteval njihove smernice. V mnenju nosilci ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev od tistih, ki so jih podali v smernicah. V primeru molka se šteje, da nosilec na predvidene prostorske ureditve nima pripomb.
6. člen
Geodetske podlage
Za geodetske podlage bo uporabljen digitalni katastrski načrt ter digitalne podlage iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj.
7. člen
Roki za pripravo PUP
– Priprava gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 15 dni po sprejetju programa priprave.
– Pridobitev smernic 30 dni po vročitvi poziva nosilcem urejanja prostora iz 5. člena tega programa.
– Načrtovalec izdela osnutek PUP v 90 dneh od pridobitve smernic.
– Pripravljalec dostavi osnutek PUP v obravnavo Svetu Mestne občine Kranj 20 dni po prejemu akta.
– Javna razgrnitev se izvede v prostorih Mestne občine Kranj in v prizadetih krajevnih skupnostih in traja 30 dni od objave sklepa o javni razgrnitvi v Uradnem listu RS.
– Strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve pripravi načrtovalec 30 dni po prejemu pripomb.
– Župan obravnava in potrdi stališče do pripomb in predlogov v 15 dneh od pridobitve strokovnih stališč.
– Načrtovalec izdela dopolnjen osnutek PUP v 30 dneh po potrditvi stališč do pripomb.
– Načrtovalec pridobi mnenja k dopolnjenemu osnutku PUP od nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa. Rok za pridobitev mnenj je 30 dni od vročitve zahtevkov.
– Pripravljalec dostavi usklajen predlog akta v sprejem Svetu Mestne občine Kranj 20 dni po pridobitvi mnenj iz prejšnje alinee. Svet Mestne občine Kranj sprejme PUP z odlokom.
8. člen
Organizacije pripombe
Pripravljalec, ki je zadolžen za organizacijo priprave PUP je Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Kranj. Načrtovalec, ki izdela PUP bo izbran na osnovi zbiranja ponudb.
9. člen
Sredstva
Za izdelavo PUP se zagotovijo sredstva v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003.
10. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35003-0020/2002-48/02
Kranj, dne 17. decembra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.