Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5816. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2003, stran 16661.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet občine Kobilje na 2. seji dne 19. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobilje za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kobilje za leto 2003 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč SIT
Konto Proračun leta 2003
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         124.189
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  32.466
70   DAVČNI PRIHODKI                  19.896
    700 Davki na dohodek in dobiček          15.783
    703 Davki na premoženje               1.835
    704 Domači davki na blago in storitve        2.278
    706 Drugi davki                     –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                 12.570
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
    premoženja                     2.750
    711 Takse in pristojbine               800
    712 Denarne kazni                    –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        –
    714 Drugi nedavčni prihodki             9.020
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  500
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev          500
73   PREJETE DONACIJE                  3.000
    731 Prejete donacije iz tujine           3.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                88.223
    740 Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij             88.223
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           119.629
40   TEKOČI ODHODKI                   28.776
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        7.900
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   1.180
    402 Izdatki za blago in storitve          17.665
    403 Plačila domačih obresti             1.410
    409 Rezerve                      621
41   TEKOČI TRANSFERI                  29.127
    410 Subvencije                    500
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    3.870
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
    ustanovam                      3.380
    413 Drugi tekoči domači transferi         21.377
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               60.167
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       60.167
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI               1.559
    430 Investicijski transferi             1.559
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            4.560
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)                      –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              –
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                   –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                3.536
55   ODPLAČILA DOLGA                   3.536
    550 Odplačila domačega dolga            3.536
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             1.024
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)           –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)               –
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 72/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnmi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 621.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 621.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1,000.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobilje v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001
Kobilje, dne 29. decembra 2002.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.