Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5808. Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica, stran 16658.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/2002) je Občinski svet občine Gorišnica na 2. redni seji dne 19. 12. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gorišnica za obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94) in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Gorišnica za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94 in 2/98) ;
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov;
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, ki so potrebna za njihovo pripravo;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov:
– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) , navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93) in zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve v ureditvenem območju naselja Zagojiči P9-S5 (izdelava analize obstoječega stanja zaradi širitve ureditvenega območja naselja) ob upoštevanju obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije. V kontekstu analize se rešujejo:
– zasnove namenske rabe prostora (hitra cesta G1-2 Hajdina – Ormož, in odsek Gorišnica-Markovci).
– rešitev problemov rušencev na trasi hitre ceste.
III. OGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG
3. člen
Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag se določi na podlagi zbiranja ponudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je župan Občine Gorišnica, oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
IV. SODELUJOČI V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKEGA PLANA OBČINE GORIŠNICA
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 – 58, Ljubljana;
2. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Maribor;
3. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, Ljubljana;
4. za področje naravne dediščine: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
5. za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Cankarjeva 4/II, Ljubljana;
6. za področje prometa: Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana;
7. za področje energetike: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko, Dunajska 47, Ljubljana
8. za področje poselitve: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana;
9. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
10. za področje rudarstva: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo, Dunajska 48, Ljubljana;
11. za področje sanacije naravnih virov in varstva okolja: Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana
12. za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, Kotnikova 5, Ljubljana
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
5. člen
1. Sprejem sklepa o pričetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Gorišnica.
2. Zbiranje ponudb, izbor izdelovalca in podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem.
3. Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in organizacij iz 4. člena tega programa pridobi občinska uprava v sodelovanju z izdelovalcem v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
4. Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se izdela najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe.
5. Občinski svet občine Gorišnica obravnava in sprejme osnutek ter sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi in o javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
6. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Gorišnica.
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pisne pripombe na izdelan osnutek v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
8. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnutek, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila občinskega odbora za plan, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
9. Občinski svet v roku tridesetih dni po sprejetju stališča do pripomb naloži izvajalcu, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev. Župan Občine Gorišnica posreduje usklajen osnutek MOP, Urad za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
10. Župan Občine Gorišnica posreduje, po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, usklajen osnutek na občinski svet s predlogom, da v drugem branju sprejme spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.
VI. SREDSTVA
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Gorišnica zagotavlja sredstva naročnik.
7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 02-03-106/2002
Gorišnica, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l. r.